Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Přijímání žádostí o zápis do zvláštní matriky

  Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství

  a úmrtí občana ČR, ke kterému došlo na území cizího státu, zastupitelském úřadu České republiky, námořním plavidle nebo v letadle mimo území České republiky nebo místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

   

  Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává po prokázání totožnosti u zastupitelského úřadu České republiky, u kteréhokoli matričního úřadu nebo u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky.

   

  Kdo je oprávněn jednat

  O zápis narození do zvláštní matriky může požádat

  * fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci,

  pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob

  O zápis manželství do zvláštní matriky může požádat

  * fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci,

  pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob

  O zápis registrovaného partnerství do zvláštní matriky může požádat

  * fyzická osoba, které se zápis týká a zmocněnci těchto osob

  O zápis úmrtí do zvláštní matriky mohou požádat

  * členové rodiny zemřelého (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci

  a zmocněnci těchto osob

  * fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny potřebné k zápisu

  Úmrtí

   

  Jaké doklady je třeba předložit

  * vyplněná a podepsaná žádost o zápis do zvláštní matriky (můžeme vypsat společně na našem

  matričním úřadu, kde i žádost obdržíte)

  Je nutné připojit:

  * cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události, jež má být do zvláštní matriky zapsaná,

  opatřený náležitými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka

  * doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (tj. občanský průkaz, cestovní

  pas, osvědčení o státním občanství ČR, případně listina o udělení státního občanství ČR);

  osvědčení o státním občanství ČR pro děti narozené v zahraničí, které nemají trvalý pobyt na území

  ČR vydává Úřad městské části Praha 1, Odbor matrik, Vodičkova 18, Praha 1 – je možno požádat

  prostřednictvím našeho matričního úřadu, současně s žádostí o zápis narození do zvláštní matriky

  * další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, zapisovaných do matriční

  knihy, nelze-li je prokázat výše uvedenými doklady

  - u zápisu narození - oddací list rodičů, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení, doklad

  o určení otcovství apod.

  - u zápisu manželství – dohodu o příjmení po uzavření manželství podepsanou oběma manžely (lze

  využít třetí stranu žádosti o zápis manželství do zvláštní matriky)

  - u zápisu manželství, registrovaného partnerství – rodné listy snoubenců/partnerů, pravomocné

  rozhodnutí soudu o rozvodu předchozího manželství u rozvedených, úmrtní list zemřelého

  manžela/partnera u ovdovělých, pravomocné rozhodnutí soudu o zániku partnerství, pravomocné

  rozhodnutí o povolení změny příjmení apod.

  - u zápisu úmrtí – rodný, popřípadě oddací list zemřelého, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství

  u rozvedených, úmrtní list manžela u ovdovělých apod.

   

  Zastupitelský úřad nebo matriční úřad vyhotoví písemné oznámení, v němž uvede skutečnosti zapisované do matričních knih a zašle je spolu s předloženými doklady zvláštní matrice.

   

  Správní poplatek – bez poplatku – zápisy do zvláštní matriky

  -  pouze za osvědčení o státním občanství České republiky

  je správní poplatek 100 Kč

   

  Formuláře

  Zvláštní matrika– žádost o zápis narození 37.76 Kb

  Zvláštní matrika – žádost o zápis úmrtí 54.60 Kb

  Zvláštní matrika – žádost o zápis manželství 41.47 Kb

  Zvláštní matrika – žádost o zápis registrovaného partnerství  bytes

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.