20/17 - 20.11.2017 Zápis ze zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.                                                                              Č.j.MÚVB/8511/17/T/KLI

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.  20/2017

konaného dne 20.11.2017 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

Dle prezenční listiny přítomni: Mgr. Miroslav Báňa, MBA, Ing. Libor Buchta, Marie Cahová, Ing. Bohumil Hejtmánek, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Dalibor Kolář, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Karel Navrátil, Jan Pavlíček, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Ing. Marie Šabacká, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Ing. Tomáš Pelán, Zdeněk Řezáč

 

1. Zahájení, volba člena rady města, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 18:00 hodin. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (17 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Milenu Janštovou, referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 19/2017 byl ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.  

 

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Marii Šabackou a Ing. Miloše Zdubu, MBA.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Ing. Marii Šabackou a Ing. Miloše Zdubu, MBA.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 1/20/17/ZM bylo přijato.     

 

Příchod Ing. Aloise Koukoly, CSc. a p. Aloise Špačka v 18:05 hod. (celkem přítomno 19 členů ZM)

 

2. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program s tím, že navrhl doplnit za původní bod 13 nový bod Úplatné nabytí částí p.č.  3296, 2345/1, 4671 v k.ú. Velká Bíteš. Další změny nebo doplnění programu nebyly navrženy, p. starosta dal hlasovat o programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Účetní závěrka města k 30. 9. 2017 na vědomí
 4. Plnění rozpočtu města k 31. 10. 2017
 5. Rozpočtové opatření č. 12/2017 schválené v RM na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 13/2017 ke schválení
 7. Přijetí úvěrů na Revitalizaci ZŠ Tišnovská 115
 8. Přijetí úvěru na vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě „Babinec“ 2. etapa
 9. Zápis z jednání finančního výboru
 10. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí id. 1/5 p.č. 2685, 4722, 3035/1, id. 1/3  p.č. 2629/9 a pozemků p.č. 2287/4, 2641/7, 3339, 3512, 3574, 3587, 4661 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
 12. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4618, 4617, 4616, 4615, 4614, 4613, 4611 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí id. ½ pozemku p.č. 3237 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí částí p.č.  3296, 2345/1, 4671 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/171 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 16. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/173 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 17. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/174 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 18. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/167 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 19. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/169 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 20. Diskuze
 21. Závěr

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/20/17/ZM bylo přijato.

 

3. Účetní závěrka města k 30. 9. 2017 na vědomí

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká Bíteš sestavené k 30. 9. 2017.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/20/17/ZM bylo přijato.

 

4. Plnění rozpočtu města k 31. 10. 2017

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.10.2017.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/20/17/ZM bylo přijato.

 

5. Rozpočtové opatření č. 12/2017 schválené v RM na vědomí

S rozpočtovým opatřením č. 12/2017, které bylo schváleno radou města dne 23.102017, seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 12/2017.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/20/17/ZM bylo přijato.

 

6. Rozpočtové opatření č. 13/2017 ke schválení

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního.

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 13/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.11.2017

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/20/17/ZM bylo přijato.

 

7. Přijetí úvěrů na Revitalizaci ZŠ Tišnovská 115

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhoduje uzavřít smlouvy o přijetí úvěrů na realizaci revitalizace ZŠ Tišnovská č. 115 ve Velké Bíteši č. 10224/17/LCD a č. 10225/17/LCD s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova č.p. 1929, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 11.12.2017

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/20/17/ZM bylo přijato.

 

8. Přijetí úvěru na vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě „Babinec“ 2. etapa

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 20 mil. Kč na financování vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě „Babinec“ 2. etapa a dodatek  ke smlouvě o úvěru č. 99015049904 s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 11.12.2017

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/20/17/ZM bylo přijato.

 

9. Zápis z jednání finančního výboru

P. starosta udělil slovo předsedkyni výboru Ing. Marii Šabacké, která podrobně seznámila se zápisem z jednání výboru. Finanční výbor mimo jiné vzal na vědomí předpokládaný ukazatel zadluženosti  v souvislosti s přijatými úvěry. Vyslovila poděkování tajemnici  finančního výboru Bc. Věře Pokorné za vzornou přípravu podkladů. K poděkování se připojil i p. starosta. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 08.11.2017.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/20/17/ZM bylo přijato.

 

10.  Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš zamítá žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2435/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. a obci Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 10/20/17/ZM bylo přijato.

 

11. Úplatné nabytí id. 1/5 p.č. 2685, 4722, 3035/1, id. 1/3  p.č. 2629/9 a pozemků p.č. 2287/4, 2641/7, 3339, 3512, 3574, 3587, 4661 v k.ú. a obci Velká Bíteš 

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. starosta doplnil podrobnější informace k vykupovaným pozemkům. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

P. Eduard Rovenský před hlasováním oznámil v tomto bodu střet zájmů, nehlasoval.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- id. 1/5 pozemku p.č. 2685 trvalý travní porost o výměře 3180 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/5 pozemku p.č. 4722 trvalý travní porost o výměře 2271 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/5 pozemku p.č. 3035/1 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo umělé o výměře 1706 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/3 pozemku p.č. 2629/9 trvalý travní porost o výměře 1279 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- p.č. 2287/4 trvalý travní porost o výměře 627 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 2641/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 3339 orná půda o výměře 4006 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 3512 orná půda o výměře 2481 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 3574 orná půda o výměře 6363 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 3587 orná půda o výměře 99 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- část p.č. 4661 orná půda o výměře 300 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- část p.č. 4661 orná půda o výměře 2744 m2 za cenu 25,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/20/17/ZM bylo přijato.

 

12. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4618, 4617, 4616, 4615, 4614, 4613, 4611 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 4611 orná půda o výměře cca 60 m2,

- část pozemku p.č. 4613 orná půda o výměře cca 230 m2,

- část pozemku p.č. 4614 orná půda o výměře cca 230 m2,

- část pozemku p.č. 4615 orná půda o výměře cca 360 m2,

- část pozemku p.č. 4616 orná půda o výměře cca 440 m2,

- část pozemku p.č. 4617 orná půda o výměře cca 115 m2,

- část pozemku p.č. 4618 orná půda o výměře cca 700 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví spol. BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o., IČ: 46962816, Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš za dohodnutou cenu 10.000,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí výše uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/20/17/ZM bylo přijato.

 

13. Úplatné nabytí id. ½ pozemku p.č. 3237 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš revokuje usnesení č. 11/19/17/ZM a nahrazuje ho novým usnesením:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 1924 m2 za cenu 120,- Kč/m2

- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 51 m2 za cenu 120,- Kč/m2

- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 4844 m2 za cenu 25,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu k uvedenému pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/20/17/ZM bylo přijato.

 

14. Úplatné nabytí částí p.č.  3296, 2345/1, 4671 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 4671 orná půda o výměře cca 9 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 3296 orná půda o výměře cca 950 m2 za cenu 120,- Kč/m2

- část pozemku p.č. 2345/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 671 m2 za cenu 120,- Kč/m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí výše uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/20/17/ZM bylo přijato.

 

15. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/171 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. starosta sdělil, že ve stanoveném termínu byly doručeny 2 nabídky, které otevřel v pořadí, jak byly doručeny. P. místostarosta postupně přečetl nabídky od:

- nabízená cena 910.000 Kč, tj. 1.221,48 Kč/m2,

- nabízená cena 987.870 Kč, tj. 1.326 Kč/m2.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/171 orná půda o výměře 745 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od:

- ve výši 1.221,48 Kč/m2,

- ve výši 1.326 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/171 orná půda o výměře 745 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.326 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny od .*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/20/17/ZM bylo přijato.

 

16.   Úplatný převod pozemku p.č. 2539/173 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. místostarosta sdělil, že ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka, kterou otevřel a p. místostarosta přečetl nabídku od , nabízená cena 1.201 Kč/m2 .

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/173 orná půda o výměře 862 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena jedna nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od   ve výši 1.201 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/173 orná půda o výměře 862 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.201 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/20/17/ZM bylo přijato.

 

17.   Úplatný převod pozemku p.č. 2539/174 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. starosta sdělil, že ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka, kterou otevřel a p. místostarosta přečetl nabídku od  , nabízená cena 1.606.806 Kč, tj. 1.602 Kč/m2.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/174 orná půda o výměře 1003 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena jedna nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od   ve výši 1.602 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/174 orná půda o výměře 1003 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.602 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 17/20/17/ZM bylo přijato.

 

18.   Úplatný převod pozemku p.č. 2539/167 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. místostarosta sdělil, že k tomuto bodu nebyla doručena žádná nabídka.

 

19.   Úplatný převod pozemku p.č. 2539/169 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. starosta sdělil, že ve stanoveném termínu byly doručeny 3 nabídky, které otevřel v pořadí, jak byly doručeny. P. místostarosta postupně přečetl nabídky od:

- nabízená cena 1.451 Kč/m2, tj. celkem 1.311.704 Kč,

- nabízená cena 1.702 Kč/m2, tj. celkem 1.538.608 Kč,

- nabízená cena 1.563 Kč/m2.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/169 orná půda o výměře 904 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny tři nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od

- ve výši 1.451 Kč/m2,

- ve výši 1.702 Kč/m2,

- ve výši 1.563 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/169 orná půda o výměře 904 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.702 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny od .*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 18/20/17/ZM bylo přijato.

 

20. Diskuze

Mgr, Kolář se dotázal na obchvat v jihovýchodní oblasti. P. starosta: Tato oblast je zařazena v územním plánu a v dokumentaci kraje, ale přeložka komunikace II/602 je výhledová dlouhodobá trasa.

Paní Cahová se dotázala na řešení zákazu vjezdu na polní cestu od obce Ruda. P. místostarosta: Dali jsme připomínku odboru dopravy MÚ Velké Meziříčí, který dopravní značení povoluje.

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19.12 hodin.

 

Počet listů: 3

Přílohy:

Prezenční listina (1 list)

Zápis pořízen dne: 23.11.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Marie Šabacká

ověřovatelka zápisu

 

Ing. Miloš Zduba, MBA

ověřovatel zápisu

 

JUDr. Radka Klímová

zapisovatelka