Přijímání žádostí o zápis do zvláštní matriky

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství

a úmrtí občana ČR, ke kterému došlo na území cizího státu, zastupitelském úřadu České republiky, námořním plavidle nebo v letadle mimo území České republiky nebo místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

 

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává po prokázání totožnosti u zastupitelského úřadu České republiky, u kteréhokoli matričního úřadu nebo u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky.

 

Kdo je oprávněn jednat

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat

* fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci,

pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob

O zápis manželství do zvláštní matriky může požádat

* fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci,

pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob

O zápis registrovaného partnerství do zvláštní matriky může požádat

* fyzická osoba, které se zápis týká a zmocněnci těchto osob

O zápis úmrtí do zvláštní matriky mohou požádat

* členové rodiny zemřelého (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci

a zmocněnci těchto osob

* fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny potřebné k zápisu

Úmrtí

 

Jaké doklady je třeba předložit

* vyplněná a podepsaná žádost o zápis do zvláštní matriky (můžeme vypsat společně na našem

matričním úřadu, kde i žádost obdržíte)

Je nutné připojit:

* cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události, jež má být do zvláštní matriky zapsaná,

opatřený náležitými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka

* doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (tj. občanský průkaz, cestovní

pas, osvědčení o státním občanství ČR, případně listina o udělení státního občanství ČR);

osvědčení o státním občanství ČR pro děti narozené v zahraničí, které nemají trvalý pobyt na území

ČR vydává Úřad městské části Praha 1, Odbor matrik, Vodičkova 18, Praha 1 – je možno požádat

prostřednictvím našeho matričního úřadu, současně s žádostí o zápis narození do zvláštní matriky

* další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, zapisovaných do matriční

knihy, nelze-li je prokázat výše uvedenými doklady

- u zápisu narození - oddací list rodičů, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení, doklad

o určení otcovství apod.

- u zápisu manželství – dohodu o příjmení po uzavření manželství podepsanou oběma manžely (lze

využít třetí stranu žádosti o zápis manželství do zvláštní matriky)

- u zápisu manželství, registrovaného partnerství – rodné listy snoubenců/partnerů, pravomocné

rozhodnutí soudu o rozvodu předchozího manželství u rozvedených, úmrtní list zemřelého

manžela/partnera u ovdovělých, pravomocné rozhodnutí soudu o zániku partnerství, pravomocné

rozhodnutí o povolení změny příjmení apod.

- u zápisu úmrtí – rodný, popřípadě oddací list zemřelého, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství

u rozvedených, úmrtní list manžela u ovdovělých apod.

 

Zastupitelský úřad nebo matriční úřad vyhotoví písemné oznámení, v němž uvede skutečnosti zapisované do matričních knih a zašle je spolu s předloženými doklady zvláštní matrice.

 

Správní poplatek – bez poplatku – zápisy do zvláštní matriky

-  pouze za osvědčení o státním občanství České republiky

je správní poplatek 100 Kč

 

Formuláře

Město Velká Bíteš Zvláštní matrika– žádost o zápis narození 37.76 Kb

Město Velká Bíteš Zvláštní matrika – žádost o zápis úmrtí 54.60 Kb

Město Velká Bíteš Zvláštní matrika – žádost o zápis manželství 41.47 Kb

Město Velká Bíteš Zvláštní matrika – žádost o zápis registrovaného partnerství  bytes