23/18 - 09.04.2018 Zápis ze zastupitelstva města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

                                                                                                                         Č.j.MÚVB/2571/18/T/KLI

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 23/2018

konaného dne 09.04.2018 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

Dle prezenční listiny přítomni: Ing. Libor Buchta, Marie Cahová, Ing. Bohumil Hejtmánek, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Dalibor Kolář, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, Karel Navrátil, Jan Pavlíček, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Ing. Marie Šabacká, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Mgr. Miroslav Báňa, MBA, JUDr. Alena Malá

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:18 hodin. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (14 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Milenu Janštovou, referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 22/2018 byl ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

 

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Karla Navrátila a pana Vojtěcha Pernicu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Karla Navrátila a pana Vojtěcha Pernicu.

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 1/23/18/ZM bylo přijato.    

 

2. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program navržený radou města s tím, že navrhl přesunout bod „Vydání Změny č. 9 ÚP města Velká Bíteš“ jako poslední před diskuzi, a to z důvodu že se mají ještě dostavit další zastupitelé a bod tak může být schválen většinově. Další změny nebo doplnění programu nebyly navrženy, p. starosta dal hlasovat o programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Plnění rozpočtu k 31. 03. 2018
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 5. Dotace z grantového programu
 6. Závěrečný účet města za rok 2017
 7. Účetní závěrka města k 31. 12. 2017
 8. Zápis z finančního výboru
 9. Směna části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Směna pozemku p.č. 466 v k.ú. Košíkov
 11. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 41, 43 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše
 12. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4442 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4473/1 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/88 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2539/148 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Souhlas s dispoziční změnou společných prostor v domě U Stadionu 275, Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 5432, p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 18. Nové názvy ulic ve Velké Bíteši
 19. Vydání Změny č. 9 ÚP města Velká Bíteš
 20. Diskuze
 21. Závěr

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/23/18/ZM bylo přijato.

 

3. Plnění rozpočtu k 31. 03. 2018

Příchod Ing. Tomáše Pelána a Jana Pavlíčka v 17:22 hodin (celkem přítomno 16 členů ZM).

 

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.03.2018.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/23/18/ZM bylo přijato.

 

4. Rozpočtové opatření č. 2/2018

P. starosta udělil slovo Bc. Věře Pokorné, vedoucí odboru finančního, která seznámila členy ZM s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2018. Ing. Hejtmánek: Proč se upravují částky pro místní části? Bc. Pokorná: Jedná se o aktualizaci dle přiložené tabulky a v souvislosti s rekonstrukcí v místních částech. P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 2/2018.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.04.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/23/18/ZM bylo přijato.

 

5. Dotace z grantového programu

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. starosta. Seznámil s výší dotací z Grantového programu na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ a z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“, které schválila rada města. Subjekty, jejichž žádosti přesahují částku 50 tis. Kč, budou projednávány zastupitelstvem města. Postupně p. starosta přečetl návrhy usnesení k jednotlivým žádostem a nechal o nich hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci FC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1834/18 ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/23/18/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1857/18 ve výši 420.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/23/18/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1866/18 ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem. odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/23/18/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 839/18 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/23/18/ZM bylo přijato.

 

6. Závěrečný účet města za rok 2017

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.04.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/23/18/ZM bylo přijato.

Příchod Ing. Aloise Koukoly, CSc. v 17:41 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM)

7. Účetní závěrka města k 31. 12. 2017

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje účetní závěrku Města Velká Bíteš za rok 2017 k rozvahovému dni 31. 12. 2017 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Ivana Zemanová

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/23/18/ZM bylo přijato.

 

Příchod Eduarda Rovenského v 17:44 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM)

 

8. Zápis z finančního výboru

P. starosta udělil slovo předsedkyni výboru Ing. Marii Šabacké, která seznámila s jednotlivými body zápisu z jednání finančního výboru č. 14/2018 ze dne 19.03.2018. Finanční výbor doporučil ZM navýšit mzdové prostředky pro ZUŠ. Poděkovala Bc. Věře Pokorné za vzornou přípravu materiálů pro finanční výbor. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 14/2018 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 19.03.2018.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/23/18/ZM bylo přijato.

 

9. Směna části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta.

 

Příchod Ing. Ondřeje Macholy v 17:52 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM)

 

P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 4471 oddělenou geometrickým plánem č. 2317-118/2016 a nově označenou p.č. 4471/2 orná půda o výměře 52 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2263/6 oddělenou geometrickým plánem č. 2531-194/2017 a nově označenou p.č. 2263/15 orná půda o výměře 634 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem městu ve výši 1.000,- Kč/m2 za rozdíl výměr směňovaných pozemků. Náklady na úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/23/18/ZM bylo přijato.

 

10. Směna pozemku p.č. 466 v k.ú. Košíkov

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 466 trvalý travní porost o výměře 259 m2 v k.ú. Košíkov z vlastnictví města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 543 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/8 orná půda o výměře 241 m2 a p.č. 541/20 orná půda o výměře 42 m2 v k.ú. Košíkov do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 1.920,- Kč ze strany města s tím, že město uhradí náklady související se směnou výše uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/23/18/ZM bylo přijato.

 

11. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 41, 43 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 41 trvalý travní porost o výměře cca 50 m2 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že město zajistí na vlastní náklady vybudování sjezdu, nového oplocení včetně vstupní brány na nově vznikající hranici pozemků,

- část pozemku p.č. 43 trvalý travní porost o výměře cca 152 m2 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že město zajistí na vlastní náklady vybudování sjezdu, nového oplocení včetně vstupní brány na nově vznikající hranici pozemků.

Náklady související s úplatným nabytím výše uvedených částí pozemků uhradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/23/18/ZM bylo přijato.

 

12. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4442 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. P. starosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4442 orná půda o výměře cca 260 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/23/18/ZM bylo přijato.

 

13. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4473/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4473/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2317-118/2016 a nově označenou p.č. 4473/3 orná půda o výměře 718 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/23/18/ZM bylo přijato.

 

14. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/88 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Uvedl, že ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka. P. starosta obálku otevřel a p. místostarosta přečetl nabídku, nabízená cena 1.061 Kč/m2. Přítomný potvrdil osobně svůj zájem o pozemek p.č. 2539/88 v k.ú. Velká Bíteš.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/88 orná půda o výměře cca 1508 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena jedna nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od ,

c) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/88 orná půda o výměře cca 1508 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.061 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. k zahájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 17/23/18/ZM bylo přijato.

 

15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2539/148 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Před hlasováním o tomto bodu oznámil Mgr. Ondřej Machola střet zájmů, nehlasoval.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 24/22/18/ZM a nahradit ho novým usnesením ve znění:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2539/148 orná půda o výměře cca 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.450,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části výše uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 18/23/18/ZM bylo přijato.

 

16. Souhlas s dispoziční změnou společných prostor v domě U Stadionu 275, Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta.

Před hlasováním o tomto bodu oznámil pan Eduard Rovenský a střet zájmů, nehlasoval.

P. starosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nesouhlasit s dispoziční změnou sklepních prostor v domě U Stadionu 275, Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.04.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 19/23/18/ZM bylo přijato.

 

17. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 5432, p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

a) id. 1/42 pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu uvedeného pozemku,

b) id. 1/63 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 20/23/18/ZM bylo přijato.

 

18. Nové názvy ulic ve Velké Bíteši

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta s tím, že tento bod byl již minule projednáván v ZM. Názvy byly následně projednány na stavební komisi. Sdělil, že část majitelů pozemků v lokalitě Babinec navrhla, aby ulice Okružní byla schválena s názvem Pod Letnou. P. starosta uvedl, že se název vztahuje pouze k části ulice, na půlce ulice to smysl nedává. Pan Rovenský: Pokud byla ulice Okružní zkrácena, již tomu název neodpovídá. MUDr. Horek: Letná byla vpravo od potoka. Ing. Koukola: Vyplatí se počkat. Upozornil na dva souběžné paprsky ulice Sadová. P. starosta: Chtěli jsme se vyhnout změně ulice pro stávající rodinné domy. P. Navrátil: Komise se tímto zabývala zodpovědně a dlouho. Navrhli jsme názvy nekonfliktní a odpovídající místnímu názvosloví. Měli bychom vyjít vstříc stavebníkům a názvy již stanovit. Jsem proti, abychom přejmenovali stávající ulice. P. Vrba: Okružní ne, ať je ulice Nad Hadrem nebo Pod Letnou. P. místostarosta navrhl hlasovat o každé ulici zvlášť.

 

P. místostarosta četl postupně návrhy usnesení a postupně se hlasovalo o jednotlivých názvech ulic.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na části pozemku parc.č.1326/3 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Krátká“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.04.2018

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 21/23/18/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na části pozemku parc.č. 2539/70 a na části pozemku parc.č. 1326/3 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Babinci“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.04.2018

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 22/23/18/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na pozemku parc.č. 2539/97, pozemku parc.č. 2539/99 a pozemku parc.č. 2539/92 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Sadová“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.04.2018

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 23/23/18/ZM bylo přijato.

 

Ing. Koukola se dotázal MUDr. Horka, zda zelená ulice je Na Valech. MUDr. Horek: Jsou to Valy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na částech pozemků parc.č. 1326/3, pozemku parc.č.1335/2, pozemku parc.č.1338/2, pozemku parc.č. 1339/16 a parc.č.1339/14 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Valech“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.04.2018

Výsledek hlasování: pro 18, proti 1, zdrželi se 0

Usnesení č. 24/23/18/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na části pozemku parc.č. 4609/1 v k.ú, Velká Bíteš ponese název „Lomená“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.04.2018

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 25/23/18/ZM bylo přijato.

 

P. starosta se vyjádřil, že by ještě odložil hlasování o názvu ulice Okružní. P. místostarosta navrhl indikativní hlasování. Kdo je pro hlasování v příštím ZM? Většina členů ZM byla pro odložení.

 

19. Vydání Změny č. 9 ÚP města Velká Bíteš

P. starosta udělil slovo Ing. Ladislavu Homolovi, vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí, který přednesl důvodovou zprávu k tomuto bodu programu. Mgr. Kolář se vyjádřil, že změna č. 9 byla zcela účelová. Jejím účelem bylo zamezit výstavbě OC pod náměstím. Zmínil projednávání změny č. 9 na zastupitelstvu dne 10.04.2017, současně oznámil, že cituje …ze záznamu ZM. Dotázal se vedení města, zda … ještě vlastní pozemky na Vlkovské. Zůstaly dvě reálné lokality pro market, tj. pod náměstím a Vlkovská. Jakou máte garanci, že market v Bíteši vůbec bude? P. starosta: Účelem změny ÚP byla odpočinková lokalita. Jednal jsem s majitelkou pozemku o odkupu pro město. P. … dlouhodobou snahou udržel pozemek na Vlkovské pro market. Schvalovali jsme zde komunikační propojku k OC. P. … již pozemky nevlastní, byl jsem přítomen jednání. Dnes je vlastní společnost OC Velká Bíteš, která primárně připravuje výstavbu OC pro společnost BILLA. P. … má ve smlouvě ustanovení, že pokud do tří let nebude obchod fungovat, vrací se mu vlastnictví pozemku. Chce dodržet slib městu. Letos by se mělo povolovat, v příštím roce stavět. Mgr. Kolář navrhl jmenovité hlasování. K tomuto návrhu se připojil p. Rovenský. Ing. Koukola požádal o grafické zobrazení, aby bylo jasné, o čem se hlasuje. P. starosta a Ing. Homola upozornili, že změna obsahuje i aktualizace stávajícího stavu, které jsme povinni provádět. Ing. Koukola se dotázal, zda společnost OC Hradby má možnost se právně bránit, protože investici realizovala v době platného ÚP. P. starosta: Dnes se může soudit kdokoliv, v této záležitosti zastupitelé byli obesláni právní zástupkyní společnosti. Názor právní kanceláře, která zastupuje město je, že nelze záležitost jednoznačně dosoudit. Společnost OC Hradby nečiní další kroky k územnímu ani stavebnímu povolení stavby. Nemohu vyloučit, že nějaký podnět přijde. P. Rovenský: Společnost OC Hradby je vytvořena uměle pro byznys, nikdo z nich tady nebydlí. Neřeší, co tady bude za 15 let. Postaví stodolu pod náměstím a něco z toho vydělají. Upozornil na problém dopravy po vybudování obchvatů a s tím související změny situace pro OC. Mgr. Kolář uvedl, že on a někteří členové ZM chtěli, aby byly nastaveny rovné podmínky pro potenciální developery. Není proti lokalitě Vlkovská, ale p. … již 10 let blokuje pozemky. Neupřednostňuje ani OC Hradby, ale ať je tady soutěž. P. Rovenský: Téma marketu tady přetrvává možná 15-20 let. OC hradby není seriózní partner pro město. P. místostarosta: Jednou z nejdůležitějších věcí ZM je rozhodovat o tom, jak se má město rozrůstat. Jsme tady od toho, abychom regulovali území a řekli, kde co bude. Ing. Koukola: Stejný stavební úřad tady dával podklady pro tuto lokalitu a teď dává podklady opačné. Co tady navrhoval … v záplavovém území bylo směšné. Voda musí protéct Bíteší regulovaným potokem, ne podle p. … se rozlévat po pozemcích. P. Rovenský: Chybí tady lokalita pro sportovní vyžití. Např. skatepark u učiliště se zlikvidoval. P. starosta navrhl, abychom to tady v Bíteši udělali podle selského rozumu. Ukončil diskuzi k tomuto bodu, přečetl návrh usnesení a následně členové ZM jmenovitě hlasovali pro návrh, proti návrhu, nebo zda se hlasování zdrželi (viz příloha č. 2).*

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

1. bere na vědomí informaci pořizovatele k návrhu na vydání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš formou opatření obecné povahy

2. souhlasí s vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš tak, jak byly vyhodnoceny a vypořádány v přílohách č.5a a č. 5b opatření obecné povahy č.1/2018

3. vydává Změnu č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s § 55 odst. 2 téhož zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v předloženém návrhu.

odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 09.05.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 3, zdrželi se 0

Usnesení č. 26/23/18/ZM bylo přijato.

 

20. Diskuze

P. starosta sdělil, že byl členům ZM rozdán materiál k vývoji soutěže na zhotovitele stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“. Udělil slovo Ing. Pavlu Bednářovi, referentu odboru majetkového, který popsal dosavadní průběh soutěže a předpoklad dalšího možného vývoje. Seznámil s termíny dokončení stavby dle poskytovatele dotace a s plánovaným financováním akce. P. starosta: Zásadní rozhodnutí si musíme říci, až otevřeme obálky a sejde se komise.

Mgr. Kolář: Jsou tady dva otazníky. Podíl dotace teď klesá pod 40%. Je vůbec reálné dokončit dílo ve zkráceném termínu? Je tady reálná možnost krácení dotace. P. starosta: Budeme vyhodnocovat, zda riziko je již za hranou, kdy by město muselo vracet dotaci 40 mil. Kč. Přílohou zápisu bude tento materiál vypracovaný Ing. Bednářem.

P. Rovenský představil nového  ředitele ICKK Ing. Josefa Jelínka. Požádal ho, aby informoval o stavu v ICKK. Ing. Jelínek popsal současný stav pracovníků v organizaci. Sdělil, že byly uzavřeny nevýhodné smlouvy, a že řeší jejich zrušení. Nastínil plánovaný kulturní program a obnovu KD. P. Rovenský se pochvalně vyjádřil k činnosti nového ředitele Ing. Jelínka.

Paní Cahová se dotázala na vykoupení cesty v Holubí Zhoři. P. starosta: Zbývá výkup od 1 majitelky. Paní Cahová: Na koho se obrátit s opravou silnice? P. starosta: Na majetkový odbor. Paní Cahová: Jak to vypadá s Jáchymovskou cestou. P. starosta: Letos možná bude minimálně 1/3 vozovky opravena.

Mgr. Kolář uvedl, že když se v minulosti na ZM dotazoval, jaký byl důvod vyhlášení konkursu na ředitele ICKK, p. starosta odpověděl, že chceme kvalitní lidi a že budou pokračovat i konkursy na pozici ředitelů škol. Nyní město vyhlásilo konkursy pouze na ředitele ZŠ a SOŠ, na ředitele MŠ konkursy nevyhlásilo. Dotázal se, zda kritériem byli kvalitní lidé. P. starosta: Základní a střední škola jsou tak velká zařízení, že by ředitel měl kvalitu obhájit. V této věci jsme se potkali s p. místostarostou s oběma řediteli. Měla by u nich nastat určitá sebereflexe, vyhodnocení co se jim podařilo splnit a připravili koncepci na další období.

 

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 20:25 hodin.

 

Počet listů: 4

Přílohy:

1. Prezenční listina (1 list)

2. Hlasování ve věci Vydání Změny č. 9 ÚP města Velká Bíteš (1 list)

3. Vývoj soutěže na zhotovitele stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ (1 list)

 

Zápis pořízen dne: 11.04.2018

 

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Karel Navrátil

ověřovatel zápisu

 

Vojtěch Pernica

ověřovatel zápisu

 

JUDr. Radka Klímová

zapisovatelka