Městský úřad

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta.

Rada města zřizuje pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.

Městský úřad

a) v oblasti samostatné působnosti

1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města,

2. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,

3. rozhoduje v případech stanovených zákonem;

 

b) vykonává přenesenou působnost

1. podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města,

2. jako pověřený obecní úřad v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem.