Poplatek za komunální odpad

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Poplatek za komunální odpad je stanoven obecně závaznou vyhláškou pdfč. 3/2019 města Velká Bíteš.


Poplatek za komunální odpad platí:

  1. fyzická osoba přihlášená¹ ve městě
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, zánik své poplatkové povinnosti, nebo změnu údajů uvedených v ohlášení, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla, zanikla nebo došlo ke změně údajů uvedených v ohlášení.

Sazba poplatku činí 800 Kč na poplatníka za kalendářní rok.

V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 obecně závazné vyhlášky pdfč. 3/2019 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. V případě, že poplatník uhradil již poplatek za celý kalendářní rok, je oprávněn žádat o vrácení přeplatku, jeho výše musí být větší než 100 Kč. Poplatník musí vyplnit žádost o vrácení přeplatku.

 

Poplatek je splatný:

a) pro fyzickou osobu přihlášenou¹ ve městě

-jednorázově, nejpozději do 31.3.příslušného kalendářního roku

- čtvrtletně, nejpozději do konce následujícího čtvrtletí,

b) pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená¹ žádná fyzická osoba

-jednorázově, nejpozději do 30.9.příslušného kalendářního roku.

 

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ Velká Bíteš (kancelář č. B18, 2.budova), zaplacením na účet č.: 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky, a.s. - nutno uvést variabilní symbol, který je možno získat u správce poplatku, nebo čtvrtletně ze SIPO, kdy poplatník musí nahlásit správci poplatku spojovací číslo.

V případě dotazů se můžete obrátit na správce poplatku:

hlavní pokladna

 

Dokumenty ke stažení:

Město Velká Bíteš ohlaseni_vznik-zmena-ukonceni_poplatkove_povinnosti_komunalni_odpad-obcane.doc

Město Velká Bíteš ohlaseni_vznik-zmena-ukonceni_poplatkove_povinnosti_komunalni_odpad-rekreanti.doc

Město Velká Bíteš zadost_o_vraceni_preplatku_na_mistnim_poplatku_za_provoz_systemu_komunalnich_odpadu.doc