Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Změna jména a příjmení

  Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejich zákonných zástupců.

  Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

  Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

  Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

  Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

  Fyzické osobě, u niž probíhá změna pohlaví, povolí matriční úřad užívat neutrální jméno a příjmení na základě její žádosti a potvrzení zdravotnického zařízení, u něhož léčba pro změnu pohlaví probíhá.

  Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Žádost může podat

  * občan České republiky, popř. zákonný zástupce nezletilého dítěte

  * fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR

   

  Kde je možné žádost podat

  * u matričního úřadu, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu

  * fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR

   

  Jaké doklady je nutné předložit

  * písemnou žádost s odůvodněním navrhované změny

  * platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu)

  * u nezletilého souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem nebo podepsaný

  před matričním úřadem, který vede řízení, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento

  souhlas

  * u nezletilého staršího 15 let souhlas nezletilého dítěte

  * rodné listy osob, kterých se má změna týkat

  * oddací list (uzavřel-li žadatel manželství)

  * za trvání manželství souhlas manžela/ky

  * doklad o zániku předchozího manželství (pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list)

  * doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze prokázat občanským průkazem nebo průkazem

  o povolení k pobytu)

  * doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

   

  Formuláře

  Žádost o změnu jména - příjmení (plnoletí) 30.50 Kb

  Žádost o změnu jména - příjmení (nezl. dítě) 32.00 Kb

  Souhlas otce se změnou jména – příjmení svého nezletilého dítěte 12.39 Kb

  Souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let se změnou jména-příjmení 12.15 Kb

   

  Správní poplatky

  * povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo

  na dřívější či rodné příjmení      100 Kč

  * povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech      1000 Kč

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.