Poplatek za komunální odpad

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Poplatek za komunální odpad je stanoven obecně závaznou vyhláškou pdf02_2021.pdf města Velká Bíteš.


Poplatek za komunální odpad platí:

  1. fyzická osoba přihlášená¹ ve městě
  2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, zánik své poplatkové povinnosti, nebo změnu údajů uvedených v ohlášení, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla, zanikla nebo došlo ke změně údajů uvedených v ohlášení.

Sazba poplatku činí 800 Kč na poplatníka za kalendářní rok.

 

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby ve městě, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

  1. není tato fyzická osoba přihlášena ve městě, nebo
  2. je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území města, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

  1. je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
  2. poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
  3. je poplatník od poplatku osvobozen.

V případě, že poplatník uhradil již poplatek za celý kalendářní rok, je oprávněn žádat o vrácení přeplatku, jeho výše musí být větší než 200 Kč. Poplatník musí vyplnit žádost o vrácení přeplatku.

 

Poplatek je splatný:

a) pro fyzickou osobu přihlášenou¹ ve městě

- jednorázově, nejpozději do 31.3.příslušného kalendářního roku

- čtvrtletně, nejpozději do konce následujícího čtvrtletí,

b) pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města

-jednorázově, nejpozději do 30.9.příslušného kalendářního roku.

 

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ Velká Bíteš (kancelář č. B18, 2.budova), zaplacením na účet č.: 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky, a.s. - nutno uvést variabilní symbol, který je možno získat u správce poplatku, nebo čtvrtletně ze SIPO, kdy poplatník musí nahlásit správci poplatku spojovací číslo.

V případě dotazů se můžete obrátit na správce poplatku:

hlavní pokladna

 

Dokumenty ke stažení:

pdfohlaseni_poplatkove_povinnosti_k_mistnimu_poplatku_za_obecni_system_odpadoveho_hospodarstvi-fyzicka_osoba_prihlasena_v_obci.pdf

pdfohlaseni_poplatkove_povinnosti_k_mistnimu_poplatku_za_obecni_system_odpadoveho_hospodarstvi-vlastnik_nemovite_veci_ve_ktere_neni_prihlasena_zadna_fyzicka_osoba.pdf

pdfzadost_o_vraceni_preplatku_na_mistnim_poplatku_za_obecni_system_odpadoveho_hospodarstvi.pdf

pdfoznameni_k_osvobozeni_-_uleve_od_mistniho_poplatku_za_obecni_system_odpadoveho_hospodarstvi.pdf