Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Územně plánovací informace

  01. Základní informace

  Stavební úřad poskytuje podle ust. §21 stavebního zákona v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o

  1. podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
  2. podmínkách vydání územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
  3. podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů

  Právní předpisy:

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “správní řád“ )
  • Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  • Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění  vyhlášky č. 62/2013 Sb.
  • Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  • Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb.
  • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
  • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

  02. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba - zástupce

  03. Podmínky a postup řešení

  Žádost musí být v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů. Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

  04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení tohoto záměru

  Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady

   

  Žádost  je možné podat:

  -zaslat poštou na adresu zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a ŽP, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

  -osobně na podatelně zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

  Dále lze využít elektronickou podatelnu pro podávání žádostí opatřených zaručeným elektronickým podpisem podatelna@vbites.cz a e-mailové adresy na jednotlivé odborné referenty ve tvaru jmeno.prijmeni@vbites.cz

  05. Kde, s kým a kdy můžete záměr řešit

  Osobně na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, v přízemí budovy radnice, v návštěvních  dnech Po,St: 8,00-11,30 hod a 12,30-17,00 hod. a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) Út,Čt: 8,00- 11,30 hod a 12,30-14,30  hod,  Pá: 8,00- 11,30 hod a 12,30-13,30  hodin.

  Správní obvod a oprávněné úřední osoby :

  vedoucí odboru výstavby a ŽP MÚ (kontakty)

  -Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v  k.ú.  Velká Bíteš, Košíkov, Ludvíkov u Velké Bíteše, Pánov, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř a Bezděkov u Velké Bíteše.

  Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v případech, kdy žadatelem či stavebníkem je fyzická osoba:

  ref. odboru výstavby a ŽP  MÚ - stavební úřad (Velká Bíteš a místní části) (kontakty)

  Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v případech, kdy žadatelem či stavebníkem je právnická osoba:

  ref. odboru výstavby a ŽP MÚ - stavební úřad, silniční správní úřad (kontakty)

  -Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v  k.ú. Vidonín, Radňoves, Heřmanov u Křižanova, Nová Ves u Heřmanova

  Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu

  ref. odboru výstavby a ŽP MÚ - stavební úřad, silniční správní úřad (kontakty)

  -Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v  k.ú. Milešín, Rozseč, Skřinářov, Ondrušky,  Březí u Osové Bítýšky, Březské, Křoví, Osová Bítýška, Osová, Vlkov u Osové Bítýšky,  Záblatí u Osové Bítýšky a Nové Sady.

  Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu

  ref. odboru výstavby a ŽP MÚ - stavební úřad, ochrana ovzduší, přírody a krajiny (kontakty)

  06. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  Podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

  (1) Žádost o územně plánovací informaci obsahuje

  a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,

  b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,

  c) druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),

  d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,

  e) druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

   

  (2) K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

  07. Formuláře

  Formulář „žádost o územně plánovací informaci“ předepsaný vyhláškou  neexistuje, lze požádat písemně volnou formou nebo využít formulář SÚ: Zadost_o_UPI.doc 49.00 Kb

  08. Správní a jiné poplatky

  Vydání územně plánovací informace je bez poplatku.

  09. Lhůty pro vyřízení

  • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti
  • ve složitějších případech do 60 dnů ode dne podání žádosti.

  10. Opravné prostředky

  Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

  Proti územně plánovací informaci se nelze odvolat. Je možno požádat o přezkum, žádost se podává u správního orgánu, který územně plánovací informaci vydal.

   

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.