Poučení o zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

 • Informace o městě
  Tato sekce obsahuje základní informace o městě Velká Bíteš, historii města, jeho současném stavu, možnostech rozvoje a investičních možnostech, přístup ke geografickému informačnímu systému, zajímavé fotografie z města a blízkého okolí a možnost stáhnout si zpravodaj města v elektronické podobě. Zde také naleznete možnost prohlédnout si naše město on-line!
  Počet článků:
  0
 • Městský úřad a samospráva

  V této sekci naleznete informace o městském úřadě, povinně zveřejňovaných informacích, kontaktech, organizační struktuře, odborech, vyhláškách a poskytovaných službách. Rada města a Zastupitelstvo města tvoří samosprávu města Velká Bíteš.

  Počet článků:
  0
  • CzechPOINT
   Počet článků:
   1
  • Dotace Kraje Vysočina ve Velké Bíteši
   Počet článků:
   3
  • Elektronická podatelna
   Počet článků:
   1
  • Jiné úspěšné programy/dotační tituly
   Počet článků:
   1
  • Městský úřad

   V této sekci naleznete informace o městském úřadě, povinně zveřejňovaných informacích, kontaktech, organizační struktuře, odborech, vyhláškách a poskytovaných službách

   Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu, pracovníci úřadu

   • v čele úřadu stojí starosta
   • statutárním orgánem úřadu v pracovněprávních věcech je tajemník úřadu

   v oblasti samostatné působnosti

   • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města
   • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
   • vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města
   • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona
   Počet článků:
   1
  • Místostarostka
   Počet článků:
   1
  • MÚ - Dokumenty
   Počet článků:
   1
  • MÚ - Nařízení města
   Počet článků:
   2
  • MÚ - Odbor finanční

   Vedoucí odboru

   Bc. Věra Pokorná

   tel. 566 789 160

   e-mail: vera.pokorna@vbites.cz

   Počet článků:
   8
  • MÚ - Odbor majetkový

   Vedoucí odboru

   Ing. Ladislav Rada

    tel. 566 789 130

   e-mail: ladislav.rada@vbites.cz

   Počet článků:
   6
  • MÚ - Odbor správní

   Vedoucí odboru

   Bc. Tomáš Zedník

    tel. 566 789 150

   e-mail: tomas.zednik@vbites.cz

   Počet článků:
   19
  • MÚ - Odbor výstavby a ŽP

   Vedoucí odboru

   Ing. Ladislav Homola

    tel. 566 789 140

   e-mail: ladislav.homola@vbites.cz

   Počet článků:
   13
  • MÚ - Organizační struktura

   Město Velká Bíteš si vytváří své orgány

   Zastupitelstvo města (seznam členů Zastupitelstva města Velké Bíteše)
   - vrcholný orgán města
   - voleno je v komunálních volbách podle zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí na období 4 let
   - zastupitelstvo si vytváří své iniciativní a kontrolní orgány výbory
   - výbory zastupitelstva města

   Rada města
   (seznam členů Rady města Velké Bíteše)
   - volena je z řad zastupitelů na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva města
   - vytváří si své poradní a iniciativní orgány komise
   - komise rady města

   Starosta města

   • vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony,
   • podle zvláštních zákonů zřizuje zvláštní orgány a určuje náplň jejich práce,
   • jmenuje předsedy zvláštních orgánů, jejich zástupce a členy,
   • odpovídá za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční  kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
   • plní úkoly vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
   • řídí městskou policii,
   • pracuje s novinářskou veřejností, poskytuje informace, organizuje tiskové konference,
   • plní další úkoly vyplývající z vnitřních předpisů města, směrnic a usnesení rady města a zastupitelstva města.

    

   Místostarosta města

   • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci,

   • zabezpečuje ve vztahu k odborům koordinační a kontrolní úkoly, jimiž ho starosta pověří,
   • plní další úkoly vyplývající  z vnitřních předpisů města, směrnic a usnesení rady města a zastupitelstva města.

   Tajemník městského  úřadu

   • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,

   • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do úřadu,
   • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,  ve znění pozdějších předpisů, vůči zaměstnancům města zařazeným do úřadu,
   • předkládá radě města návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů městského úřadu,
   • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do úřadu,
   • vede a kontroluje docházku vedoucích odborů a kontroluje využívání pracovní doby podřízenými zaměstnanci,
   • vyhlašuje výběrová řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   • koordinuje plnění pracovních úkolů přesahujících působnost jednoho odboru,
   • řeší spory vzniklé mezi odbory úřadu při zabezpečování jejich společných pracovních úkolů v případě, že nedojde k dohodě vedoucích příslušných odborů,
   • stanoví kompetenční příslušnost určitého odboru či oddělení úřadu v případě nově vzniklé působnosti dle zvláštního zákona, která není řešena tímto organizačním řádem,
   • vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád úřadu a další vnitřní směrnice úřadu,
   • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním,
   • plní další úkoly vyplývající z vnitřních předpisů města, směrnic, usnesení rady města a zastupitelstva města a uložené mu starostou nebo místostarostou.

   Městský úřad

   • úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu, pracovníci úřadu
   • v čele úřadu stojí starosta
   • statutárním orgánem úřadu v pracovněprávních věcech je tajemník úřadu
   • v oblasti samostatné působnosti:
   • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města
   • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
   • rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem
   • vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města


   Organizační struktura městského úřadu, pracovní náplně odborů a oddělení

   I. Společná ustanovení

   Tajemník a všechny odbory zabezpečuji:

    

   • archivaci a evidenci svých spisových materiálů dle spisového a skartačního řádu

   • na svém úseku poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

   • na svém úseku aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

   • na svém úseku aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

    


   II. Zvláštní ustanovení - pracovní náplně

   ·         vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony,

   ·         podle zvláštních zákonů zřizuje zvláštní orgány a určuje náplň jejich práce,

   ·         jmenuje předsedy zvláštních orgánů, jejich zástupce a členy,

   ·         odpovídá za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční  kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,

   ·         plní úkoly vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,

   ·         řídí městskou policii,

   ·         pracuje s novinářskou veřejností, poskytuje informace, organizuje tiskové konference,

   ·         plní další úkoly vyplývající z vnitřních předpisů města, směrnic a usnesení rady města a zastupitelstva města. 

   Počet článků:
   6
  • MÚ - Tajemník
   Počet článků:
   4
  • MÚ - Volná místa
   Počet článků:
   27
  • MÚ - Vyhlášky města
   Počet článků:
   19
  • MÚ - Žádosti o informace
   Počet článků:
   3
  • Národní dotační zdroje
   Počet článků:
   6
  • Online služby
   Počet článků:
   5
  • OP ministerstva práce a sociálních věcí
   Počet článků:
   3
  • OP životní prostředí
   Počet článků:
   5
  • Potřebuji vyřídit...
   Počet článků:
   42
  • Povinně zveřejňované údaje
   Počet článků:
   17
  • Pronájmy
   Počet článků:
   2
  • Rada města
   Počet článků:
   5
  • IROP + OPŽP
   Počet článků:
   3
  • ROP Jihovýchod

   rop_propagace

   Počet článků:
   5
  • Rozpočet města
   Počet článků:
   19
  • Správní obvod
   Počet článků:
   1
  • Starosta
   Počet článků:
   1
  • Ukončené veřejné zakázky
   Počet článků:
   103
  • Usnesení rady města

   Usnesení Rady města Velká Bíteš jsou v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zveřejněna v upravené podobě. Plné znění usnesení je k dispozici na Městském úřadu Velká Bíteš pro oprávněné osoby dle § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

   Počet článků:
   132
  • Usnesení zastupitelstva

   Usnesení Zastupitelstva města Velká Bíteš jsou v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zveřejněna v upravené podobě. Plné znění usnesení je k dispozici na Městském úřadu Velká Bíteš pro oprávněné osoby dle § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

   Počet článků:
   27
  • Veřejné zakázky

   Město Velká Bíteš, jako veřejný zadavatel zde uveřejňuje všechny své veřejné zakázky, které zadává v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "Zákon") a v souladu s aktuálními Pravidly města Velká Bíteš určující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen "Pravidla").
   Dle § 27 Zákona se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na  služby částce 2.000.000 Kč nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6.000.000 Kč. Tyto veřejné zakázky se řídí Pravidly.
   Veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby více než 2.000.000 Kč nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce více než 6.000.000 Kč, se řídí Zákonem.
   Město Velká Bíteš má zřízen profil zadavatele na adrese www.vhodne-uverejneni.cz. Na tomto profilu zadavatele jsou zveřejňovány všechny veřejné zakázky, u kterých to nařizuje Zákon, pravidla poskytovatele dotace nebo jiný závazný dokument.

   Počet článků:
   22
  • Videozáznamy ze zasedání
   Počet článků:
   21
  • Volby
   Informace týkající se voleb - termíny voleb, seznam volebních místností, dokumenty ke stažení apod.

   Další informace můžete najít například na stránkách:
   www.mvcr.cz - aktuální informace na serveru Ministerstva vnitra
   www.volby.cz - volební server ČSÚ
   Počet článků:
   18
  • Výbory zastupitelstva města
   Počet článků:
   1
  • Významné akce města
   Počet článků:
   4
  • Zápisy ze zastupitelstva

   Zapisy Zastupitelstva města Velká Bíteš jsou v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zveřejněna v upravené podobě. Plné znění zápisu je k dispozici na Městském úřadu Velká Bíteš pro oprávněné osoby dle § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

   Počet článků:
   27
  • Zastupitelstvo
   Počet článků:
   6
  • Zprávy z radnice
   Počet článků:
   315
  • Městská policie

   Kontaktní informace Městská policie Velká Bíteš

   Městská policie Velká Bíteš
   Masarykovo náměstí 88
   595 01 Velká Bíteš

   url: http://www.velkabites.cz/

   telefon: 566 789 999

   e-mail: info@mpbites.cz

    


   Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

    

   Strážníci při své činnosti :

   • přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
   • dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
   • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
   • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
   • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho  obnovení
   • podílí se na prevenci kriminality v obci
   • provádí dohled na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích v obci
   • odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

    

   Strážník má při plnění úkolů obecní policie oprávnění :

   • požadovat od občanů potřebná vysvětlení
   • požadovat prokázání totožnosti
   • předvést osobu
   • odebrat zbraň
   • zakázat vstup na určená místa
   • otevřít byt nebo jiný nebytový prostor
   • odejmout věc
   • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
   • zastavovat vozidla
   • vstupovat do živnostenských provozoven a využívat zde svých oprávnění
   • používat donucovací prostředky a střelnou zbraň
   • používat prostředky pro měření rychlosti vozidel
   • požadovat provedení orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky

    

   Povinnosti a pravomoci strážníka jsou upřesněny zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii a při jejich využívání musí strážník dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i svoji vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s jeho činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem.                 

   Počet článků:
   2
 • Život ve městě
  V této sekci najdete seznam kulturních zařízení, různých spolků a sdružení pro Váš volný čas, dětských oddílů, nabídku různých kurzů, nápady, aktuální kulturní programy, pozvánky na kulturní a společenské akce a další informace, které Vám mohou pomoci rozhodnout se, co dělat ve volném čase.
  Počet článků:
  0
  • Výlety do okolí
   Počet článků:
   14
  • Sportovní zařízení
   Počet článků:
   2
  • Ubytování
   Počet článků:
   8
  • Restaurace
   Počet článků:
   7
  • Cukrárny, kavárny
   Počet článků:
   1
  • Muzeum

    

   muzeum.jpg

    

   Adresa

   Městské muzeum ve Velké Bíteši
   Masarykovo náměstí čp. 5
   595 01 Velká Bíteš

   Ředitel: Mgr. Ivo Kříž
   Tel.:     +420 566 789 380
   Mobil:  +420 731 852 112; E-mail: muzeum.velkabites@seznam.cz
   Web:   www.muzeumbites.cz

   Tradiční lidová kultura
   Detašované pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč
   Etnograf: Silva Smutná
   Masarykovo náměstí 5
   595 01  Velká Bíteš
   Mobil:   +420 731 148 905
   E-mail: muzeum.v.bites@seznam.cz

   POZOR!!! V pátek 28. srpna 2015 muzeum z technických důvodů otevřeno pouze do 12 hodin!

   Otevírací doba a vstupné
   Muzeum je otevřeno sezónně, a to od začátku měsíce května do konce září ve všední dny mimo pondělí a státní svátky od úterý do pátku od 8 hod. do 12 hod. a od 14 hod. do 16 hod. Vstupné pro dospělé je 10 Kč, pro děti a studenty 5 Kč. Držitelé průkazek AMG, ICOM, členové Muzejního spolku Velkobítešska a návštěvníci v lidových krojích (v čase lidových slvností) mají vstup zdarma. Pro ostatní veřejnost je vstup zdarma v Den muzeí (18. května) a ve Dny evropského dědictví (11. a 12. září - avšak mimo čas bítešských hodů). Badatelskými dny jsou pátky s možností využití příruční odborné knihovny v pracovně muzea.

   Pro zájemce je také možno po předchozím objednání zrealizovat prohlídku kostela sv. Jana Křtitele s výkladem ke stavbě samotné i k opevnění nacházejícím se kolem kostela, které bylo součástí městských hradeb.

   Upozornění

   Expozice a výstavy je možné shlédnout i mimo sezónu. Prosíme však o předešlé telefonické nebo mailové objednání.

    

   Vzhledem k minimálnímu personálnímu stavu muzea je změna otvírací doby vyhrazena! Jednotlivcům i hromadným návštěvám se doporučuje telefonické objednání předem - tel.: 566 789 380, 731 852 112; e-mail: muzeum.velkabites@seznam.cz.

    

   Počet článků:
   6
  • Městská knihovna
   Počet článků:
   1
  • Domov důchodců

   fofo_budova.jpgDomov důchodců Velká Bíteš
   Poliklinika - Domov důchodců
   vedoucí soc. služeb: Petra Veselá
   Tyršova 223, 595 01 Velká Bíteš
   tel.: 566 533 041
   e-mail: socsluzby.vb@seznam.cz
   Počet článků:
   11
  • Folklor
   Jabloňov, budova obecního úřadu
   pátek 5. února 2010, začátek v 17:30 hodin

   MASOPUSTNÍ OBYČEJE
   na Podhorácku


   Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolupráci
   s Městským muzeem ve Velké Bíteši
   a Obecním úřadem Jabloňov Vás srdečně zvou na besedu
   s etnografkou z Pracoviště tradiční lidové kultury.
   Mluvené slovo doprovodí fotografický a filmový materiál
   pořízený v několika posledních letech při terénním výzkumu
   obyčejových tradic v našem regionu
   Počet článků:
   2
  • Školství
   Ve Velké Bíteši jsou 2 mateřské školy, 3 základní školy, základní umělecká škola a střední odborné učiliště.
   Počet článků:
   7
  • Zájmové organizace

   Nabízíme možnost zveřejnění informací o dalších zájmových organizacích ve Velké Bíteši.
   Dotazy na adrese
   webmaster@vbites.cz

   Počet článků:
   7
  • Zdravotnictví

   V této sekci najdete seznam zdravotnických zařízení ve Velké Bíteši včetně kontaktních informací a ordinačních hodin. Dále zde najdete informace o dětské psychiatriké léčebně.

    

    

   Počet článků:
   1
  • Pečovatelská služba
   Počet článků:
   1
  • Církve
   Počet článků:
   2
 • Nekategorizováno
  Počet článků:
  34
 • Externí články
  Počet článků:
  0