Zvláštní příjemce důchodu

Zvláštní příjemce důchodu

Dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštní příjemce důchodu  ustanovuje v případě, kdy  stávající důchodce není z důvodu zdravotního stavu, věku nebo jiné nezpůsobilosti  schopen hospodařit s finančními prostředky. Z těchto důvodů může být ustanoven tzv. zvláštní  příjemce důchodu, který je povinen hospodařit s finančními prostředky ve prospěch oprávněné osoby a na požádání předložit  pracovnici správního odboru vyúčtování. K ustanovení zvláštního příjemce důchodu je místně příslušný obecní úřad v místě trvalého pobytu důchodce. K žádosti je třeba předložit občanský průkaz a potvrzení od ošetřujícího lékaře. Bližší informace podá pracovník odboru správního, sociální úsek.