Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Projekty a dotace > ROP Jihovýchod > Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih

Rekonstrukce Masarykova náměstí – jihRegistrační číslo projektu: CZ.1.11/3.2.00/35.01430

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, ROP JV, Kraj Vysočina

Rekonstrukce Masarykova náměstí dokončena

V sobotu 6. září 2014 bylo za účasti pozvaných hostů a připraveného programu slavnostně otevřeno zrekonstruované Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši. Co rekonstrukce náměstí obnáší, jak byla náročná a co přinesla Vám chceme v následujících řádcích sdělit.

Celková rekonstrukce Masarykova náměstí byla rozdělena na dvě části, na dva projekty – severní a jižní. Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, ale každý v rámci jiného druhu podpory.

Rekonstrukce severní části náměstí s názvem „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ byla realizována v rámci prioritní osy „Dostupnost dopravy“. To znamená, že dotace směřovala na úpravu náměstí spojenou s přemístěním zastávek autobusů a s veřejnou dopravou přímo souvisejícími dalšími aktivitami.

Rekonstrukce jižní části náměstí s názvem „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“ byla realizována v rámci prioritní osy „Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel“. Tím je myšleno zvýšení komfortu pro turisty, návštěvníky a obyvatele města, aby se cítili v centru města příjemně a rádi se sem vraceli.

Na Masarykově náměstí je umístěno 25 laviček, 28 odpadkových košů, 35 světel veřejného osvětlení, 4 přístřešky pro cestující, 5 stojanů na kola, 34 dešťových vpustí, 237 m dešťových liniových žlabů. Vysazeno bylo celkem 23 nových stromů.

Je na místě touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste museli snášet nekomfortní podmínky na náměstí, ať už jako chodci, motoristé, zákazníci nebo podnikatelé. Situace nebyla mnohdy jednoduchá. Stav chodníků nebo komunikací nebyl někdy takový, jaký jsme si sami představovali. Počasí, technické překážky i lidský faktor nám občas stáli v cestě. Vše se nakonec zvládlo a dílo se podařilo. Na závěr zbývá popřát našemu centrálnímu náměstí, aby nám dlouho sloužilo ke spokojenosti a bylo zdravým srdcem města.

Ing. Pavel Bednář
Odbor majetkový

Změny v dopravě na Masarykově náměstí

Rekonstrukcí Masarykova náměstí došlo i ke změně organizace dopravy. Na některé změny si zvykáme rychle a respektujeme je. Jsou však změny, které postupně objevujeme a začínáme si na ně zvykat. Několik zásadních změn si nyní připomeneme.

Chodcům se výrazně změnila situace a nově si musí zvykat na volnější pohyb, což ovšem obnáší větší odpovědnost za své chování. Na náměstí platí nově zóna s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h, a to by mělo přinést obecně zklidnění automobilové dopravy. Proto jsme přechody pro chodce nahradili místy pro přecházení. Klasické zebry již dnes nejsou a nebudou. Jsou jen místa pro přecházení, která jsou technicky uzpůsobena ke snadnějšímu přechodu osob. Je ještě jeden důvod, proč jsme přechody pro chodce nerealizovali, a tím je technicky náročnější provedení. Přechod pro chodce musí mít kromě vodorovného značení svislou dopravní značku z každé strany, samostatné nasvětlení a z každé strany nástupní hranu chodníku a to znamená další technické prvky na náměstí.

Na horní straně náměstí se kvůli zastávkám autobusů změnil jednosměrný provoz, takže je veden od západu na východ. U východní kašny je při výjezdu z horní strany náměstí, od ulice Hrnčířská, značka stop a na vjezdu do náměstí od Brna je osazena značka hlavní silnice. Tímto je jednoznačně stanoveno, že řidič jedoucí po středové (průjezdné) komunikaci v obou směrech má přednost, protože je na hlavní silnici. Řidiči vyjíždějící z parkoviště u kovomatu žádnou značku nepotřebují, neboť celé plocha parkoviště na jižní straně náměstí je brána jako „místo ležící mimo silnici“. To znamená, že řidič vyjíždějící z tohoto parkoviště musí dát přednost vozidlům jedoucím po středové komunikaci vždy. Je to obdobné, jako když vyjíždím např. z lesní cesty na silnici, taky žádnou značku nepotřebuji a vím, že musím dát přednost.

V prostoru výjezdu z horní strany náměstí od ulice Hrnčířská je osazena značka zákazu stání a zastavení. Opakovaně se stávalo, že autobusy nemohly projet, protože jim překážela zaparkovaná auta nezodpovědných řidičů.

V prostoru před poštou je vyvýšená plocha sloužící chodcům a auta na ní mají vjezd zakázán dopravní značkou. Vjet na ní může jen v případě zásobování. Pokud na ní někdo parkuje, porušuje tím zákon a hrozí mu pokuta.

Řidiči si ještě stále nezvykli na novou značku parkoviště s textem K + R (Kiss and Ride). Tímto způsobem jsou označena čtyři parkovací místa. Řidič zde může zastavit pouze za účelem vyložení osob, které přesedají na autobus a potom musí hned odjet. Nemůže zde zůstat stát.

Řidič by měl stát pouze na vyznačených místech, protože když stojí jinde, většinou brání průjezdu jiných vozidel.

Všem odpovědným řidičům děkujeme a chodcům přejeme bezpečný pohyb po novém Masarykově náměstí.

Ing. Pavel Bednář
Odbor majetkový

Rekonstrukce jižní části Masarykova náměstí míří do finále

Ve výběrovém řízení podle zákona o veřejných zakázkách byl vybrán zhotovitel stavby, kterým se stala společnost ATIKA – LYSÝ, s.r.o. z Velkého Meziříčí. Dne 17.04.2014 uzavřelo město Velká Bíteš (objednatel) s vybraným zhotovitelem smlouvu o dílo. Následně bylo dne 22.04.2014 předáno staveniště zhotoviteli a byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci jižní strany Masarykova náměstí.

Protože tato stavba navazuje na rekonstrukci severní strany Masarykova náměstí bylo nutno, aby zhotovitelé rekonstrukce severní a jižní části náměstí spolupracovali. Město Velká Bíteš činnosti obou zhotovitelů v tomto smyslu muselo koordinovat, neboť především inženýrské sítě na sebe navazují. Mimo jiné byla řešena otázka hranice severu a jihu. Kam až jednotlivé stavby sahají a které činnosti provádí jeden či druhý zhotovitel.

Plno otázek, které jsme řešili na jihu náměstí, jsme již předtím řešili i na severu náměstí. V tom byla situace jednodušší, protože jsme již byli na problémy připraveni a většinou jsme věděli, jak je řešit. Především to byla otázka únosnosti podloží zpevněných ploch. Podle vzorků zeminy odebraných z vrtů provedených před realizací stavby byla navržena sanace podloží pod zpevněnými plochami. Při vlastní realizaci se však ukázalo, že některá místa podloží vykazují menší únosnost než se předpokládalo, a proto muselo být podloží zpevněno více než předpokládala realizační projektová dokumentace.

Další nezanedbatelnou věcí, kterou jsme řešili, bylo sladění mobiliáře na jihu s mobiliářem na severu náměstí. Cílem bylo, aby vzhled mobiliáře, tedy laviček, odpadkových košů, informačních panelů, stojanů na kola, veřejného osvětlení a dalších byl co nejvíce podobný nebo nejlépe stejný. Málokdo totiž rozlišuje, že se jedná o dva různé projekty a dva samostatné zhotovitele. Většina chápe Masarykovo náměstí jako celek, který by měl navenek působit jako jeden ucelený prostor s jednotným výrazem.

Stavební práce dotýkající se bezprostředně okolních nemovitostí byly průběžně konzultovány a odsouhlaseny vlastníky jednotlivých nemovitostí tak, aby byly práce provedeny vždy na základě vzájemné dohody.

Při výkopových pracích jsme narazili na starý dřevěný vodovod, který pravděpodobně přiváděl vodu samospádem na náměstí do kašen. Vedle vodovodu byly nalezeny zbytky dřevěných trámů sloužící jako zpevnění prašné cesty. Všechny tyto, ale i další nálezy byly monitorovány a zdokumentovány v rámci archeologického výzkumu, který na stavbě podle zákona probíhal.

Na realizaci celého díla dohlížel kromě zástupců města, technického dozoru a autorského dozoru i orgán památkové péče, který dohlížel na to, jak jsou plněny podmínky závazného stanoviska vydaného k rekonstrukci Masarykova náměstí.

Dokončení rekonstrukce jižní části Masarykova náměstí se předpokládá 05.09.2014.

28.08.2014
Ing. Pavel Bednář
Odbor majetkový

Poskytnutí dotace

Město Velká Bíteš dne 27.02.2013 podalo na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, pracoviště Jihlava žádost o dotaci na projekt "Rekonstrukce Masarykova náměstí - jih" (dále jen „Projekt“). Žádost o dotaci byla podána v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod do oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek se zaměřením na podporu školství a volnočasových aktivit a revitalizace významných území měst ve vazbě na rozvoj ekonomických anebo volnočasových aktivit. Projektu bylo přiděleno registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/35.01430.

Náš projekt byl Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod dne 26.06.2013 schválen k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod.

Dne 24.07.2013 proběhla veřejnoprávní kontrola na místě u žadatele o dotaci z ROP Jihovýchod. Kontrola byla provedena jako ex-ante fyzická kontrola na místě pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod s kladným výsledkem.

Smlouva o poskytnutí dotace mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod a Městem Velká Bíteš byla uzavřena dne 05.11.2013. Celková výše poskytnuté dotace ze strukturálního fondu ERDF činí maximálně 8.692.842,37 Kč. Maximální procentní podíl dotace na skutečně vynaložených způsobilých výdajích projektu je 70 %. Předpokládané celkové a současně způsobilé výdaje jsou 12.418.347,37 Kč (včetně DPH).

V současné době probíhá výběr zhotovitele pro realizaci našeho projektu. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce je zadávána v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Vlastní fyzickou realizaci Projektu předpokládáme od 15.03.2014 do 31.07.2014. O co by se případně opozdilo zahájení prací, o to by se adekvátně prodloužilo i jejich ukončení. Našim záměrem je, abychom Projekt končili současně s navazujícím předchozím Projektem „Přestupního terminálu“.

Na Projektu budou pracovat kromě zhotovitele stavby také autorský dozor, technický dozor , koordinátor BOZP, archeolog a poradenská agentura. Všechny tyto zúčastněné bude koordinovat pověřený pracovník města.

Co Projekt „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“ obsahuje?

Hlavním cílem Projektu je komplexní úprava jižní části Masarykova náměstí ve Velké Bíteši. V návaznosti na probíhající rekonstrukci severní části náměstí dojde k celkovému řešení veřejné plochy Masarykova náměstí, díky čemuž dojde ke zvýšení atraktivnosti města a kvality života a k rozvoji ekonomických aktivit v samotném centru města. Tento cíl bude realizován prostřednictvím těchto aktivit:

  • úprava a výstavba doprovodné infrastruktury – veřejné osvětlení, rozšíření počtu parkovacích míst rozšíření parkovacího stání z 2,4 m na 2,5 m a umožnění bezplatného parkování, rozšíření ploch chodníků, vytvoření bezbariérového přístupu na předmětném území, usměrnění chodců prostřednictvím vyznačení míst pro bezpečné přecházení, vybudování zázemí pro pořádání kulturních akcí, zabudování mobiliáře, vysázení zeleně, atd.
  • úprava a výstavba technické infrastruktury – především silnoproudé rozvody, dešťová kanalizace s liniovými vpuštěni.

Veřejné osvětlení bude podél celého chodníku prostřednictvím pouličních lamp obdobných jako je např. v Kostelní nebo Hrnčířské ulici.

K dispozici bude 114 parkovacích míst, včetně vyhrazených míst pro tělesně postižené a pro přestup na autobusovou dopravu. Parkovací místa budou komfortnější šířky 2,5 m.

Veškeré zpevněné plochy, a to včetně středové průjezdné nyní asfaltové komunikace, budou vydlážděny kamennou dlažbou. Jednotlivé povrchy budou rozlišeny od sebe použitým kamenem a způsobem kladení.

Chodec bude od ostatní dopravy v ploše parkoviště ochráněn pomocí patníků, kovových sloupků, které mu vymezí bezpečnou zónu pohybu.

Nový mobiliář bude obsahovat především lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a informační panel. Nezapomněli jsme ani na místo pro osazení hlavní máje na tradiční bítešské hody a malé pódium 8 x 4 m se zastřešením.

Nově bude na jižní části náměstí vysázeno 11 kusů okrasných stromů s menší tvarovanou korunou ze skupiny okrasných třešní.

Veškeré zpevněné plochy budou odvodněny hustou soustavou liniových vpustí za ústěných do nových dešťových kanalizací, aby nedocházelo k tvorbě kaluží při dešti nebo v zimě při tání sněhu.

28.01.2014
Ing. Pavel Bednář
Odbor majetkový


Menu

Fulltextové vyhledávání