21/17 - 11.12.2017 Zápis ze zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j.MÚVB/9281/17/T/KLI

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 21/2017

konaného dne 11.12.2017 v Kulturním domě Velká Bíteš

Dle prezenční listiny přítomni: Mgr. Miroslav Báňa, MBA, Ing. Libor Buchta, Marie Cahová, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Dalibor Kolář, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Karel Navrátil, Jan Pavlíček, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Ing. Marie Šabacká, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Ing. Bohumil Hejtmánek

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:17 hodin. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (18 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Milenu Janštovou, referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 20/2017 byl ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

 

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Miroslava Báňu a Ing. Libora Buchtu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Mgr. Miroslava Báňu a Ing. Libora Buchtu.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 1/21/17/ZM bylo přijato.    

 

2. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program s tím, že navrhl doplnit nové majetkové body, a to bod 15 „Směna id. 83/519 pozemků p.č. 592, 591/2 a částí p.č. 593, 594/1 v k.ú. Křoví“, bod16 „Úplatné nabytí p.č. 3324 v k.ú. Velká Bíteš“ a bod 17 „Úplatné nabytí p.č. 466 v k.ú. Košíkov“.

Příchod Ing. Tomáše Pelána v 17:21 hod. (celkem přítomno 19 členů ZM)

Další změny nebo doplnění programu nebyly navrženy, p. starosta dal hlasovat o programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019 a 2020
 4. Rozpočet města na rok 2018
 5. Grantové programy na rok 2018
 6. Plnění rozpočtu města k 30. 11. 2017
 7. Rozpočtové opatření č. 14/2017 ke schválení
 8. Nové názvy ulic ve Velké Bíteši
 9. Úplatné nabytí id. 1/11 p.č. 2357/1, id. 1/13 p.č. 2517/4, 2569/1, 2626/1, 2626/2, 2627, 2628/1, 2628/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 10. Úplatné nabytí p.č. 1620/7 a části p.č. 1518/5 v k.ú. Březské
 11. Úplatné nabytí spol. podílů k pozemkům p.č. 5432, p.č. 5160, p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
 12. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/167 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 13. Úplatný převod části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 14. Zápisy z jednání kontrolního výboru
 15. Směna id. 83/519 pozemků p.č. 592, 591/2 a částí p.č. 593, 594/1 v k.ú. Křoví
 16. Úplatné nabytí p.č. 3324 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí p.č. 466 v k.ú. Košíkov
 18. Diskuze
 19. Závěr

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/21/17/ZM bylo přijato.

 

3. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019 a 2020

Se střednědobým výhledem rozpočtu města na roky 2019 a 2020 seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2019 a 2020.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.12.2017

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/21/17/ZM bylo přijato.

 

4. Rozpočet města na rok 2018

P. starosta udělil slovo Bc. Věře Pokorné, vedoucí odboru finančního, která uvedla, že návrh rozpočtu města na rok 2018 byl projednán ve finančním výboru a na pracovním semináři ZM v listopadu, návrh rozpočtu byl zveřejněn v zákonem požadované lhůtě na úřední desce. Dále seznámila členy ZM podrobněji s návrhem rozpočtu města na rok 2018. P. starosta vyzval k diskuzi, a to zejména k lékařské službě první pomoci. Sdělil, že vzhledem k informaci Ing. Buchty o možném sponzorování lékařské služby první pomoci firmami a vzhledem k informaci MUDr. Horka o nemožnosti obsadit službu lékaři navrhuje přijmout usnesení k lékařské službě první pomoci takto: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje pozastavit činnost lékařské služby první pomoci na Poliklinice Velká Bíteš k 31.12.2017. Do dalšího zastupitelstva si zatím vyjasníme finanční a personální možnosti fungování služby, připravíme s MUDr. Horkem podkladový materiál a budeme hlasovat o případném ukončení služby. Mgr. Kolář uvedl, že na pracovním semináři ZM byl MUDr. Horek pověřen personálním zajištěním služby v prvních dvou měsících r. 2018. Částka do 1 mil. Kč by řešila ekonomickou stránku včetně personální. Konstatoval, že stávající odměny lékařů jsou nedostačující, měli by být odměňováni alespoň 500 Kč za hodinu. Pozastavení činnosti je ve skutečnosti likvidací této služby. P. starosta opět přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje pozastavit činnost lékařské služby první pomoci na Poliklinice Velká Bíteš k 31.12.2017.

Výsledek hlasování: pro 15, proti 4, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/21/17/ZM bylo přijato.

 

Jelikož nebyly vzneseny žádné další dotazy a připomínky k návrhu rozpočtu, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2018 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 01.01.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 3

Usnesení č. 5/21/17/ZM bylo přijato.

 

5. Grantové programy na rok 2018

Důvodovou zprávu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje Grantové programy na rok 2018 Sport a tělovýchova a Kultura a ostatní zájmová činnost v předloženém znění a rozhoduje zveřejnit tyto programy včetně jejich příloh na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 12.12.2017

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/21/17/ZM bylo přijato.

 

6. Plnění rozpočtu města k 30. 11. 2017

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30.11.2017.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/21/17/ZM bylo přijato.

 

7. Rozpočtové opatření č. 14/2017 ke schválení

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 14/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.12.2017

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/21/17/ZM bylo přijato.

 

8. Nové názvy ulic ve Velké Bíteši

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. starosta. Ing. Koukola upozornil na zvukovou shodu Na Vyhlídce a Na Výsluní. Zabývá se někdo systémem označení ulic na Babinci? P. starosta: Má to v kompetenci majetkový odbor, názvy ulic byly diskutovány na stavební komisi a na radě města. Byl požádán o spolupráci i p. Jan Zduba. P. místostarosta: Upřednostňujeme místní názvy, které tady již byly. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje souhlasit se vznikem nové ulice na pozemku parc.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš a stanovuje její název „Na Vyhlídce“.

Současně zastupitelstvo města stanovuje, že ulice na pozemku parc.č.1326/3 v k.ú. Velká Bíteš se bude nazývat „Sadová“ a ulice na částech pozemků parc.č. 2037/1 a parc.č. 4058 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Sádkách“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 31.12.2017

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/21/17/ZM bylo přijato.

 

9. Úplatné nabytí id. 1/11 p.č. 2357/1, id. 1/13 p.č. 2517/4, 2569/1, 2626/1, 2626/2, 2627, 2628/1, 2628/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- id. 1/11 pozemku p.č. 2357/1 trvalý travní porost o výměře 3383 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2517/4 trvalý travní porost o výměře 3221 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2569/1 trvalý travní porost o výměře 10214 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2626/1 trvalý travní porost o výměře 4353 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2626/2 trvalý travní porost o výměře 278 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2627 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1302 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2628/1 vodní plocha, tok přirozený o výměře 497 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2628/3 vodní plocha, tok přirozený o výměře 142 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/21/17/ZM bylo přijato.

 

10. Úplatné nabytí p.č. 1620/7 a části p.č. 1518/5 v k.ú. Březské

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení.

Příchod pana Jana Pavlíčka v 17:53 hod. (celkem přítomno 20 členů ZM)

Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 1620/7 ostatní plocha, silnice o výměře 724 m2 a část pozemku p.č. 1518/5 orná půda o výměře cca 221 m2 v k.ú. Březské za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/21/17/ZM bylo přijato.

 

11. Úplatné nabytí spol. podílů k pozemkům p.č. 5432, p.č. 5160, p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

a) id. 1/42 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků,

b) id. 1/63 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2, p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš a id. 1/60 pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků,

c) id. 1/42 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/21/17/ZM bylo přijato.

 

12. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/167 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. místostarosta uvedl, že ve stanovené lhůtě nebyla doručena žádná nabídka.

 

13. Úplatný převod části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. místostarosta uvedl, že ve stanovené lhůtě nebyla doručena žádná nabídka.

 

14. Zápisy z jednání kontrolního výboru

Se zápisy z jednání kontrolního výboru seznámil členy ZM předseda výboru Ing. Alois Koukola, CSc. Uvedl, že žádají finanční výbor o vyjádření ke koupi pozemků (usnesení č. 24/19/17/ZM ze dne 09.10.2017) a radu města k výběrovému řízení na ředitele ICKK. Ing. Machola požádal o zaslání vyjádření také všem členům ZM. P. starosta uvedl, že informace k výběrovému řízení byly kontrolnímu výboru podány ústně na schůzi rady města, přesto bude písemné vyjádření zasláno kontrolnímu výboru i členům ZM. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru č. 19/2017, 20/2017 a 21/2017.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 13/21/17/ZM bylo přijato.

 

15. Směna id. 83/519 pozemků p.č. 592, 591/2 a částí p.č. 593, 594/1 v k.ú. Křoví

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit id. 83/519

- pozemku p.č. 592 o výměře 367 m2,

- pozemku p.č. 591/2 o výměře 1592 m2,

- části pozemku p.č. 593 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „a“ o výměře 2171 m2,

- částí pozemku p.č. 594/1 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „b“ a „c“ o výměře 3833 m2

vše v k.ú. a obci Křoví z vlastnictví města do vlastnictví Obce Křoví, IČ: 00545406, se sídlem Křoví 32, 594 54

za id. 83/519

- pozemku p.č. 599 lesní pozemek o výměře 4805 m2,

- pozemku p.č. 600 trvalý travní porost o výměře 3158 m2

v k.ú. a obci Křoví z vlastnictví Obce Křoví, IČ: 00545406, se sídlem Křoví 32, 594 54 do vlastnictví města. Náklady související se směnou uhradí smluvní strany tak, že ½ nákladů uhradí Obec Křoví a z druhé poloviny nákladů uhradí město jejich část ve výši id. 83/519.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/21/17/ZM bylo přijato.

 

16. Úplatné nabytí p.č. 3324 v k.ú. Velká Bíteš          

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 3324 orná půda o výměře 3839 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/21/17/ZM bylo přijato.

 

17.   Úplatné nabytí p.č. 466 v k.ú. Košíkov

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 466 trvalý travní porost o výměře 259 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/21/17/ZM bylo přijato.

 

18. Diskuze

Ing. Koukola: Bylo by možné zpevnit parkovací plochu u prodejny na ul. Hybešova? P. místostarosta: Plocha bude upravena v souvislosti s rekonstrukcí ulice Lipová. Plocha z ulice Hybešova bude dočasně zpevněna. Technickým službám bude zítra tento úkol uložen.

 

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 18.12 hodin.

 

Počet listů: 3

Přílohy:

Prezenční listina (1 list)

Zápis pořízen dne: 12.12.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Mgr. Miroslav Báňa

ověřovatel zápisu

 

Ing. Libor Buchta

ověřovatel zápisu

 

JUDr. Radka Klímová

zapisovatelka