Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Územní plán města

  Územní plán města

  • Informace o městě
   Tato sekce obsahuje základní informace o městě Velká Bíteš, historii města, jeho současném stavu, možnostech rozvoje a investičních možnostech, přístup ke geografickému informačnímu systému, zajímavé fotografie z města a blízkého okolí a možnost stáhnout si zpravodaj města v elektronické podobě. Zde také naleznete možnost prohlédnout si naše město on-line!
   Počet článků:
   2
  • Městský úřad a samospráva

   V této sekci naleznete informace o městském úřadě, povinně zveřejňovaných informacích, kontaktech, organizační struktuře, odborech, vyhláškách a poskytovaných službách. Rada města a Zastupitelstvo města tvoří samosprávu města Velká Bíteš.

   Počet článků:
   0
   • CzechPOINT
    Počet článků:
    1
   • Dotace Kraje Vysočina ve Velké Bíteši
    Počet článků:
    3
   • Elektronická podatelna
    Počet článků:
    1
   • Jiné úspěšné programy/dotační tituly
    Počet článků:
    1
   • Městský úřad

    V této sekci naleznete informace o městském úřadě, povinně zveřejňovaných informacích, kontaktech, organizační struktuře, odborech, vyhláškách a poskytovaných službách

    Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu, pracovníci úřadu

    • v čele úřadu stojí starosta
    • statutárním orgánem úřadu v pracovněprávních věcech je tajemník úřadu

    v oblasti samostatné působnosti

    • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města
    • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
    • vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města
    • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona
    Počet článků:
    1
   • Místostarosta
    Počet článků:
    1
   • MÚ - Dokumenty
    Počet článků:
    1
   • MÚ - Nařízení města
    Počet článků:
    2
   • MÚ - Odbor finanční

    Vedoucí odboru

    Bc. Věra Pokorná

    tel. 566 789 160

    e-mail: vera.pokorna@vbites.cz

    Počet článků:
    9
   • MÚ - Odbor majetkový

    Vedoucí odboru

    Ing. Ladislav Rada

     tel. 566 789 130

    e-mail: ladislav.rada@vbites.cz

    Počet článků:
    6
   • MÚ - Odbor správní

    Vedoucí odboru

    Bc. Tomáš Zedník

     tel. 566 789 150

    e-mail: tomas.zednik@vbites.cz

    Počet článků:
    19
   • MÚ - Odbor výstavby a ŽP

    Vedoucí odboru

    Ing. Ladislav Homola

     tel. 566 789 140

    e-mail: ladislav.homola@vbites.cz

    Počet článků:
    11
   • MÚ - Organizační struktura

    Město Velká Bíteš si vytváří své orgány

    Zastupitelstvo města (seznam členů Zastupitelstva města Velké Bíteše)
    - vrcholný orgán města
    - voleno je v komunálních volbách podle zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí na období 4 let
    - zastupitelstvo si vytváří své iniciativní a kontrolní orgány výbory
    - výbory zastupitelstva města

    Rada města
    (seznam členů Rady města Velké Bíteše)
    - volena je z řad zastupitelů na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva města
    - vytváří si své poradní a iniciativní orgány komise
    - komise rady města

    Starosta města

    • vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony,
    • podle zvláštních zákonů zřizuje zvláštní orgány a určuje náplň jejich práce,
    • jmenuje předsedy zvláštních orgánů, jejich zástupce a členy,
    • odpovídá za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční  kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
    • plní úkoly vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
    • řídí městskou policii,
    • pracuje s novinářskou veřejností, poskytuje informace, organizuje tiskové konference,
    • plní další úkoly vyplývající z vnitřních předpisů města, směrnic a usnesení rady města a zastupitelstva města.

     

    Místostarosta města

    • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci,
    • zabezpečuje ve vztahu k odborům koordinační a kontrolní úkoly, jimiž ho starosta pověří,
    • plní další úkoly vyplývající  z vnitřních předpisů města, směrnic a usnesení rady města a zastupitelstva města.

    Tajemník městského  úřadu

    • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
    • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do úřadu,
    • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,  ve znění pozdějších předpisů, vůči zaměstnancům města zařazeným do úřadu,
    • předkládá radě města návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů městského úřadu,
    • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do úřadu,
    • vede a kontroluje docházku vedoucích odborů a kontroluje využívání pracovní doby podřízenými zaměstnanci,
    • vyhlašuje výběrová řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
    • koordinuje plnění pracovních úkolů přesahujících působnost jednoho odboru,
    • řeší spory vzniklé mezi odbory úřadu při zabezpečování jejich společných pracovních úkolů v případě, že nedojde k dohodě vedoucích příslušných odborů,
    • stanoví kompetenční příslušnost určitého odboru či oddělení úřadu v případě nově vzniklé působnosti dle zvláštního zákona, která není řešena tímto organizačním řádem,
    • vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád úřadu a další vnitřní směrnice úřadu,
    • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním,
    • plní další úkoly vyplývající z vnitřních předpisů města, směrnic, usnesení rady města a zastupitelstva města a uložené mu starostou nebo místostarostou.

    Městský úřad

    • úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu, pracovníci úřadu
    • v čele úřadu stojí starosta
    • statutárním orgánem úřadu v pracovněprávních věcech je tajemník úřadu
    • v oblasti samostatné působnosti:
    • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města
    • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
    • rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem
    • vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města


    Organizační struktura městského úřadu, pracovní náplně odborů a oddělení

    I. Společná ustanovení

    Tajemník a všechny odbory zabezpečuji:

     

    • archivaci a evidenci svých spisových materiálů dle spisového a skartačního řádu
    • na svém úseku poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
    • na svém úseku aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
    • na svém úseku aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

     


    II. Zvláštní ustanovení - pracovní náplně

    ·         vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony,

    ·         podle zvláštních zákonů zřizuje zvláštní orgány a určuje náplň jejich práce,

    ·         jmenuje předsedy zvláštních orgánů, jejich zástupce a členy,

    ·         odpovídá za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční  kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,

    ·         plní úkoly vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,

    ·         řídí městskou policii,

    ·         pracuje s novinářskou veřejností, poskytuje informace, organizuje tiskové konference,

    ·         plní další úkoly vyplývající z vnitřních předpisů města, směrnic a usnesení rady města a zastupitelstva města. 

    Počet článků:
    6
   • MÚ - Tajemník
    Počet článků:
    4
   • MÚ - Volná místa
    Počet článků:
    20
   • MÚ - Vyhlášky města
    Počet článků:
    19
   • MÚ - Výroční zprávy
    Počet článků:
    5
   • MÚ - Žádosti o informace
    Počet článků:
    9
   • Národní dotační zdroje
    Počet článků:
    6
   • Online služby
    Počet článků:
    5
   • OP ministerstva práce a sociálních věcí
    Počet článků:
    3
   • OP životní prostředí
    Počet článků:
    5
   • Potřebuji vyřídit...
    Počet článků:
    42
   • Povinně zveřejňované údaje
    Počet článků:
    17
   • Pronájmy
    Počet článků:
    4
   • Rada města

     

     

    Zasedání Rady města Velké Bíteše je neveřejné a v případě potřeby může být svolána mimořádná rada.

    Uzávěrka pro přijímání materiálů na RM bude vždy předchozí pracovní den ve 12.00    Počet článků:
    5
   • IROP + OPŽP
    Počet článků:
    1
   • ROP Jihovýchod

    rop_propagace

    Počet článků:
    5
   • Rozpočet města
    Počet článků:
    15
   • Správní obvod
    Počet článků:
    1
   • Starosta
    Počet článků:
    1
   • Ukončené veřejné zakázky
    Počet článků:
    98
   • Usnesení rady města
    Usnesení Rady města Velká Bíteš jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, zveřejněna v upravené podobě. Plné znění usnesení je k dispozici na Městském úřadu Velká Bíteš pro oprávněné osoby dle §16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
    Počet článků:
    345
   • Usnesení zastupitelstva

    Usnesení Zastupitelstva města Velká Bíteš jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, zveřejněna v upravené podobě. Plné znění usnesení je k dispozici na Městském úřadu Velká Bíteš pro oprávněné osoby dle §16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

    Počet článků:
    108
   • Veřejné zakázky

    Město Velká Bíteš, jako veřejný zadavatel zde uveřejňuje všechny své veřejné zakázky, které zadává v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "Zákon") a v souladu s aktuálními Pravidly města Velká Bíteš určující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen "Pravidla").
    Dle § 27 Zákona se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na  služby částce 2.000.000 Kč nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6.000.000 Kč. Tyto veřejné zakázky se řídí Pravidly.
    Veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby více než 2.000.000 Kč nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce více než 6.000.000 Kč, se řídí Zákonem.
    Město Velká Bíteš má zřízen profil zadavatele na adrese www.vhodne-uverejneni.cz. Na tomto profilu zadavatele jsou zveřejňovány všechny veřejné zakázky, u kterých to nařizuje Zákon, pravidla poskytovatele dotace nebo jiný závazný dokument.

    Počet článků:
    20
   • Videozáznamy ze zasedání
    Počet článků:
    10
   • Volby
    Informace týkající se voleb - termíny voleb, seznam volebních místností, dokumenty ke stažení apod.

    Další informace můžete najít například na stránkách:
    www.mvcr.cz - aktuální informace na serveru Ministerstva vnitra
    www.volby.cz - volební server ČSÚ
    Počet článků:
    17
   • Významné akce města
    Počet článků:
    4
   • Zápisy ze zastupitelstva

    Usnesení Zastupitelstva města Velká Bíteš jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, zveřejněna v upravené podobě. Plné znění usnesení je k dispozici na Městském úřadu Velká Bíteš pro oprávněné osoby dle §16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

    Počet článků:
    99
   • Zastupitelstvo

    Zasedání Zastupitelstva města Velké Bíteše je veřejné. Zasedání zastupitelstva se konají v pravidelných termínech vždy druhé pondělí v měsících únor, duben, červen, říjen a prosinec od 17:00 hodin v přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš.

    Je-li to třeba, koná se zastupitelstvo druhé kalendářní pondělí v ostatních měsících. Pokud na druhé pondělí v měsíci připadá svátek, koná se zastupitelstvo nejbližší následující pracovní den. Ve výjimečných případech je možno svolat zasedání zastupitelstva na jiný termín.

    Počet článků:
    6
   • Zprávy z radnice
    Počet článků:
    200
   • Městská policie

    Kontaktní informace Městská policie Velká Bíteš

    Městská policie Velká Bíteš
    Masarykovo náměstí 88
    595 01 Velká Bíteš

    url: http://www.velkabites.cz/

    telefon: 566 789 999

    e-mail: info@mpbites.cz

     


    Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

     

    Strážníci při své činnosti :

    • přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
    • dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
    • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
    • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
    • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho  obnovení
    • podílí se na prevenci kriminality v obci
    • provádí dohled na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích v obci
    • odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

     

    Strážník má při plnění úkolů obecní policie oprávnění :

    • požadovat od občanů potřebná vysvětlení
    • požadovat prokázání totožnosti
    • předvést osobu
    • odebrat zbraň
    • zakázat vstup na určená místa
    • otevřít byt nebo jiný nebytový prostor
    • odejmout věc
    • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
    • zastavovat vozidla
    • vstupovat do živnostenských provozoven a využívat zde svých oprávnění
    • používat donucovací prostředky a střelnou zbraň
    • používat prostředky pro měření rychlosti vozidel
    • požadovat provedení orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky

     

    Povinnosti a pravomoci strážníka jsou upřesněny zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii a při jejich využívání musí strážník dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i svoji vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s jeho činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem.                 

    Počet článků:
    2
  • Život ve městě
   V této sekci najdete seznam kulturních zařízení, různých spolků a sdružení pro Váš volný čas, dětských oddílů, nabídku různých kurzů, nápady, aktuální kulturní programy, pozvánky na kulturní a společenské akce a další informace, které Vám mohou pomoci rozhodnout se, co dělat ve volném čase.
   Počet článků:
   0
   • Výlety do okolí
    Počet článků:
    14
   • Sportovní zařízení
    Počet článků:
    2
   • Ubytování
    Počet článků:
    8
   • Restaurace
    Počet článků:
    7
   • Cukrárny, kavárny
    Počet článků:
    1
   • Muzeum

     

    muzeum.jpg

     

    Adresa

    Městské muzeum ve Velké Bíteši
    Masarykovo náměstí čp. 5
    595 01 Velká Bíteš

    Ředitel: Mgr. Ivo Kříž
    Tel.:     +420 566 789 380
    Mobil:  +420 731 852 112; E-mail: muzeum.velkabites@seznam.cz
    Web:   www.muzeumbites.cz

    Tradiční lidová kultura
    Detašované pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč
    Etnograf: Silva Smutná
    Masarykovo náměstí 5
    595 01  Velká Bíteš
    Mobil:   +420 731 148 905
    E-mail: muzeum.v.bites@seznam.cz

    POZOR!!! V pátek 28. srpna 2015 muzeum z technických důvodů otevřeno pouze do 12 hodin!

    Otevírací doba a vstupné
    Muzeum je otevřeno sezónně, a to od začátku měsíce května do konce září ve všední dny mimo pondělí a státní svátky od úterý do pátku od 8 hod. do 12 hod. a od 14 hod. do 16 hod. Vstupné pro dospělé je 10 Kč, pro děti a studenty 5 Kč. Držitelé průkazek AMG, ICOM, členové Muzejního spolku Velkobítešska a návštěvníci v lidových krojích (v čase lidových slvností) mají vstup zdarma. Pro ostatní veřejnost je vstup zdarma v Den muzeí (18. května) a ve Dny evropského dědictví (11. a 12. září - avšak mimo čas bítešských hodů). Badatelskými dny jsou pátky s možností využití příruční odborné knihovny v pracovně muzea.

    Pro zájemce je také možno po předchozím objednání zrealizovat prohlídku kostela sv. Jana Křtitele s výkladem ke stavbě samotné i k opevnění nacházejícím se kolem kostela, které bylo součástí městských hradeb.

    Upozornění

    Expozice a výstavy je možné shlédnout i mimo sezónu. Prosíme však o předešlé telefonické nebo mailové objednání.

     

    Vzhledem k minimálnímu personálnímu stavu muzea je změna otvírací doby vyhrazena! Jednotlivcům i hromadným návštěvám se doporučuje telefonické objednání předem - tel.: 566 789 380, 731 852 112; e-mail: muzeum.velkabites@seznam.cz.

     

    Počet článků:
    6
   • Městská knihovna
    Počet článků:
    1
   • Domov důchodců

    fofo_budova.jpgDomov důchodců Velká Bíteš
    Poliklinika - Domov důchodců
    vedoucí soc. služeb: Petra Veselá
    Tyršova 223, 595 01 Velká Bíteš
    tel.: 566 533 041
    e-mail: socsluzby.vb@seznam.cz
    Počet článků:
    11
   • Folklor
    Jabloňov, budova obecního úřadu
    pátek 5. února 2010, začátek v 17:30 hodin

    MASOPUSTNÍ OBYČEJE
    na Podhorácku


    Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolupráci
    s Městským muzeem ve Velké Bíteši
    a Obecním úřadem Jabloňov Vás srdečně zvou na besedu
    s etnografkou z Pracoviště tradiční lidové kultury.
    Mluvené slovo doprovodí fotografický a filmový materiál
    pořízený v několika posledních letech při terénním výzkumu
    obyčejových tradic v našem regionu
    Počet článků:
    2
   • Školství
    Ve Velké Bíteši jsou 2 mateřské školy, 3 základní školy, základní umělecká škola a střední odborné učiliště.
    Počet článků:
    7
   • Zájmové organizace

    Nabízíme možnost zveřejnění informací o dalších zájmových organizacích ve Velké Bíteši.
    Dotazy na adrese
    webmaster@vbites.cz

    Počet článků:
    7
   • Zdravotnictví

    V této sekci najdete seznam zdravotnických zařízení ve Velké Bíteši včetně kontaktních informací a ordinačních hodin. Dále zde najdete informace o dětské psychiatriké léčebně.

     

     

    Počet článků:
    1
   • Pečovatelská služba
    Počet článků:
    1
   • Církve
    Počet článků:
    2
  • Nekategorizováno
   Počet článků:
   32
  • Externí články
   Počet článků:
   0

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.