12/16 - 13.06.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/4519/16/T/KLI

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.  12/2016

konaného dne 13.06.2016 v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 18:00 hodin

Dle prezenční listiny přítomni:

Marie Cahová, Ing. Bohumil Hejtmánek, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Dalibor Kolář, Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, MBA, Ing. Alois Koukola, CSc.,  Ing. Tomáš Kučera, Karel Navrátil, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Mgr. Miroslav Báňa, MBA,  Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Jan Pavlíček, Ing. Marie Šabacká

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 18:07 hod. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (14 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Milenu Janštovou, referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 11/2016 byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu Aloise Špačka a Jana Vrbu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Aloise Špačka a Jana Vrbu.

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 1/12/16/ZM bylo přijato.

2. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program navržený radou města s tím, že navrhl následující změnu programu: zařazení nového bodu 3 „Informace o výstavbě obchodního centra v lokalitě Vlkovská“ (přítomnost zástupců spol. NIMIRU a BDS),  vypuštění původních bodů 28, 29  (nebyla doručena žádná nabídka kupní ceny),   vypuštění původního bodu 31  (z důvodu požadavku žadatelů).  Další změny nebo doplnění programu nebyly navrženy, p. starosta dal hlasovat o programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Informace o výstavbě obchodního centra v lokalitě Vlkovská
 4. Úvěr na vybudování technické a dopravní infrastruktury na Babinci
 5. Rozpočtové opatření č. 3/2016 na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2016 ke schválení
 7. Plnění rozpočtu k 31. 05. 2016
 8. Dotace organizacím z rozpočtu města
 9. Zápis z jednání finančního výboru
 10. Stanovy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
 11. Schválení zadání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš
 12. Pořízení Změny č. 9 ÚP města Velká Bíteš
 13. Pořízení nového Územního plánu Velká Bíteš
 14. Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 168 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 1235/2 a části p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 16. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 852/3 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí id. 1/32 pozemků p.č. 2535/6, 2535/7, 2535/28 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k p.č. 5160, 5432 v k.ú. Holubí Zhoř
 19. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3326, 3254 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Směna pozemku p.č. 2539/10 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/23 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 22. Úplatné nabytí pozemků p.č. 4682/1, 4682/2 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1269 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Směna pozemku p.č. 2539/119 a části p.č. 2539/122 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Úplatné nabytí id. 3/5 pozemku p.č. 3366 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Směna části pozemku p.č. 4689 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1328/1 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/114 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 29. Úplatné nabytí části pozemku 2253/2 v k.ú. Velká Bíteš
 30. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – p.č. 3018/1 v k.ú. Velká Bíteš – chodník, dešťová kanalizace
 31. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – p.č. 3028/1 v k.ú. Velká Bíteš – dešťová kanalizace
 32. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o zřízení Městské policie Velká Bíteš
 33. Diskuze
 34. Závěr

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/12/16/ZM bylo přijato.

 

3. Informace o výstavbě obchodního centra v lokalitě Vlkovská

P. starosta udělil slovo p. Ošlejškovi, jednateli společnosti NIMIRU a Ing. Studenému, jednateli společnosti BDS. Ing. Studený uvedl, že společnost BDS je vlastníkem pozemků v uvedené lokalitě a tyto jsou připraveny pro výstavbu obchodního centra. P. Ošlejšek uvedl, že je zástupce developera. Byly vyjednány podmínky o provozování obchodního centra s obchodním řetězcem BILLA. Konečným investorem obchodního centra bude rakouská společnost Eyemaxx. P. starosta se vyjádřil, že město projekt společnosti NIMIRU podporuje. V této souvislosti uvedl, že další developerská společnost OC Hradby představila svůj záměr obchodního centra pod náměstím v loňském roce radě města. Jejich projekt byl v tehdejší podobě nepřijatelný. Požadovali jsme napojení do dopravního systému města a úpravu vizáže objektu. Od té doby s námi investor nekomunikoval. Až 17.05.2016 byla zastupitelům  města zaslána informace o akci. Následně jsem požádal jejich zástupce p. Kučeru, aby nám předložili kompletní dokumentaci pro územní řízení. Žádal jsem 23.05.2016, dnes byla doručena na městský úřad.  Rizikem akce je pominutí záplavového území, úprava koryta potoka Bítýšky, navýšení terénu a stávající nedostatečné přemostění potoka Bítýšky z hlediska průchodu 100leté vody.  Požádali jsme odbor ŽP MÚ Velké Meziříčí, aby toto zhodnotil při svém stanovisku k žádosti investora akce. P. starosta požádal RNDr. Hájka, aby objasnil svůj náhled na výstavbu v údolní nivě. RNDr. Hájek popsal komplikované geologické a hydrologické poměry v lokalitě pod náměstím. Nechal kolovat vzorky povodňové hlíny. Dále zhodnotil inženýrsko-geologický průzkum prováděný v březnu 2016 pro investora akce. Dále komentoval fotografie záplav údolní nivy v březnu 2006, v červenci 2009 a v červnu 1964. Požádal, aby zastupitelé při projednávání územního plánu vzali tyto skutečnosti v patrnost. P. starosta se vyjádřil, že území by bylo vhodné pro doplnění volnočasového zeleného pásu. Město majitelku pozemků již oslovilo s nabídkou na odkoupení pozemků a osloví ji znovu, aby nedošlo k umrtvení centra města a k problémům v dopravě při zásobování. Dále se p. starosta vrátil k lokalitě Vlkovská. Město má s developerem OC na Vlkovské rámcovou  dohodu o spolupráci. Mgr. Kolář: Jaká byla městu dána garance, kromě ústních slibů? P. starosta: 100% garance je až v okamžiku, když je podepsána smlouva mezi developerem a obchodním řetězcem.

Příchod Eduarda Rovenského v 18:56 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)

P. Ošlejšek: Diskutovali jsme s městem, který obchodní řetězec by byl nejvhodnější. Vhodným řetězcem by zde byla BILLA. Nyní se sjednává celý balík obchodů s BILLOU. Smluvní dokumentace by měla být uzavřena do 1 měsíce, pak zahájíme stavební řízení. Zahájení výstavby OC předpokládáme na jaře 2017. P. Prešer: Uvažuje se o zvýšení průchodnosti mostu v lokalitě Za Loukama?  P. starosta: Pokud vím, tato záležitost se neřešila, toto je záležitost kraje. Ing. Studený: Pokud bude OC na Vlkovské postaveno, budeme žádat kraj o možnost zajíždění autobusů k OC. P. Stejskal: Přídavné obchody jsou definitivní? P. Ošlejšek vyjmenoval přídavné obchody OC s tím, že lokalita je dvouhektarová, takže další rozvoj je možný.

Návrh usnesení v tomto bodu programu nebyl předkládán.

 

4. Úvěr na vybudování technické a dopravní infrastruktury na Babinci

P. starosta přednesl důvodovou zprávu k tomuto bodu programu s tím, že úrok činí 0,3% a splácení úvěru je odloženo na leden 2018. Dále informoval o stavu přípravy celého projektu v lokalitě Babinec. Popsal 1. a 2. etapu akce Babinec včetně předpokládaných nákladů. Rozebral problematiku odvodu DPH od ledna 2016. Lokalita bude rozvržena do tří cenových oblastí. Zůstane zachována průměrná cena v rámci celé plochy Babince ve výši 1.200 Kč/m2. Nově bude kupujícím přidána povinnost kolaudace do 7 let, jinak budou mít povinnost odvést městu 250 Kč/m2. Kalkulace akce vychází tak, že město bude muset vynaložit navíc 10 mil. Kč. Mgr. Kolář uvedl, že je proti různým cenám v 2. etapě. Kdo bude rozhodovat, že cena bude nižší než 1.200 Kč? P. starosta: Musíme reagovat na zájem stavebníků. Druhou etapu rozdělíme na 3 zóny – 1.450 Kč, 1.200 Kč a 1.000 Kč. Tu část k severu k ČOV jsme klasifikovali na 1.000 Kč. Ing. Zduba: Lokalita je atraktivní, pozemky se během několika let odprodají. Úvěr má výhodné podmínky, investiční projekt je reálný. Mgr. Kolář: Podmínky úvěru jsou dobré. Bylo nastaveno 1.200 Kč/m2. Snižování ceny je úlitba voličům. Je to v rozporu s tím, jak jsme nastavili původně. Podpora mladých rodin bude již vybudování sítí. P. starosta: Není to úlitba. Pokud místa neprodáme, bude to zodpovědnost současného vedení. Paní Cahová: Je to rozumné rozdělit, pokud severní strana má horší parametry.  P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 30 mil. Kč na profinancování zasíťování pozemků a vybudování infrastruktury v lokalitě „Babinec“ ve Velké Bíteši s Komerční bankou, a. s., se sídlem: Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.06.2016

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/12/16/ZM bylo přijato.

5. Rozpočtové opatření č. 3/2016 na vědomí

Odchod Mgr. Dalibora Koláře v 19:32 hod. (celkem přítomno 14 členů ZM)

S  rozpočtovým opatřením č. 3/2016 seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření města č. 3/2016, schváleného radou města dne 25.04.2016.

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/12/16/ZM bylo přijato.

 

6. Rozpočtové opatření č. 4/2016 ke schválení

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Příchod Mgr. Dalibora Koláře a odchod Ing. Tomáše Pelána v 19:36 hod. (celkem přítomno 14 členů ZM)

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 4/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.06.2016

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/12/16/ZM bylo přijato.

7. Plnění rozpočtu k 31.05.2016

Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního vyzvala členy ZM k případným dotazům k předloženému materiálu. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předložený materiál k plnění rozpočtu města k 31.05.2016.

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/12/16/ZM bylo přijato.

8. Dotace organizacím z rozpočtu města

Důvodovou zprávu k tomuto bodu  přednesl p. starosta. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta postupně četl návrhy usnesení a nechal o nich postupně hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2325/16 ve výši 95.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.06.2016

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/12/16/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2482/16 ve výši 70.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.06.2016

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/12/16/ZM bylo přijato.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3245/16 ve výši 250.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.06.2016

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/12/16/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016  na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3490/16 ve výši 320.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.06.2016

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/12/16/ZM bylo přijato.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3528/16 ve výši 400.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.06.2016

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/12/16/ZM bylo přijato.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3352/16 ve výši 140.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.06.2016

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/12/16/ZM bylo přijato.

 

9. Zápis z jednání finančního výboru

P. starosta vyzval k případným dotazům. Nikdo se nepřihlásil, p. starosta přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 6/2016 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 23.05.2016.

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/12/16/ZM bylo přijato.

10. Stanovy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje Stanovy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice v předloženém znění.

odpovědnost: starosta

termín: 30.06.2016

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/12/16/ZM bylo přijato.

11. Schválení zadání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš

P. starosta udělil slovo Ing. Ladislavu Homolovi, vedoucímu odboru výstavby a ŽP, který přednesl k tomuto bodu důvodovou zprávu. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta postupně četl návrhy usnesení a nechal o nich postupně hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nezařadit do zadání Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš dílčí změnu, spočívající ve změně využití části pozemku p.č. 4438 - orná půda v k.ú. Velká Bíteš o výměře cca 2000 m2, na zastavitelnou plochu bydlení v rodinných domech, dle požadavku.*

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/12/16/ZM bylo přijato.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nezařadit do zadání Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš dílčí změnu, spočívající ve změně využití pozemku p.č. 3780 - orná půda v k.ú. Velká Bíteš o výměře 6342 m2 v lokalitě Karlov, na zastavitelnou plochu průmyslové výroby a skladů resp. dopravy a skladů, dle požadavku.*

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/12/16/ZM bylo přijato.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš po projednání podkladů předložených pořizovatelem schvaluje, podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem o obcích, zadání Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš s úpravou a doplněním dle předloženého upraveného návrhu zadání.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 15.07.2016

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 17/12/16/ZM bylo přijato.

12.   Pořízení Změny č. 9 ÚP města Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP. P. starosta doplnil, že lokalita Za Loukama je důležitá pro rozvoj města, proto jsme tuto změnu vyčlenili zvlášť. To nám dává prostor pro jednání s majitelkou pozemku. Ing. Koukola: V čem bude spočívat pořízení změny? P. starosta: Majitelka pozemku a zástupce OC Hradby podali připomínky ke Změně č. 8 ÚP. Aby tuto změnu neblokovali, proto jsme ji vyčlenili. Mění se názor na využití území tak, jak jsme chtěli ve Změně č. 8 ÚP. Ing. Koukola: Současný stav umožňuje výstavbu OC? P. starosta: Ano. Mgr. Kolář: Je možné v rámci UP regulovat výšku stavby? Ing. Homola: Výšku lze regulovat. Mgr. Kolář: Ale rozsah? P. starosta: Město tady stanovuje podmínky, za kterých je možno území zastavět. Mgr. Kolář: Když víceméně schválíme  Změnu č. 9 ÚP, tak další diskuze o OC je pak na konci ZM zbytečná.  Ing. Homola: Neschvaluje se  nyní změna, ale pořízení změny. Mgr. Kolář: Je možné, když bude určeným zastupitelem Ing. Vlček, že Změna č. 9 ÚP bude i schválena.

Příchod Ing. Tomáše Kučery a Ing. Tomáše Pelána v 20:11 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

P. starosta: Nelze předjímat výsledek, jedná se o možnost. Ing. Zduba: Trend je posilovat úlohu regulačních plánů. Tato lokalita v blízkosti centra si zaslouží podrobnější zpracování. Tato změna pouze posiluje pozici města. P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje podle § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš, v rámci které bude na základě podnětu města Velká Bíteš řešena dílčí změna ÚP, která spočívá ve změně podmínek využití území pro zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost Ov, která je v platném územním plánu vymezena v lokalitě Za Loukama na pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš ustanovuje starostu Ing. Milana Vlčka „určeným zastupitelem“ ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 31.08.2016

Výsledek hlasování: pro 13, proti 1, zdrželi se 2

Usnesení č. 18/12/16/ZM bylo přijato.

13. Pořízení nového Územního plánu Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP. Ing. Zduba přivítal zařazení tohoto bodu a apeloval na zastupitele, aby byla věnována pozornost výběru projektanta. P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje podle § 44 písm. a) stavebního zákona o pořízení nového Územního plánu Velká Bíteš z vlastního podnětu.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš ustanovuje starostu Ing. Milana Vlčka „určeným zastupitelem“ ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování nového Územního plánu Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 31.07.2016

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 19/12/16/ZM bylo přijato.

14. Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 168 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 168 ostatní plocha o výměře 67 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.07.2016

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 20/12/16/ZM bylo přijato.

15. Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 1235/2 a části p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

Odchod Ing. Tomáše Pelána v 20:26 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 1235/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226 m2 a části pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 3600 m2 vše v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.07.2016

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 21/12/16/ZM bylo přijato.

16. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 852/3 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/1968/2016-BZRM, a to k pozemku parc. č. 852/3 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV. této smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 22/12/16/ZM bylo přijato.

17. Úplatné nabytí id. 1/32 pozemků p.č. 2535/6, 2535/7, 2535/28 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta.

Odchod Ing. Miloše Zduby v 20:33 hod. (celkem přítomno 14 členů ZM)

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 1/32 pozemků p.č. 2535/6 trvalý travní porost o výměře 143 m2, p.č. 2535/7 trvalý travní porost o výměře 809 m2, p.č. 2535/28 travní porost o výměře 105 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 23/12/16/ZM bylo přijato.

18. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k p.č. 5160, 5432 v k.ú. Holubí Zhoř

Příchod Ing. Miloše Zduby v 20:34 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta.

Odchod Ing. Milana Vlčka v 20:35 hod. a jeho příchod  v 20:38 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

-       id. 1/21,

-       id. 1/21,

-       id. 1/42,

-       id. 1/42,

-       id. 1/21,

-       id. 1/84,

-       id. 1/84,

-       id. 2/42,

-       id. 1/21,

-       id. 2/42,

-       id. 1/84,

-       id. 1/84

b) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

-       id. 1/21,

-       id. 1/21,

-       id. 1/42,

-       id. 1/42,

-       id. 1/21,

-       id. 1/84,

-       id. 1/84,

-       id. 2/42,

-       id. 1/21,

-       id. 2/42,

-       id. 1/84,

-       id. 1/84

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 24/12/16/ZM bylo přijato.

 

19. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3326, 3254 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3326 orná půda o výměře cca 427 m2 a část pozemku p.č. 3254 o výměře cca 343 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 25/12/16/ZM bylo přijato.

20. Směna pozemku p.č. 2539/10 v k.ú. Velká Bíteš

Odchod Vojtěcha Pernici v 20:41 hod. (celkem přítomno 14 členů ZM)

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 2539/10 orná půda o výměře 122 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 1239/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 122 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že město Velká Bíteš uhradí náklady související se směnou pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 26/12/16/ZM bylo přijato.

 

21. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/23 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta.

Příchod Vojtěcha Pernici v 20:43 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)

Ve stanoveném termínu byly doručeny 4 nabídky v uzavřených obálkách, které otevřel p. starosta a   postupně je přečetl v doručeném pořadí takto:

1. nabízená cena 1.152.000,- Kč,

2. nabízená cena 950.100,- Kč,

3. nabízená cena 909.069,- Kč,

4. nabízená cena 1.065.400,- Kč.

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje bytové jednotky č. 278/23 v budově č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 6120/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6120/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 761.430,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč byly doručeny 4 nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od

ve výši 1.152.000,- Kč,

ve výši 950.100,- Kč,

ve výši 909.069,- Kč,

ve výši 1.065.400,- Kč,

c) rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/23 v budově č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 6120/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6120/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu1.152.000,- Kč s tím, že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny od *

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 27/12/16/ZM bylo přijato.

22. Úplatné nabytí pozemků p.č. 4682/1, 4682/2 v k.ú. Velká Bíteš

P. místostarosta uvedl, že se jedná opětovně o výkup pozemků pro severozápadní obchvat. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemky p.č. 4682/1 orná půda o výměře 5867 m2 a p.č. 4682/2 orná půda o výměře 2849 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 25,- Kč/m2. Náklady související s výkupem pozemků hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 28/12/16/ZM bylo přijato.

 

23.  Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1269 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 1269 zahrada o výměře cca 55 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že město na své náklady zajistí a vybuduje nové oplocení včetně podezdívky a nové brány na pozemku p.č. 1269 v k.ú. Velká Bíteš. Náklady související s výkupem části pozemku p.č. 1269 v k.ú. Velká Bíteš hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 29/12/16/ZM bylo přijato.

24. Směna pozemku p.č. 2539/119 a části p.č. 2539/122 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 2539/119 orná půda o výměře 721 m2 a část pozemku p.č. 2539/122 oddělenou geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označenou p.č. 2539/122 orná půda o výměře 681 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za id. ½ pozemku p.č. 2111/2 trvalý travní porost o výměře 223 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 1.682.400,- Kč, který bude uhrazen městu Velká Bíteš tak, že před podpisem směnné smlouvy bude uhrazeno 900.000,- Kč a nejpozději do 31.10.2016 bude uhrazeno 782.400,- Kč. V případě, že nebude doplatek v plné výši uhrazen nejpozději do 31.10.2016, může město Velká Bíteš od směnné smlouvy odstoupit.

Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 30/12/16/ZM bylo přijato.

 

25. Úplatné nabytí id. 3/5 pozemku p.č. 3366 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 3/5 části pozemku p.č. 3366 orná půda o výměře cca 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 31/12/16/ZM bylo přijato.

 

26. Směna části pozemku p.č. 4689 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 4689 orná půda o výměře cca 199 m2 z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 4690 orná půda o výměře cca 199 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. Náklady související se směnou částí výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 32/12/16/ZM bylo přijato.

 

27. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1328/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 1328/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2271-45/2016 a nově označenou p.č. 1328/8 trvalý travní porost o výměře 140 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 33/12/16/ZM bylo přijato.

28. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/114 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta s tím, že ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka v uzavřené obálce, kterou otevřel p. starosta. P. místostarosta nabídku přečetl. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/114 oddělené geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označené p.č. 2539/114 orná půda o výměře 805 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do svého vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od,

c) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/114 oddělenou geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označenou p.č. 2539/114 orná půda o výměře 805 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.368,- Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do svého vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, s tím, že náklady na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 34/12/16/ZM bylo přijato.

29. Úplatné nabytí části pozemku 2253/2 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2253/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2208-115/2015 a nově označenou p.č. 2253/8 orná půda o výměře 58 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 35/12/16/ZM bylo přijato.

30. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – p.č. 3018/1 v k.ú. Velká Bíteš – chodník, dešťová kanalizace

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírané mezi Městem Velká Bíteš, IČ: 00 29 56 47, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako budoucím povinným spočívající ve zřízení a provozování stavby „ VELKÁ BÍTEŠ – ul. Hybešova – Chodník a dešťová kanalizace“ na části pozemku p. č. 3018/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš bezúplatně na dobu, po kterou bude budoucím oprávněným provozována stavba na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.10.2016

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 36/12/16/ZM bylo přijato.

31. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – p.č. 3028/1 v k.ú. Velká Bíteš – dešťová kanalizace

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi městem Velká Bíteš, IČ: 00 29 56 47, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, jako oprávněným, a Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem v Novém Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, jako obtížený, spočívající ve zřízení, provozování, údržby a opravy výustního objektu kanalizace „ VELKÁ BÍTEŠ – ul. Růžová – dešťová kanalizace na části pozemku p. č. 3018/1 vodní plocha, koryto vodního toku v k. ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš úplatně na dobu životnosti stavby, po kterou bude oprávněný služebnost dle této smlouvy přijímat a obtížený je povinen výkon služebnosti strpět.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.10.2016

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 37/12/16/ZM bylo přijato.

32. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o zřízení Městské policie Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o zřízení Městské policie Velká Bíteš ke dni 01.01.2017.

odpovědnost: tajemnice

termín: 30.06.2016

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 38/12/16/ZM bylo přijato.

33. Diskuze

Mgr. Kolář přednesl podnět vedení města, který se týkal České pošty ve Velké Bíteši, a to nedostatečného počtu otevřených okének. Vzhledem k nespokojenosti občanů by bylo vhodné, aby vedení města jednalo s Českou poštou o zlepšení. P. starosta: Tuto záležitost již diskutovala rada města, je to úkol pro starostu.

Mgr. Kolář  se dotázal v souvislosti s výstavbou OC pod náměstím, zda je stále v platnosti to, co bylo na úřední desce vyvěšeno 30.11.2015, závěr zjišťovacího řízení a kde byla různá stanoviska. Zda se tato stanoviska měnila? Bylo zde stanovisko města Velká Bíteš jako jediného, který nesouhlasil.  Bylo zde uvedeno, že se město odvolá prostřednictvím krajského úřadu k Ministerstvu životního prostředí. Bylo toto odvolání podáno? P. starosta: Řízení bylo vedeno za účelem posuzování vlivu stavby  na životní prostředí, a to krajským úřadem. Developer OC neuvedl vliv 100leté vody v této lokalitě, proto jsme se odvolávali na Ministerstvo životního prostředí, které potvrdilo rozhodnutí krajského úřadu. Mgr. Kolář poukázal na skutečnost, že např. výrobna p. Slámy, která je větší, leží de facto na stejném podloží. Neměli bychom developerovi hovořit do technického řešení, beru to jako jakýsi zástupný problém. Hovořil jste o zpětné povodňové vlně, která vznikne zaražením o stávající komunikaci. Komunikace je tam několik desítek roků a nikomu to doposud nevadilo, je na investorovi, aby zvolil odpovídající technické řešení. Řekl jste, že je tady nebezpečí „duálního náměstí“ a to je celá záležitost, kolem které se to motá, a to že by se jisté aktivity z náměstí pravděpodobně posunuly pod náměstí.  Když se neuspělo s odvoláním, tak se uvažuje o změně územního plánu. Zablokujeme to tak, že dovolíme barák 20x20, 7 m vysoký a tím pádem tam nebude nic. P. starosta: Poměry pro developera budou složité, my projekt  investorovi nenegujeme ani ho neodrazujeme. Pokud se rozhodne v této lokalitě postavit, bude muset vynaložit prostředky na technická opatření. Zaražená voda je opravdu problém. Nemůžeme říci, že když dosud nebyl problém, tak nás to nezajímá. Od toho jsou příslušné technické normy, aby se dodržovaly. Jestliže je projektant zcela vymaže, je někde chyba, ale ne na straně města. Město žádá nasimulování vlivu 100leté vody na tento projekt. Chceme popsat vlivy na stanovení rozlivu. Politické rozhodnutí v zastupitelstvu lze udělat rychle, ale důsledky ponese stávající vedení města a ti lidé, kteří tam bydlí. Duální náměstí  je o diskuzi. V rámci územního plánování bychom se měli bavit, zda v tomto místě má market místo, nebo nemá. Termín duální náměstí jsme použili při rekonstrukci náměstí, nechtěli jsme zásadně konkurenci. Při jednání rady s developerem jsme se ptali, kdo tam bude z místních podnikatelů. Nemá zmapovanou situaci ve Velké Bíteši, hovořil, že tam bude  p. Sláma, bítešský  pekař a cukráři. To jsou lidé, kteří mají spíše zájem potvrdit důležitost centra Bíteše. Rekonstrukce náměstí byla oceněna časopisem architektonické obce a dnes na jednání ve Valči. Je třeba najít symbiózu města a obyvatel, ne jednoznačně na úkor města. Ing. Zduba: Obec má odpovědnost za trvale udržitelný rozvoj, životní prostředí je podstatná složka. Lokalita je nevhodně zvolena pro výstavbu. Bylo by škoda pro veřejný zájem, že by lidé měli možnost nakupovat, dát všanc individuální zájmy sousedů, kterých je tam několik a byli by jednoznačně výstavbou poškozeni. Voda se tam skutečně rozlévá. V mapě České asociace pojišťoven je to zóna se středním výskytem povodně. Je odpovědnost obce, aby dbala na prevenci povodní. P. místostarosta: Toto území není jediné, kde jsme uplatnili přísnější regulativy. Např. omezení výšky objektu, rozsahu objektu a koeficientu zastavitelnosti jsme v rámci Změny č. 8 ÚP dali pro výrobní výstavbu v Košíkově a Bezděkově. Bylo to na žádost obyvatel. Přísnější regulativy si zaslouží více území, např. průmyslová zóna. Centrum města si přísnější regulaci zaslouží, je potřeba podrobněji popsat využití ploch. Je třeba se zeptat bydlících na zkušenost s vodou. Pokud se má při výstavbě marketu navozit asi 7tis. kubíků zeminy, tak se tam vejde o 7tis. kubíků vody méně. Ochrana lidí je tady na místě. RNDr. Hájek: Hydrogeologické poměry lokality jsou neměnné. Stavba by musela být postavena na pilotech, jiná možnost není. Zvýšení stavby ovlivní průtočnost vody. Zastavování údolní nivy čímkoliv je vysoce rizikové. Je patrné, že jedna z povodní skončila těsně u základů domu 171. Ing. Koukola: To bylo ještě před regulací koryta, nelze argumentovat fotografií z roku 1964.  RNDr. Hájek: Bylo to i po regulaci potoka. P. starosta: V dokumentaci by měly být protipovodňové stěny. Jde nám o to, aby se jasně popsala složitost tohoto území. Měli by nám písemně sdělit, zda budou ochotni investovat tuto dražší variantu s podmínkami města. Ing. Koukola: Jsou zde dva názory, které mají odezvu veřejnosti. Pro část veřejnosti je to vhodné území pro market. Slyšíme tady argumenty pouze jedné strany. Pokud se tam rozhodnou stavět, je to jejich riziko. P. starosta: Lidé chtějí supermarket. Těch marketů je tolik, že lidé jezdí do Bíteše právě proto, že tady nejsou supermarkety. Rozdíl developerů a nás zastupitelů je jeden zásadní. Developeři to nedělají kvůli městu, ale kvůli byznysu. My území města nehájíme kvůli penězům. Chtějme věci, které podle nás v dokumentaci nejsou. Pokud to budou řešit, je to v pořádku. Nechceme tam žádnou „stodolu“ typu nejjednodušší stavby. Za tuto cenu Bíteš nepotřebuje stavbu tohoto typu.  Mgr. Kolář: Developer jako developer, jednoho jsme tady dnes měli. Na toho to platí úplně stejně a jsem zvědav, jestli město bude tak náročné i vůči němu. Pod náměstím se to týká 3 domů, na bytovkách bydlí stovky lidí a už se na to ptají, jak to bude. Budou i po tomto developerovi požadovány nějaké regulační podmínky?. P. starosta: Vizáž bude předmětem povolovacího řízení. Paní Zdubová se vyjádřila zásadně nesouhlasně k předchozímu názoru Mgr. Koláře o nesrovnatelných důsledcích výstavby OC pod náměstím a  v lokalitě Vlkovská ve vztahu k obyvatelům uvedených lokalit.

 

 

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 22:08 hod.

Počet listů: 7

Přílohy:

Prezenční listina (1 list)

 

Zápis pořízen dne: 15.06.2016

 

Ing. Milan Vlček                                      Alois Špaček                                       Jan Vrba

starosta města                                     ověřovatel zápisu                              ověřovatel zápisu

 

JUDr. Radka Klímová

zapisovatelka