19/17 - 09.10.2017 Zápis ze zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

                                                                                                                            Č.j.MÚVB/7337/17/T/KLI

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.  19/2017

konaného dne 09.10.2017 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

Dle prezenční listiny přítomni:

Ing. Libor Buchta, Marie Cahová, Ing. Bohumil Hejtmánek, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, Karel Navrátil, Jan Pavlíček, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Mgr. Miroslav Báňa, MBA, Mgr. Dalibor Kolář, JUDr. Alena Malá, Ing. Tomáš Pelán, Ing. Marie Šabacká

 

1. Zahájení, volba člena rady města, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:10 hodin. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (16 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Milenu Janštovou, referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 18/2017 byl ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.  

 

P. starosta informoval o zániku mandátu člena zastupitelstva města a člena rady města Mgr. et Mgr. Ladislava Koubka, MBA a následně i o zániku mandátu člena zastupitelstva města MUDr. Tomáše Lajkepa, PhD. Vyzval nového člena zastupitelstva města Ing. Libora Buchtu ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že p. starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona  o obcích a Ing. Libor Buchta  složil slib pronesením slova „slibuji“ a  podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

P. starosta vyzval k podání návrhu na volbu člena rady města. P. místostarosta navrhl za KDU-ČSL Ing. Libora Buchtu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem Rady města Velká Bíteš Ing. Libora Buchtu.*

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 1/19/17/ZM bylo přijato.

 

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Aloise Špačka a p. Jana Vrbu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu p. Aloise Špačka a p. Jana Vrbu.

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 2/19/17/ZM bylo přijato.     

 

2. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program s tím, že navrhl doplnit jako bod 3 informaci o stavu přípravy obchodního centra NIMIRU na ulici Vlkovská a vypuštění původního bodu 20 (spoluvlastníci nesouhlasí s kupní cenou) a původních bodů 38, 40, 41, 43, 45 (nebyly doručeny žádné nabídky kupní ceny). Další změny nebo doplnění programu nebyly navrženy, p. starosta dal hlasovat o programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, volba člena rady města, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Informace o stavu přípravy OC NIMIRU na ulici Vlkovská
 4. Rozpočtová opatření č. 7/2017, č. 8/2017,  č. 9/2017, č. 10/2017 na vědomí
 5. Plnění rozpočtu k 30. 09. 2017
 6. Rozpočtové opatření č. 11/2017 ke schválení
 7. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace
 8. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení
 9. Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 168 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3238 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí id. ½ pozemku p.č. 3237 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3241 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3320 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1518/3 v k.ú. Březské
 15. Úplatné nabytí id. 1/15 části pozemku p.č. 3239 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatné nabytí pozemků části p.č. 1518/2, p.č. 1620/6 v k.ú. Březské a p.č. 3243 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí id. 3/5 pozemku p.č. 3366/2 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3300 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3301 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatné nabytí pozemků id. 1/20 p.č. 2346/12 a p.č. 940/4, id. 1/40 p.č. 940/5 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí pozemku p.č. 2295/20 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí pozemků p.č. 2346/21, 2346/22 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2539/158-162 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatné nabytí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622, 4621, 4620, 2293/3, 2293/4, 2293/2, 2293/1, 4623 a částí p.č. 4609/3, 4608, 4607, 4606/1, 4611 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Úplatné nabytí pozemků p.č. 724/1, p.č. 727/8 , p.č. 2294/41  a p.č. 724/3, jehož součástí je budova bez čp/če garáž v k.ú. Velká Bíteš
 26. Úplatný převod pozemku  p.č. 849/25 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Úplatný převod id. 83/519 pozemků p.č. 1148/2 a p.č. 1149/2 v k.ú. Vlkov u Velké Bíteše
 28. Směna části pozemku p.č. 880/33 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Směna pozemků  p.č. 2539/80, p.č. 2539/81, p.č. 2539/82 v k.ú. Velká Bíteš
 30. Směna pozemků p.č. 1326/3, 1328/6, 1328/4 v k.ú. Velká Bíteš
 31. Směna pozemků p.č. 2977/2, 2539/163 a části p.č. 3000/24 v k.ú. Velká Bíteš
 32. Dohoda o zrušení věcného předkupního práva – p.č. 84/13, p.č. 84/16 a č.p. 26 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 33. Bezúplatné nabytí částí pozemku p.č. 3015/1 v k.ú. Velká Bíteš
 34. Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
 35. Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „Velká Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“
 36. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/83 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 37. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/172 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 38. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/166 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 39. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/168 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 40. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/153 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 41. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/152 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 42. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/177 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 43. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš
 44. Zápis finančního výboru
 45. Zápisy kontrolního výboru
 46. Diskuze
 47. Závěr

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 6

Usnesení č. 3/19/17/ZM bylo přijato.

 

3. Informace o stavu přípravy OC NIMIRU na ulici Vlkovská

K tomuto bodu programu bylo členům zastupitelstva na zasedání rozdáno „Oznámení o schválení umístění provozovny BILLA na ul. Vlkovská v OC NIMIRU“ ze dne 09.10.2017 (příloha č. 3). P. starosta udělil slovo p. Ošlejškovi, zástupci spol. NIMIRU a p. Beranovi, zástupci spol. BILLA. P. Beran sdělil, že bylo rozhodnuto o umístění provozovny BILLY ve Velké Bíteši na ul. Vlkovská, nyní probíhá jednání s investorem spol. EYEMAXX. P. Ošlejšek sdělil, že se v současnosti se připomínkuje budoucí nájemní smlouva. Cca měsíc by mělo trvat dojednání právního vztahu. Následovat bude revize projektové dokumentace. V OC by byl supermarket, lékárna, elektro, drogerie a další spec. jednotka, která je v jednání. Pokud se nebude měnit územní rozhodnutí, tak se předpokládá otevření OC v r. 2018, v opačném případě v 06/2019.

 

4. Rozpočtová opatření č. 7/2017, č. 8/2017,  č. 9/2017, č. 10/2017 na vědomí

rozpočtovými opatřeními č. 7/2017, č. 8/2017, č. 9/2017  a č. 10/2017, které byly schváleny radou města, seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření města č. 7/2017, č. 8/2017, č. 9/2017  a č. 10/2017 schválená radou města.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/19/17/ZM bylo přijato.

 

5. Plnění rozpočtu k 30.09.2017

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30.09.2017.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/19/17/ZM bylo přijato.

 

6. Rozpočtové opatření č. 11/2017 ke schválení

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního.

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č.11/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.10.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/19/17/ZM bylo přijato.

 

7. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace

P. místostarosta požádal Mgr. Blanku Gaizurovou, ředitelku Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace o sdělení důvodů změny zřizovací listiny. Paní ředitelka vysvětlila potřebu zřízení nového vzdělávacího oboru Praktická škola jednoletá, které je středním vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace  v předloženém znění.

odpovědnost: starosta města

termín: 30.10.2017  

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/19/17/ZM bylo přijato.

 

8. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. starosta. Ing. Zduba se dotázal na správnost data narození. P. starosta: V návrhu  usnesení je správně. Další připomínky k materiálu nebyly sděleny, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít, za pronájem bytu, předložený dvoustranný právní úkon: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.01.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/19/17/ZM bylo přijato.

 

9. Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 168 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš zamítá žádost o úplatný převod pozemku p.č. 168 ostatní plocha, zeleň o výměře 67 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 9/19/17/ZM bylo přijato.

 

10.  Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3238 v k.ú. Velká Bíteš

11. Úplatné nabytí id. ½ pozemku p.č. 3237 v k.ú. Velká Bíteš

12. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3241 v k.ú. Velká Bíteš       

13. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3320 v k.ú. Velká Bíteš

14. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1518/3 v k.ú. Březské

15. Úplatné nabytí id. 1/15 části pozemku p.č. 3239 v k.ú. Velká Bíteš

16. Úplatné nabytí pozemků části p.č. 1518/2, p.č. 1620/6 v k.ú. Březské a p.č. 3243 v k.ú. Velká Bíteš

17. Úplatné nabytí id. 3/5 pozemku p.č. 3366/2 v k.ú. Velká Bíteš

18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3300 v k.ú. Velká Bíteš

19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3301 v k.ú. Velká Bíteš

P. místostarosta uvedl, že se jedná se o výkup pozemků pod plánovanou stavbou obchvatu za cenu 120 Kč/m2 a příp. zbývajících částí pozemků za 25 Kč/m2 tak, jak bylo vykupováno v předešlých případech. Přednesl návrh na schválení bodů 10 – 19 v bloku s tím, že u každého bodu bude uvedeno číslo usnesení. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu. P. místostarosta nechal hlasovat o předložených návrzích usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3238 orná půda o výměře cca 1085 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/19/17/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt:

- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 1924 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 4895 m2 za cenu 25,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu k uvedenému pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/19/17/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 3241 orná půda o výměře 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/19/17/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt:

- část pozemku p.č. 3320 orná půda o výměře cca 468 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 3320 orná půda o výměře cca 2724 m2 za cenu 25,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/19/17/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 1518/3 orná půda o výměře cca 476 m2 v k.ú. a obci Březské za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/19/17/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 1/15 části pozemku p.č. 3239 orná půda o výměře cca 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu k části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/19/17/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 1518/2 o výměře cca 1054 m2 v k.ú. a obci Březské za cenu 120,- Kč/m2

- pozemek p.č. 1620/6 o výměře 665 m2 v k.ú. a obci Březské za cenu 120,- Kč/m2

- část pozemku p.č. 3243 o výměře cca 216 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2

- část pozemku p.č. 3243 o výměře cca 65 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/19/17/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt úplatně nabýt id. 3/5 pozemku p.č. 3366/2 orná půda o výměře 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 17/19/17/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3300 orná půda o výměře cca 57 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 18/19/17/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p. č. 3301 orná půda o výměře cca 6 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 19/19/17/ZM bylo přijato.

 

20. Úplatné nabytí pozemků id. 1/20 p.č. 2346/12 a p.č. 940/4, id. 1/40 p.č. 940/5 v k.ú. Velká Bíteš  

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- id. 1/20 pozemku p.č. 940/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2,

- id. 1/40 pozemku p.č. 940/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2,

- id. 1/20 pozemku p.č. 2346/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů k výše uvedeným pozemkům.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 20/19/17/ZM bylo přijato.

 

21.   Úplatné nabytí pozemku p.č. 2295/20 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje a uzavírá předloženou kupní smlouvu č.j. ÚZSVM/BZR/2838/2017-BZRM na převod vlastnického práva k pozemku parc. č. 2295/20 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, za cenu 41.000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 21/19/17/ZM bylo přijato.

 

22. Úplatné nabytí pozemků p.č. 2346/21, 2346/22 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt:

- pozemek p.č. 2346/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 81 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,

- pozemek p.č. 2346/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 za cenu 120,- Kč/m2.

Kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 22/19/17/ZM bylo přijato.

 

23. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2539/158-162 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta s tím, že se jedná výkup pozemků pro vybudování parkovacích stání určených pro veřejnost. Parkovací stání vybuduje současný vlastník spol. S.O.K. real, a.s.  a poté je bezplatně městu předá. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt:

- část p.č. 2539/158 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označenou díl „k“ o výměře 13 m2,

- část p.č. 2539/159 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označenou díl „j“ o výměře 20 m2,

- část p.č. 2539/160 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označenou díl „i“ o výměře 20 m2,

- část p.č. 2539/161 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označenou díl „h“ o výměře 20 m2,

- část p.č. 2539/162 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označenou díl „g“ o výměře 22 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví spol. S.O.K. real, a.s., IČ: 253 45 524, se sídlem Hrotovická-Průmyslová Zóna 162, 674 01 Střítež za cenu 1.460,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedených pozemků a podmínkou, že prodávající na vlastní náklady vybuduje na předmětných částech pozemků zpevněné plochy pro stání vozidel, která bezúplatně převede do vlastnictví kupujícího nejpozději do doby kolaudace rodinných domů na p.č. 2539/158, 2539/159, 2539/160, 2539/161, 2539/162 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 23/19/17/ZM bylo přijato.

 

24. Úplatné nabytí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622, 4621, 4620, 2293/3, 2293/4, 2293/2, 2293/1, 4623 a částí p.č. 4609/3, 4608, 4607, 4606/1, 4611 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta s tím, že podrobně popsal možné lokality pro výstavbu domova důchodců. Zrekapituloval návrhy vlastníků pozemků v těchto lokalitách:

1. lokalita Lánice cena 1.500 Kč/m2

2. pozemek za poliklinikou cena po jednání 1.400 Kč/m2

3. lokalita mezi ul. U Stadionu a ul. Vlkovská cena po jednání 1.300 Kč/m2, možnost pěti ročních splátek, počínaje r. 2018.

P. místostarosta vysvětlil u lokality č. 3, kde by vznikla komunikace propojující ul. Vlkovskou k plánovanému obchodnímu centru.  P. starosta dále  zmínil u této lokality věcné břemeno vedení sítí po soukromém pozemku. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje

a) úplatně nabýt pozemky p.č. 4625, 4624, 4622, 4621, 4620, 2293/3, 2293/4, 2293/2, 2293/1, 4623 a částí p.č. 4609/3, 4608, 4607, 4606/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš o celkové výměře cca 25.200 m2 za cenu 1.300,- Kč/m2, přičemž kupní cena bude hrazena v pěti ročních splátkách ve výši 6.552.000,- Kč/kalendářní rok s tím, že první splátka bude prodávajícímu uhrazena kupujícímu v r. 2018, náklady související s výkupem pozemků hradí kupující,

b) odmítnout nabídku na úplatné nabytí pozemku p.č. 336/8 trvalý travní porost o výměře 2678 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.500,- Kč/m2 s tím, že náklady související s výkupem pozemku hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 3

Usnesení č. 24/19/17/ZM bylo přijato.

 

 

25. Úplatné nabytí pozemků p.č. 724/1, p.č. 727/8, p.č. 2294/41  a p.č. 724/3, jehož součástí je budova bez čp/če garáž v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. P. starosta i p. místostarosta shodně uvedli, že se jedná o strategický pozemek v blízkosti polikliniky. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt:

- pozemek 724/1 zahrada o výměře 1162 m2,

- pozemek p.č. 724/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2, jehož součástí je budova bez čp/če garáž,

- pozemek p.č. 727/8 ostatní plocha, zeleň o výměře 106 m2,

- pozemek p.č. 2294/41 zahrada o výměře 2 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.400,- Kč/m2 s tím, že náklady související s výkupem nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 25/19/17/ZM bylo přijato.

 

26. Úplatný převod pozemku  p.č. 849/25 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 849/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města do vlastnictví spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice za cenu obvyklou ve výši 50.000,- Kč. Ve prospěch města bude zřízeno věcné předkupní právo, jehož předmětem bude závazek kupujícího nabídnout uvedený pozemek za cenu 50.000,- Kč nejprve prodávajícímu v případě, že by chtěl kupující uvedený pozemek v budoucnu jakýmkoliv způsobem zcizit. Náklady související s vkladem vlastnického práva i věcného předkupního práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 26/19/17/ZM bylo přijato.

 

27. Úplatný převod id. 83/519 pozemků p.č. 1148/2 a p.č. 1149/2 v k.ú. Vlkov u Velké Bíteše

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést id. 83/519 pozemků p.č. 1148/2 lesní pozemek o výměře 86 m2 a p.č. 1149/2 lesní pozemek o výměře 610 m2 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, obec Vlkov z vlastnictví města do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,

140 00 Praha 4 – Nusle za cenu 35.080,- Kč. Náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 27/19/17/ZM bylo přijato.

 

28. Směna části pozemku p.č. 880/33 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit:

- část pozemku p.č. 880/33 oddělenou geometrickým plánem č. 2421-109/2017 a nově označenou p.č. 880/49 orná půda o výměře 642 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví města Velká Bíteš

za

- část pozemku p.č. 880/40 oddělenou geometrickým plánem č. 2421-109/2017 a nově označenou p.č. 880/54 orná půda o výměře 431 m2,

- část pozemku p.č. 880/40 oddělenou geometrickým plánem č. 2421-109/2017 a nově označenou p.č. 880/53 orná půda o výměře 59 m2

v k.ú. a obci Velká Bíteš,

do vlastnictví města Velká Bíteš

a

- část pozemku p.č. 880/39 oddělenou geometrickým plánem č. 2421-109/2017 a nově označenou p.č. 880/52 orná půda výměře 111 m2,

- část pozemku p.č. 880/35 oddělená geometrickým plánem č. 2421-109/2017 a nově označenou p.č. 880/51 orná půda o výměře 44 m2 vše

v k.ú. a obci Velká Bíteš,

do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou částí výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 28/19/17/ZM bylo přijato.

 

29. Směna pozemků  p.č. 2539/80, p.č. 2539/81, p.č. 2539/82 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemky

- p.č. 2539/80 orná půda o výměře 741 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- p.č. 2539/81 orná půda o výměře 741 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- p.č. 2539/82 orná půda o výměře 1018 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě 2.500.000,- Kč za id. 2/11 pozemku p.č. 1846 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3428 m2 a id. 2/11 pozemku p.č. 1847 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu obvyklou uvedených spoluvlastnických podílů ve výši 86.497,- Kč do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že rozdíl hodnot pozemků ve výši 2.413.503,- Kč bude městu uhrazen před podpisem směnné smlouvy. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 29/19/17/ZM bylo přijato.

 

30. Směna pozemků p.č. 1326/3, 1328/6, 1328/4 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit

- část pozemku p.č. 1326/3 oddělenou geometrickým plánem č. 2420-73/2017 a nově označenou

p.č. 1326/5 orná půda o výměře 63 m2,

- část p.č. 1328/4 oddělenou geometrickým plánem č. 2420-73/2017 a nově označenou p.č.

1328/4 trvalý travní porost o výměře 13 m2,

- část p.č. 1328/6 oddělenou geometrickým plánem č. 2420-73/2017 a nově označenou p.č.

1328/10 trvalý travní porost o výměře 12 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká

Bíteš

za

- část pozemku p.č. 1328/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2271-45/2016 a nově označenou

p.č. 1328/8 trvalý travní porost o výměře 140 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města

Velká Bíteš. Náklady související se směnou výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 30/19/17/ZM bylo přijato.

 

31. Směna pozemků p.č. 2977/2, 2539/163 a části p.č. 3000/24 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Ing. Koukola se dotázal,  proč je pozemek lomený? P. starosta: Kvůli komunikaci v oblouku. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit

- část pozemku p.č. 3000/16 oddělenou geometrickým plánem č. 2375-36/2017 a nově označenou p.č. 3000/36 o výměře 221 m2,

- pozemek p.č. 2977/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 28 m2,

- pozemek p.č. 2539/163 orná půda o výměře 1173 m2 vzniklý sloučením p.č. 2539/163 orná půda o výměře 1132 m2 a částí p.č. 2539/70 oddělených geometrickým plánem č. 2445-105/2017 a nově označených díly „a“ o výměře 36 m2, „c“ o výměře 9 m2 a „e“ o výměře 5 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví spol. LABARA CABLES s.r.o., IČ: 28340965, Jindřichov 20, 595 01 Velká Bíteš

za

- pozemek p.č. 3000/23 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 331 m2,

- část pozemku p.č. 3000/24 oddělené geometrickým plánem č. 2375-36/2017 a nově označené p.č. 3000/37 o výměře 704 m2

z vlastnictví spol. LABARA CABLES s.r.o., IČ: 28340965, Jindřichov 20, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že spol. LABARA CABLES s.r.o. uhradí městu Velká Bíteš doplatek ve výši 761.870,- Kč. Náklady související s vkladem do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 31/19/17/ZM bylo přijato.

 

32. Dohoda o zrušení věcného předkupního práva – p.č. 84/13, p.č. 84/16 a č.p. 26 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 14/18/17/ZM ze dne 12.06.2017 a nahradit ho novým zněním:

ZM rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš a dohodu o zrušení věcného předkupního práva k pozemku p.č. 84/13 zahrada a pozemku p.č. 84/16 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 26, rod. dům vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš zřízeného ve prospěch města Velká Bíteš. Náklady na výmaz věcného předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí žadatel.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 32/19/17/ZM bylo přijato.

 

33. Bezúplatné nabytí částí pozemku p.č. 3015/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt části pozemku p.č. 3015/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělené geometrickým plánem č. 2301-212/2016 a nově označené:

- p.č. 3015/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174 m2,

- p.č. 3015/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2,

- p.č. 3015/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2,

- p.č. 3015/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m2,

- p.č. 3015/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 392 m2,

- p.č. 3015/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 96 m2,

- p.č. 3015/23 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš. Město uhradí náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 33/19/17/ZM bylo přijato.

 

34. Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předloženou Smlouvu o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 34/19/17/ZM bylo přijato.

 

35. Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „Velká Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje

rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předloženou Smlouvu o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „Velká Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 35/19/17/ZM bylo přijato.

 

36. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/83 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. místostarosta oznámil v tomto bodu střet zájmů, a proto požádal p. Jana Vrbu o účast při otevírání obálek. P. místostarosta nehlasoval.

P. starosta sdělil, že ve stanoveném termínu byly doručeny 2 nabídky v uzavřené obálce, které postupně otevřel za přítomnosti p. Jana Vrby, a to v pořadí dle data doručení. P. starosta přečetl nabídky od:

- nabízená cena 1.151.000 Kč, tj. 1.112 Kč/m2,

- nabízená cena 1.057 Kč/m2.

P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/83 orná půda o výměře 1035 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny:

- ve výši 1.151.000 Kč,

- ve výši 1.057 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/83 orná půda o výměře 1035 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.151.000 Kč, tj. 1.112 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 36/19/17/ZM bylo přijato.

 

37. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/172 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. starosta sdělil, že ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka  v uzavřené obálce, kterou otevřel p. místostarosta a přečetl nabídku, nabízená cena 1.311 Kč/m2.

P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/172 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena jedna nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny ve výši 1.311 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/172 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.311 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 37/19/17/ZM bylo přijato.

 

38. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/166 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. starosta sdělil, že ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka  v uzavřené obálce, kterou otevřel p. místostarosta a přečetl nabídku, nabízená cena 1.201.614 Kč, tj. 1.478 Kč/m2.

P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/166 orná půda o výměře 813 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena jedna nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny ve výši 1.478 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/166 orná půda o výměře 813 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.478 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 38/19/17/ZM bylo přijato.

 

39. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/168 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. starosta sdělil, že ve stanoveném termínu byly doručeny 3 nabídky v uzavřené obálce, které postupně otevřel v pořadí dle data doručení. P. místostarosta přečetl nabídky od:

- nabízená cena 1.527 Kč/m2,

- nabízená cena 1.664 Kč/m2,

- nabízená cena 1.502.017 Kč, tj. 1.609.90 Kč/m2.

P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/168 orná půda o výměře 933 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny tři nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od:

- ve výši 1.527 Kč/m2,

- ve výši 1.664 Kč/m2,

- ve výši 1.502.017 Kč, tj. 1.609.90 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/168 orná půda o výměře 933 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.664 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 39/19/17/ZM bylo přijato.

 

40. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/153 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. starosta sdělil, že ve stanoveném termínu byly doručeny 2 nabídky v uzavřené obálce, které postupně otevřel v pořadí dle data doručení. P. místostarosta přečetl nabídky od:

- nabízená cena 1.461 Kč/m2,

- nabízená cena 1.606 Kč/m2.

P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/153 orná půda o výměře 724 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny:

- ve výši 1.461 Kč/m2,

- ve výši 1.606 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/153 orná půda o výměře 724 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.606 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 40/19/17/ZM bylo přijato.

 

41. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/152 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. starosta sdělil, že ve stanoveném termínu byly doručeny 2 nabídky v uzavřené obálce, které postupně otevřel v pořadí dle data doručení. P. místostarosta přečetl nabídky od:

- nabízená cena 1.606 Kč/m2,

- nabízená cena 1.504 Kč/m2.

Ing. Koukola se dotázal na státní příslušnost zájemce. P. starosta: Toto bude prověřeno před podpisem kupní smlouvy.

P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/152 orná půda o výměře 731 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny:

- ve výši 1.606 Kč/m2,

- ve výši 1.504 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/152 orná půda o výměře 731 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.606 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 41/19/17/ZM bylo přijato.

 

42. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/177 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. starosta sdělil, že ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka  v uzavřené obálce, kterou otevřel. P. místostarosta přečetl nabídku, nabízená cena 1.603 Kč/m2.

P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/177 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena jedna nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny ve výši 1.603 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/177 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.603 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 42/19/17/ZM bylo přijato.

 

43. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/70 oddělenou geometrickým plánem č. 2378-211/2017 a nově označenou p.č. 2539/183 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města do vlastnictví spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ze dne 27.04.2017 ve výši 12.600,- Kč. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 43/19/17/ZM bylo přijato.

 

44. Zápis finančního výboru

P. starosta vyzval k dotazům k zápisu finančního výboru. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 11/2017 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 20.09.2017.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 44/19/17/ZM bylo přijato.

 

45. Zápisy kontrolního výboru

P. starosta vyzval k dotazům k zápisům kontrolního výboru. Ing. Machola se dotázal, zda kontrolní výbor obdržel písemné stanovisko rady města k zápisu KV č. 18 a zda by mohlo být poskytnuto i zastupitelům. P. starosta: KV zatím písemné stanovisko neobdržel. Až obdrží KV, bude poskytnuto i zastupitelům. Členové výboru byli osobně na schůzi rady města, kde jim byly zodpovězeny dotazy k výběrovému řízení na pozici ředitele ICKK.

Ing. Koukola sdělil, že člen KV p. Ježek za ČSSD se neúčastní jednání výboru. P. Vrba: Máme ve čtvrtek schůzi, budeme toto tlumočit.

Ing. Koukola: Měla by být objasněna situace ohledně ředitele ICKK. P. starosta: ICKK dále řídí p. Jelínek. Popsal výsledek výběrového řízení. Ing. Machola: Na dnešní radě města bude stanoven nový termín výběrového řízení? P. starosta: Bude jednáno o novém výběrovém řízení.

P. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předložené zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš z období 2016 a 2017.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 45/19/17/ZM bylo přijato.

 

46. Diskuze

P. Rovenský upozornil na nekvalitní osvětlení v KD. Ing. Zduba: Osvětlení je kvalitní, mělo by být zachováno.

 

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 20.15 hodin.

 

Počet listů: 8

Přílohy:

1. Prezenční listina (1 list)

2. Listina prokazující složení slibu (1 list)

3. Oznámení o schválení umístění provozovny BILLA na ul. Vlkovská v OC NIMIRU (1 list)

 

 

Zápis pořízen dne: 12.10.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Alois Špaček

ověřovatel zápisu

 

Jan Vrba

ověřovatel zápisu

 

JUDr. Radka Klímová

zapisovatelka