Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejich zákonných zástupců.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Fyzické osobě, u niž probíhá změna pohlaví, povolí matriční úřad užívat neutrální jméno a příjmení na základě její žádosti a potvrzení zdravotnického zařízení, u něhož léčba pro změnu pohlaví probíhá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost může podat

* občan České republiky, popř. zákonný zástupce nezletilého dítěte

* fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR

 

Kde je možné žádost podat

* u matričního úřadu, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu

* fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR

 

Jaké doklady je nutné předložit

* písemnou žádost s odůvodněním navrhované změny

* platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu)

* u nezletilého souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem nebo podepsaný

před matričním úřadem, který vede řízení, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento

souhlas

* u nezletilého staršího 15 let souhlas nezletilého dítěte

* rodné listy osob, kterých se má změna týkat

* oddací list (uzavřel-li žadatel manželství)

* za trvání manželství souhlas manžela/ky

* doklad o zániku předchozího manželství (pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list)

* doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze prokázat občanským průkazem nebo průkazem

o povolení k pobytu)

* doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

 

Formuláře

Město Velká Bíteš Žádost o změnu jména - příjmení (plnoletí) 30.50 Kb

Město Velká Bíteš Žádost o změnu jména - příjmení (nezl. dítě) 32.00 Kb

Město Velká Bíteš Souhlas otce se změnou jména – příjmení svého nezletilého dítěte 12.39 Kb

Město Velká Bíteš Souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let se změnou jména-příjmení 12.15 Kb

 

Správní poplatky

* povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo

na dřívější či rodné příjmení      100 Kč

* povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech      1000 Kč