22/18 - 12.02.2018 Zápis ze zastupitelstva města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

                                                                                                                            Č.j. MÚVB/1256/18/T/KLI

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 22/2018

konaného dne 12.02.2018 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

Dle prezenční listiny přítomni: Marie Cahová, Ing. Bohumil Hejtmánek, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, Karel Navrátil, Jan Pavlíček, Ing. Tomáš Pelán, Eduard Rovenský, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Mgr. Miroslav Báňa, MBA, Ing. Libor Buchta, Mgr. Dalibor Kolář, JUDr. Alena Malá, Vojtěch Pernica, Zdeněk Řezáč, Ing. Marie Šabacká

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:13 hodin. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (13 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Milenu Janštovou, referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 21/2017 byl ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

 

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu paní Marii Cahovou a pana Ing. Ing. Bohumila Hejtmánka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu paní Marii Cahovou a pana Ing. Ing. Bohumila Hejtmánka.

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 1/22/18/ZM bylo přijato.    

 

2. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program s tím, že navrhl doplnit nové majetkové body, a to bod 24 „Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 527/3 v k.ú. Velká Bíteš“, bod 25 „Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2539/148 v k.ú. Velká Bíteš“, bod 26 „Úplatné nabytí pozemků p.č. 2974/4, 4530 v k.ú. Velká Bíteš“ a bod 27 „Úplatné nabytí pozemku p.č. 4630 v k.ú. Velká Bíteš“.

Další změny nebo doplnění programu nebyly navrženy, p. starosta dal hlasovat o programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. 1.Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. 2.Schválení programu zasedání
  1. 3.Volba člena kontrolního výboru
  2. 4.Rozpočtové opatření č. 15/2017 na vědomí
  3. 5.Plnění rozpočtu31.12.2017 na vědomí
  4. 6.Rozpočtové opatření č. 1/2018 ke schválení
  5. 7.Grantový program Finanční pomoc postiženým dětem
  6. 8.Aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2019 a 2020
  7. 9.Zápis finančního výboru
  8. 10.Nové názvy ulic ve Velké Bíteši
  9. 11.Směna id. 83/519 pozemků p.č. 597/4, 597/7k.ú. Křoví
  10. 12.Směna části p.č. 540k.ú. Velká Bíteš
  11. 13.Úplatný převod pozemku p.č. 53/4 a pozemku p.č. 53/3, jehož součástí je budova č.p. 645k.ú. Velká Bíteš
  12. 14.Úplatný převod pozemku p.č. 35k.ú. Březka u Velké Bíteše
  13. 15.Úplatný převod pozemku p.č. 2539/167k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
  14. 16.Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 5713k.ú. Holubí Zhoř
  15. 17.Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1064/9k.ú. Velká Bíteš
  16. 18.Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 544/6k.ú. Velká Bíteš
  17. 19.Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 125k.ú. Košíkov
  18. 20.Úplatné nabytí částí p.č. 39 a p.č. 40k.ú. Velká Bíteš
  19. 21.Úplatné nabytí členského podílubytovém družstvu
  20. 22.Úplatné nabytí spoluvlastnických podílůp.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš
  21. 23.Úplatné nabytí id. ½ p.č. 4597/2, části p.č. 4672 a id. 1/32 p.č. 2535/6, 2535/7, 2535/28 v k.ú. Velká Bíteš
  22. 24.Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 527/3 v k.ú. Velká Bíteš
  23. 25.Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2539/148 v k.ú. Velká Bíteš
  24. 26.Úplatné nabytí pozemků p.č. 2974/4, 4530 v k.ú. Velká Bíteš
  25. 27.Úplatné nabytí pozemku p.č. 4630 v k.ú. Velká Bíteš
  26. 28.Diskuze
  27. 29.Závěr

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/22/18/ZM bylo přijato.

 

3. Volba člena kontrolního výboru

P. starosta seznámil členy ZM s rezignací Mgr. Jitky Katolické na členství v kontrolním výboru a poděkoval jí za dosavadní činnost. Navrhl zvolit za Sdružení za zdravé město bez kamionů Bc. Jiřího Dohnala. Další návrhy nebyly podány. P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem kontrolního výboru Bc. Jiřího Dohnala.*

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/22/18/ZM bylo přijato.

 

4. Rozpočtové opatření č. 15/2017 na vědomí

P. starosta udělil slovo Bc. Věře Pokorné, vedoucí odboru finančního, která seznámila členy ZM s rozpočtovým opatřením č. 15/2017, které schválila rada města dne 11.12.2017. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 15/2017.

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/22/18/ZM bylo přijato.

 

5. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2017 na vědomí

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.12.2017.

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/22/18/ZM bylo přijato.

 

Příchod Ing. Tomáše Pelána v 17:24 hodin (celkem přítomno 14 členů ZM).

 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2018 ke schválení

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 1/2018.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 28.02.2018

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/22/18/ZM bylo přijato.

7. Grantový program Finanční pomoc postiženým dětem

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. P. místostarosta doplnil, že v minulosti byly dotace rodičům těžce postižených dětí již schvalovány, grantový program je tedy ucelením pravidel. P. starosta: Je to výzva těm rodičům, kteří se dosud ostýchali. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje Grantový program na rok 2018 Finanční pomoc postiženým dětem v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 13.02.2018

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/22/18/ZM bylo přijato.

 

8. Aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2019 a 2020

S aktualizací střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2019 a 2020 seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2019 a 2020.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 28.02.2018

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/22/18/ZM bylo přijato.

 

9. Zápis finančního výboru

P. starosta vyzval k dotazům k zápisu z jednání finančního výboru č. 13/2018 ze dne 24.01.2018. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 13/2018 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 24.01.2018.

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/22/18/ZM bylo přijato.

 

10. Nové názvy ulic ve Velké Bíteši

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. starosta. P. místostarosta: Jsou to návrhy, o nichž můžeme ještě diskutovat. Ing. Koukola se vyjádřil, že tvar navrhované ulice Okružní je složitý. Vhodnější by bylo hustější pojmenování. P. místostarosta: Nechtěli jsme, aby v ulici bylo jen pět čísel popisných. Ing. Koukola: Rybník Hadr tam již není. P. starosta popsal úvahy, které vedly k návrhu názvů ulic. Ing. Machola: Oranžově vyznačená ulice zůstává Sadová? P. starosta: Ano, jsou tam již přidělena čísla popisná. MUDr. Horek: Okružní by se měla jmenovat jen ta vnější část. P. starosta: Ještě názvy projednáme na stavební komisi a předložíme je ke schválení na dubnovém zastupitelstvu. P. místostarosta: Zastupitelé i veřejnost mohou podávat návrhy. P. starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu, o návrhu usnesení se nehlasovalo.

 

11. Směna id. 83/519 pozemků p.č. 597/4, 597/7 v k.ú. Křoví

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit id. 83/519

- části pozemku p.č. 597/7 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené díl

„a“ o výměře 187 m2 a

- části pozemku p.č. 597/4 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené díl

„b“ o výměře 89 m2

vše v k.ú. Křoví z vlastnictví města Velká Bíteš

za

- id. 83/519 části pozemku p.č. st. 87 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené p.č. 889 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 210 m2 v k.ú. Křoví s doplatkem městu ve výši id. 83/519 z částky 1.650,- Kč.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.01.2019

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/22/18/ZM bylo přijato.

 

12. Směna části p.č. 540 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta.

Odchod pana Aloise Špačka v 17:55 hodin (celkem přítomno 13 členů ZM).

P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 540 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 538/1 orná půda o výměře cca 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že náklady na směnu pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem. V případě rozdílu výměr směňovaných pozemků, uhradí smluvní strana, která bude nabývat výměru větší, druhé smluvní straně za rozdíl výměr pozemků 120,- Kč/m2. Náklady související se směnou částí výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.01.2019

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/22/18/ZM bylo přijato.

 

13. Úplatný převod pozemku p.č. 53/4 a pozemku p.č. 53/3, jehož součástí je budova č.p. 645 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést

- pozemek p.č. 53/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, jehož součástí je budova č.p. 646 obč. vyb. v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- pozemek p.č. 53/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 25594940, Masarykovo náměstí 88, 59501 Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 400.000,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.01.2019

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/22/18/ZM bylo přijato.

 

Příchod pana Aloise Špačka v 18:00 hodin (celkem přítomno 14 členů ZM).

 

14. Úplatný převod pozemku p.č. 35 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 35 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše z vlastnictví města za kupní cenu 300,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/22/18/ZM bylo přijato.

 

15. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/167 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Uvedl, že ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka. P. starosta obálku otevřel a p. místostarosta přečetl nabídku, nabízená cena 1.653 Kč/m2.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/167 orná půda o výměře 700 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od ,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/167 orná půda o výměře 700 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.653,- Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. k zahájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.01.2019

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/22/18/ZM bylo přijato.

 

16. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 5713 v k.ú. Holubí Zhoř

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 5713 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 232 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 15/22/18/ZM bylo přijato.

 

17. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 80 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/22/18/ZM bylo přijato.

 

18. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 544/6 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 544/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 17/22/18/ZM bylo přijato.

 

19. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 125 v k.ú. Košíkov

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p- místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 125 zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 18/22/18/ZM bylo přijato.

 

20. Úplatné nabytí částí p.č. 39 a p.č. 40 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 39 oddělenou geometrickým plánem č. 2456-367/2017 a nově označenou p.č. 39/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 za cenu 120,- Kč/m

- část pozemku p.č. 40 oddělenou geometrickým plánem č. 2456-367/2017 a nově označenou p.č. 40/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 za cenu 120,- Kč/m

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí výše uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.01.2019

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 19/22/18/ZM bylo přijato.

 

21. Úplatné nabytí členského podílu v bytovém družstvu

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt členský podíl v Bytovém družstvu města Velká Bíteš ve výši 350.000,- Kč.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.01.2019

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 20/22/18/ZM bylo přijato.

 

22. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta.

Ing. Ondřej Machola oznámil v tomto bodu střet zájmů a že nebude hlasovat.

P. místostarosta přečetl návrh usnesení, dotazy a připomínky nebyly vzneseny, nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nepřijmout nabídku úplatného nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům:

- p.č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 2453 m2,

- p.č. 2563/3 trvalý travní porost o výměře 3947 m2,

- p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3031 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:

- id. 1/28 pozemků p.č. 2538/5, 2563/3 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 38.000,- Kč,

- id. 1/168 pozemků p.č. 2538/5, 2563/3 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 1.000,- Kč,

- id. 1/168 pozemků p.č. 2538/5, 2563/3 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 1.000,- Kč,

- id. 2/21 pozemku p.č. 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 20.000,- Kč

v rámci zákonného předkupního práva města Velká Bíteš jako vlastníka id. 7/21 výše uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 21/22/18/ZM bylo přijato.

 

23. Úplatné nabytí id. ½ p.č. 4597/2, části p.č. 4672 a id. 1/32 p.č. 2535/6, 2535/7, 2535/28 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. starosta doplnil popis vlastnických vztahů u čističky odpadních vod. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 4672 orná půda o výměře cca 152 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,

- id. ½ pozemku p.č. 4597/2 orná půda o výměře 346 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,

- id. 1/32 pozemků p.č. 2535/6 trvalý travní porost o výměře 143 m2, p.č. 2535/7 trvalý travní porost o výměře 809 m2, p.č. 2535/28 trvalý travní porost o výměře 105 m2 v k,ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí výše uvedených pozemků a jejich spoluvlastnických podílů.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.01.2019

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 22/22/18/ZM bylo přijato.

 

24. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 527/3 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/163/2018-BZRM, a to k pozemku parc. č. 527/3 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV. této smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.01.2019

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 23/22/18/ZM bylo přijato.

 

25. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2539/148 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta.

Ing. Ondřej Machola oznámil v tomto bodu střet zájmů a že nebude hlasovat.

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2539/148 orná půda o výměře cca 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí výše uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.01.2019

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 24/22/18/ZM bylo přijato.

 

26. Úplatné nabytí pozemků p.č. 2974/4, 4530 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 4530 orná půda o výměře 145 m2 a pozemek p.č. 2974/4 vodní plocha, tok přirozený o výměře 216 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.01.2019

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 25/22/18/ZM bylo přijato.

 

27. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4630 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 4630 orná půda o výměře 319 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.01.2019

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 26/22/18/ZM bylo přijato.

 

28. Diskuze

P. starosta uvedl, že pozval zástupce bítešského hokeje a udělil slovo Ing. Milanu Dvořákovi, předsedovi HC Velká Bíteš. Ing. Dvořák seznámil přítomné s činností klubu, zejména se stavem práce s dětmi a mládeží. Snaží se, aby děti hráli ve svém mateřském klubu. Dotázal se, zda město zlepší a rozšíří zázemí zimního stadionu a zda se plánuje odkup části zázemí od TJ Spartak. P. starosta: Další rozvoj není možný bez nějaké investice města. Zvažovali jsme umístění šatnových kontejnerů, ale z jednání s HC vyplynula varianta nástavby, o které budeme jednat s projektantem. Ing. Dvořák upozornil, aby se počítalo s další dostavbou do budoucna. P. místostarosta: Nástavba současných kabin by byla rychlým řešením současné situace. P. starosta: Byly i úvahy o novém zimním stadionu, ale to by bylo finančně náročné.

 

Dále p. starosta informoval o akci domova pro seniory a jejím možném financování z IROP, příp. z dotace kraje. Další možností výstavby s dotací je sociální bydlení. MUDr. Horek podpořil výstavbu nového domova důchodců. Ing. Koukola: Bylo by vhodné tam zahrnout i denní stacionář. P. starosta: V rámci rekonstrukce městského objektu na Jihlavské se počítá s 1 jednotkou o 3 lůžkách pro využití denním stacionářem. Toto bylo konzultováno se současným poskytovatelem služby ve Velké Bíteši paní Němcovou. V projektu domova důchodců se počítá s 3 lůžky pro dlouhodobější odlehčovací službu.

Ing. Koukola: Co s domem za MÚ? P. starosta: Budeme pokračovat v jednání s majitelem.

P. starosta sdělil, že byly Mgr. Kolářovi a ostatním zastupitelům předány informace o soutěži na zhotovitele stavby revitalizace ZŠ. Dále byla dnes předána odpověď na žádost kontrolního výboru ohledně výběrového řízení na ředitele ICKK.

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19.27 hodin.

 

Počet listů: 4

Přílohy:

Prezenční listina (1 list)

Zápis pořízen dne: 14.02.2018

 

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

 

Marie Cahová

ověřovatelka zápisu

 

Ing. Bohumil Hejtmánek

ověřovatel zápisu

 

 

 

JUDr. Radka Klímová

zapisovatelka