Volby do Evropského parlamentu

Volební právo občanů jiných členských států EU

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky naleznete zde.

INFORMACE v jazycích všech členských států EU o zásadách a způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky jsou k vyzvednutí na MěÚ Velká Bíteš, kancelář č. 7.

Možnost volit na voličský průkaz:

Voličský průkaz vydává:

  1. obecní úřad voliči, který je u tohoto úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden
  2. zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném tímto zastupitelským úřadem

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. do 22.05.2019 do 16:00 hod., nebo uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, tj. do 24.04.2019, nebo podáním, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu, tj. do 17.05.2019.

Toto podání musí být v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. V případě, že si volič obstará ověření podpisu na žádosti o vydání voličského průkazu na obecním úřadě, je tento úkon osvobozen od správních poplatků. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle do vlastních rukou.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

docxŽádost o voličský průkaz 16.11 KB

Zveřejňované volební dokumenty, ostatní informace naleznete na Úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš

Veškeré potřebné informace k volbám najdete:

Kontakty

Kontaktní osoba: Darina Burianová, e-mail: darina.burianova@vbites.cz, tel. 566 789 155