Volba prezidenta České republiky

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve  Sbírce zákonů pod č. 275/2017, v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

A) pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí ve  Velké Bíteši

Ve smyslu zákona č. 275/2012 Sb. může v termínu nejpozději 30 dnů před konáním volby (tj. do 13. 12. 2017) delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé z 9 okrskových volebních komisí ve Velké Bíteši:

 • občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována,
 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která k seznamu přiloží kopii tohoto pověření.

Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat, abyste u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů - tj.:

jméno, příjmení,

datum narození,

adresa místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka,

pokud možno uváděli i telefonický kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni, aby bylo možné vámi předané podklady co nejrychleji zpracovat. Připomínáme, že v souladu s výše uvedeným zákonem člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tuto volbu.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt a současně bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce   a webových stránkách   města  Velká Bíteš, oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

B) k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat v pondělí 18. 12. 2017 v zasedací místnosti Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87:

 • pro okrskové volební komise č. 1 - 4 v 15:00 hod.
 • pro okrskové volební komise č. 5 - 9 v 15:30 hod.

Dne 11.01.2018 se v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 09:00 hod. uskuteční pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí školení k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbě prezidenta.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY PRO VOLBU PREZIDENTA ČR

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí (viz blíže informace ministerstva vnitra).
Požádat o vydání voličského průkazu může volič již nyní obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu.

Žádost občanů s trvalým pobytem ve Velké Bíteši lze podat

 • Osobně až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, a to v úředních hodinách na pracovišti:
  Městský úřad Velká Bíteš, odbor správní, kancelář č. 7, hlavní budova, Masarykovo náměstí 87
 • Podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018, na adresu:
  Městský úřad Velká Bíteš, odbor správní, Masarykovo náměstí 87, 595 01  Velká Bíteš

Podání může být učiněno v těchto formách:

 • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
 • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. : 67zb7hf

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát !

 

DOKUMENTY

 

pdfRozhodnuti_predsedy_Senatu_PCR_c_275-2017_Sb-1.pdf23.07 KB

xlsDelegovani_clenu_OVK2017.xls49 KB

docxMin_pocet_clenu_a_info_o_poctu_OVK.docx74.52 KB

docxPlna_moc_k_prevzeti_volicskeho_prukazu_Prezident.docx14.92 KB

docxZadost_o_vydani_VP_PREZIDENT.docx16.61 KB

 

 

 

docxJmenovani_zapisovatelu.docx74.99 KB

docxPozvanka.docx74.34 KB

 

docxOznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb.docx76.34 KB

 

KONTAKTY

WEBOVÉ STRÁNKY

Ministerstvo vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx

Krajský úřad Kraje Vysočina: https://www.kr-vysocina.cz/volba-prezidenta/ds-303730/p1=90794