17/17 - 10.04.2017

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/2855/17/T/KLI

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.  17/2017

konaného dne 10.04.2017 v Kulturním domě ve Velké Bíteši

Dle prezenční listiny přítomni:

Marie Cahová, Ing. Bohumil Hejtmánek, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Dalibor Kolář, Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, MBA, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, Karel Navrátil, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Ing. Marie Šabacká, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Mgr. Miroslav Báňa, MBA, JUDr. Alena Malá, Jan Pavlíček

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:45 hod. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (18 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Milenu Janštovou, referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 16/2017 byl ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Ing. Tomáše Pelána a p. Vojtěcha Pernicu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Tomáše Pelána a p. Vojtěcha Pernicu.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 1/17/17/ZM bylo přijato.

 

Mgr. Dalibor Kolář uvedl, že plní oznamovací povinnost, že je pořizován paralelně 2. videozáznam. P. starosta: Pro vaši potřebu? Mgr. Kolář: Ano.

2. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program navržený radou města s tím, že v bodě 18 bude předmětem nabytí celé části pozemku, nikoli pouze spoluvlastnický podíl. Další změny nebo doplnění programu nebyly navrženy, p. starosta dal hlasovat o programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva
 4. Změna č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2017 na vědomí
 6. Plnění rozpočtu k 31. 03. 2017
 7. Rozpočtové opatření č. 3/2017 ke schválení
 8. Poskytnutí dotací z grantových programů
 9. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
 10. Závěrečný účet města za rok 2016
 11. Účetní závěrka města za rok 2016
 12. Zápis z jednání finančního výboru
 13. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 185 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3314, 3321 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4679 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatné nabytí spol. podílů pozemků p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí pozemku p.č. 2285 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4675 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatný převod části pozemku p.č. 89/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 20. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/176 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 21. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/177 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 22. Výstavba technické infrastruktury a prodej stavebních pozemků v lokalitě Babinec
 23. Program regenerace MPR a MPZ na rok 2017
 24. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení
 25. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš
 26. Diskuze
 27. Závěr

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 6

Usnesení č. 2/17/17/ZM bylo přijato.

3. Zveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. JUDr. Klímová seznámila přítomné s navrhovanými změnami jednacího řádu ZM v souvislosti se zveřejňováním videozáznamů ze zasedání zastupitelstva. Ing. Machola navrhl zveřejňování videozáznamů po dobu 5 let. Mgr. Koubek: Jak to bude s úpravou podkladových materiálů z hlediska ochrany osobních údajů? P. starosta: To bude ještě projednáno na RM. Mgr. Kolář uvedl, že jednací řád není na programu, tyto materiály byly zastupitelům předány až v pátek, bylo tedy málo času na jejich prostudování. Navrhl jednací řád schválit až na červnovém zasedání, do té doby by se měla sejít pracovní skupina k jednacímu řádu. Součástí zveřejňování bývá i tabulka s hlasováním. Mgr. Koubek navrhl, aby nový jednací řád schvalovalo nové zastupitelstvo po volbách. P. starosta přečetl původní návrh usnesení a zrekapituloval jednotlivé protinávrhy. Dal hlasovat o posledním protinávrhu Mgr. Koubka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje neměnit stávající Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš.

Výsledek hlasování: pro 11, proti 2, zdrželi se 5

Usnesení č. 3/17/17/ZM bylo přijato.

4. Změna č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš

P. starosta zdůvodnil změnu ÚP nevhodným umístěním marketu pod náměstím. Město podporovalo market u kruhové křižovatky nebo v lokalitě Vlkovské. OC Hradby by měly přehodnotit svůj záměr a s podporou města směřovat do lokality Vlkovské. Dále uvedl, že majitelce pozemku nabídl dopisem minulý týden odkup pozemku. Na pozemku by byly volnočasové aktivity, zeleň, parkování. P. Denemarek sdělil, že kdyby mělo dojít k zastavění pozemku pod náměstím, tak nabízí městu pro market svůj pozemek za 20 tis. Kč. Dále popsal povodeň v r. 1964. Mgr. Kolář uvedl, že není proti výstavbě marketu na ul. Vlkovské, ale považuje za vhodnější lokalitu za potokem. Změna ÚP je účelová, jde o zneužití regulačních podmínek. Zrekapituloval dosavadní průběh projednání změny ÚP. Všichni investoři ve městě by měli mít stejné podmínky.  P. Prešer se dotázal, jak protlačit územím kubaturu vody jak v r. 1964. Mgr. Kolář: Developer navrhuje opatření. P. Přichystal, jednatel spol. FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. uvedl, že pozemek pro market hledali v Bíteši již od r. 2005 a prověřovali všechny v úvahu připadající lokality. Jedná se ale i o obchodní parametr. Obchodní řetězec zajímá, zda bude vydělávat. Máme uzavřenou smlouvu s Penny, nechtějí jít do lokality Vlkovská. V lokalitě pod náměstím může vzniknout kromě komerční části i odpočinková, dá se to skloubit. Poukázal na podobné umístění marketu v Náměšti. Jejich společnost vyřešila 60 marketů v republice. P. starosta: V Náměšti náměstí umřelo. Nechceme být rukojmím developera, chceme zachovat území pro další generace. Dále oslovil majitelku pozemku s nabídkou dalšího jednání. Pokud nebude market dole, bude jinde v Bíteši. P. Kliment je schopen zrealizovat market na Vlkovské. Lokalita za potokem je pro město cenná. Ing. Kliment zdůraznil výhody Vlkovské z hlediska kumulace obyvatel. Ing. Liškutin uvedl, že mají písemně, že obch. řetězec nejde na Vlkovskou. Lokalitu za potokem lze propojit s náměstím, zajistit tam parkování. P. starosta přečetl návrh usnesení. Před hlasováním navrhl Mgr. Kolář hlasování jednotlivě po jménech, k tomuto návrhu se připojili Ing. Machola a Ing. Koukola. Hlasovalo se jednotlivě po jménech tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje upravit znění návrhu zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš tak, že předmětem bude dílčí změna ÚP spočívající ve změně způsobu využití zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost Ov dosud v ÚP vymezené v lokalitě Za Loukama převážně na pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš na funkční plochu zeleň sídelní Zs s možností umístění parkovišť nebo odstavných ploch pro osobní automobily, komunikací, cyklostezek, chodníků, sítí TI, vodních prvků a zařízení pro volnočasové aktivity. Současně bude řešeno přeřazení části plochy pro dopravu, kterou je v ÚP řešeno dopravní napojení této plochy přes mostní objekt nad potokem Bítýška na silnici I/37, do stávajících funkčních ploch louky a pastviny a vodní plocha.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 30.06.2017

Výsledek hlasování: pro 13, proti 3, zdrželi se 2

Usnesení č. 4/17/17/ZM bylo přijato.

Odchod Mgr. Dalibora Koláře v 18:45 hod. (celkem přítomno 17 členů ZM)

5. Rozpočtové opatření č. 2/2017 na vědomí

S  rozpočtovým opatřením č. 2/2017 seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 2/2017.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/17/17/ZM bylo přijato.

 

6. Plnění rozpočtu k 31. 03. 2017

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.03.2017.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/17/17/ZM bylo přijato.

7. Rozpočtové opatření č. 3/2017 ke schválení

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 3/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.04.2017

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/17/17/ZM bylo přijato.

Odchod Ing. Marie Šabacké v 18:53 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

8.    Poskytnutí dotací z grantových programů

P. starosta seznámil přítomné s dotacemi z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“, které schválila RM a které doporučuje ke schválení ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2001/17 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/17/17/ZM bylo přijato.

Dále p. starosta seznámil přítomné s dotacemi z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Sport a tělovýchova“, které schválila RM a které doporučuje ke schválení ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci FC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1556/17  ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/17/17/ZM bylo přijato.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2042/17 ve výši 420.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/17/17/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2063/17 ve výši 975.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/17/17/ZM bylo přijato.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Sokol Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2032/17 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/17/17/ZM bylo přijato.

9.    Poskytnutí dotace z rozpočtu města

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 8056/16 ve výši 23.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/17/17/ZM bylo přijato.

 

10.   Závěrečný účet města za rok 2016

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku  přezkoumání hospodaření města za rok 2016 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.04.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/17/17/ZM bylo přijato.

 

11.   Účetní závěrka města za rok 2016

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje účetní závěrku Města Velká Bíteš za rok 2016 k rozvahovému dni 31. 12. 2016 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Ivana Zemanová

termín: 31.05.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/17/17/ZM bylo přijato.

12. Zápis z jednání finančního výboru

P. starosta se vyjádřil pochvalně k činnosti finančního výboru. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 10/2017 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 20.03.2017.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/17/17/ZM bylo přijato.

13. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 185 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 185 oddělenou geometrickým plánem č. 2328-129/2016 a nově označenou p.č. 185/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.03.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 17/17/17/ZM bylo přijato.

14. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3314, 3321 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3314 orná půda o výměře cca 1101 m2 a část pozemku p.č. 3321 orná půda o výměře cca 4339 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2.*

Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.03.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 18/17/17/ZM bylo přijato.

15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4679 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta.

 

Příchod Mgr. Dalibora Koláře v 19:10 hod. (celkem přítomno 17 členů ZM)

 

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4679 orná půda o výměře cca 2162 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.03.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 19/17/17/ZM bylo přijato.

16. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. Ing. Zduba: Jaký je konkrétní záměr s těmito pozemky? P. místostarosta: Cílem je zachovat přístup veřejnosti na pozemky v rekreační zóně kolem potoka. P. starosta: Město má zřízeno věcné břemeno vstupu na hráz rybníka. P. místostarosta přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnické podíly k pozemkům:

- p.č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 2453 m2,

- p.č. 2563/3 trvalý travní porost o výměře 3947 m2,

- p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3031 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:

- id. 1/7,

- id. 1/7,

- id. 1/21

za cenu 25,- Kč/m2.*

Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 20/17/17/ZM bylo přijato.

 

17. Úplatné nabytí pozemku p.č. 2285 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 2285 orná půda o výměře 1213 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.03.2018

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 21/17/17/ZM bylo přijato.

 

Odchod Jana Vrby v 19:18 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4675 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta s tím, že bod bude rozdělen na dvě usnesení. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl postupně návrhy usnesení a nechal o nich hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4675 orná půda o výměře cca 2025 m2 , a to id. 3/4 a id. 1/8 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.03.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 22/17/17/ZM bylo přijato.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4675 orná půda o výměře cca 2025 m2, a to id. 1/8 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2, jakmile dojde k výmazu zástavního práva vázáného k tomuto spoluvlastnickému podílu z katastru nemovitostí. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.03.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 23/17/17/ZM bylo přijato.

19. Úplatný převod části pozemku p.č. 89/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta.

 

Příchod Jana Vrby v 19:23 hod. (celkem přítomno 17 členů ZM)

 

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 89/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 300,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, a s ujednáním věcného předkupního práva města Velká Bíteš k předmětnému pozemku za cenu 300,- Kč/m2 pro případ, že by kupující chtěl pozemek zcizit. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 24/17/17/ZM bylo přijato.

20. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/176 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Ve stanoveném termínu byly doručeny 2 nabídky v uzavřené obálce, které postupně otevřel p. starosta a p. místostarosta přečetl nabídku, nabízená cena 1.462 Kč/m2 a nabídku, nabízená cena 1.701,50 Kč/m2.

P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/176 orná půda o výměře 883 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od ve výši 1.462 Kč/m2 a od ve výši 1.701,50 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/176 orná půda o výměře 883 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.701,50 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny od .*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 25/17/17/ZM bylo přijato.

21. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/177 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

P. místostarosta sdělil, že k dnešnímu dni nebyla doručena žádná nabídka kupní ceny, převod pozemku se tedy nebude projednávat.

22. Výstavba technické infrastruktury a prodej stavebních pozemků v lokalitě Babinec

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí informace o zahájení I. etapy výstavby technické a dopravní infrastruktury a schvaluje změnu rozdělení pozemků v lokalitě Babinec do cenových oblastí dle předloženého zákresu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.04.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 1, zdrželi se 0

Usnesení č. 26/17/17/ZM bylo přijato.

23. Program regenerace MPR a MPZ na rok 2017

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje přidělit v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 finanční prostředek ve výši 285 tis. Kč na výměnu oken v části objektu ZUŠ – II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš a 150 tis. Kč na opatření k odstranění vlhkosti v části objektu ZUŠ – I. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 30.04.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 27/17/17/ZM bylo přijato.

24. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. P. starosta podrobněji seznámil se situací dlužníka.

 

Odchod Ing. Miloše Zduby, MBA v 19:41 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

 

P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje prominout příslušenství dluhu na nájemném ve výši 28.206 Kč.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.04.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 28/17/17/ZM bylo přijato.

25. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. P. starosta podrobněji seznámil s tvorbou spádových obvodů MŠ.

 

Příchod Ing. Miloše Zduby, MBA v 19:47 hod. (celkem přítomno 17 členů ZM)

 

Mgr. Kolář: Pro místní části byla stanovena jedna MŠ?  P. místostarosta: Ano, bylo to stanoveno na základě jednání s ředitelkami MŠ. Dále přečetl rozdělení ulic a místních částí pro jednotlivé MŠ, návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš.

odpovědnost: tajemnice

termín: 30.04.2017

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 29/17/17/ZM bylo přijato.

26. Diskuze

Paní uvedla, že v pátek dostala doporučený dopis od p. starosty s nabídkou odkupu pozemku. Je finančně a smluvně vázána se spol. OC Hradby a upozornila, aby si město na jejím pozemku nic neplánovalo. P. starosta: Stále jste vlastníkem pozemku. Jestli jsou sjednány sankce, je to věcí jednání s městem. Paní Kulíšková požádala, aby jí nebyl měněn územní plán. P. starosta: Změna ÚP nemusí být se souhlasem vlastníka pozemku. Paní: Nelíbí se mi, že všude uveřejňujete, kolik je cena za pozemek. To je moje osobní věc. Ing. Liškutin: Tři roky máme sjednanou smlouvu. Pokud se bude jednat, abychom byli přizváni. P. starosta: Každý mluvíme o něčem jiném. Informaci sdělíme majitelce pozemku.

RNDr. Hájek upozornil na nevhodný řez koruny lípy před radnicí. P. starosta: Lípa má 90 let, vycházeli jsme z posudku, další opatření budou následovat.

P. Dvořák se dotázal na termín dokončení ulice Nová čtvrť. P. starosta popsal průběh prací s tím, že zadláždění 1. části ulice bude v červnu 2017 s výjimkou dolní části ulice, která se bude dokončovat současně s křižovatkou s ul. Tišnovská.

Paní Cahová upozornila na problém zvýšené dopravy v Holubí Zhoři. Ing. Rada: Vzneseme požadavek na úpravu dopravního značení (snížení na 30 km/h) a zvýšenou dozorovou činnost.

Mgr. Koubek dal ke zvážení úpravu KD na bezbariérový. P. starosta: Připravuje se projekt úpravy KD.

P. Denemarek: K projektu Lánice měli občané vážné připomínky. Bylo p. starostou slíbeno, že se za rok sejdeme. Jednání na radnici bylo v nevhodnou dobu, občané o něm nevěděli, mělo být vyhlášeno rozhlasem. Když jsou již schváleny projekty, při realizaci nelze nic měnit. P. starosta: Bylo to stavební řízení, připomínky občanů se do projektu zapracovávaly. Ing. Rada: Jednání v rámci stavebního řízení svolával Městský úřad Velké Meziříčí. Až bude znám zhotovitel, na toho mohou mít občané dotazy tak jak v horní části Lánic.  P. místostarosta: U části jednání jsem byl přítomen. Připomínky byly spíše k harmonogramu a k organizaci stavby, ne k samotnému projektu. P. Denemarek: Realizace stavby bude dle projektu, zhotovitel nemůže měnit projektovou dokumentaci. P. starosta: Podíváme se na projektovou dokumentaci, jednání bude.

Ing. Koukola přednesl konkrétní požadavky od voličů:

1. zveřejňování životních výročí a úmrtí občanů ve Zpravodaji

2. hlášení konání zastupitelstva rozhlasem

3. slyšitelnost rozhlasu.

P. starosta: Projekt rozhlasu je investicí v řádu mil. Kč. Zastupitelstvo bude hlášeno rozhlasem. Ve věci Zpravodaje počkejme na výsledek výběrového řízení na ředitele ICKK.

Mgr. Kolář: Jaký byl důvod vyhlášení konkursu na ředitele? P. starosta: Chceme kvalitní lidi, budou pokračovat i konkursy na pozici ředitelů škol.

Mgr. Kolář: Bude Městská policie Velká Bíteš od 1. června? P. starosta: Byli vybráni čtyři uchazeči, činnost MP bude zahájena 1. června.

Mgr. Kolář: Bývalá cihelna už nebude využívána ke skládce materiálu z dálnice? P. starosta: Uložení materiálu bylo pro úsek Velká Bíteš – Devět křížů a Velké Meziříčí – Lhotka.*

 

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 20:40 hod.

Počet listů: 5

Přílohy:

Prezenční listina (1 list)

Listina prokazující jmenovité hlasování (1 list)

 

Zápis pořízen dne: 12.04.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Pelán

ověřovatel zápisu


Vojtěch Pernica

ověřovatel zápisu


JUDr. Radka Klímová

zapisovatelka