Modernizace výtahu v druhé budově Polikliniky v ulici Tyršova 223, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky

„Modernizace výtahu v druhé budově Polikliniky v ulici Tyršova 223, Velká Bíteš“Zadavatel

Město Velká Bíteš

Poštovní adresa: Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

IČ: 00295647

Statutární zástupce: Ing. Milan Vlček, starosta města

Kontaktní osoba:   Ing. Eva Červinková / Ing. Ladislav Rada

                                          566 789 138 / 566 789 130

                 eva.cervinkova@vbites.cz / ladislav.rada@vbites.cz

 


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých stavebních prací a dodávek v rozsahu zadávací dokumentace, jejíž součástí je příloha č. 1 – Technická specifikace, která blíže popisuje podmínky pro modernizaci stávajícího výtahu.

 

Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny jednoho výtahu a opláštění výtahových šachet v druhé budově Polikliniky, Tyršova 223. Původní výtah bude nahrazen novým výtahem. Výtah bude umístěn ve stávajícím prostoru šachty a strojovny.

 

Součástí veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, která bude ověřena autorizovanou osobou, včetně zajištění nezbytných stanovisek (Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina). Všechny nově instalované komponenty výtahu budou splňovat požadavky nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, vyhlášky č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,  a ČSN EN 81 – 73.

 

Dodavatel výtahu, na základě uvedených technických údajů a případně prohlídky výtahu, navrhuje vlastní způsob modernizace, který bude řešit odstranění všech bezpečnostních rizik dle ČSN EN 81 – 73 a v maximální možné míře zvýšit komfort uživatele.

 

 

Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

 


Platnost od
11.12.2019


Platnost do

06.01.2020

 


Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále půdorysy jednotlivých podlaží + řez výtahovou šachtou a obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky.

 

 

Příloha

pdfVyzva_uchazec.pdf

pdfPriloha_c1_Technicka_specifikace.pdf

pdfPriloha_c2_Kryci_list_nabidky.pdf

pdfPriloha_c3_Cestne_prohlaseni.pdf 

pdfPriloha_c4_Navrh_smlouvy_o_dilo.pdf

pdfPriloha_c5_Pudorysy_a_rez.pdf

 

Protokol z otvírání obálek s nabídkami:

pdfProtokol_z_otevirani_obalek.pdf