18/17 - 12.06.2017

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

                                                                                                                            Č.j. MÚVB/4396/17/T/KLI

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.  18/2017

konaného dne 12.06.2017 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

Dle prezenční listiny přítomni:

Marie Cahová, Ing. Bohumil Hejtmánek, Mgr. Dalibor Kolář, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, Karel Navrátil, Jan Pavlíček, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Ing. Marie Šabacká, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Mgr. Miroslav Báňa, MBA, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, MBA, JUDr. Alena Malá

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:10 hod. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (15 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Milenu Janštovou, referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 17/2017 byl ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.  

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Eduarda Rovenského a p. Zdeňka Řezáče.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu p. Eduarda Rovenského a p. Zdeňka Řezáče.

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 1/18/17/ZM bylo přijato.      

 

2. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program navržený radou města s tím, že navrhl následující změnu programu: vypuštění původních bodů 23-26 a 29-34 (nebyly doručeny žádné nabídky kupní ceny). Další změny nebo doplnění programu nebyly navrženy, p. starosta dal hlasovat o programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtová opatření č. 4/2017, č. 5/2017 na vědomí
 4. Plnění rozpočtu k 31. 05. 2017
 5. Rozpočtové opatření č. 6/2017 ke schválení
 6. Poskytnutí dotací z rozpočtu města
 7. Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení Městské policie Velká Bíteš
 8. Schválení zadání Změny č. 9 ÚP města Velká Bíteš
 9. Směna části pozemku p.č. 1024/2 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatný převod částí pozemků p.č. 2210/1 a p.č. 2210/4 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Dohoda o zrušení věcného předkupního práva
 12. Úplatný převod části pozemku p.č. 753/3 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Územní anomálie – budova č.e. 95 na p.č. st. 50 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a na p.č. st. 128 v k.ú. Pucov
 14. Zamítnutí žádosti o prodej části pozemku p.č. 1180/155 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 81 v k.ú. Košíkov
 16. Úplatné nabytí id. 1/21 pozemků p.č. 5160, p.č. 5432 v k.ú. Holubí Zhoř
 17. Úplatné nabytí id. 1/6 pozemku p.č. 2350/1 a id. 1/12 pozemku p.č. 2349/1 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Zamítnutí žádosti o směnu části pozemku p.č. 852/1 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2295/3 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/157 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 21. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/156 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 22. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/170 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 23. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/155 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 24. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/154 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 25. Diskuze
 26. Závěr

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 6

Usnesení č. 2/18/17/ZM bylo přijato.

 

3. Rozpočtová opatření č. 4/2017, č. 5/2017 na vědomí

rozpočtovými opatřeními č. 4/2017  a č. 5/2017, které byly schváleny radou města, seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření města č. 4/2017 a č. 5/2017.

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/18/17/ZM bylo přijato.

 

4. Plnění rozpočtu k 31. 05. 2017

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.05.2017.

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/18/17/ZM bylo přijato.

 

5. Rozpočtové opatření č.  6/2017 ke schválení

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního.

Příchod Ing. Tomáše Pelána v 17:25 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č.6/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.06.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 5/18/17/ZM bylo přijato.

 

6. Poskytnutí dotací z rozpočtu města

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta postupně přečetl návrhy usnesení a nechal o nich hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhoduje poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2994/17 ve výši 80.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 15.07.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/18/17/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2635/17 ve výši 105.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 15.07.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/18/17/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3905/17 ve výši 150.000 Kč  a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.07.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/18/17/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3981/17 ve výši 410.000 Kč  a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 31.07.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/18/17/ZM bylo přijato.

 

 

7. Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení Městské policie Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje určeného strážníka pana Pavla Hradeckého plněním těchto úkolů při řízení Městské policie Velká Bíteš (dále jen „MP“) s účinností od 01.07.2017:

 1. Spolupráce se starostou města, jeho informování o činnosti a úkolech plněných MP, poskytování  veškerých podkladů o činnosti MP.
 2. Kontrola funkčnosti stanoveného systému chodu MP a navrhování případných změn starostovi města.
 3. Rozdělení přidělených úkolů mezi jednotlivé strážníky MP.
 4. Kontrola plnění úkolů jednotlivými strážníky a návrh případných opatření při nesplnění povinnosti strážníka MP plynoucí z právních a jiných předpisů.
 5. Rozpis směn strážníkům dle podmínek určených starostou města.
 6. Odpovědnost za vedení příruční spisovny MP včetně průkazné evidence dokumentů MP v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Odpovědnost za vedení evidence o nákupu a přidělování stejnokrojů MP a ostatních pracovních pomůcek, které podléhají evidenci.
 8. Určování čerpání dovolené strážníkům MP.
 9. Zajištění školení a výcviku strážníků MP.
 10. Zabezpečení plnění ostatních výše nespecifikovaných úkolů v oblasti organizačně technického zabezpečení MP uložených starostou města.*

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 10/18/17/ZM bylo přijato.

 

8. Schválení zadání Změny č. 9 ÚP města Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš, po projednání podkladů předložených pořizovatelem, schvaluje  podle § 47 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění návrh zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 12.08.2017

Výsledek hlasování: pro 12, proti 3, zdrželi se 1

Usnesení č. 11/18/17/ZM bylo přijato.

 

9. Směna části pozemku p.č. 1024/2 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit

- část pozemku p.č. 1024/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 24 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 3.070,- Kč stanovenou znaleckým posudkem

za

- pozemek p.č. 1043/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,

- pozemek p.č. 3010/3 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 3316 orná půda o výměře cca 765 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 1030 zahrada o výměře cca 18 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to id. 1/2  a id.  1/2 za cenu 120,- Kč/m2.

Doplatek bude hradit město Velká Bíteš po započtení výše uvedených částek. Náklady související se směnou výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/18/17/ZM bylo přijato.

Odchod Ing. Miloše Zduby, MBA v 17:47 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)

 

10.   Úplatný převod částí pozemků p.č. 2210/1 a p.č. 2210/4 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2210/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 a část pozemku p.č. 2210/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na oddělení předmětných částí pozemků i náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/18/17/ZM bylo přijato.

 

11.   Dohoda o zrušení věcného předkupního práva

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta.

Příchod Jana Pavlíčka v 17:52 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš a p. dohodu o zrušení věcného předkupního práva k pozemku p.č. 84/13 orná půda v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš zřízeného ve prospěch města Velká Bíteš. Náklady na výmaz věcného předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí žadatel.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.05.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/18/17/ZM bylo přijato.

 

12. Úplatný převod části pozemku p.č. 753/3 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta přečetl návrh usnesení. Jan Vrba oznámil střet zájmů, sdělil, že se zdrží hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 753/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 170 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a část pozemku p.č. 753/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 280 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2 do spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek bytového domu č.p. 294 na p.č. 753/1 v k.ú. Velká Bíteš, a to takto:

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/24

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/24

s tím, že kupující uhradí náklady související s prodejem uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 15/18/17/ZM bylo přijato.

 

13. Územní anomálie – budova č.e. 95 na p.č. st. 50 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a na p.č. st. 128 v k.ú. Pucov

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) rozhoduje neuzavírat s obcí Pucov, IČ: 00378330, Pucov 19, 675 71 Náměšť nad Oslavou dohodu o změně hranic území v souvislosti se stavbou č.e. 95 st. pro rod. rekr. na p.č. st. 50 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a na p.č. st. 128 v k.ú. Pucov,

b) bere na vědomí, že o změně hranic obcí rozhodne po projednání s příslušným katastrálním úřadem Ministerstvo vnitra z moci úřední.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/18/17/ZM bylo přijato.

 

14. Zamítnutí žádosti o prodej části pozemku p.č. 1180/155 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta.

Odchod Aloise Špačka v 18:04 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš zamítá žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1180/155 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 23 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 17/18/17/ZM bylo přijato.

 

15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 81 v k.ú. Košíkov

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Příchod Aloise Špačka v 18:06 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p. č. 81 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p. č. 541/15 zahrada o výměře 84 m2 v k. ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 18/18/17/ZM bylo přijato.

 

16. Úplatné nabytí id. 1/21 pozemků p.č. 5160, p.č. 5432 v k.ú. Holubí Zhoř

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to id. 1/21

- spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to id. 1/21

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 19/18/17/ZM bylo přijato.

 

17. Úplatné nabytí id. 1/6 pozemku p.č. 2350/1 a id. 1/12 pozemku p.č. 2349/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt:

- id. 1/6 části pozemku p.č. 2350/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 31 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- id. 1/6 části pozemku p.č. 2350/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 4304 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- id. 1/12 pozemku p.č. pozemku p.č. 2349/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 162 m2 za cenu 25,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 20/18/17/ZM bylo přijato.

 

 

18. Zamítnutí žádosti o směnu části pozemku p.č. 852/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš zamítá žádost o směnu části pozemku p.č. 852/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 21/18/17/ZM bylo přijato.

 

19. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2295/3 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/1999/2017-BZRM, a to k pozemku parc. č. 2295/3 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV. smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.05.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 22/18/17/ZM bylo přijato.

 

20. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/157 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. místostarosta sdělil, že ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka v uzavřené obálce, kterou otevřel p. starosta. P. místostarosta přečetl nabídku, nabízená cena 1.001 Kč/m2.

P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/157 orná půda o výměře 829 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/157 orná půda o výměře 829 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.0001,- Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 23/18/17/ZM bylo přijato.

 

21. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/156 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. místostarosta sdělil, že ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka v uzavřené obálce, kterou otevřel p. starosta. P. místostarosta přečetl nabídku, nabízená cena 1.001 Kč/m2.

P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/156 orná půda o výměře 694 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/156 orná půda o výměře 694 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.001,- Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 24/18/17/ZM bylo přijato.

 

22. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/170 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. místostarosta sdělil, že ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka v uzavřené obálce, kterou otevřel p. starosta. P. místostarosta přečetl nabídku, nabízená cena 1.200 Kč/m2.

P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/170 orná půda o výměře 838 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/170 orná půda o výměře 838 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.200 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 25/18/17/ZM bylo přijato.

 

 

23. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/155 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. místostarosta sdělil, že ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka v uzavřené obálce, kterou otevřel p. starosta. P. místostarosta přečetl nabídku, nabízená cena 1.201 Kč/m2.

Odchod Aloise Špačka v 18:25 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)

P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/155 orná půda o výměře 649 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/155 orná půda o výměře 649 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.201 Kč/m2 do spoluvlastnictví  se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 26/18/17/ZM bylo přijato.

 

24. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/154 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. místostarosta sdělil, že ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka v uzavřené obálce, kterou otevřel p. starosta. P. místostarosta přečetl nabídku,  nabízená cena 1.201 Kč/m2.

P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Příchod Aloise Špačka v 18:42 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/154 orná půda o výměře 687 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/154 orná půda o výměře 687 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.201,- Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 27/18/17/ZM bylo přijato.

 

25. Diskuze

P. starosta vyzval přítomné k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 18:45 hod.

 

Počet listů: 5

Přílohy:

Prezenční listina (1 list)

 

Zápis pořízen dne: 19.06.2017

 

Ing. Milan Vlček 

starosta města

 

Eduard Rovenský

ověřovatel zápisu

 

Zdeněk Řezáč

ověřovatel zápisu

  

JUDr. Radka Klímová

zapisovatelka