Změna trvalého pobytu

Základní informace
Změna místa trvalého pobytu se provádí na příslušném úřadě v místě nového trvalého pobytu na základě předložení potřebných dokladů. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu se postupuje podle zákona č. 133/2000 sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů v platném znění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

  • Občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě předložení zvláštní plné  moci s úředně ověřenými podpisy
  • Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
  • Zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
  • Podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schválenou soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpis

Kde a s kým situaci řešit
Městský úřad Velká Bíteš, odbor správní, hlavní budova kancelář č. 7

Jaké doklady je nutné předložit
Občanský průkaz, příp. jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas; občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního
Doklad opravňující užívat byt nebo dům /např. výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu/, anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu a doklad opravňující tuto osobu užívat byt nebo dům /např. výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu/.  Písemné potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny

Správní poplatky
50,- Kč správní poplatek za občana staršího 15 let

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro ohlášení změny místa trvalého pobytu není nutné mít dopředu vyplněný formulář. Občan dostane vyplněný formulář přímo na místě ke kontrole a podpisu.

Jaké další činnosti jsou po občanu požadovány
Po změně místa trvalého pobytu je nutné požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu, a to na Městském úřadu Velké Meziříčí, odbor správní.

Město Velká Bíteš Trvaly_pobyt_v_sidle_ohlasovny.pdf

pdfpovrzeni_opr.osoby_o_souhlasu_s_ohlaseni_zmeny_mista_trvaleho_pobytu.pdf