Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Potřebuji vyřídit… > Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 2/2023 města Velká Bíteš.

Poplatek za komunální odpad platí:

 1. fyzická osoba přihlášená [1] ve městě
 2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, a která je umístěna na území města.
 3. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinny plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, zánik své poplatkové povinnosti, nebo změnu údajů uvedených v ohlášení, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla, zanikla nebo došlo ke změně údajů uvedených v ohlášení.

Sazba poplatku činí 1000 Kč.

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby ve městě, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci[1]

 1. není tato fyzická osoba přihlášena ve městě, nebo
 2. je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území města, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci[2]

 1. je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
 2. poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
 3. je poplatník od poplatku osvobozen.

V případě, že poplatník uhradil již poplatek za celý kalendářní rok, je oprávněn žádat o vrácení přeplatku, jeho výše musí být větší než 200 Kč. Poplatník musí vyplnit žádost o vrácení přeplatku.

Poplatek je splatný:

 • Poplatek je splatný ve čtyřech čtvrtletních stejných splátkách, a to nejpozději do konce následujícího čtvrtletí, nebo jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do konce měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ Velká Bíteš (kancelář č. B18, 2.budova), zaplacením na účet č.: 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky, a.s. - nutno uvést variabilní symbol, který je možno získat u správce poplatku, nebo čtvrtletně ze SIPO, kdy poplatník musí nahlásit správci poplatku spojovací číslo.

V případě dotazů se můžete obrátit na správce poplatku: hlavní pokladna

Dokumenty ke stažení


[1] § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

[2] § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

Vysvětlivky:

[1] Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje

 1. přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 2. ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
    1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
    2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
    3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
    4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

 

Menu

Fulltextové vyhledávání