Novostavba 14 BD v ulici U Stadionu - II. etapa dešťové kanalizace, hrubé terénní úpravy, rekonstrukce části ulice Tyršova

 

Vážení občané,

výstavba dešťové a splaškové kanalizace v loaklitě U Stadionu je téměř hotová. Pokračovat budou práce na výstavbě vodovododu v dané lokalitě.

V ulici Tyršova jsou již založené všechny obrubníky a pracuje se na podkladních vrstvách komunikace. Dále byly dokončeny práce na veřejném osvětlení a nyní se dláždí chodník. Zprůjezdění komunikace se předpokládá na přelomu července a srpna.

Fotografie z realizace stavby:
20220622 10262320220628 12514520220628 13032020220704 092837
Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš

____________________________________________________________________________________________

Stav k 25.04.2022

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU na pozemní komunikaci

Vážení občané,
z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci uzavírky ulice Tyršova dojde od 26.04.2022 k umístění přechodného dopravního značení dle návrhu společnosti VYZNAČ, s.r.o..

Situace DIO
komunikace: místní komunikace Tyršova ve Velké Bíteši
v místě: v ulici Tyršova ve velké Bíteši
termín: od 26.04.2022

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš

____________________________________________________________________________________________

 

Stav k 21.04.2022


Vážení občané,
v současné době se pracuje na výstavbě jednotné a dešťové kanalizace v místě uzavírky ulice Tyršova, následovat bude výstavba vodovodu v předmětném místě. Jamile budou všechny rekonstruované a nové sítě umístěny za pozemkem parc. č. 538/6 budou zahájeny i práce na rekonstrukci komunikace, chodníků a veřejného osvětlení.

IMG 20220413 100916

Foto Vesely


Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš

____________________________________________________________________________________________


Stav k 02.03.2022

 

Vážení občané,

úplné uzavření části ulice Tyršova bude až od 14.03.2022. Zhotovitel stavby nyní dokončuje hrubé terénní úpravy.

IMG 20220221 160334

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš
___________________________________________________________________________________________


Stav k 18.02.2021


Vážení občané,

jak jsme Vás již dříve informovali, stavba byla zahájena na začátku února.
Předkládáme Vám harmonogram výstavby pro akci Města Velká Bíteš:
Harmonogram výstavby pro stavbu
ke stažení pdfZDE.

Harmonogram pro akci Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko:
Harmonogram Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
ke stažení pdfZDE.

V průběhu výstavby se budeme snažit o co nejmenší omezení občanů, avšak zcela zamezit tomu nedokážeme. Od 01.03.2022 dojde k úplnému uzavření předmětné části ulice Tyršova.
Situace DIO
Situace dopravně-inženýrského opatření ke stažení pdfZDE.

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš

18.02.2022

____________________________________________________________________________________________


Stav k 09.02.2021


STAVBA ZAHÁJENA


Vážení občané,

dne 03.02.2022 byly zahájeny práce na stavbě "Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova".

Stavba byla zahájena skrývkou ornice. Následně budou práce pokračovat hrubými terénními pracemi. Zhotovitel dále předpokládá zahájení prací na kanalizaci nejdříve začátkem měsíce března. Nyní byl objednán materiál a čeká se na jeho dodávku. Do té doby by měly být hotové hrubé terénní úpravy.

Z důvodu, že není zatím znám datum dodávky materiálu pro výstavbu kanalizace, zhotovitel nemá aktualizovaný harmonogram stavby. Ten Vám obratem po jeho odsouhlasení zveřejníme na webu města.

IMG 20220203 150435
Terénní úpravy

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš

____________________________________________________________________________________________


Stav k 24.01.2022

Vážení občané,

dne 12.1.2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem předmětné stavby, a to se společností EUROVIA CS, a.s.,
U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 45274924. Zhotovitel vzešel z výběrového řízení na základě hodnocení komise veřejné zakázky.

Tímto Vás chceme informovat o zahájení prací na stavbě, které započne dne 1.2.2022. V 5. týdnu roku 2022 proběhne vytyčení stavby a bude zahájena příprava zařízení staveniště. Předpokládaný termín dokončení stavby je stanoven na 31.10.2022. V průběhu realizace stavby se budeme snažit o co nejmenší omezení občanů, a však zcela zamezit mu nedokážeme. V průběhu výstavby se zřejmě nevyhneme uzavření části ulice Tyršova. Včas Vás budeme informovat o tom, že k takovým omezením dojde, abyste si mohli vyjet s vozidly a dočasně parkovali mimo neprůjezdnou část ulice.

Po celou dobu s Vámi budeme v kontaktu a budeme Vás informovat o všem podstatném. Veškeré důležité informace budeme zveřejňovat na webových stránkách města, kde bude po odsouhlasení zveřejněn i harmonogram prací.

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš

 

____________________________________________________________________________________________


Stav k 15.11.2021

Dne 15.11.2021 byla zveřejněna veřejná zakázka s názvem "Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova".

Předmětem veřejné zakázky pro Město Velká Bíteš (Zadavatel č. 2) je výstavba dešťové kanalizace o celkové délce 483,3 m. Realizace dešťové kanalizace je rozdělena na dvě etapy. Předmětem plnění je i rekonstrukce komunikace, úpravy veřejného osvětlení a vybudování nového chodníku, dále pak hrubé terénní úpravy, které budou sloužit pro přípravu výstavby technické a dopravní infrastruktury.

Pro Svaz vodovodů a kanalizací (Zadavatel č. 1) bude realizována rekonstrukce jednotné kanalizace včetně přepojení přípojek v celké délce 633,9 m a novostavba vodovodu o celkové délce 366,1 m. Opět je stavba rozdělena na dvě etapy.

WEB 2 etapa
Siituace ke stažení ZDE:pdfC.3_Koordinační_situační_výkres_Destova_Kanalizace.pdf.

Bližší informace jsou uvedeny v projektových dokumentacích na profilu Zadavatele č. 1 (ZDE).

Podání nabídek do 14.12.2021, 9:00 hodin

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš

____________________________________________________________________________________________

 

Stav k 12.11.2021

 

Dne 15.10.2021 byl vydán kolaudační souhlas na I. etapu novostavby dešťové kanalizace v ulici U Stadionu. Na ni bude navazovat II. etapa výstavby nové dešťové kanalizace v lokalitě U Stadionu. Stavbou bude propojena dešťová kanalizace I. etapy a dešťová kanalizace v ulici Tyršova.

Společně se stavbou dešťové kanalizace bude město realizovat hrubé terénní úpravy, které budou sloužit pro přípravu výstavby dopravní a technické infrastruktury v předmětné lokalitě. Dále bude rekonstruována část ulice Tyršova.

Současně bude probíhat stavba Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Předmětem jejich stavby je rekonstrukce jednotné kanalizace včetně připojení přípojek a rekonstrukce s novostavbou vodovodu.

Předpokládaný termín zahájení je stanoven na 1.2.2022. Předpokládaný termín dokončení stavby je 31.10.2022.

Dotčená oblast

Stavba dešťové kanalizace „Velká Bíteš – Novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova, Dešťoví kanalizace“

Stavba kanalizace bude realizována na pozemcích s ostatní plochou, trvalým travním porostem a ornou půdou. Navržená kanalizace bude vedena v komunikaci ulice Tyršova, ve štěrkové cestě mezi domy č.p. 631 a 458 a následně v travní ploše na pozemcích s trvalým travním porostem a ornou půdou. Na ulici U Stadionu bude kanalizace vedena mimo stávající zpevněné plochy, výhledově v místní komunikaci. Celková délka navržené dešťové kanalizace je 483,3 m.

Koordinační situační výkres ZDE (pdfC.3_Koordinační_situační_výkres_Destova_Kanalizace.pdf).

Stavba hrubých terénních úprav „Velká Bíteš – Novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova – hrubé terénní úpravy“

Při projektování budoucích komunikací bylo zjištěno, že se kanalizace díky svému výškovému průběhu místy dostává do oblastí hlubokých výkopů (až 5 m). Stavba kanalizace z úrovně stávajícího terénu a následně i do této úrovně by byla značně ekonomicky nákladná. Výstavba komunikací by měla navazovat s krátkým časovým odstupem a nové šachty by se musely odbourat, což jsou další zbytečné náklady. Proto byla dohodnuta realizace hrubých terénních úprav, které zlevní další navazující projekty.

Akce řeší vybudování hrubých terénních úprav pro výstavbu infrastruktury. Po jejich dokončení zde nevzniknou nové komunikace a nepředpokládá se jejich zpřístupnění. Vzniklý prostor bude sloužit pro budoucí pohyb vozidel stavby.

Nově vytvořené zemní těleso bude „ohumusováno“ jako ochrana před erozí. V případě, že bude při dokončovacích pracích znám termín navazující výstavby, bude řešen další postup dohodou s investorem. Tloušťka „ohumusování“ bude 10 cm.

Koordinační situační výkres ZDE (pdfC3_koordinacni_hrube_terenni_upravy.pdf).

Stavba rekonstrukce části ulice Tyršova „Velká Bíteš – ulice Tyršova“

V současné době je v části ulice Tyršova asfaltová komunikace, která je ve špatném technickém stavu. Souběžně s rekonstrukci komunikace je navrženo vybudovaní nového chodníku šířky min.1,5 m a úprava veřejného osvětlení. Řešená ulice se napojuje na silnici I/37, ulici Lánice. Napojení bude řešeno přes zpomalovací práh.

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace, její charakter se oproti stávajícímu nezmění. Vozovka bude mít kryt z asfaltového betonu a chodník ze zámkové dlažby. V celém rozsahu je zachován průjezdný profil 3,5x4,1 m.

Základní šířka vozovky je 5,50 m mezi oboustrannými silničními obrubníky. Nadvýšení obrubníků je 12 cm. Podél pravé strany je navržen průběžný chodník o min. šířce 1,50 m. U vjezdů a konců chodníku bude osazen nájezdový obrubník s nadvýšením 2 cm. Základní příčný sklon silnice je navržen střechovitý 2,5%. Příčný sklon chodníku je navržen 2% směrem do vozovky. Navazující prostor bude upraven, „ohumusován“ a zatravněn. Délka komunikace bude 81,03 m

Koordinační situační výkres ZDE (pdfC.3_sit_koordinacni_situacni_vykres_Rekonstrukce_ulice_Tyrsova.pdf).

Stavba SVK Žďársko „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – vodovod a kanalizace ulice U Stadionu, úsek DZR a ulice Tyršova“

Pro SVK Žďársko má být realizována rekonstrukce jednotné kanalizace včetně přepojení přípojek v celkové délce 633,9 m a novostavba vodovodu v celkové délce 366,1 m s navazujícím propojením.

Katastrální situační výkres ZDE (pdfC.2_Katastrální_situační_výkres_Vodovod_splaskova_kanalizace.pdf).

V nejbližší době bude zveřejněna veřejná zakázka na souhrn všech staveb. Předpokládá se, že v půlce ledna 2022 bude znám i vítěz veřejné zakázky, se kterým pak jednotlivě město i svazek uzavře smlouvu o dílo.


Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš