Volná místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

vyberove rizeniMĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Rada města Velká Bíteš

 

vyhlašuje výběrové řízenína obsazení vedoucího pracovního místa

 

 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 223, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 00842044

 

Charakteristika pozice:

Celkové vedení a řízení příspěvkové organizace, hlavními úkoly budou:

-       Nastavení a realizace koncepce rozvoje zdravotnického zařízení

-       Vedení a motivace zaměstnanců

-       Zajištění kvalitní péče pro pacienty

-       Odpovědnost za rekonstrukci polikliniky

-       Plánování a koordinace činností polikliniky

-       Zajištění dodržování právních a interních předpisů

 

Požadujeme:

-       Samostatnou a silnou osobnost s koncepčním přístupem a schopností realizovat vizi rozvoje příspěvkové organizace

-       Vysokoškolské vzdělání

-       Minimálně 5 let praxe v řízení organizace

-       Zkušenosti s vedením týmu

-       Schopnost řídit a koordinovat činnosti příspěvkové organizace

-       Komunikační a vyjednávací dovednosti, schopnost navázat a udržovat intenzivní spolupráci s organizacemi a institucemi působícími na úseku zdravotnictví a sociální péče

-       Uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících programů (MS Office)

Výhodou:

-       Znalost principů řízení příspěvkové organizace

-       Znalost ekonomiky a financování zdravotnických zařízení, smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami

-       Znalost medicínského práva

 

Nabízíme:

-       Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

-       Možnost nadtarifních a mimořádných složek platu

-       Pracovní poměr na dobu neurčitou

-       Nástup dle dohody

-       Možnost pronájmu městského bytu

 

Uchazeč/uchazečka předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

-       Označení výběrového řízení

-       Jméno, příjmení, titul uchazeče/uchazečky

-       Místo trvalého pobytu uchazeče/uchazečky

-       Kontaktní spojení (telefon, e-mail)

-       Datum a podpis uchazeče/uchazečky

 

 

K přihlášce je nutné připojit:

-     Strukturovaný profesní životopis

-     Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-     Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-     Koncepce činnosti příspěvkové organizace v maximálním rozsahu dvou stran formátu A4

-       Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Přihláška s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Výběrové řízení Poliklinika Velká Bíteš – neotvírat“) musí být doručena do 28. 3. 2024 do 11:30 hodin na adresu zřizovatele: Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš. Bližší informace podá starostka města Ing. Markéta Lavická, tel.: 566 789 112, e-mail: marketa.lavicka@vbites.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Ve Velké Bíteši dne 9. 2. 2024

Ing. Markéta Lavická

starostka města