Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 5. – 6. října 2018

  Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny prezidentem republiky na 5. a 6. října 2018.

  Pracovník Městského úřadu s osvědčením kancelář tel. mobil.  e-mail

  Darina Burianová

  referent odboru správního


  Osvědčení Krajského úřadu Kraje Vysočina o vykonané zkoušce potřebných znalostí na úseku voleb č. 3/2014 ze dne 13.03.2014

  Přízemí hlavní budovy kancelář č. 7 566 789 155 702 180 743 darina.burianova@vbites.cz

   

   

  Kandidátní listiny - jmenné seznamy za Velkou Bíteš

  https://volby.cz/pls/kv2018/kv2211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=12&xdz=2&xnumnuts=6105&xobec=596973

   

   

   

   

  INFORMACE REGISTRAČNÍHO ÚŘADU

  docxsdeleniRU.docx74.14 KB

  docxpocet_podpisu.docx74.55 KB

  Informace a vzory pro volební strany:

  docx01_INFORMACE_pro_volebni_strany_k_3152018.docx

  doc03a_VZOR_kand_listiny_politicke_strany__hnuti_k_3152018.doc39 KB

  doc03b_VZOR_kand_listiny_koalice_k_3152018.doc42 KB

  doc03c_VZOR_kand_listiny_nezavisleho_kandidata_k_3152018.doc33 KB

  doc03d_VZOR_kand_listiny_sdruzeni_nezavislych_kandidatu_3152018.doc37.5 KB

  docx03e_VZOR_kand_listiny__sdruzeni_polit_strany_-_hnuti_a_nezavislych_kandidatu_k_3152018.docx16.39 KB

  docx04_VZOR_prohlaseni_kandidata.docx13.03 KB

  docx05_VZOR_petice_pro_NK_nebo_SNK.docx16.3 KB

  docx06a_VZOR_prohlaseni_kandidata_o_vzdani_se_kandidatury.docx12.38 KB

  docx06b_VZOR_prohlaseni_zmocnence_o_odvolani_kandidatury_kandidata_-1.docx12.78 KB

  docx06b_VZOR_prohlaseni_zmocnence_o_odvolani_kandidatury_kandidata_.docx12.78 KB

  docx07_VZOR_seznamu_pro_delegaci_do_OVK_-_tzv_delegacenky.docx17.14 KB

   

   

  INFORMACE PRO VOLIČE

  Seznamy voličů

  Základní informace

  Stálý seznam voličů vede Městský úřad Velká Bíteš pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Velké Bíteši. Každý volič si může v úředních hodinách na odboru správním v kanceláři č. 7 (hlavní budova) ověřit, zda je v seznamu zapsán, popř. může požadovat doplnění údajů či provedení oprav.

  Informace pro cizince – občany EU

  Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že:

  • alespoň ve druhý den voleb (tj. 6.10.2018) dosáhl věku nejméně 18 let a
  • je v den voleb v obci přihlášen k trvalému popř. přechodnému pobytu.

  Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie ( Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, Švédsko), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva. Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

  Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat Městskému úřadu Velká Bíteš, odbor správní, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš (hlavní budova), a to již v současné době, nejpozději však do 3. října 2018 do 16.00 hodin. Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého popř. přechodného pobytu (adresa) v ČR.

  Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého popř. přechodného pobytu (adresa) v ČR.

  docxtiskopis: žádost o zápis do dodatku12.95 KB 

  Pokud volič - občan jiného státu EU - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva města Velká Bíteš nemůže!

  Požadavky na přenosnou hlasovací schránku adresujte na : e-mail: darina.burianova@vbites.cz tel: 566 789 155

  INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ a STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

  pdfStanoveni_minimalniho_poctu_clenu_okrskovych_voleb.pdf236.41 KB 

  Oznámení o době a místě konání voleb

  pdfOznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb.pdf306.81 KB

  Jmenování zapisovatelů

  pdfJmenovani_zapisovatelu.pdf393.88 KB

   

   

  INFORMACE PRO ČLENY OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

  A) Informace pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí ve Velké Bíteši

  Ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb. může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb (tj. do 5. 9. 2018 do 16:00 hodin) delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé z 9 okrskových volebních komisí ve městě Velká Bíteš.

  Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která k seznamu přiloží kopii tohoto pověření. Seznam podepíše zmocněnec či jím pověřená osoba.

  Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat, abyste u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů - tj.:

  • jméno, příjmení,
  • datum narození,
  • adresa místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka,

  pokud možno uváděli i telefonický kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni, aby bylo možné vámi předané podklady co nejrychleji zpracovat. Připomínáme, že v souladu s výše uvedeným zákonem člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tyto volby.

  Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt a současně bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš, oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

  B) Informace k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí

  První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat v úterý 11. 9. 2018 v zasedací místnosti Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, takto:

  • pro okrskové volební komise č. 1 - 4 ve 14 :00 hod.
  • pro okrskové volební komise č. 5 - 9 ve 14:30 hod.

  Dne 21.09.2018 se v přísálí Kulturního domu ve Velké Bíteši, Vlkovská č.p. 482 v době od 09:00 hod. uskuteční pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí školení k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování voleb.

   

  ODKAZY

  Informace MVČR:

  http://www.mvcr.cz/clanek/kandidatura-volebni-strany-typu-nezavisly-kandidat-a-sdruzeni-nezavislych-kandidatu-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci.aspx

  Informace Krajského úřadu Kraje Vysočina

  https://www.kr-vysocina.cz/volby%2Ddo%2Dzastupitelstev%2Dobci%2D2018/ds-303982/p1=94804

   

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.