Voličské průkazy

Do Zastupitelstva kraje Vysočina může být voliči s trvalým pobytem ve Velké Bíteši, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (dle místa trvalého pobytu), vydán Městským úřadem Velká Bíteš na jeho žádost voličský průkaz.

Na voličský průkaz lze volit pouze v rámci kraje, ve kterém má volič trvalý pobyt.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

ode dne vyhlášení voleb, tj. od 15.4. 2020
do 25.9.2020 do 16:00 hod. (písemné podání)
do 30.9.2020 do 16:00 hod. (osobní podání)

Žádost lze podat:

 • písemně - žádost musí být doručena nejpozději dne 25.9.2020 a opatřená úředně ověřeným podpisem voliče. Adresa pro zaslání:
  Městský úřad Velká Bíteš
  Odbor správní
  Masarykovo náměstí 87
  595 01 Velká Bíteš
 • v elektronické podobě - žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky žadatele
 • osobně v budově Městského úřadu Velká Bíteš, odbor správní, poslední den 30.9.2020 do 16:00 hodin. ( pozn. v době nouzového stavu podávejte žádosti písemně).

Předání voličského průkazu:

Městský úřad Velká Bíteš voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

docxŽádost o voličský průkaz - Kraj

docxŽádost o voličský průkaz - Senát