Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Prevence kriminality

  Prevence kriminality města

  Město Velká Bíteš se již řadu let angažuje v podpoře činností, majících vliv na potlačování nápadu trestných činů a přestupků. Aktivně, zvláště pak finančně, podporuje sdružení, organizace a spolky, pracující s mládeží, dětmi, pomáhající lidem v nouzi a snažící se začleňovat problematické lidi zpět do společnosti. Město každoročně vypisuje grantový titul, ze kterého mohou žadatelé čerpat finanční prostředky na svůj provoz či aktivity spojené s  kulturou, mládeží, sportem, podporou rodiny, požární ochranou, vzděláváním a vědou, protidrogovými aktivitami, prevencí kriminality, ochranou životního prostředí, projekty směřujícími k rozvoji území a zkvalitnění života obyvatel města a prací s osobami handicapovanými (tělesně i mentálně) na území města Velké Bíteše.

   

  Koncepční materiály:

  Koncepce prevence kriminality na léta 2012 - 2015 4.38 Mb

  Program prevence kriminality na rok 2013 721.37 Kb

   

  Komise prevence kriminality

  V roce 2012 zřídil starosta města jako svůj poradní orgán v otázkách zajištění bezpečnosti občanů pracovní skupinu prevence kriminality. Členské zastoupení komise je tvořeno zástupci z řad odborníků – zástupců oblastí, které se sociálně patologickými jevy zabývají.

   

  Městský kamerový dohlížecí systém

  V rámci podpory z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR Prevence kriminality ČR na rok 2012 se začal budovat městský kamerový dohlížecí systém, který má v současné době stálé kamerové body, které monitorují veřejná prostranství na území města. Cílem projektu je díky monitorování a kontrole problémových nebo frekventovaných lokalit přispět ke snížení nápadu trestné činnost a přestupků v těchto lokalitách.

  Problémové lokality byly a budou vytipovány na základě bezpečnostní analýzy ve spolupráci jak se samotnými občany města, skupinou prevence kriminality, tak samozřejmě Policií ČR. Jde o místa v nichž nejčastěji dochází k rušení veřejného pořádku a nápadu trestné činnosti, dále se jedná o lokality s koncentrovaným společenským životem.

  Dalšími cíly projektu jsou:

  • včasné podchycení vzniku možného protiprávního jednání
  • důkazní funkce, přispívající k větší schopnosti objasnění událých trestných činů nebo přestupků
  • zvyšování pocitu bezpečí občanů města pohybujících se v problematických lokalitách

   

  Ochrana soukromí

  Městský kamerový systém převzala do užívání Policie ČR a smí být používán pouze v souladu se zákony ČR a Listinou základních práv a svobod. Kamerový systém je obsluhován zásadně příslušníky Policie ČR, kteří zároveň zajišťují bezpečnost informací před neoprávněným přístupem, zpracováním, případně šířením. Kamerové záznamy umožňující identifikaci osob je možné uchovávat pouze po dobu přiměřenou účelům kamerových záznamů.

  Podmínky používání kamerového systému

  • co nejvíce chránit soukromí občanů
  • operátoři jsou vázáni mlčenlivostí
  • zákaz sledování soukromých prostor
  • nežádoucí scény mohou být automaticky rozostřeny
  • zákaz prohlížení záznamů nepovolenými osobami

   

   

  Tomáš Zedník

  informatik

   

   

   Pracovní setkání skupiny prevence kriminality

   Dne 27.02.2013 se sešla skupina prevence kriminality složená ze zástupců města, městského úřadu, pracovníků v sociálních službách a zástupce Policie ČR. Komise měla na svém programu projednání a kontrolu plnění plánu koncepce prevence kriminality a dále byla obeznámena se záměry města a stavem akcí na rok 2013.

   Tomáš Zedník, informatik městského úřadu, spolu s vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR ve Velkém Meziříčí, panem npor. Bc. Přemyslem Bdinkou seznámili přítomné s provozováním,  pracovními postupy a ochranou osobních dat u kamerového systému ve městě. Dále byly předloženy  záměry na budoucí rozšíření kamerového systému.

    

   Číst více...

   Anketní dotazník - Zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu k MKDS

   Číst více...

   Partnerská města

   Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

   Novinky z města

   Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.