Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Zvláštní úžívání komunikace

  Zvláštní užívání komunikace

   

  01. Základní informace

  Jedná se o rozhodnutí, kterým se povoluje užívání místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro které je určena (tj. k užití silničními a jinými vozidly a chodci).

  Tato problematika je upravena v ustanoveních § 25 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  a souvisejících právních předpisech:

  • Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  02. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání komunikace povoleno (nebo jím pověřená zplnomocněná osoba – zástupce); jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

  03. Podmínky a postup řešení

  Na základě žádosti, kterou je nutné podat na příslušném formuláři, přičemž obsahové náležitosti žádosti jsou upraveny v ust. § 40 vyhlášky č.104/1997 Sb.

  Žádost o vydání rozhodnutí se podává na formuláři, který je možno nalézt níže v bodě č. 07.

  04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení záměru

  Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady.

  Žádost  je možné podat následujícími způsoby:

  - zaslat poštou na adresu zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a ŽP, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

  - osobně na podatelně zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

  Dále lze využít elektronickou podatelnu pro podávání žádostí opatřených zaručeným elektronickým podpisem podatelna@vbites.cz a e-mailové adresy na jednotlivé odborné referenty ve tvaru jmeno.prijmeni@vbites.cz.

  05. Kde, s kým a kdy můžete tento záměr  řešit

  Osobně na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, v přízemí budovy radnice, v návštěvních  dnech Po,St: 8,00-11,30 hod a 12,30-17,00 hod. a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) Út,Čt: 8,00- 11,30 hod a 12,30-14,30  hod,  Pá: 8,00- 11,30 hod a 12,30-13,30  hodin.

   

  Oprávněné úřední osoby a správní obvod zdejšího silničního správního úřadu:

  vedoucí  odboru výstavby  a ŽP  MÚ (kontakty)

  ref. odboru výstavby a ŽP MÚ - stavební úřad, silniční správní úřad (kontakty)

  -       Správní obvod: k.ú.  Velká Bíteš, Košíkov, Ludvíkov u Velké Bíteše, Pánov, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř a Bezděkov u Velké Bíteše.

  06. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 zákona o pozemních komunikacích obsahuje zejména:

  -  přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace,

  - jméno a příjmení toho, kdo bude za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO),

  -  odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace,

  -  stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů (např. vyjádření Policie ČR)

  Kompletní obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu podkladů pro vydání  rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, stanoví §40 vyhl.č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  07. Formuláře

  formular_zvlastni_uzivani_komunikace.rtf 21.52 Kb

  08. Správní a jiné poplatky

  Za vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 36 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

  Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti:

  - 10 dní a na dobu kratší než 10 dní                          Kč       100

  - 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců                  Kč       500

  - delší než 6 měsíců                                                   Kč     1 000

  Poplatek je možno zaplatit:

  1. hotově na pokladně zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, druhá budova, 2NP, odbor finanční.
  2. bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu žadatele  - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného městským úřadem.

  Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí.

   

  09. Lhůty pro vyřízení

  • v  jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne silniční správní úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů ode dne podání žádosti.

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.