Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru výstavby a životního prostředí

vyberove rizeni

Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice

referent/referentka odboru výstavby a životního prostředí

Druh práce: referent/referentka odboru výstavby a životního prostředí s pracovní náplní zejména: činnost pracovníka obecného stavebního úřadu; zajišťování ucelené odborné agendy pro výkon správních činností na úseku územního rozhodování a stavebního řádu v rámci přenesené působnosti státní správy

Místo výkonu práce: Městský úřad Velká Bíteš

Platové podmínky: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Nástup: dle dohody

Termín odevzdání přihlášky: do 30.06.2023

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

splnění předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
 • věk nad 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem

 

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví

Další požadavky:

 • výborná znalost práce s PC
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • dobré komunikační schopnosti
 • samostatnost, rozhodnost a pečlivost

Dále výhodou:

 • zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
 • praxe ve veřejné správě

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

(vzor formuláře je k dispozici na https://www.velkabites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/dokumenty)

 

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Uchazeč doručí písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů poštou na adresu Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Velká Bíteš, v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení – referent odboru výstavby a ŽP“. Bližší informace podá Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, tel. 566 789 140.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.