Ohlášení jednoduchých staveb

01. Základní informace

Tato problematika je upravena v ustanoveních §§ 104 - 107 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“)
 • Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb.
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve výše uvedené věci je oprávněna jednat fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

03. Podmínky a postup řešení

Na základě podání, které je možné učinit písemně volnou formou nebo ve stavebním zákoně stanovených případech na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti podání je upraveno v ust. § 37 správního řádu a v ust. § 105 stavebního zákona včetně jeho prováděcích vyhlášek - vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření, a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb. (dále jen „vyhlášky“) a vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení tohoto záměru

Podáním písemného ohlášení s požadovanými doklady

Ohlášení  je možné podat:

-zaslat poštou na adresu zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a ŽP, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

-osobně na podatelně zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

Dále lze využít elektronickou podatelnu pro podávání žádostí opatřených zaručeným elektronickým podpisem podatelna@vbites.cz a e-mailové adresy na jednotlivé odborné referenty ve tvaru jmeno.prijmeni@vbites.cz

05. Kde, s kým a kdy můžete tento záměr řešit

Osobně na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, v přízemí budovy radnice, v návštěvních  dnech Po,St: 8,00-11,30 hod a 12,30-17,00 hod. a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) Út,Čt: 8,00- 11,30 hod a 12,30-14,30  hod,  Pá: 8,00- 11,30 hod a 12,30-13,30  hodin.

 

Správní obvod a oprávněné úřední osoby:

vedoucí odboru výstavby a ŽP MÚ (kontakty)

-Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v  k.ú.  Velká Bíteš, Košíkov, Ludvíkov u Velké Bíteše, Pánov, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř a Bezděkov u Velké Bíteše.

-Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v případech, kdy žadatelem či stavebníkem je fyzická osoba:

ref. odboru výstavby a ŽP  MÚ - stavební úřad (Velká Bíteš a místní části) (kontakty)

Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v případech, kdy žadatelem či stavebníkem je právnická osoba:

ref. odboru výstavby a ŽP MÚ - stavební úřad, silniční správní úřad (kontakty)

-Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v  k. ú. Vidonín, Radňoves, Heřmanov u Křižanova, Nová Ves u Heřmanova

-Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu

ref. odboru výstavby a ŽP MÚ - stavební úřad, silniční správní úřad (kontakty)

-Část správního obvodu stavebního úřadu Velká Bíteš v  k. ú. Milešín, Rozseč, Skřinářov, Ondrušky,  Březí u Osové Bítýšky, Březské, Křoví, Osová Bítýška, Osová, Vlkov u Osové Bítýšky,  Záblatí u Osové Bítýšky a Nové Sady.

-Výkon veřejné  správy na úseku územního řízení a stavebního řádu

ref. odboru výstavby a ŽP MÚ - stavební úřad, ochrana ovzduší, přírody a krajiny (kontakty)

06. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K podání je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti včetně odpovídající stavební dokumentace. Seznam příloh nutných k podání je uveden v ust. § 105 stavebního zákona a v případě staveb, jejichž ohlášení je nutné na předepsaném formuláři též v části B přílohy č. 1 vyhlášky (respektive v části B předepsaného formuláře).

Ohlášení na předepsaném formuláři vyžadují stavby uvedené v ust. § 104 odst. 1 písm. a) – e) stavebního zákona. Jedná se o tyto stavby:

 • stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím
 • podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d) stavebního zákona
 • stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit
 • stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m
 • stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2 stavebního zákona.

Doklady:

U těchto staveb je k ohlášení nutné doložit projektovou dokumentaci zpracovanou osobou autorizovanou  (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění  vyhlášky č. 62/2013 Sb..

Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení. Toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat. Stavební řízení je zahájeno dnem podání ohlášení. Podané ohlášení se považuje za žádost o stavební povolení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení.

07. Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici :  zde

08. Správní a jiné poplatky

Za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 3, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1000,- Kč.

Za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou neuvedenou v bodě 3, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se vyměřuje správní poplatek, ve výši 500,- Kč.

09. Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro provedení úkonů upravuje ustanovení § 106 stavebního zákona. Ohlášenou stavbu, terénní úpravy nebo zařízení může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, který stavební úřad vydá do 30-ti dnů ode dne podání ohlášení. Souhlas s ohlášeným záměrem platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení.

10. Další účastníci

Vzhledem k tomu, že se při ohlášení nevede správní řízení, není ve stavebním zákoně ani správním řádu vymezen okruh účastníků řízení.

Další dotčení mohou být:

 • osoby, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn,
 • dotčené orgány,
 • provozovatelé a vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury.

11. Opravné prostředky

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas lze přezkoumat. v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Žádost o přezkum se podává u správního orgánu, který souhlas vydal.