16/17 - 13.02.2017

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/1226/17/T/KLI

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.  16/2017

konaného dne 13.02.2017 v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 17:00 hodin

Dle prezenční listiny přítomni:

Mgr. Miroslav Báňa, MBA, Ing. Bohumil Hejtmánek, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, MBA, Mgr. Dalibor Kolář, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Karel Navrátil, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Zdeněk Řezáč, Ing. Marie Šabacká, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Marie Cahová, Jan Pavlíček, Eduard Rovenský, Jan Vrba

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:07 hod. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (13 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Milenu Janštovou, referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 15/2016 byl ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Karla Navrátila  a p. Ing. Ondřeje Macholu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu p. Karla Navrátila  a p. Ing. Ondřeje Macholu.

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 1/16/17/ZM bylo přijato.

 

Příchod Mgr. et Mgr. Ladislava Koubka, MBA v 17.10 hod. (celkem přítomno 14 členů ZM)

2. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program navržený radou města s tím, že navrhl následující změnu programu: vypuštění původních bodů 8 (jednání s investory obou marketů ve Velké Bíteši), 11-14  (nebyly doručeny žádné nabídky kupní ceny) a 15 (nečinnost nájemce). Mgr. Kolář se vyjádřil k bodu č. 8 programu, který byl ZM již projednáván 12.12.2016 s tím, že by se k němu mělo diskutovat, poukázal na výsledky průzkumu veřejného mínění a navrhl, aby byl tento bod projednáván.

 

Příchod Mgr. Miroslava Báni, MBA a JUDr. Aleny Malé v 17.15 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

 

P. starosta uvedl, že v uplynulých 14 dnech jednal se zástupci developerů a s majitelkou pozemku. Stávající ÚP nekomplikuje výstavbu. P. starosta nechal hlasovat o programu zasedání dle návrhu Mgr. Koláře, tzn. včetně bodu č. 8.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 13/2016 na vědomí
 4. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2017 ke schválení
 6. Zápis z jednání finančního výboru
 7. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 8. Schválení zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš
 9. Směna části pozemku p.č. 187 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4596 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Prominutí příslušenství dluhu na nájemném
 12. Videozáznamy ze zasedání zastupitelstva města
 13. Zřízení Městské policie Velká Bíteš – informace o výběrovém řízení
 14. Diskuze
 15. Závěr

Výsledek hlasování: pro 4, proti 8, zdrželi se 4

Usnesení nebylo přijato.

 

P. starosta nechal hlasovat o programu zasedání dle svého návrhu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 13/2016 na vědomí
 4. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2017 ke schválení
 6. Zápis z jednání finančního výboru
 7. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 8. Směna části pozemku p.č. 187 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4596 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Prominutí příslušenství dluhu na nájemném
 11. Videozáznamy ze zasedání zastupitelstva města
 12. Zřízení Městské policie Velká Bíteš – informace o výběrovém řízení
 13. Diskuze
 14. Závěr

Výsledek hlasování: pro 10, proti 2, zdrželi se 4

Usnesení nebylo přijato.

P. starosta vyhlásil pětiminutovou přestávku. Po přestávce se p. starosta dotázal, kdo soukromě natáčí jednání ZM. Bc. Dalibor Kolář oznámil, že nahrávání má na starosti on. P. starosta ho upozornil, aby pořizování, užívání a šíření záznamu bylo v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. P. místostarosta uvedl, že by vůči veřejnosti bylo neslušné nyní ukončit zasedání ZM, a proto navrhuje doplnit program o diskuzní bod ohledně činnosti České pošty, na kterou jsou v poslední době stížnosti, a přečetl návrh programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 13/2016 na vědomí
 4. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2017 ke schválení
 6. Zápis z jednání finančního výboru
 7. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 8. Směna části pozemku p.č. 187 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4596 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Prominutí příslušenství dluhu na nájemném
 11. Videozáznamy ze zasedání zastupitelstva města
 12. Zřízení Městské policie Velká Bíteš – informace o výběrovém řízení
 13. Diskuze o činnosti pošty ve Velké Bíteši
 14. Diskuze
 15. Závěr

Mgr. Kolář se vyjádřil proti rozšiřování programu o další bod, ke kterému neměli členové ZM žádný podkladový materiál. Ing. Koukola uvedl, že je legitimní rozdílnost názorů ohledně výstavby OC, ale věci si vyříkejme a vyslechněme argumenty majitelky pozemku a zástupce developera.

 

Příchod Ing. Tomáše Pelána v 17.27 hod. (celkem přítomno 17 členů ZM)

P. místostarosta se dotázal, zda má někdo protinávrh k jeho návrhu usnesení. Mgr. Kolář požádal, aby  bod o činnosti pošty byl připraven na příští ZM. Mgr. Koubek vznesl protinávrh, a to nejednat o původních bodech programu 8, 11-16. P. místostarosta nechal hlasovat o tomto návrhu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 13/2016 na vědomí
 4. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2017 ke schválení
 6. Zápis z jednání finančního výboru
 7. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 8. Směna části pozemku p.č. 187 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4596 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Videozáznamy ze zasedání zastupitelstva města
 11. Zřízení Městské policie Velká Bíteš – informace o výběrovém řízení
 12. Diskuze
 13. Závěr

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 6

Usnesení č. 2/16/17/ZM bylo přijato.

3. Rozpočtové opatření č. 13/2016 na vědomí

S  rozpočtovým opatřením č. 13/2016 seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 13/2016.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/16/17/ZM bylo přijato.

 

4. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.12.2016.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/16/17/ZM bylo přijato.

5. Rozpočtové opatření č. 1/2017 ke schválení

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 1/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 28.02.2017

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/16/17/ZM bylo přijato.

6. Zápis z jednání finančního výboru

Se zápisem finančního výboru č. 9/2017 seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, tajemnice finančního výboru. Ing. Marie Šabacká, předsedkyně finančního výboru doplnila, že ředitelka ZŠ Tišnovská  upozornila na skutečnost, že škola byla krácena o 5%, přičemž budova školy není zateplena. P. starosta: Výdaje budou v rozpočtu upřesněny dle reálu po letošní zimě. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 9/2017 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 25.01.2017.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/16/17/ZM bylo přijato.

7. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta.

 

Odchod Ing. Milana Vlčka a Aloise Špačka v 17.48 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)

 

Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít  Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s Jihomoravským krajem, zastoupený JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 28.02.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/16/17/ZM bylo přijato.

 

Příchod Ing. Milana Vlčka a Aloise Špačka v 17.49 hod. (celkem přítomno 17 členů ZM)

8. Směna části pozemku p.č. 187 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 187 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělenou geometrickým plánem č. 2291-90/2016 a nově označenou p.č. 187/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za části pozemku p.č. 182 oddělené GP č. 2291-90/2016 a nově označené p.č. 182/5 zahrada o výměře 9 m2 a p.č. 182/6 zahrada o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl výměr pozemků. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.*  

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/16/17/ZM bylo přijato.

9. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4596 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k těmto bodům přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4596 orná půda o výměře cca 36 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/16/17/ZM bylo přijato.

10. Videozáznamy ze zasedání zastupitelstva města

P. starosta seznámil členy ZM s právní analýzou k zveřejňování videozáznamů ze zasedání ZM, která byla členům ZM zaslána v podkladových materiálech. Bc. Kolář vyjádřil souhlas s analýzou Mgr. Ledera. Uvedl, že tady byly strany, které slibovaly zveřejnění na internetu. Nešlo o to, že by město porušovalo zákon. P. starosta: Minule tady byl názor, že město porušuje zákon č. 106/1999 Sb. a přečetl  usnesení ZM č. 17/15/16/ZM z minulého zasedání ZM.  Analýzu nebylo zbytečné zpracovat, potřebovali jsme oporu, že město postupuje v souladu s právním řádem. Kdo z občanů požádá o přístup k videozáznamům, je mu umožněn.  P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předloženou analýzu advokáta p. Mgr. Filipa Ledera o legálnosti pořizování a zveřejňování audiovizuálního záznamu z jednání Zastupitelstva města Velká Bíteš, které je v souladu s platnou právní úpravou.

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 10/16/17/ZM bylo přijato.

 

11. Zřízení Městské policie Velká Bíteš – informace o výběrovém řízení

P. starosta zrekapituloval dosavadní proces zřízení Městské policie Velká Bíteš a průběh dosavadních výběrových řízení na obsazení míst strážníků. Sdělil, že po vyhodnocení zkušeností jiných MP by pořádek ve Velké Bíteši měly zajišťovat 4 osoby, tj. dvě dvoučlenné skupiny ve směnách. V rozpočtu letošního roku jsou na tuto činnost vyčleněny 3 mil. Kč.  Počítáme s nástupem strážníků od 01.07.2017. P. starosta navrhl znění usnesení k tomuto bodu. Mgr. Koubek uvedl, že i když je třeba posilovat pořádek ve městě, není přesvědčen, že jde o nejefektivnější cestu. Bc. Kolář uvedl, že místo represe by bylo vhodnější vybudování dostatečných parkovacích míst. P. starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí informaci starosty o výběrovém řízení na obsazení 4 míst strážníků Městské policie Velká Bíteš od 01.07.2017.

Výsledek hlasování: pro 13, proti 3, zdrželi se 1

Usnesení č. 11/16/17/ZM bylo přijato.

12. Diskuze

Člen ZM Mgr. Kolář navrhl z důvodu vyřazení bodu č. 8 dát slovo přítomné majitelce pozemku. P. starosta uvedl, že majitelce pozemku byl oznámen termín konání ZM na základě její žádosti. Vyřazení bodu č. 8 bylo navrženo na základě jednání se zástupci developera OC Hradby. Program ZM byl schválen radou v době jeho nemoci, ještě před jeho jednáním s developerem, kterému slíbil stažení z programu. Dále popsal jeho jednání s majitelkou pozemku pod náměstím o prodeji tohoto pozemku městu. Chtěl povýšit tuto lokalitu na volnočasovou, příp. parkovací. Majitelka pozemku se vyjádřila, že zjistila, že má být bez jejího vědomí změněn ÚP, čímž by se její pozemek znehodnotil a že městu pozemek neprodá. Mgr. Kolář uvedl, že tady byly 4 lokality pro market. Nyní ubyly lokality v prostoru za kruhovou křižovatkou a v prostoru baseballového hřiště. V lokalitě Vlkovská zástupci REWE sdělili, že tam nebudou nikdy stavět. Pokud dojde ke změně ÚP v lokalitě Za Loukama, nedojde v dalších 4-6 letech ve Velké Bíteši k výstavbě marketu. Navrhl, aby dostal slovo přítomný Ing. Liškutin, zástupce developera OC Hradby. P. starosta uvedl, že pro město je zásadní věc, kde bude market. Nechceme vlastníkům znehodnocovat pozemky, ale chceme hledat řešení. Město kruhovou křižovatkou Na  Valech prostor neznehodnotilo, naopak. Jednali jsme s Tescem, ale to od záměru ustoupilo a lidé nechtěli dále čekat. Za jednání majitele pozemku Pod Spravedlností město neodpovídá. Dnes jsou ve městě 2 lokality. Byla ještě lokalita v ulici Lánice, ale vlastníci požádali o změnu ÚP na rodinné domy. Lokalitu Vlkovská město podporovalo. Lokalita Za Loukama je velice diskutabilní s ohledem na rozvoj města. ÚP jsme nezměnili, ale developer musí s městem komunikovat, tj. zapracovat do svého projektu vliv stoleté vody. Ing. Liškutin, zástupce spol. OC Hradby uvedl, že zakoupili pozemek Za Loukama pro výstavbu marketu. Tato lokalita je zajímavá pro Penny, projekt byl předán na stavební úřad. Předal zastupitelům jednostránkovou vizualizaci marketu. Bude tam 50 zaměstnanců, 86 parkovacích míst, novým mostem se propojí lokalita Za Loukama s náměstím. Jsme ochotni s městem projednat vzhled, součástí jsou zelené plochy. Tento pozemek není úplně stavebně vhodný, proto je třeba silného developera. P. starosta s námi v posledních 14 dnech dvakrát jednal v Brně. Diskutující z řad občanů Ing. Hovadík: Nejhorší by bylo, kdyby to zůstalo ve stavu, jak to je. Požádal o vysvětlení, kdo je vlastník pozemku. Dále upozornil, že jestliže někdo vynaložil náklady a bude mu realizace stavebního záměru znemožňována, mohlo by hrozit městu soudní řízení, náhrada nákladů a ušlého zisku. Spor by trval několik let. Svazek vodovodů a kanalizací vydal souhlasné stanovisko s vodovodní přípojkou, ale město údajně ne. Katastrofickým scénářem by bylo obvinění z trestného činu a uplatnění náhrady škody po městu. Členové ZM by pak nesli osobní odpovědnost. Ing. Liškutin popsal propojení lokality s městem, řešení kolem cyklostezky a uvedl, že spol. je připravena přispět částkou do rozpočtu města. Dále na dotaz starosty potvrdil, že p. starosta při jednání říkal, že nechce majitelce pozemek znehodnotit a že bod bude stažen z programu. P. starosta požádal OC Hradby o konečnou verzi návrhu. Cyklostezka na vyvýšeném valu je problematická. Nechci, abychom se dopředu báli zneužití pravomoci veřejného činitele. Nechceme znehodnotit práci developera, musíme více komunikovat. Developer projektoval bez vyjádření města. Mgr. Koubek: Byl tady argument vlastníků sousedních pozemků, že budou zaplaveni. Potřebuji vidět technické řešení. Předložená vizualizace není žádný skvost. Jsou 2 věci, na kterých by měl developer zapracovat, a to řešení povodňových poměrů a vzhled, aby market citlivým způsobem zapadl z hlediska  vizuálního a z hlediska dalšího využití území. Mělo by smysl to skloubit dohromady s volnočasovým využitím. Mgr. Kolář: Vyřadili jsme bod č. 8 až do konce funkčního období tohoto zastupitelstva? P. starosta: Hlasovali jsme o dnešním programu. Svoláme pracovní seminář ZM. Do té doby získáme vyjádření developerů k lokalitě Vlkovská. JUDr. Malá: Můžeme brát za jisté, že do doby než bude pracovní seminář ZM, kde bude problematika probrána v celé šíři, nebude zadání bodu č. 8 předloženo na pořád jednání? P. starosta: Určitě, stoprocentně. Diskutující z řad občanů Bc. Kolář: Základní otázka je, kde market. Lokalita Vlkovská je z pohledu města vhodná, ale neproběhla diskuze s občany, že by tam market chtěli. Navrhuji, aby zastupitelé v lokalitě vedle bytovek změnili ÚP a tento prostor nově zařadili pro volnočasové aktivity zejména dětí. Uvedl důvody, proč je vhodnější umístění hřiště na bytovkách a marketu pod náměstím. Lokalita Vlkovská pro market je účelová a nemá opodstatnění. P. starosta: Lokalita Vlkovská byla zařazena do ÚP již v minulosti. Ing. Liškutin: Bíteš pojme 2 obch. centra. Lokalita Za Loukama je nachystaná, za 6-7 měsíců je možná realizace, samozřejmě po předchozím projednání požadavků města. Nepřipadá v úvahu, aby šlo Penny na Vlkovskou. Doprava v této části nebude město tak zatěžovat.

Diskutující z řad občanů p. Chadim se dotázal k dnešnímu bodu směny pozemku, zda je tam s manželkou zahrnut. P. starosta: Ne, máte objekt RD bez stavebního povolení na pozemku města, bydlíte v nezkolaudovaném objektu včetně používání plynovodní přípojky, která byla prodloužena bez souhlasu města. Město schválilo prodej pozemku, čímž by se uvedené problémy vyřešily. Rozhodnutí města po roce pozbylo platnosti a teď jsme v bodě 0. Musí být z vaší strany elementární snaha věc dořešit. P. Chadim: Když se pozemek zaměřil a nabídli jste mi směnu, hranice byla v můj neprospěch a nemohl jsem takovou šikanu podepsat. P. starosta: Majetkový odbor se snažil s vámi komunikovat, nepřebíral jste poštu, ta musela být doručena Policií. Město nabízelo řešení, které vám neškodilo. Tutéž věc budeme řešit již potřetí.

P. Chadim upozornil na možnost zvýšeného výskytu radonu v lokalitě Babinec. P. starosta: To je celkově problém Velké Bíteše. V této lokalitě je střední radonové riziko.

P. Chadim upozornil na nešťastné řešení přechodu na kruhovém objezdu z jižní strany. P. starosta: Řešením je oddálit výjezd od sousedního domu, např. umístěním zábrany. Majetkový odbor tuto záležitost prověří.

Bc. Kolář uvedl, že také viděl radonovou mapu a je otázka, zda by to neměli mít ve smlouvách noví nabyvatelé. P. starosta: Tento podnět bude předán majetkovému odboru.

P. Špaček: Jsou nové skutečnosti ohledně parkování na bytovkách? P. starosta: Jedním z důvodů vzniku městské policie je parkování. ITW Pronovia požádala o změnu ÚP z důvodu vybudování parkoviště. Na pracovním semináři bychom probrali návrh dopravního řešení v 1. části sídliště. Parkovací karty někteří občané z bytovek odmítají.  Bc. Kolář: Za 3 mil. Kč na městskou policii, by tam mohlo být parkoviště.

 

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:25 hod.

Počet listů: 3

Přílohy:

Prezenční listina (1 list)

Zápis pořízen dne: 20.02.2017

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Karel Navrátil

ověřovatel zápisu

 

Ing. Ondřej Machola

ověřovatel zápisu

 

JUDr. Radka Klímová

zapisovatelka