Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Nahlížení do matričních knih a sbírek listin

  Na zápis do matriční knihy nebo do sbírky listin může nahlédnout pouze oprávněná osoba tj. fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny, její sourozenci, zplnomocněný zástupce nebo fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. Za členy rodiny se pro účely zákona o matrikách považuje manžel, manželka, partner, partnerka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci. V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení. Pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti. Pokud uplynulo od zápisu narození 100 let, zápisu manželství 75 let a zápisu úmrtí 30 let, může nahlédnout kterákoli fyzická osoba.

  Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav) – za přítomnosti matrikáře.

  Dále je možné nahlédnout do sbírek listin a činit z nich výpisy za přítomnosti matrikáře.

  Z matričních knih či sbírek listin je možné učinit i doslovný výpis, který je možné pořídit i fotokopií matričního zápisu.

  Jaké doklady je nutné předložit

  * písemnou žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy nebo sbírky listin

  * platný průkaz totožnosti

  * doklady prokazující, že se zápis týká žadatele nebo členů jeho rodiny či sourozenců

  * doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu

  nebo před orgány územních samosprávných celků

  * ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

  Správní poplatek

  * při nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin se uhradí 20 Kč za každou matriční událost

  * za doslovný výpis z matričních knih formou fotokopie matričního zápisu se uhradí 15 Kč za první

  stránku, a 5 Kč za každou i započatou stránku, je-li kopie pořízena na kopírovacím zařízení nebo

  na tiskárně počítače

   

  Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize

  Potvrzení se vydá pouze pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině, v jiných případech se vydá pouze tehdy, stanoví-li zvláštní zákon. O vystavení takového potvrzení je třeba požádat matriční úřad,

  u něhož je zápis, o který se jedná, proveden.

  Jaké doklady je nutné předložit

  * písemnou žádost fyzické osoby

  * platný průkaz totožnosti

  * doklady kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny

  Správní poplatek - 50 Kč

  Potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin

  Matriční úřad vede sbírku listin za každý kalendářní rok samostatně. Začátkem následujícího kalendářního roku předává matriční úřad sbírku do úschovy úřadu obce s rozšířenou působností – pro Matriční úřad Velká Bíteš je to Městský úřad Velké Meziříčí, odbor správní – matrika.                                                                                               Pokud tedy potřebujete zjistit nebo potvrdit údaje ze sbírky listin, obraťte se s žádostí v aktuálním roce na matriku ve Velké Bíteši, v ostatních případech na matriku ve Velkém Meziříčí.

  Správní poplatek – 50 Kč

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.