Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Stavební povolení

  01. Základní informace

  Tato problematika je upravena v ustanoveních §§ 108 - 115 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “správní řád“ )
  • Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  • Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.
  • Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  • Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb.
  • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
  • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

  02. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Ve výše uvedené věci je oprávněna jednat fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

  03. Podmínky a postup řešení

  Na základě žádosti, kterou je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti žádosti jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu a v ust. § 110 odst. 1, 2, 3 a 5 stavebního zákona včetně jeho prováděcích vyhlášek - vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb. ( dále jen „vyhlášky“) a vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.

  04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení tohoto záměru

  Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady

   

  Žádost je možné podat:

  -zaslat poštou na adresu zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a ŽP, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

  -osobně na podatelně zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

  Dále lze využít elektronickou podatelnu pro podávání žádostí opatřených zaručeným elektronickým podpisem podatelna@vbites.cz a e-mailové adresy na jednotlivé odborné referenty ve tvaru jmeno.prijmeni@vbites.cz

  05. Kde, s kým a kdy můžete záměr řešit

  Osobně na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, v přízemí budovy radnice, v návštěvních dnech Po,St: 8,00-11,30 hod a 12,30-17,00 hod. a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) Út,Čt: 8,00- 11,30 hod a 12,30-14,30 hod, Pá: 8,00- 11,30 hod a 12,30-13,30 hodin.

  Správní obvod a oprávněné úřední osoby:

  vedoucí odboru výstavby a ŽP MÚ (kontakty)

  -Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v k.ú. Velká Bíteš, Košíkov, Ludvíkov u Velké Bíteše, Pánov, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř a Bezděkov u Velké Bíteše.

  Výkon veřejné správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v případech, kdy žadatelem či stavebníkem je fyzická osoba:

  ref. odboru výstavby a ŽP  MÚ - stavební úřad (Velká Bíteš a místní části) (kontakty)

  Výkon veřejné správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v případech, kdy žadatelem či stavebníkem je právnická osoba:

  ref. odboru výstavby a ŽP MÚ - stavební úřad, silniční správní úřad (kontakty)

  -Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v k.ú. Vidonín, Radňoves, Heřmanov u Křižanova, Nová Ves u Heřmanova

  Výkon veřejné správy na úseku územního řízení a stavebního řádu

  ref. odboru výstavby a ŽP MÚ - stavební úřad, silniční správní úřad (kontakty)

  -Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v k.ú. Milešín, Rozseč, Skřinářov, Ondrušky, Březí u Osové Bítýšky, Březské, Křoví, Osová Bítýška, Osová, Vlkov u Osové Bítýšky, Záblatí u Osové Bítýšky a Nové Sady.

  Výkon veřejné správy na úseku územního řízení a stavebního řádu

  ref. odboru výstavby a ŽP MÚ - stavební úřad, ochrana ovzduší, přírody a krajiny (kontakty)

  06. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  K žádosti je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti včetně projektové dokumentace, zpracované osobou autorizovanou ( zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.

   

  Dle ust. § 110 stavebního zákona

  (1) Žádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.

   

  (2) K žádosti stavebník připojí

   

  a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, a je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu (dále jen „doklad o právu"),

   

  b) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů,

   

  c) plán kontrolních prohlídek stavby a případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým expertem na náklady stavebníka,

   

  d) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy4),

   

  e) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

   

  (3) Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.

   

  (4) Pokud předložená projektová dokumentace není zpracována oprávněnou osobou, stavební úřad řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se doručuje pouze stavebníkovi.

   

  (5) Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení, rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví prováděcí právní předpis. (Žádost o stavební povolení stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce. K žádosti připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 k této vyhlášce)

   

  (6) Stavebník podzemních staveb podléhajících tomuto zákonu není povinen prokazovat vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, jde-li o veřejně prospěšné stavby, které funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a které ani jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen.

  (7) V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o stavební povolení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

  07. Formuláře

  Předepsaný formulář je k dispozici :  zde

  08. Správní a jiné poplatky

  Za vydání stavebního povolení se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 1 písm. a)-f) , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

  • písm. a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 5 000,- Kč.
  • písm. b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10 000,- Kč.
  • písm. c) ke stavbě, která plní doplňkovou fukci ke stavbě uvedené v písm. a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500,- Kč.
  • písm. d ) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1000,- Kč. a 500,- Kč za čtvrté a každé další stání
  • písm. e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 1 000,- Kč.
  • písm. f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10 000,- Kč.

  Je-li jedním stavebním povolením povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny položky č.18 I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech citovaného zákona o správních poplatcích.

  Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 citovaného zákona o správních poplatcích vybere správní orgán poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

  09. Lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vydání stavebního povolení ( rozhodnutí) jsou stanoveny v § 112 odst. 3 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení v jednoduchých věcech , zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

  10. Další účastníci

  Podle § 109 stavebního zákona účastníkem stavebního řízení je pouze

  • stavebník,
  • vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
  • vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
  • vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
  • vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
  • ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno,
  • osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.

  Další dotčení mohou být dotčené orgány a provozovatelé a vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury.

  11. Opravné prostředky

  Opravné prostředky proti stavebnímu povolení - rozhodnutí se dělí na řádné – tj.odvolání a mimořádné-tj. přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné podat do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.