Zvláštní úžívání komunikace

Zvláštní užívání komunikace

 

01. Základní informace

Jedná se o rozhodnutí, kterým se povoluje užívání místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro které je určena (tj. k užití silničními a jinými vozidly a chodci).

Tato problematika je upravena v ustanoveních § 25 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  a souvisejících právních předpisech:

  • Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání komunikace povoleno (nebo jím pověřená zplnomocněná osoba – zástupce); jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

03. Podmínky a postup řešení

Na základě žádosti, kterou je nutné podat na příslušném formuláři, přičemž obsahové náležitosti žádosti jsou upraveny v ust. § 40 vyhlášky č.104/1997 Sb.

Žádost o vydání rozhodnutí se podává na formuláři, který je možno nalézt níže v bodě č. 07.

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení záměru

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady.

Žádost  je možné podat následujícími způsoby:

- zaslat poštou na adresu zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a ŽP, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

- osobně na podatelně zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš

Dále lze využít elektronickou podatelnu pro podávání žádostí opatřených zaručeným elektronickým podpisem podatelna@vbites.cz a e-mailové adresy na jednotlivé odborné referenty ve tvaru jmeno.prijmeni@vbites.cz.

05. Kde, s kým a kdy můžete tento záměr  řešit

Osobně na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, v přízemí budovy radnice, v návštěvních  dnech Po,St: 8,00-11,30 hod a 12,30-17,00 hod. a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) Út,Čt: 8,00- 11,30 hod a 12,30-14,30  hod,  Pá: 8,00- 11,30 hod a 12,30-13,30  hodin.

 

Oprávněné úřední osoby a správní obvod zdejšího silničního správního úřadu:

vedoucí  odboru výstavby  a ŽP  MÚ (kontakty)

ref. odboru výstavby a ŽP MÚ - stavební úřad, silniční správní úřad (kontakty)

-       Správní obvod: k.ú.  Velká Bíteš, Košíkov, Ludvíkov u Velké Bíteše, Pánov, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř a Bezděkov u Velké Bíteše.

06. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 zákona o pozemních komunikacích obsahuje zejména:

-  přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace,

- jméno a příjmení toho, kdo bude za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO),

-  odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace,

-  stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů (např. vyjádření Policie ČR)

Kompletní obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu podkladů pro vydání  rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, stanoví §40 vyhl.č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

07. Formuláře

Město Velká Bíteš formular_zvlastni_uzivani_komunikace.rtf 21.52 Kb

08. Správní a jiné poplatky

Za vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 36 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti:

- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní                          Kč       100

- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců                  Kč       500

- delší než 6 měsíců                                                   Kč     1 000

Poplatek je možno zaplatit:

  1. hotově na pokladně zdejšího Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, druhá budova, 2NP, odbor finanční.
  2. bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu žadatele  - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného městským úřadem.

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí.

 

09. Lhůty pro vyřízení

  • v  jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne silniční správní úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů ode dne podání žádosti.