11/16 - 11.04.2016


 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

 

Č.j. MÚVB/2558/16/T/KLI

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.  11/2016

konaného dne 11.04.2016 v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 17:00 hodin

Dle prezenční listiny přítomni:

Marie Cahová, Ing. Bohumil Hejtmánek, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, MBA, Ing. Alois Koukola, CSc.,  Ing. Tomáš Kučera, Karel Navrátil, Jan Pavlíček, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Ing. Marie Šabacká, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Mgr. Miroslav Báňa, MBA, Mgr. Dalibor Kolář,  Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Zdeněk Řezáč

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:10 hod. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (13 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Bc. Tomáše Zedníka, vedoucího odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 10/2016 byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Pelána a Vojtěcha Pernicu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Pelána a Vojtěcha Pernicu.

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 1/11/16/ZM bylo přijato.

2. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program navržený radou města. Další změny nebo doplnění programu nebyly navrženy, p. starosta dal hlasovat o následujícím programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Schválení účetní závěrky města za rok 2015
 4. Schválení závěrečného účtu města za rok 2015
 5. Plnění rozpočtu k 31. 03. 2016
 6. Rozpočtové opatření č. 2/2016
 7. Dotace z grantových programů
 8. Dotace z rozpočtu města
 9. Projednání návrhů, podnětů a požadavků na zařazení dílčích změn ÚP do zadání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš
 10. Program regenerace MPR a MPZ na rok 2016
 11. Budoucí věcné břemeno – p.č. 3005/17 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí částí pozemku p.č. 3325 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí id. 2/5 části pozemku 3366 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí pozemků p.č. 5432, p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 15. Budoucí úplatné nabytí p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Budoucí směna pozemků p.č. 1508, 1510, 1509/2, 4138 a částí p.č. 4105, 2920/1, 4147 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4680 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2438/5 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4597 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3257 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3256 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3255 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4673 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3365 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4674 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3291 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Změna složení osadního výboru Ludvíkov
 28. Zápisy  kontrolního výboru
 29. Diskuze
 30. Závěr

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/11/16/ZM bylo přijato.

 

3. Schválení účetní závěrky města za rok 2015

P. starosta udělil slovo Bc. Věře Pokorné, vedoucí odboru finančního, která přednesla důvodovou zprávu k tomuto bodu programu. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje účetní závěrku Města Velká Bíteš za rok 2015 k rozvahovému dni 31. 12. 2015 a pověřuje Odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.05.2016

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/11/16/ZM bylo přijato.

4. Schválení závěrečného účtu města za rok 2015

Se závěrečným účtem města za rok 2015 seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku  přezkoumání hospodaření města za rok 2015 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/11/16/ZM bylo přijato.

 

5. Plnění rozpočtu k 31.03.2016

S plněním rozpočtu města k 31.03.2016 seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního.

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí  plnění rozpočtu města k 31.03.2016.

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/11/16/ZM bylo přijato.

 

Příchod Eduarda Rovenského v 17:22 hod. (celkem přítomno 14 členů ZM)

6. Rozpočtové opatření č. 2/2016

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního.

Příchod Mgr. et Mgr. Ladislava Koubka, MBA v 17:24 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)

P. starosta poděkoval majitelům pozemků „Záhumenky“ za jejich finanční příspěvek na vybudování infrastruktury v lokalitě Babinec. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 2/2016.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/11/16/ZM bylo přijato.

7. Dotace z grantových programů

Důvodovou zprávu k tomuto bodu  přednesl p. starosta s tím, že seznámil členy ZM s rozdělením prostředků z grantových programů na rok 2016 schválených na schůzi Rady města Velká Bíteš dne 29.03.2016. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta postupně četl návrhy usnesení a nechal o nich postupně hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci FC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 390/16  ve výši 480.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/11/16/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1925/16 ve výši 498.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/11/16/ZM bylo přijato.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1905/16 ve výši 500.000 Kč  a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/11/16/ZM bylo přijato.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1890/16 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/11/16/ZM bylo přijato.

8. Dotace z rozpočtu města

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Ing. Šabacká: V čem je podlaha nevyhovující? Není to ani 10 let, kdy byla měněna kvůli požadavku hygieny. P. starosta: Změny podlahy zapříčiňuje vlhkost, podlaha není správně vyklínovaná. Lokální opravy řešily situaci pouze dočasně. Hrozí i úraz sportovců. P. Rovenský potvrdil katastrofální stav podlahy. P. starosta: Zhotovitel podlahy Tenis Zlín je v insolvenci, správce s TJ Spartak nekomunikuje. Ing. Koukola: Byla tam kvalitní podlaha. Na základě nesmyslného požadavku hygieny byla podlaha vyměněna z důvodu nedostatečné pružnosti. P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2182/16 ve výši 600.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/11/16/ZM bylo přijato.

 

Příchod Jana Pavlíčka v 17:45 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

9. Projednání návrhů, podnětů a požadavků na zařazení dílčích změn ÚP do zadání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Postupně seznámil členy ZM s jednotlivými doporučeními  Rady města Velká Bíteš schválenými na schůzi dne 29.03.2016. Mgr. Koubek se dotázal na plochu zeleně u polikliniky, zda je zde konkrétní záměr. P. místostarosta: V současnosti zde konkrétní záměr není, je to rezerva do budoucna. Mgr. Koubek se dále dotázal na důvody nezařazení dílčí změny pod bodem 42. P. místostarosta: Jedním z důvodů byla blízkost bytové výstavby. P. starosta: Vyřadili jsme podnět p.  a p. ve stejné lokalitě. Je třeba, aby se ke změně vyjádřili vlastníci pozemků v této lokalitě v rámci projednávání nového územního plánu. Ing. Koukola: Bod 36 je v souladu s osadním výborem Bezděkov? P. starosta: Ne, protože zde nebyla kontinuita názorů osadního výboru. P. místostarosta vyhlásil pětiminutovou přestávku k přípravě formulace usnesení k tomuto bodu. Po přestávce přečetl p. místostarosta návrh usnesení. *

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zařadit  do zadání Změny č. 8 ÚP změny, které doporučila  rada města k jejich zařazení a jsou obsaženy v předložených materiálech v bodech 1-45 včetně rozšíření ploch komunikací v bodě 18 na části parcel č. 33/3, 540, 539, 538, 537 a 536 v k.ú. Košíkov. Dále Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nezařadit  do zadání Změny č. 8 ÚP změny uvedené v bodech 10, 11, 12, 36, 39 a 42.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/11/16/ZM bylo přijato.

10.   Program regenerace MPR a MPZ na rok 2016

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje přidělit v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 2016 finanční prostředky ve výši 400tis. Kč na výměnu oken v části objektu ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/11/16/ZM bylo přijato.

11.   Budoucí věcné břemeno – p.č. 3005/17 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírané mezi městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako budoucím povinným ze služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby „Inteligentní dynamický zpomalovací semafor na silnic II/602 ve Velké Bíteši“ na části pozemku p.č. 3005/17 ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš bezúplatně na dobu, po kterou bude budoucím oprávněným provozována stavba na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/11/16/ZM bylo přijato.

12.   Úplatné nabytí částí pozemku p.č. 3325 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3325 orná půda o výměře cca 1283 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a část pozemku p.č. 3325 orná půda o výměře cca 10 m2 za cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/11/16/ZM bylo přijato.

13. Úplatné nabytí id. 2/5 části pozemku 3366 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 2/5 části pozemku p.č. 3366 orná půda o výměře cca 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/11/16/ZM bylo přijato.

14. Úplatné nabytí pozemků p.č. 5432, p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2,

b) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2,

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemků. *

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 17/11/16/ZM bylo přijato.

15. Budoucí úplatné nabytí p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta s tím, že informoval členy ZM o dohodě s vlastníky pozemků v lokalitě Pod Sádkami a Na Vyhlídce o finančním příspěvku městu na vybudování infrastruktury. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Ing. Milan Vlček oznámil před hlasováním střet zájmů, sdělil, že nebude hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní o úplatném nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 4062/1 orná půda o výměře 1031 k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s podmínkou, že před uzavřením kupní smlouvy dojde k výmazu zástavního práva smluvního a zákazu zcizení nebo zatížení pozemku p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš. *

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 18/11/16/ZM bylo přijato.

16. Budoucí směna pozemků p.č. 1508, 1510, 1509/2, 4138 a částí p.č. 4105, 2920/1, 4147 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí směnné smlouvě za účelem směny

- části p.č. 4105 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4105/2) orná půda o výměře 475 m2

- části p.č. 4105 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4105/3) orná půda o výměře 420 m2

- části pozemku p.č. 2920/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 150 m2

- části pozemku p.č. 4147 orná půda o výměře cca 1100 m2

- pozemku p.č. 1508 ostatní plocha, zeleň o výměře 56 m2

- pozemku p.č. 1510 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2

- pozemku p.č. 1509/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2

- pozemku p.č. 4138 orná půda o výměře 4902 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za

- část p.č. 4106 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4106/2) orná půda o výměře 134 m2

- část p.č. 4103/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4103/4) orná půda o výměře 256 m2

- část p.č. 2874/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 2874/5) vodní plocha, koryto vod. toku umělé o výměře 238 m2

- část p.č. 4087/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4087/4) orná půda o výměře 765 m2

- část p.č. 4085/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4085/4) orná půda o výměře 665 m2

- část p.č. 4086/9 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4086/11) ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2

- část p.č. 4086/10 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4086/12) ostatní plocha, neplodná půda o výměře 21 m2

- část p.č. 4103/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4103/1) orná půda o výměře 376 m2,

- část p.č. 2874/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 2874/4) vodní plocha, tok umělý o výměře 275 m2,

- část p.č. 4087/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4087/1) orná půda o výměře 1810 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že rozdíl ve výměrách pozemků bude řešen doplatkem městu Velká Bíteš ve výši 120,- Kč/m2. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.

K části pozemku p.č. 4147 v k.ú. Velká Bíteš bude bezúplatně zřízeno ve prospěch Města Velká Bíteš budoucí věcné břemeno spočívající v uložení, provozování a údržbě inženýrské sítě na dobu životnosti inženýrské sítě. *

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 19/11/16/ZM bylo přijato.

17. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4680 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4680 orná půda o výměře 1003 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a část pozemku p.č. 4680 orná půda o výměře 9012 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 20/11/16/ZM bylo přijato.

 

 

18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2438/5 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2438/5 trvalý travní porost o výměře cca 831 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku. *

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 21/11/16/ZM bylo přijato.

 

19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4597 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4597 orná půda o výměře cca 346 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 22/11/16/ZM bylo přijato.

 

 

20. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3257 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3257 orná půda o výměře 11 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a část pozemku p.č. 3257 orná půda o výměře 451 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku. *

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 23/11/16/ZM bylo přijato.

21. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3256 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3256 orná půda o výměře cca 33 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 24/11/16/ZM bylo přijato.

 

22. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3255 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3255 orná půda o výměře cca 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 25/11/16/ZM bylo přijato.

23. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4673 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4673 orná půda o výměře cca 658 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 26/11/16/ZM bylo přijato.

 

24. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3365 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3365 orná půda o výměře cca 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 27/11/16/ZM bylo přijato.

 

 

25. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4674 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4674 orná půda o výměře cca 1731 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 28/11/16/ZM bylo přijato.

 

26. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3291 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3291 orná půda o výměře cca 467 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 29/11/16/ZM bylo přijato.

27. Změna složení osadního výboru Ludvíkov

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem osadního výboru v části města Ludvíkov Ing. Miroslavu Řezníčkovou. *

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 30/11/16/ZM bylo přijato.

28. Zápisy  kontrolního výboru

P. starosta udělil slovo předsedovi kontrolního výboru Ing. Koukolovi, který seznámil členy ZM s obsahem zápisů. P. starosta přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápisy č. 9/2015 a 10/2016 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaných dne 24.02.2016 a 14.03.2016 s tím, že bude vedením města iniciována pracovní schůzka za účelem objasnění hospodaření Informačního centra a Klubu kultury ve složení starosta města, předseda kontrolního výboru, ředitel ICKK. Písemná informace z tohoto jednání bude podána členům zastupitelstva města.

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 31/11/16/ZM bylo přijato.

29. Diskuze

P. Vrba: Proč se nerealizuje studna na fotbalovém stadionu? P. místostarosta: Žádná firma nám zatím nechce garantovat požadované množství vody. Prvotní vrt stojí 130-150 tis. Kč. Ing. Rada: Budeme teď oslovovat 3. firmu, zda bude garantovat vydatnost. P. starosta: Záležitost urychlíme.

Mgr. Koubek upozornil, že u sjezdu z dálnice je nevhodně umístěna značka slepá ulice. P. starosta: Dopravní značení bylo jinak, než má být. V dopoledních hodinách dohlížela na dopravu Policie ČR. Od zítřka by to mělo být firmou napraveno.

P. Špaček: Jaký je stav prací v Holubí Zhoři ve věci odbagrování terénu kolem kulturního domu? Ing. Rada: Zpracovává se projektová dokumentace. Zatím nejsou v rozpočtu vyčleněny prostředky na tuto akci. Osadní výbor požaduje další úpravy prostoru. P. starosta: Návrh bude projednán v Holubí Zhoři s občany, bude se muset vyřešit majetkoprávní vypořádání.

Paní Cahová: Jaký je stav oprav spojovací cesty Holubí Zhoř – Jáchymov? P. místostarosta: Opravy je povinna zajistit stavba, bude předáno k pasportu komunikací. P. starosta: Stavba ještě není zkolaudována.

P. Rovenský: Jak vypadá oprava cesty od Tučkových na Letnou? Ing. Gaizura: Přednostně budeme upravovat spojovačku Chobůtky – PBS. Na komunikaci na Letnou vyspravíme díry, měla by se tam také zredukovat zeleň.

Ing. Koukola: Koncem března mělo být známo, zda bude v Bíteši market. P. starosta: Zástupci Billy sdělili, že

závěrečné odsouhlasení bude v Rakousku. Tento týden by měly být odsouhlaseny záležitosti v ČR. P. Rovenský popsal své jednání se zástupcem developera p. Ošlejškem. P. starosta: Dle dalšího vývoje dám informaci do květnového Zpravodaje.

 

 

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:55 hod.

Počet listů: 5

Přílohy:

Prezenční listina (1 list)

 

Zápis pořízen dne: 13.04.2016

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Pelán

ověřovatel zápisu

 

Vojtěch Pernica

ověřovatel zápisu

 


JUDr. Radka Klímová

zapisovatelka