Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Elektronická podatelna

  Elektronické podání prostřednictvím

  Emailové zprávy odeslané na adresu podatelna@vbites.cz

   

  E-mailovou komunikaci bohužel není možné považovat za zaručenou. To znamená, že není zaručeno doručení zprávy. V případě, že je podání pomocí e-mailové komunikace doručeno na podatelnu, pracovník podatelny po zapsání do systému odesílá zpět odpověď v následujícím tvaru:

   

  "Potvrzení doručení datové zprávy elektronické podatelně úřadu

  Vaše datová zpráva byla doručena elektronické podatelně úřadu

  dne ......... v .....hod......min 15s.

  Zpráva byla zaevidována v rámci spisové služby úřadu pod číslem jednacím vyznačeném v „předmětu“ tohoto potvrzení. Při Vaší další komunikaci s námi ve stejné věci uvádějte prosím toto číslo."

   

  Pokud taková zpráva zpět nedorazí, lze předpokládat, že původní e-mailová zpráva s podáním nebyla na podatelnu doručena. V takovém případě, je na místě odeslat podání znovu, případně se telefonicky informovat, jaká je situace (tel. 566 789 111).

   


  Na technickém nosiči dat (USB disk, CD) v podatelně Městského úřadu, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš, kancelář podatelny 1.patro v hlavní budově. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.


  Požadavky na elektronická podání:

  • Pokud je přílohou elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem soubor, městský úřad akceptuje soubory ve formátech:
   *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument)
   *.TXT (prostý text)
   *.RTF (dokument v textovém standardu RTF)
   *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)
   *.ODF (opendocument format)
   *.DOC (dokument MS Word)
   *.XLS (dokument MS Excel),
   *.ZIP (archiv)
   *.CSV (csv formát)
   *.TIF, *.GIF, *.JPG, *.JPEG, *.PNG (obrázky)
   *.ZFO, *.FO (602 Form Filler)
  • Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí emailu je omezena na 8 MB.
  • Akceptovány jsou pouze technické nosiče se souborovým systémem NTFS (případně FAT) a CD se souborovým systémem ISO9660
  • Jednou emailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
  • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.


  Postup příjmu při chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem

  V případě, že datová zpráva nebude z technických důvodů čitelná (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem …apod.), bude informace o nepřijetí datové zprávy podatelnou neprodleně sdělena odesílateli zasláním datové zprávy s uvedením důvodů pro její nepřijetí. Pokud bude datová zpráva obsahovat kód, který by mohl poškodit informační systém (vir), dojde k odstranění celé zprávy nebo této škodlivé části z dalšího zpracování zprávy.
  Část datové zprávy která nebude v důsledku výše uvedených skutečností odstraněna však bude standardním způsobem zpracována. Nevyžádaná obchodní sdělení (zejména opakované reklamní informace) mohou být za podmínek stanovených zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) elektronickou podatelnou odmítnuty, a to i automaticky.
  Zpráva o odmítnutí datové zprávy obsahuje důvod odmítnutí zprávy s následujícím textem :
  Vaše podání ze dne: ..... v obsahu zprávy: ……….. nebylo podatelnou Městského úřadu Velká Bíteš přijato, a to z důvodu ...... Odstraňte prosím uvedenou příčinu odmítnutí a zašlete datovou zprávu na elektronickou podatelnu městského úřadu znovu.


  Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu mu@vbites.cz, případně volejte na tel. č. 566 789 111.


  Seznam zaměstnanců úřadu a volených představitelů úřadu, kteří jsou oprávněni činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci, včetně uvedení sériového čísla a doby platnosti kvalifikovaného certifikátu.

  Zaměstnanci úřadu, kteří jsou oprávněni činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci v souvislosti se zajištěním provozu elektronické podatelny městského úřadu jsou:

  Ivana Habánová, sekretářka Městského Úřadu Velká Bíteš


  Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě

  * zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
  * zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  * zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  * zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

  S využitím uznávaného nebo zaručeného elektronického podpisu lze vůči orgánům úřadu činit platná podání, aniž by bylo třeba následně elektronická podání "doplňovat" papírovou formou. Výjimku z uvedeného pravidla tvoří ty agendy, v nichž je třeba k samotnému podání přikládat povinné přílohy, které byly v listinné podobě vyhotoveny subjektem odlišným od podatele a dále ty správní agendy, v nichž je zvláštním zákonem stanoveno povinné použití tištěných formulářů nebo papírové formy. Konkrétní informace ve vztahu k jednotlivým správním agendám poskytnou podatelům funkčně příslušné odbory úřadu. Žádosti o tyto informace lze podávat emailem, telefonicky, faxem nebo písemně. Tyto dotazy zodpovídají funkčně příslušné odbory úřadu. Bez použití jakéhokoliv druhu elektronického podpisu lze v současné době činit platná podání zejména v případech, kdy má být podání vyřizováno podle zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dále při podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního řádu.


  Příjem a zpracování elektronických podání:

  Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost předána do spisové služby úřadu. Další postup zpracování je již stejný jako u běžného podání

   


  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.