Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Poplatek za komunální odpad

  PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ

  POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

  Poplatek za komunální odpad je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015 města Velká Bíteš.

  Poplatek za komunální odpad platí:

  1. fyzická osoba,

   1. která má v obci trvalý pobyt,

   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočesná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, zánik své poplatkové povinnosti, nebo změnu údajů uvedených v ohlášení, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla, zanikla nebo došlo ke změně údajů uvedených v ohlášení.

  Sazba poplatku pro rok 2016 činí 600 Kč na poplatníka.

  V případě, že poplatník změnil v průběhu kalendářního roku trvalý pobyt mimo území města Velká Bíteš, nebo došlo ke změně vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu, nebo rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a uhradil již poplatek za celý kalendářní rok, je oprávněn žádat o vrácení přeplatku, jeho výše musí být větší než 100 Kč. Poplatník musí vyplnit žádost o vrácení přeplatku.

  Poplatek je splatný

  -jednorázově, nejpozději do 31.3.příslušného kalendářního roku

  - čtvrtletně, nejpozději do konce následujícího čtvrtletí.

  Poplatek je možno zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ Velká Bíteš (kancelář č. B18, 2.budova), nebo zaplacením na účet č.: 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky, a.s. - nutno uvést variabilní symbol, který je možno získat u správce poplatku.

  V případě dotazů se můžete obrátit na správce poplatku:

  hlavní pokladna

   

  Dokumenty ke stažení:

  ohlaseni_vznik-zmena-ukonceni_poplatkove_povinnosti_komunalni_odpad-obcane.doc 60.00 Kb

  ohlaseni_vznik-zmena-ukonceni_poplatkove_povinnosti_komunalni_odpad-rekreanti.doc 51.50 Kb

  zadost_o_vraceni_preplatku_na_mistnim_poplatku_za_provoz_systemu_komunalnich_odpadu.doc 22.00 Kb

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.