Územně plánovací informace

01. Základní informace

Stavební úřad poskytuje podle ust. §21 stavebního zákona v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o

 1. podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
 2. podmínkách vydání územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
 3. podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů

Právní předpisy:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “správní řád“ )
 • Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění  vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb.
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba - zástupce

03. Podmínky a postup řešení

Žádost musí být v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů. Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení tohoto záměru

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady

 

Žádost  je možné podat:

-zaslat poštou na adresu zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a ŽP, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

-osobně na podatelně zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

Dále lze využít elektronickou podatelnu pro podávání žádostí opatřených zaručeným elektronickým podpisem podatelna@vbites.cz a e-mailové adresy na jednotlivé odborné referenty ve tvaru jmeno.prijmeni@vbites.cz

05. Kde, s kým a kdy můžete záměr řešit

Osobně na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, v přízemí budovy radnice, v návštěvních  dnech Po,St: 8,00-11,30 hod a 12,30-17,00 hod. a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) Út,Čt: 8,00- 11,30 hod a 12,30-14,30  hod,  Pá: 8,00- 11,30 hod a 12,30-13,30  hodin.

Správní obvod a oprávněné úřední osoby :

vedoucí odboru výstavby a ŽP MÚ (kontakty)

-Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v  k.ú.  Velká Bíteš, Košíkov, Ludvíkov u Velké Bíteše, Pánov, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř a Bezděkov u Velké Bíteše.

Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v případech, kdy žadatelem či stavebníkem je fyzická osoba:

ref. odboru výstavby a ŽP  MÚ - stavební úřad (Velká Bíteš a místní části) (kontakty)

Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v případech, kdy žadatelem či stavebníkem je právnická osoba:

ref. odboru výstavby a ŽP MÚ - stavební úřad, silniční správní úřad (kontakty)

-Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v  k.ú. Vidonín, Radňoves, Heřmanov u Křižanova, Nová Ves u Heřmanova

Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu

ref. odboru výstavby a ŽP MÚ - stavební úřad, silniční správní úřad (kontakty)

-Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v  k.ú. Milešín, Rozseč, Skřinářov, Ondrušky,  Březí u Osové Bítýšky, Březské, Křoví, Osová Bítýška, Osová, Vlkov u Osové Bítýšky,  Záblatí u Osové Bítýšky a Nové Sady.

Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu

ref. odboru výstavby a ŽP MÚ - stavební úřad, ochrana ovzduší, přírody a krajiny (kontakty)

06. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

(1) Žádost o územně plánovací informaci obsahuje

a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,

b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,

c) druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),

d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,

e) druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

 

(2) K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

07. Formuláře

Formulář „žádost o územně plánovací informaci“ předepsaný vyhláškou  neexistuje, lze požádat písemně volnou formou nebo využít formulář SÚ: Město Velká Bíteš Zadost_o_UPI.doc 49.00 Kb

08. Správní a jiné poplatky

Vydání územně plánovací informace je bez poplatku.

09. Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti
 • ve složitějších případech do 60 dnů ode dne podání žádosti.

10. Opravné prostředky

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

Proti územně plánovací informaci se nelze odvolat. Je možno požádat o přezkum, žádost se podává u správního orgánu, který územně plánovací informaci vydal.