Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Vydání rybářského lístku

  01. Základní informace

  Nezbytným dokladem pro vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb a vodních organizmů v rybářských revírech je rybářský lístek.

  Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP je příslušným obecním úřadem obce s pověřeným obecním úřadem, který vydává a odebírá rybářské lístky dle ustanovení § 20 zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů , v platném znění, dále jen (zákon o rybářství).

  Rybářský lístek vydává občanům České republiky pověřený obecní úřad, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

  Dle ustanovení § 21 odst.7) zákona o rybářství je při lovu v rybářském revíru osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.

  02. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba – zástupce

  03. Podmínky a postup řešení

  Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

  Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. Vzor osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku a rozsah znalostí potřebných pro jeho vydání jsou uvedeny v příloze č. 6 vyhl. č. 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 Sb. v platném  znění.

  Kvalifikační předpoklady uvedené v odstavci 3 splňuje osoba, která

  a) je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží,

  b) složila zkoušku na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž,

  c) složila zkoušku z předmětu rybářství na vysoké škole,

  d) ukončila vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství nebo ve volitelném předmětu rybářství na škole uskutečňující takový program nebo obor,

  e) ukončila střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství, nebo

  f) ukončila střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rybář.

  Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní.

  Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se

  a) dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,

  b) jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,

  c) osvědčením o získané kvalifikaci , nebo

  d) oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.

  K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů.

   

  04. Jakým způsobem můžete požádat o vydání rybářského lístku

  Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady.

  Žádost  je možné podat:

   

  -zaslat poštou na adresu zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a ŽP, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

  -osobně na podatelně zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

   

  05. Kde, s kým a kdy můžete žádost o vydání rybářského lístku řešit

  Osobně na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, v přízemí budovy radnice, v návštěvních  dnech Po,St: 8,00-11,30 hod a 12,30-17,00 hod. a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) Út,Čt: 8,00- 11,30 hod a 12,30-14,30  hod,  Pá: 8,00- 11,30 hod a 12,30-13,30  hodin.

  Oprávněné úřední osoby a správní obvod:

  Jana Balášová, referentka odboru výstavby a ŽP  MÚ,  č.kanc.: 5, tel.: 566 789 141

  Správní obvod Městského úřadu Velká Bíteš,odboru výstavby a ŽP - v  k.ú.  Velká Bíteš, Košíkov, Ludvíkov u Velké Bíteše, Pánov, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř a Bezděkov u Velké Bíteše.Vidonín, Radňoves, Heřmanov u Křižanova, Nová Ves u Heřmanova,Milešín, Rozseč, Skřinářov, Ondrušky,  Březí u Osové Bítýšky, Březské, Křoví, Osová Bítýška, Osová, Vlkov u Osové Bítýšky,  Záblatí u Osové Bítýšky a Nové Sady.

  06. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  (1) Vyplněnou žádost o vydání rybářského lísku

   

  K žádosti musí být doloženy tyto doklady:

  -       Doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci ,dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce  rybářského hospodáře a rybářské stráže

  -       Platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince)

  -       Doklad o zaplacení správního poplatku

  -       Doklad totožnosti

   

  07. Formuláře

  Předepsaný formulář  žádosti  je k dispozici na MěÚ Velká Bíteš, v kanceláři č.5  odboru výstavby a ŽP

  08. Správní a jiné poplatky

  Za vydání rybářského lístku se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 14 zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

  a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

  - 1 rok                               Kč 100

  - 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo

  studující rybářství nebo osoby,

  které zajišťují rybářství

  v rámci svého povolání nebo

  funkce                           Kč   50

  - 3 roky                              Kč  200

  - 3 roky pro osoby mladší 15 let

  nebo studující rybářství nebo osoby,

  které zajišťují rybářství v rámci

  svého povolání nebo funkce       Kč  100

  - 10 let                              Kč  500

  - 10 let pro osoby studující rybářství

  nebo osoby, které zajišťují

  rybářství v rámci svého povolání

  nebo funkce                      Kč  250

  Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

  09. Lhůty pro vyřízení

  • Při doložení veškerých dokladů  osobně při podání žádosti, nejdéle však do 30 dnů ode dne podání žádosti.

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.