13/16 - 26.09.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/7148/16/T/KLI

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 13/2016

konaného dne 26.09.2016 v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 17:00 hodin

Dle prezenční listiny přítomni:

Marie Cahová, Ing. Bohumil Hejtmánek, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Dalibor Kolář, Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, MBA, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, Karel Navrátil, Jan Pavlíček, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Ing. Marie Šabacká, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Mgr. Miroslav Báňa, MBA, JUDr. Alena Malá, Ing. Tomáš Pelán

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:06 hod. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (15 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Bc. Hanu Dočkalovou, referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 12/2016 byl ověřen zvolenými ověřovateli, ale byly proti němu podány námitky, proto je do programu zařazen následující bodNámitky člena Zastupitelstva města Velká Bíteš k zápisu ze zasedání ZM dne 13.06.2016“.

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Marii Šabackou a Eduarda Rovenského.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Ing. Marii Šabackou a Eduarda Rovenského.

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 1/13/16/ZM bylo přijato.

2. Námitky člena Zastupitelstva města Velká Bíteš k zápisu ze zasedání ZM dne 13.06.2016

P. starosta uvedl, že ověřovatel zápisu Alois Špaček se omlouvá z pracovních důvodů, dostaví se později. Dále udělil slovo ověřovateli zápisu Janu Vrbovi, aby se vyjádřil k námitkám Mgr. Dalibora Koláře, člena ZM. P. Vrba sdělil, že zápis ZM č. 12/2016 ze dne 13.06.2016 podepsal, neshledal žádné neshody. Námitky Mgr. Koláře se týkaly diskuze, přičemž záznam diskuze neovlivnil žádné jednání a žádné usnesení. Zápis není doslovným přepisem. Mgr. Kolář uvedl, že v minulosti upozorňoval na přístup veřejnosti k nahrávkám. Podání námitek odůvodnil tím, že diskuze v závěru byla hektická, kdy ho paní Zdubová označila „ódéesák a z chování komunistů z 50. roků“, a záměrně to využil k tomu, abychom se zamysleli se nad tím, jestli by nebylo vhodné zveřejňovat záznamy ZM bez jakýchkoliv dalších kroků. P. starosta udělil slovo JUDr. Klímové, která uvedla, že přístup k záznamům na internetu mají zaregistrovaní občané, což odpovídá zákonu o obcích, kdy právo nahlížet do zápisů ZM mají občané města, nikoli kdokoliv. Mgr. Kolář upozornil na okolní města, která zveřejňují bez omezení. JUDr. Klímová připraví na příští zasedání stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů. P. Vrba přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout námitky Mgr. Dalibora Koláře k zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 13.06.2016.

Výsledek hlasování: pro 12, proti 1, zdrželi se 2

Usnesení č. 2/13/16/ZM bylo přijato.

3. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program navržený radou města s tím, že navrhl následující změnu programu: vypuštění původních bodů 12 (nebyl dodán zápis KV), 27 a 28 (nebyla doručena žádná nabídka kupní ceny). Další změny nebo doplnění programu nebyly navrženy, p. starosta dal hlasovat o programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Námitky člena Zastupitelstva města Velká Bíteš k zápisu ze zasedání ZM dne 13.06.2016
 3. Schválení programu zasedání
 4. Zrušení termínu konání říjnového zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš
 5. Volba osadního výboru Ludvíkov
 6. Rozpočtová opatření č. 5/2016, č. 6/2016, č. 7/2016 na vědomí
 7. Rozpočtové opatření č. 8/2016 ke schválení
 8. Plnění rozpočtu k 31. 08. 2016
 9. Žádost o dotaci z rozpočtu města
 10. Zajištění financování Územního plánu města Velká Bíteš
 11. Zápis z jednání finančního výboru
 12. Schválení zadání Územního plánu Velká Bíteš
 13. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení
 14. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3005/17 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1774/1 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Bezplatné nabytí pozemků p.č. 128, 3007/13, 3011/33 a silnice III/3791a v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí id. 2/40 pozemku p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
 18. Úplatné nabytí id. 1/21 pozemků p.č. 5160, 5432 a id. 1/60 pozemku p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
 19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4676 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3326, 3254 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2180/6 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí id. 4/22 pozemku p.č. 1829/2 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/12 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 25. Výstavba technické infrastruktury a prodej stavebních pozemků v lokalitě Babinec
 26. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/121 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 27. Revokace směny pozemku p.č. 2539/119 a části p.č. 2539/122 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Směna částí pozemků p.č. 2539/70 a p.č. 2539/14 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Směna částí pozemků p.č. 2539/70 a p.č. 2539/14 v k.ú. Velká Bíteš
 30. Zamítnutí žádosti o prodej části pozemku p.č. 38/1 v k.ú. Velká Bíteš
 31. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu
 32. Diskuze
 33. Závěr

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/13/16/ZM bylo přijato.

 

4. Zrušení termínu konání říjnového zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš

P. starosta uvedl, že dnešní termín ZM byl navázán na termín podání žádosti o dotaci na územní plán. Dle jednacího řádu by se mělo řádné ZM konat již 10.10. Navrhl tento termín zrušit a další ZM konat v listopadu s tím, že bude nachystána pracovní verze rozpočtu na rok 2017.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zrušit termín konání řádného říjnového zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš dne 10.10.2016.

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/13/16/ZM bylo přijato.

 

5. Volba osadního výboru Ludvíkov

P. místostarosta seznámil členy ZM s odstoupením dosavadních členů osadního výboru Ludvíkov a s návrhem občanů Ludvíkova na nové složení osadního výboru. P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš revokuje usnesení č. 10/2/14/ZM ze dne 08.12.2014 tak, že osadní výbor Ludvíkov bude pětičlenný. Současně volí předsedou osadního výboru v části města Ludvíkov Libora Žáka a členy tohoto výboru Bohuslava Buriana, Ing. Petra Dobšoviče, Bc. Ilonu Kalovou a Hanu Miklicovou.*

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/13/16/ZM bylo přijato.

6. Rozpočtová opatření č. 5/2016, č. 6/2016, č. 7/2016 na vědomí

S rozpočtovými opatřeními č. 5/2016, č. 6/2016, č. 7/2016 seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Ing. Machola se dotázal na položku v rozpočtovém opatření č. 6. navýšení akce Vlkovská 2. etapa. P. starosta uvedl, že město vede soudní spor se společností M-SILNICE a popsal dosavadní průběh soudního řízení. P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření města č. 5/2016 schváleného radou města dne 11.07.2016, č. 6/2016 schváleného radou města dne 25.07.2016 a č. 7/2016 schváleného radou města dne 05.09.2016.

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/13/16/ZM bylo přijato.

 

7. Rozpočtové opatření č. 8/2016 ke schválení

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 8/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.09.2016

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/13/16/ZM bylo přijato.

8. Plnění rozpočtu k 31.08.2016

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního.

Odchod Ing. Aloise Koukoly, CSc. v 17:33 hod. (celkem přítomno 14 členů ZM)

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předložený materiál k plnění rozpočtu města k 31.08.2016.

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/13/16/ZM bylo přijato.

9. Žádost o dotaci z rozpočtu města

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta s tím, že seznámil členy ZM se žádostí o dotaci FC Spartak Velká Bíteš a TJ Spartak Velká Bíteš. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta postupně četl návrhy usnesení a nechal o nich postupně hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš města rozhoduje poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 6442/16 ve výši 300.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.10.2016

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 9/13/16/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 6843/16 ve výši 250.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 31.10.2016

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/13/16/ZM bylo přijato.

 

 

10. Zajištění financování Územního plánu města Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zařadit do rozpočtu města na rok 2017 částku 600 tis. Kč na pořízení Územního plánu Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.12.2016

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/13/16/ZM bylo přijato.

 

11. Zápis z jednání finančního výboru

P. starosta udělil slovo Ing. Marii Šabacké, předsedkyni finančního výboru, která uvedla, že předmětem jednání výboru bylo financování obou mateřských škol a knihovny. Dále uvedla, že požadavky těchto organizací jsou opodstatněné a výbor je doporučuje RM a ZM k řešení. Ing. Machola se dotázal na 1 třídu MŠ umístěnou na Masarykově nám. Ing. Šabacká: Je to z důvodu udržitelnosti dotace. P. místostarosta: Úplné uzavření MŠ Masarykovo nám. se ani nepředpokládalo, je to odůvodněno počtem dětí.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 7/2016 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 12.09.2016.

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 12/13/16/ZM bylo přijato.

12. Schválení zadání Územního plánu Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš po projednání podkladů předložených pořizovatelem schvaluje podle § 47 odst. 5 stavebního zákona a v souladu se zákonem o obcích návrh zadání Územního plánu Velká Bíteš s úpravou a doplněním dle přiloženého vyhodnocení stanovisek, vyjádření, podnětů a připomínek.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 26.11.2016

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 13/13/16/ZM bylo přijato.

13. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s nájemcem bytu předloženou dohodu:

UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 15.10.2016

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/13/16/ZM bylo přijato.

14. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3005/17 v k.ú. Velká Bíteš

15. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1774/1 v k.ú. Velká Bíteš

16. Bezplatné nabytí pozemků p.č. 128, 3007/13, 3011/33 a silnice III/3791a v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k těmto bodům přednesl p. místostarosta. Vyzval přítomné dotazům, nikdo se nepřihlásil. P. místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení ve znění tak, jak bylo předloženo v podkladovém materiálu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt části pozemku p.č. 3005/17 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělené geometrickým plánem č. 2189-130/2015 a nově označené:

- p.č. 3005/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 326 m2,

- p.č. 3005/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 583 m2,

- p.č. 3005/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 443 m2,

- p.č. 3005/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m2,

- p.č. 3005/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 359 m2,

- p.č. 3005/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 404 m2,

- p.č. 3005/24 ostatní plocha, zeleň o výměře 306 m2,

- p.č. 3005/26 ostatní plocha, zeleň o výměře 9 m2,

- p.č. 3005/27 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2.

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/2068/2016-BZRM, a to k pozemku parc. č. 1774/1 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV. smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/3791a včetně všech součástí a příslušenství a pozemků p.č. 128 ostatní plocha, silnice o výměře 846 m2, p.č. 3007/13 ostatní plocha, silnice o výměře 1716 m2, p.č. 3011/33 ostatní plocha, silnice o výměře 1444 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 907 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/13/16/ZM bylo přijato.

17. Úplatné nabytí id. 2/40 pozemku p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř

18. Úplatné nabytí id. 1/21 pozemků p.č. 5160, 5432 a id. 1/60 pozemku p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř

Důvodovou zprávu k těmto bodům přednesl p. místostarosta. Vyzval přítomné dotazům, nikdo se nepřihlásil. P. místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení ve znění tak, jak bylo předloženo v podkladovém materiálu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 2/40 pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- id. 1/63 pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2,

- id. 1/63 pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2,

- id. 1/60 pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/13/16/ZM bylo přijato.

 

19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4676 v k.ú. Velká Bíteš

20. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3326, 3254 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k těmto bodům přednesl p. místostarosta. Vyzval přítomné dotazům, nikdo se nepřihlásil. P. místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení ve znění tak, jak bylo předloženo v podkladovém materiálu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4676 orná půda o výměře cca 851 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 ze spoluvlastnictví

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3326 orná půda o výměře cca 7478 m2 a část pozemku p.č. 3254 o výměře cca 931 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 17/13/16/ZM bylo přijato.

 

21. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Vyzval přítomné dotazům, nikdo se nepřihlásil. P. místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení ve znění tak, jak bylo předloženo v podkladovém materiálu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 4062/1 orná půda o výměře 1031 m2 k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 , a to

- id. 1/5,

- id. 1/5,

- id. 1/5,

- id. 1/5,

- id. 1/5

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 18/13/16/ZM bylo přijato.

22. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2180/6 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2180/6 oddělenou geometrickým plánem č. 2208- 115/2015 a nově označenou p.č. 2180/63 ovocný sad o výměře 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 19/13/16/ZM bylo přijato.

 

23. Úplatné nabytí id. 4/22 pozemku p.č. 1829/2 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení ve znění tak, jak bylo předloženo v podkladovém materiálu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- id. 2/22 pozemku p.č. 1829/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš,

- id. 1/22 pozemku p.č. 1829/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš,

- id. 1/22 pozemku p.č. 1829/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš

za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 20/13/16/ZM bylo přijato.

24. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/12 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Ve stanoveném termínu byly doručeny 4 nabídky v uzavřených obálkách, které postupně otevíral p. starosta v doručeném pořadí a p. místostarosta je postupně přečetl takto:

1. nabízená cena 1.032.000,- Kč,

2. nabízená cena 1.216.400,- Kč,

3. nabízená cena 1.090.000,- Kč,

4. nabízená cena 951.900,- Kč.

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje bytové jednotky č. 278/12 v budově č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 823.820,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč byly doručeny 4 nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od

ve výši 1.032.000,- Kč,

ve výši 1.216.400,- Kč,

ve výši 1.090.000,- Kč,

ve výši 951.900,- Kč,

c) rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/12 v budově č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.216.400,- Kč s tím, že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny od *

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 21/13/16/ZM bylo přijato.

 

25. Výstavba technické infrastruktury a prodej stavebních pozemků v lokalitě Babinec

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta s tím, že popsal dosavadní průběh převodů pozemků v lokalitě Babinec a návrh rozdělení pozemků v 2. etapě do tří cenových kategorií v závislosti na jejich poloze na 1.000 Kč/m2, 1.200 Kč/m2 a 1.450 Kč/m2. Důvody k rozdělení pozemků v lokalitě jsou popsány v podkladovém materiálu. U kategorie 1.000 Kč/m2 se jedná se o cenu nižší, než byly pozemky dosud převáděny, avšak s ohledem na snahu města podpořit bydlení mladých rodin a zajistit jim cenově dostupné pozemky, a také vzhledem k blízkosti ČOV, je navrhovaná částka 1.000 Kč/m2.

Příchod Jana Pavlíčka v 18:29 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)

Příchod Mgr. et Mgr. Ladislava Koubka, MBA v 18:30 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

P. starosta dále seznámil členy ZM s předpokládaným harmonogramem výstavby technické a dopravní infrastruktury v uvedené lokalitě. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí informace o postupu příprav výstavby technické a dopravní infrastruktury a schvaluje rozdělení pozemků v lokalitě Babinec do cenových oblastí dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 22/13/16/ZM bylo přijato.

 

26. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/121 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Ve stanoveném termínu byly doručeny 2 nabídky v uzavřených obálkách, které postupně otevíral p. starosta v doručeném pořadí a p. místostarosta je postupně přečetl takto:

1. nabízená cena 1.201 Kč/m2,

2. nabízená cena 1.350 Kč/m2.

Ing. Machola se dotázal, jaké je správné číslování pozemků. P. místostarosta sdělil, že pan uvedl na obálce p. č. 2539/121, ale nabídku učinil na pozemek p. č. 2536/121, který neprodáváme a nabídku tedy musíme vyřadit. P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/121 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené p.č. 2539/121 orná půda o výměře 710 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí tohoto pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu minimálně na tomto pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny 2 nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od , nabízená cena 1.201 Kč/m2, při otevření této nabídky bylo zjištěno, že nabídka je podána na pozemek p.č. 2536/121, který není předmětem prodeje a ani v k.ú. Velká Bíteš neexistuje, proto nabídku vyřadilo z dalšího hodnocení,

c) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od, nabízená cena 1.350 Kč/m2,

d) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/121 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou p.č. 2539/121 o výměře 710 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.350 Kč/m2, se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí tohoto pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 23/13/16/ZM bylo přijato.

 

Odchod Ing. Bohumila Hejtmánka v 18:44 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)

 

27. Revokace směny pozemku p.č. 2539/119 a části p.č. 2539/122 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 30/12/16/ZM ze dne 13.06.2016 a nahradit ho novým usnesením:

ZM rozhoduje směnit pozemek p.č. 2539/119 orná půda o výměře 731 m2 a část pozemku p.č. 2539/122 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou p.č. 2539/122 orná půda o výměře 681 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za id. ½ pozemku p.č. 2111/2 trvalý travní porost o výměře 223 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 1.694.400,- Kč, který bude uhrazen městu Velká Bíteš před podpisem směnné smlouvy. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 24/13/16/ZM bylo přijato.

 

Příchod Ing. Bohumila Hejtmánka v 18:49 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

28. Směna částí pozemků p.č. 2539/70 a p.č. 2539/14 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, MBA oznámil před hlasováním střet zájmů, sdělil, že nebude hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit

- část pozemku p.č. 2539/14 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl „a“ o výměře 519 m2,

- část pozemku p.č. 2539/70 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl „b“ o výměře 287 m2,

- část pozemku p.č. 2539/14 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl „c“ o výměře 16 m2,

- část pozemků p.č. 2539/70 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl „d“ o výměře 1023 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 2.675.200,- Kč, který bude uhrazen městu Velká Bíteš před podpisem směnné smlouvy za pozemek p.č. 3242 orná půda o výměře 175 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 25/13/16/ZM bylo přijato.

 

Příchod Aloise Špačka v 18:53 hod. (celkem přítomno 17 členů ZM)

29. Směna částí pozemků p.č. 2539/70 a p.č. 2539/14 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Ing. Zduba se dotázal na odhad nákladů na zřízení parkoviště. P. starosta: Cca 1.200 Kč/m2 na zřízení parkovací plochy, celkově cca 1,5 mil. Kč včetně stěny. Mgr. Kolář: Když to zjednodušíme, město bude vykupovat za bezmála 2.000 Kč/m2. P. starosta: Je to specifické místo, rozhodnutí je strategické. Mgr. Kolář: Nechci to zpochybňovat, je to dlouhodobá strategická záležitost, ale náklady jsou prostě vyšší. P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit

- část pozemku p.č. 2539/70 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou p.č. 2539/164 orná půda o výměře 919 m2,

- část pozemku p.č. 2539/70 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou díl „m“ o výměře 507 m2,

- část pozemku p.č. 2539/14 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou díl „n“ o výměře 340 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš

za pozemek p.č. 1314/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1470 m2, jehož součástí je stavba č.p. 259, jiná st., vše v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 680.800,- Kč, který bude uhrazen do 30-ti dnů ode doručení vyrozumění o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 26/13/16/ZM bylo přijato.

30. Zamítnutí žádosti o prodej části pozemku p.č. 38/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 38/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.11.2016

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 27/13/16/ZM bylo přijato.

31. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu

Důvodovou zprávu přednesla JUDr. Radka Klímová, tajemnice MÚ. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o nočním klidu.

odpovědnost: tajemnice

termín: 01.10.2016

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 28/13/16/ZM bylo přijato.

32. Diskuze

Ing. Machola uvedl, že posílal p. starostovi a místostarostovi podnět ohledně incidentu s motorovou pilou u máje dne 07.09.2016. Respektuje, že zde nelze promítat videozáznam z kamer na náměstí. P. starosta: Ani já jsem záznam neviděl. Po řediteli ICKK požadoval stanovisko k události a s tímto byla následně seznámena RM, která stanovisko vzala na vědomí.

Ing. Machola událost popsal a s odvoláním na ústní informace od osob, které jsou pro něho důvěryhodné, které však současně odmítl jmenovat, uvedl, že ředitel ICKK byl incidentu účasten ještě s další osobou a měli bychom se bavit o kompetentnosti ředitele v ICKK. P. starosta požádal o uvedení identifikace druhého účastníka události. Na to Ing. Machola uvedl, že se jedná o p. P. starosta sdělil, že se z dnešního jednání ředitel ICKK řádně omluvil. P. starosta k projednávanému uvedl, že se jednalo o 2 povrchové šrámy dlouhé cca 20-30 cm hloubky 2 mm. Spíše se jednalo o šrám, který utrpěla chasa, která měla hlídat máju. K tomu p. Řezáč uvedl, že se jednalo o 1 řez motorovou pilou a 2 řezy obyčejnou pilkou, přičemž řez pilou byl do hloubky 2 cm. P. starosta vyzval vedoucího majetkového odboru MÚ Ing. Radu, aby přítomným v sále promítnul fotografie máje před jejím středečním skácením, které zajistil majetkový odbor. Ing. Rada k tomuto doplnění uvedl, že při fotodokumentaci máje řez motorovou pilou v kůře, těsně nad klíny, kterými je zaklínována mája, uváděný panem Řezáčem nebyl viditelný a tím pádem ani dokumentován. Mgr. Kolář: Proč tady nejsou dva protagonisté, kteří jsou zaměstnanci organizací placených městem? P. místostarosta: Souhlasím s kritikou těchto dvou pánů. P. Rovenský: Je to principiální záležitost, toto kulturu ve městě nereprezentuje. P. starosta: V celkovém kontextu máji nepoškodili. Ing. Zduba se vyjádřil pochvalně k zajištění hodů pracovníky ICKK. Mgr. Koubek: Pracovníci ICKK si pochvalu zaslouží, jejich nadřízený ne. P. starosta: Přizveme tyto dva pány na příští jednání ZM.

Paní Cahová se dotázala Ing. Homoly, zda k povolení RD je nutný situační plán el. přípojky. Ing. Homola: Pokud ji zajišťuje E.ON, ve výjimečných případech není k realizaci přípojky třeba souhlas majitele pozemku, po kterém je přípojka vedena. P. starosta: Osadní výbor Holubí Zhoř projednával záležitost, že p. postaví zem. stavbu a on postavil RD, který má provizorní přípojku, která jde, pokud má úplné informace, po pozemcích města bez jeho souhlasu, a požádal Ing. Homolu o písemnou informaci nejpozději do příštího jednání ZM.

P. Špaček uvedl, že má před sebou nájemní smlouvu mezi městem a TC Matador. Vedení města není dlouhodobě spokojeno s tímto nájemcem. Platba nájemného přišla opožděně, proto předloží RM návrh na výpověď.

Paní Macholová: Letos došlo k výměně majitele BPS, zůstaly smlouvy s městem platné, jak to bude s dodávkou tepla? P. místostarosta: Město uzavřelo smlouvy se společností, ta zůstává, změnili se její majitelé. P. starosta: Cena bude navýšena max. o inflaci.

Mgr. Kolář uvedl, že v lokalitě cihelny vznikl recyklační prostor a oblaka prachu směřují na Velkou Bíteš. Komu a za jakých podmínek byl tento prostor pronajat? P. starosta: Byl pronajat TS, abychom vyloučili přepravu betonových ker přes město při rekonstrukci D1. Připomínky od občanů z Karlova jsme také zaznamenali, proto je recyklát skrápěn. Mgr. Kolář: Pohybuje se tam těžká technika. TS pozemek dále pronajaly a jaký má město z pronájmu profit? Ing. Gaizura: Pronajali jsme 3. osobě za částku 60 tis. Kč/měsíc + DPH. Tyto prostředky budou použity na opravu komunikace do sběrného dvora a na rozšiřování areálu TS. Dle možností jsme skrápěli, nyní se již nic drtit nebude. Část materiálu je přislíbena na vysprávku lesních cest. Plocha bude uvedena do původního stavu.

Mgr. Kolář se dotázal, kdy bude zprovozněna kruhová křižovatka a proč nebyl dodržen termín 15.07. Dále upozornil na problém přechodu na ul. Růžová. P. starosta: 15.07. byl termín zprůjezdnění z náměstí na ul. Růžová a Valy. Detailně popsal jednání s Krajem Vysočina ohledně nevhodného podloží v ul. Pod Hradbami. V pátek 30.09. bude zprovozněna část ulice Pod Hradbami. Od počátku byl termín dokončení akce 30.10.2016. Přechod na Růžové dle PČR být nemůže. Realizovali jsme alespoň osvětlení v ul. Růžová. Dlouhodobým řešením je odkoupení dalších domů a tím získání prostoru pro regulérní přechod.

Mgr. Kolář se dotázal na dokončení chodníku u ZŠ na ul. Tišnovská. P. starosta: Konec října. *

 

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 20:10 hod.

Počet listů: 6

Přílohy:

Prezenční listina (1 list)

Zápis pořízen dne: 30.09.2016

 

 

Ing. Milan Vlček Ing. Marie Šabacká Eduard Rovenský

starosta města ověřovatelka zápisu ověřovatel zápisu

 

 

JUDr. Radka Klímová

zapisovatelka