14/16 - 07.11.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/8193/16/T/KLI

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.  14/2016

konaného dne 07.11.2016 v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 19:30 hodin

Dle prezenční listiny přítomni:

Marie Cahová, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Dalibor Kolář, Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, MBA, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola,  Jan Pavlíček, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Ing. Marie Šabacká, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Mgr. Miroslav Báňa, MBA, Ing. Bohumil Hejtmánek, JUDr. Alena Malá, Karel Navrátil

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 19:45 hod. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (17 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Milenu Janštovou, referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 13/2016 byl ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Miloše Zdubu, MBA a Marii Cahovou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Ing. Miloše Zdubu, MBA a Marii Cahovou.

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 1/14/16/ZM bylo přijato.

2. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program navržený radou města s tím, že navrhl následující změnu programu: vypuštění původních bodů 11, 13, 14, 15,16 a 18  (nebyly doručeny žádné nabídky kupní ceny). Další změny nebo doplnění programu nebyly navrženy, p. starosta dal hlasovat o programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 9/2016 na vědomí
 4. Rozpočtové opatření č. 10/2016 ke schválení
 5. Plnění rozpočtu k 30. 09. 2016
 6. Účetní závěrka města k 30. 09. 2016 na vědomí
 7. Zápis z jednání finančního výboru
 8. Úplatné nabytí id. 2/21 pozemku p.č. 5432 a id. 1/21 p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 9. Úplatný převod části pozemku p.č. 249/5 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 10. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/14 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/120 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 12. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/150 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 13. Úplatný převod souboru pozemků p.č. 2539/158-162 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 14. Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 2937/4 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Pozemkové úpravy v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 16. Diskuze
 17. Závěr

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/14/16/ZM bylo přijato.

 

3. Rozpočtové opatření č. 9/2016 na vědomí

S  rozpočtovým opatřením č. 9/2016 seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření města č. 9/2016 schváleného radou města dne 24.10.2016.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/14/16/ZM bylo přijato.

 

4. Rozpočtové opatření č. 10/2016 ke schválení

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 10/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.11.2016

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/14/16/ZM bylo přijato.

5. Plnění rozpočtu k 30. 09. 2016

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního.

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předložený materiál k plnění rozpočtu města k 30.09.2016.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/14/16/ZM bylo přijato.

Odchod Ing. Marie Šabacké v 19:54 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

6. Účetní závěrka města k 30. 09. 2016 na vědomí

S účetní závěrkou města seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš města bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká Bíteš sestavené k 30.09.2016.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/14/16/ZM bylo přijato.

7. Zápis z jednání finančního výboru

P. starosta zrekapituloval jednotlivé body předloženého zápisu.  Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 8/2016 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 26.10.2016.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/14/16/ZM bylo přijato.

8. Úplatné nabytí id. 2/21 pozemku p.č. 5432 a id. 1/21 p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

a) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

- id. 1/21

- id. 1/21

b) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

- id. 1/21

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.10.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/14/16/ZM bylo přijato.

9. Úplatný převod části pozemku p.č. 249/5 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 249/5 zahrada o výměře cca 75 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části tohoto pozemku a že současně bude ve prospěch města bezúplatně zřízeno věcné břemeno k části pozemku p.č. 249/2 zahrada v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše za účelem umožnění rekonstrukce a oprav studny umístěné na p.č. 421/4 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše včetně práva vstupu a vjezdu.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.10.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/14/16/ZM bylo přijato.

10. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/14 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k těmto bodům přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést

- bytovou jednotku č. 278/14 v budově č.p. 278, byt. dům, na p.č. 800,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 6340/71470,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6340/71470

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 838.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.10.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/14/16/ZM bylo přijato.

11. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/120 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Ve stanoveném termínu byla doručena  1 nabídka v uzavřené obálce, kterou otevřel p. starosta a p. místostarosta přečetl nabídku, nabízená cena 1.201 Kč/m2. P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/120 orná půda o výměře 674 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/120 orná půda o výměře 674 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.201,- Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.10.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/14/16/ZM bylo přijato.

12. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/150 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka v uzavřené obálce, kterou otevřel p. starosta a p. místostarosta přečetl nabídku, nabízená cena 1.465 Kč/m2. P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/150 orná půda o výměře 896 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídky kupní ceny od,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/150 orná půda o výměře 896 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.465 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.10.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/14/16/ZM bylo přijato.

13. Úplatný převod souboru pozemků p.č. 2539/158-162 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka v uzavřené obálce, kterou otevřel p. místostarosta a p. starosta přečetl nabídku společnosti S.O.K. real, a.s., Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč, zastoupené předsedou představenstva Ing. Josefem Netíkem,  nabízená cena 1.460 Kč/m2. P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje souboru pozemků

- p.č. 2539/158 orná půda o výměře 1006 m2

- p.č. 2539/159 orná půda o výměře 853 m2

- p.č. 2539/160 orná půda o výměře 868 m2

- p.č. 2539/161 orná půda o výměře 868 m2

- p.č. 2539/162 orná půda o výměře 860 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1.450,- Kč/m2, se splatností kupní ceny nejpozději do 30.06.2017, se složením kauce ve výši 250.000,- Kč při podání nabídky kupní ceny a se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí souboru výše uvedených pozemků do jeho vlastnictví ke kolaudaci min. 5 staveb rodinných domů na tomto souboru pozemků, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 celkové výměry souboru předmětných pozemků, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od společnosti S.O.K. real, a.s., Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč,

c) rozhoduje úplatně převést soubor pozemků

- p.č. 2539/158 orná půda o výměře 1006 m2

- p.č. 2539/159 orná půda o výměře 853 m2

- p.č. 2539/160 orná půda o výměře 868 m2

- p.č. 2539/161 orná půda o výměře 868 m2

- p.č. 2539/162 orná půda o výměře 860 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.460 Kč/m2 do vlastnictví společnosti S.O.K. real, a.s., Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč, IČ: 25345524 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí souboru výše uvedených pozemků do jeho vlastnictví ke kolaudaci min. 5 staveb rodinných domů na tomto souboru pozemků, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 celkové výměry souboru předmětných pozemků, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.10.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 13/14/16/ZM bylo přijato.

 

 

14.   Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 2937/4 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. P. starosta popsal jednání s žadatelem. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost společnosti Rybářství Kolář, a.s., IČ: 499 677 20, se sídlem Dešná 19, 378 73 Dešná o úplatný převod pozemku p.č. 2937/4 vodní plocha, rybník o výměře 2678 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/14/16/ZM bylo přijato.

 

15. Pozemkové úpravy v k.ú. Březka u Velké Bíteše

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje předložený soupis nových pozemků vyhotovený v rámci jednoduchých pozemkových úprav k.ú. Březka u Velké Bíteše.

odpovědnost: vedení města

řešitel: Ing. Tomáš Kučera

termín: 31.10.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/14/16/ZM bylo přijato.

 

16. Diskuze

Mgr. Kolář uvedl, že na posledním ZM byla schválena směna pozemků. Musí dát podnět, protože se směňoval městský pozemek o rozloze 1845 m2 za pozemek velikosti 175 m2. Městský pozemek byl 10,5x větší než směňovaný pozemek. Pozemek se vytvořil vytržením částí 4 parcelních čísel. Město je v rozporu s jednáním dobrého hospodáře. Jedná se o usnesení č. 25/13/16/ZM. Dnes byl také prodáván pozemek v cenové relaci 1.450 Kč a nabídka byla 1.465 Kč. Kdybychom to převedli na ty pozemky prodávané posledně, dělá to přibližně -25.000 Kč. Jde o princip. Vytvořilo město pravidla prodeje? Dnes jsme prodávali  soubor pozemků. Městem byl nabízen jako soubor pozemků, nebo se ten zájemce ozval a bylo to 5 parcel vedle sebe, které pak vytvoří ten soubor? P. starosta: Kdybyste studoval materiály, tak byste zjistil, že město nabídlo soubor pozemků. Mgr. Kolář: Pravidla neexistují, nepostupuje se správnou cestou, dochází ke spekulativním prodejům. Město není dobrým hospodářem. Je na zvážení, zda např. k usnesení, které jsem citoval, nepřijmout nějakou revokaci a změnit ZM rozhoduje směnit, navrhnout rozhoduje nesměnit. I když je to v diskuzi, mělo by se o mém návrhu hlasovat. Pozemek není zapsán na katastru nemovitostí, je v ochranné lhůtě do 16.11. P. starosta: Je mi líto, že jste se nepřipravil na minulé zasedání, kde jste nám svou připomínku mohl sdělit. Nedořekl jste úplně celé rozhodnutí ZM, došlo ke směně pozemků s doplatkem, který činil v absolutním vyjádření celou parcelu, kterou jste citoval x minimální vyvolávací cena 1.450 Kč. Mgr. Kolář: Já nezpochybňuji, že jsme šli pod cenu. Ve vztahu k dnešnímu příkladu, kdy byla nabídnuta vyšší cena, dochází k tomu, že rozdíl mezi městským pozemkem a nabízeným pozemkem na směnu představuje v tomto případě „jenom“ -25.000 Kč. P. starosta: Dnes se prodal pozemek za 1.201 Kč, 1.460 Kč, příště se prodá možná za 1.600 Kč nebo také za 1.450 Kč. Tak jak postupně nabízíme pozemky k prodeji za minimální cenu, kterou jsme si tady několikrát zopakovali, upřesnili jsme si cenová pásma, tak rozhodně odmítám to, že by  docházelo ke spekulativním prodejům a k prodejům špatného hospodáře. Mgr. Kolář: Proč právě těchto 5 parcel, proč právě za tuto cenu a kdo navrhl z vedení města, že se těchto 5 parcel bude prodávat jako soubor? P. starosta ještě doplnil k předchozímu, že parcela 175 m2, která se měnila, má pro město také určitou hodnotu, město pozemky pod obchvatem vykupuje za 120 Kč/m2 a je nutno tuto částku také započítat. O tom, jaké parcely půjdou do prodeje, rozhoduje po návrhu majetkového odboru rada města. Bylo rozumné prodeje rozdělit do cenových pásem, která máme schváleny ZM. Strategie prodeje je na vedení města. Mgr. Kolář: Nevidím pochybení ve stanovení 3 cenových pásem a nepožaduji, abyste se mnou konzultoval jakékoliv prodeje. Kdo navrhl prodej souboru pozemků, o čemž nikdy nebyla řeč. P. starosta: Je na zvážení vedení města, jestli nabídne pozemky en bloc nebo rozhodne o nějakém vydělení pozemku, jde  o to, aby pozemky byly řádně a s tím nejlepším výsledkem prodány za vyšší než minim. cenu. Mgr. Kolář: Lidé nemají zájem o pozemky. Město nevytvořilo jasná pravidla. P. starosta: Prodeje jsou transparentní. Jsou stanoveny další podmínky (kolaudace do 7 let, příp. doplatek). Toto se např. nepodařilo stanovit v průmyslové zóně. Jde o to, aby se pozemky reálně zastavěly a lidé přinášeli peníze do rozpočtu.

Mgr. Kolář: Dnes jsme na pracovním semináři hovořili, zda zveřejňovat záznamy ZM. Toto je moment, kdy je důležité zveřejňovat. Jsou zveřejňovány, ale musí se občan přihlásit a dostane kód. Na prosincovém ZM bude toto  jeden z bodů programu a bude se hlasovat jednotlivě. P. starosta: Přístup bítešských občanů k záznamům není určitě diskriminační. Dnes jsme diskutovali, jakým způsobem bude zajištěna ochrana osobních údajů. Pokud budou mít k záznamům přístup všichni, budeme tam z procesních důvodů navrhovat omezení osobních údajů v materiálech, které budou jako výstup pro hlasování a občané v důsledku toho budou mít méně informací než doposud.

Mgr. Kolář: Platí datum 01.01.2017 pro zřízení městské policie? P. místostarosta: Opakujeme výběrové řízení, protože v současnosti je problém získat na trhu práce vhodné lidi. P. starosta: Termín pro zájemce je 15.11. V druhém kole se přihlásili 4 uchazeči, z toho 1 v průběhu výběrového řízení odstoupil. Byli to zejména lidé, kteří sondovali možnost odejít ze stávajících jednotek, které se mají reorganizovat a jejich představa o pracovní době byla nevyhovující. Dle konzultace s MV není nutné vyhlášku o zřízení městské policie měnit. Mgr. Kolář: Bude policie k 01.01.2017 funkční? P. starosta vyjádřil osobní názor, že si netroufá říct, protože nábor dělá i armáda, Policie ČR, hasiči, a u nás je to o to složitější, že policii budeme teprve tvořit. Ing. Machola se dotázal na funkci koordinátora. Kdo je bude řídit? P. starosta: Starosta města.

Mgr. Kolář: Před 2 měsíci skončily hody, které se vydařily. Jaké byly příjmy a výdaje? P. starosta: Rozdíl je cca 630 tis. Kč, tj. částka která se doplácí na hody.

 

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 20:58 hod.

Počet listů: 3

Přílohy:

Prezenční listina (1 list)

Zápis pořízen dne: 09.11.2016

 

 

 

 

Ing. Milan Vlček                                         Marie Cahová                            Ing. Miloš Zduba, MBA

starosta města                                       ověřovatelka zápisu                            ověřovatel zápisu

 

 

JUDr. Radka Klímová

zapisovatelka