Jednací řád Zastupitelstva města Velké Bíteše

Jednací řád

Zastupitelstva města Velká Bíteš

 

Zastupitelstvo města Velká Bíteš (dále jen „zastupitelstvo“) vydává podle § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tento svůj jednací řád:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh a pravidla jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, jakož i další věci, související s jeho zasedáním.

 

Čl. 2

Pravomoci zastupitelstva 

 1. Zastupitelstvo rozhoduje zásadně v samostatné působnosti, a to ve věcech, které jsou mu vyhrazeny zákonem o obcích, případně dalšími zákony.
 2. Zastupitelstvo si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené jinému orgánu obce.

  

Čl. 3

Svolání zasedání zastupitelstva

 1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva se konají v pravidelných termínech vždy druhé pondělí v měsících únor, duben, červen, září a prosinec. Je-li to třeba, koná se zastupitelstvo druhé kalendářní pondělí v ostatních měsících. Pokud na druhé pondělí v měsíci připadá svátek, koná se zastupitelstvo nejbližší následující pracovní den. Ve výjimečných případech je možno svolat zasedání zastupitelstva na jiný termín.
 2. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zasedání zastupitelstva svolává starosta, jmenovitě zve na zasedání zastupitelstva členy zastupitelstva a případně další osoby.
 3. Městský úřad zveřejní informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva vždy nejméně 7 dnů předem na úřední desce města. Dále, je-li to možné, zveřejní městský úřad informaci o době a místě konání zasedání zastupitelstva hlášeními v městském rozhlase ve dvou dnech v týdnu předcházejícím konání zasedání zastupitelstva. Informace o době a místě zasedání konaných v pravidelných termínech je zveřejněna též ve zpravodaji města, a to vždy ve vydání pro měsíc, v němž se zasedání má uskutečnit.
 4. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva města, nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena městskému úřadu.
 5. Starosta svolá zasedání zastupitelstva také na základě předchozího usnesení zastupitelstva nebo rady města (dále jen „rada“) k projednání naléhavých záležitostí. Dále může svolat zasedání k slavnostním příležitostem.
 6. Nesvolá-li zasedání zastupitelstva starosta, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva.

 

 Čl. 4

Příprava zasedání zastupitelstva 

 1. Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta (svolavatel) podle programu navrženého radou.
 2. Návrhy a podklady pro zasedání zastupitelstva připravuje rada. Rada zejména:
  1. stanoví dobu a místo zasedání,
  2. navrhne program zasedání zastupitelstva,
  3. stanoví odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů pro zasedání zastupitelstva.
 3. Návrhy, zprávy, rozbory a jiné materiály určené pro zasedání zastupitelstva, s výjimkou   návrhů předložených výbory, se předkládají radě k projednání.
 4. Pro zařazení svých stanovisek, návrhů a jiných materiálů na program zasedání zastupitelstva předkládají výbory zastupitelstva (dále jen výbory) radě pouze název materiálu a jméno jeho předkladatele nebo číslo usnesení, kterým výbor o předložení materiálu rozhodl. Rada je zařadí do návrhu programu připravovaného zasedání zastupitelstva bez projednání.
 5. Materiály určené pro jednání zastupitelstva se předkládají písemně, nebo ústně. Všechny materiály, které rada zařadila do návrhu programu zasedání zastupitelstva včetně materiálů výborů, a které mají být zpracovány v písemné podobě, se předkládají prostřednictvím městského úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva jeho členům.
 6. Ve výjimečných a odůvodněných případech mohou být materiály předloženy členům zastupitelstva v kratším termínu, popř. v den zasedání zastupitelstva. V tomto případě podá odůvodnění členům zastupitelstva rada, u materiálů předkládaných výbory předseda výboru, a v průběhu zasedání bude poskytnut dostatečný čas k jejich prostudování.
 7. Materiály pro zasedání zastupitelstva města obsahují:
  1. název materiálu
  2. důvodovou zprávu (zhodnocení dosavadního stavu, odůvodnění navrhovaného opatření či případně jeho ekonomický dopad).
  3. návrh usnesení.
 8. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
 9. Písemně zpracované materiály se členům zastupitelstva doručují v elektronické podobě zpřístupněním pomocí zabezpečené služby vhodné ke sdílení dat, v odůvodněných případech osobně.

 

 

Čl. 5

Účast členů zastupitelstva na zasedání 

 1. Členové zastupitelstva jsou povinni zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, jinak jsou povinni se, zpravidla písemně, omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
 2. Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují členové svým podpisem do listiny přítomných.

 

 

Čl. 6

Program zasedání zastupitelstva

 1. Právo předkládat návrhy zastupitelstvu k projednání mají jeho členové, rada, výbory, popř. další osoby, které o to zastupitelstvo požádá, popř. výjimečně určí rada při přípravě programu zastupitelstva.
 2. Program zasedání zastupitelstva navrhuje rada.
 3. Předkladatel materiálu může materiál stáhnout z návrhu programu zasedání zastupitelstva, a to až do okamžiku schválení programu. Po schválení programu tak může učinit jedině se souhlasem zastupitelstva.
 4. Návrh programu zasedání je zastupitelstvu předkládán ke schválení v úvodu zasedání zastupitelstva. Členové zastupitelstva mohou navrhnout změny navrženého programu (doplnění nebo vypuštění bodů, změny pořadí projednávaných bodů). O programu zasedání rozhoduje zastupitelstvo hlasováním a na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly schváleny v programu.
 5. Po schválení programu zasedání může člen zastupitelstva navrhnout zařazení nového bodu programu pouze v případě, že předcházející bod byl ukončen hlasováním o usnesení. O zařazení nového bodu v průběhu zasedání rozhodne zastupitelstvo.

 

 

Čl. 7

Průběh zasedání zastupitelstva 

 1. Zasedání zastupitelstva řídí starosta nebo v jeho nepřítomnosti jiný pověřený zástupce (předsedající).
 2. Zasedání zastupitelstva zahajuje starosta (předsedající). Není–li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starosta                           (předsedající) zasedání a svolá náhradní zasedání zastupitelstva k témuž programu, a to do 15 dnů od jeho konání.
 3. Starosta (předsedající) před zahájením pořizování audiovizuálního záznamu informuje o tom, že bude pořizován záznam za účelem informování občanů, jakým způsobem bude se záznamem nakládáno a o právu přítomných na námitku proti takovému zpracování ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Starosta (předsedající) řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, vyhlašuje přestávku, ukončuje zasedání a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
 5. V zahajovací části zasedání zastupitelstva starosta (předsedající) konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů a navrhne schválení programu zasedání. Přednese návrh na určení dvou členů zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání a oznámí, kdo bude zápis pořizovat.
 6. Starosta (předsedající) vyzve ověřovatele zápisu z předchozího zasedání k podání zprávy o ověření zápisu. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne zastupitelstvo hlasováním na svém nejbližším zasedání.
 7. Starosta předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení rady v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen předkládaný návrh zdůvodnit. Zastupitelstvo rozhodne o pozastaveném usnesení rady hlasováním.
 8. Pokud jsou k projednávané problematice předložena samostatná stanoviska výboru, udělí starosta (předsedající) zástupci výboru slovo ještě před zahájením rozpravy.
 9. Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva a ostatní účastníci zasedání zvednutím ruky nebo písemně u starosty (předsedajícího). Ke slovu je možné se přihlásit jen do té doby, dokud starosta (předsedající) neudělí závěrečné slovo nebo pokud nebyl hlasováním členů zastupitelstva stanoven konec rozpravy. Vystoupení v rozpravě nemůže být delší než 3 minuty s výjimkou předkladatele. Vystupující může požádat o prodloužení doby trvání vystoupení případně o další vystoupení. O tomto návrhu se hlasuje bezodkladně.
 10. Starosta (předsedající) udělí slovo všem přihlášeným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu v pořadí, v jakém se přihlásili. K podání vysvětlení nebo upřesnění předkládaného materiálu nebo projednávané problematiky, popř. zodpovězení dotazu, podnětu či připomínky, udělí starosta (předsedající) také slovo zaměstnanci obce, zástupci výboru a komise rady, popř. zástupci právnické osoby, kterou město založilo nebo zřídilo.
 11. Po vystoupení přihlášených dle odst. 9 udělí starosta (předsedající) slovo přihlášeným občanům obce, kteří dosáhli věku 18 let a fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost (dále jen občan obce), aby mohli na zasedání zastupitelstva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nebo se vyjádřit k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý rok. Jejich vystoupení je časově omezeno 3 minutami – po této době jim starosta (předsedající) odejme slovo.
 12. Zúčastní–li se zasedání zastupitelstva člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, a požádá–li o slovo, musí mu být vždy uděleno.
 13. Ostatním účastníkům zasedání může být uděleno slovo podle možností a se souhlasem zastupitelstva.
 14. Bez ohledu na pořadí přihlášení do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
 15. V rozpravě smí vystoupit jen ten, komu starosta (předsedající) udělil slovo.
 16. Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu.
 17. Zastupitelstvo se může usnést na omezení rozpravy k projednávanému bodu, to je omezení počtu vystoupení, přičemž omezení nemůže být menší než dvě k téže věci.
 18. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva; o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 

Čl. 8

Přestávka v jednání

Nejpozději po 3 hodinách souvislého jednání zastupitelstva starosta (předsedající) vyhlásí    

přestávku trvající alespoň 15 minut.

 

 

Čl. 9

Příprava usnesení zastupitelstva

 1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zprávy, rozborů, projednávaných návrhů a z rozpravy členů zastupitelstva. Návrhy usnesení připravují předkladatelé v časové a věcné souvislosti s přípravou zpráv, ekonomických rozborů a jiných materiálů.
 2. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v návrhu usnesení formulovány stručně, adresně, s uvedením odpovědností za splnění ukládaných úkolů a termínů splnění.

 

 

Čl. 10

Usnesení zastupitelstva, hlasování 

 1. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání.
 2. Usnesení se přijímá zpravidla na závěr každého bodu jednání.
 3. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti, stanoví-li tak zákon, starostovi, místostarostovi a jiným členům zastupitelstva, radě, výborům, městskému úřadu, popř. zástupci právnické osoby, kterou město založilo nebo zřídilo.
 4. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 5. Hlasování probíhá po ukončení rozpravy ke každému bodu programu.
 6. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta                        (předsedající).
 7. Jestliže byly uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta (předsedající) hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu. Pozměňujícím návrhem se pro tyto účely rozumí: částečně pozměňující návrh, doplňující návrh nebo protinávrh.
 8. O pozměňujících návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předkládány. Je-li pozměňující návrh přijat, o zbylých návrzích se již nehlasuje.
 9. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené předkladatelem. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 10. V případě, že se při zasedání zastupitelstva projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, může zastupitelstvo rozhodnout, že o věci bude jednat na svém příštím zasedání.
 11. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o způsobu hlasování rozhoduje zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Tajně se hlasuje nebo volí hlasovacími lístky.
 12. Před zahájením hlasování starosta (předsedající) oznámí, o čem se bude hlasovat, a má-li být hlasováním přijato usnesení, oznámí číslo usnesení, o kterém se bude hlasovat.
 13. Každý člen zastupitelstva hlasuje osobně, zastoupení při hlasování není přípustné.
 14. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města.
 15. U veřejného hlasování se na návrh alespoň dvou členů zastupitelstva do zápisu z jednání zastupitelstva uvedou jména všech členů zastupitelstva s uvedením, zda hlasovali pro návrh, proti návrhu, nebo zda se hlasování zdrželi.
 16. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo na návrh starosty usnést na dohodovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve skupiny členů zastupitelstva jednotlivých politických stran a sdružení nezávislých kandidátů, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání zastupitelstva přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá starosta. Po skončení dohodovacího řízení starosta obnoví přerušené zasedání zastupitelstva, přednese upravený návrh a nechá o něm hlasovat.

 

Čl. 11

Interpelace členů zastupitelstva 

 1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které město založilo nebo zřídilo, a požadovat od zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které město založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce.
 2. Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

 

 

Čl. 12

Péče o nerušený průběh zasedání 

 1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva. Starosta (předsedající) rušitele upozorní, aby od svého jednání upustil; pokud tak neučiní, může ho vykázat ze zasedací síně.
 2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu starosta odejmout slovo.

 

 

Čl. 13

Ukončení zasedání zastupitelstva

 1. Starosta prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
 2. Pokud nedojde ke schválení programu zasedání, zastupitelstvo projedná pouze body, jejichž projednání ukládá zákon (námitky proti zápisu, neslučitelnost funkcí u člena zastupitelstva aj.) a starosta (předsedající) prohlásí zasedání za ukončené.
 3. Starosta (předsedající) rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva na probíhajícím zasedání pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.

 

 

 

 

 

Čl. 14

Pracovní komise

Zastupitelstvo může pro přípravu odborných stanovisek a expertiz zřídit pracovní komise složené z členů zastupitelstva a odborníků – nečlenů zastupitelstva. Činnost pracovní komise končí splněním úkolu, pro který byla zřízena.

 

 

Čl. 15

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva

 1. O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá městský úřad. Vede také evidenci jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah přijatých usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně.
 3. V zápisu se uvádí:
  1. den a místo zasedání
  2. hodina zahájení a ukončení
  3. jména určených ověřovatelů zápisu
  4. počet přítomných členů zastupitelstva
  5. jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
  6. schválený program jednání
  7. průběh rozpravy se jmény řečníků
  8. průběh a výsledek hlasování
  9. učiněná oznámení o střetu zájmů (osobním zájmu) podle čl. 16 tohoto jednacího řádu
  10. další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu
  11. přijatá usnesení
  12. jméno zapisovatele
  13. podané dotazy a návrhy
  14. datum pořízení zápisu.
 4. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé zápisu. Zápis je uložen na městském úřadě k nahlédnutí. Mimo písemný zápis se pořizuje z průběhu jednání ještě zvukový záznam, který podpůrně slouží pro sepsání zápisu a jeho ověření ověřovateli zápisu. Po podání zprávy ověřovatelů o ověření zápisu na následném zasedání zastupitelstva je zvukový záznam vymazán. Po uplynutí 10 let je zápis předán státnímu okresnímu archivu k archivaci.
 5. Městský úřad vyhotovuje souhrn usnesení přijatých na zasedání zastupitelstva v samostatném výtisku. Tento výtisk podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným členem rady města.
 6. Souhrn usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva se zveřejní na webových stránkách města Velká Bíteš do 15 dnů po skončení zasedání zastupitelstva v upravené podobě v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, a to nejdéle po dobu 5 let.
 7. Městský úřad vydává na základě žádosti výpisy z usnesení zastupitelstva. Tyto výpisy podepisuje starosta nebo místostarosta.
 8. Za účelem informování občanů se pořizuje ze zasedání zastupitelstva audiovizuální záznam, který se zveřejní na webových stránkách města Velká Bíteš do 15 dnů po skončení zasedání zastupitelstva v upravené podobě v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, a to nejdéle po dobu 5 let. Přístup k audiovizuálnímu záznamu mají osoby, které mohou nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a kterým bude informatikem městského úřadu přiděleno přihlašovací heslo na základě jejich žádosti. Po uplynutí 5 let ode dne konání zasedání zastupitelstva je audiovizuální záznam vymazán.

 

 

Čl. 16

Zabezpečení a kontrola usnesení zastupitelstva 

 1. Za účelem zabezpečení plnění usnesení předá sekretariát starosty úkoly vyplývající z přijatých usnesení příslušným odpovědným pracovníkům včetně termínu splnění. Odpovědný pracovník je povinen o splnění úkolu provést záznam v evidenci úkolů.
 2. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města provádí kontrolní výbor.

 

Čl. 17

Další povinnosti členů zastupitelstva

 1. Člen zastupitelstva města, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstva, které má danou záležitost projednávat.
 2. Člen zastupitelstva, který je veřejným funkcionářem ve smyslu zákona o střetu zájmů, je povinen při jednání zastupitelstva oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednávání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde–li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení se podává ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

 

 

Čl. 18

Další ustanovení

 1. Městský úřad je oprávněn vést seznam členů zastupitelstva s uvedením jejich akademického titulu, jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy; seznam slouží pouze pro potřebu členů zastupitelstva a vnitřní potřebu městského úřadu.
 2. Městský úřad zveřejní na webových stránkách města Velká Bíteš tyto údaje o členech zastupitelstva: titul, jméno, příjmení, politickou stranu nebo sdružení, za které kandidoval ve volbách.

Čl. 19

Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš schválený dne 15. 6. 2009 včetně změny schválené dne 10. 11. 2010 a přílohy Pravidla pro nahrávání jednání Zastupitelstva města Velká Bíteš schválené dne 14. 2. 2011.
 2. Tento jednací řád vydalo Zastupitelstvo města Velká Bíteš na svém zasedání dne 25. 2. 2019 usnesením č. 7/4/19/ZM a tímto dnem nabývá účinnosti.