12/20 - 08.06.2020 Zápis ze zastupitelstva města

 

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 12/2020

konaného dne 08.06.2020 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

Dle prezenční listiny přítomni: Ing. et Ing. Jan Václav Brym, Mgr. Markéta Burešová, Mgr. Pavel Holánek, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Josef Janšta, Ing. Josef Jelínek, Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Mgr. Aleš Koubek, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Zdeněk Mazánek, Mgr. František Melichar, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Alois Špaček, MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš bylo zahájeno v 17:05 hodin starostou města panem Ing. Milanem Vlčkem. Pan starosta konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Pan starosta dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina (20 členů zastupitelstva města), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Pan starosta přítomné informoval, že bude pořizován audiovizuální záznam za účelem informování občanů dle jednacího řádu zastupitelstva města. Pan starosta určil za skrutátora referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

Příchod pana Ing. Tomáše Pelána v 17:06 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Mgr. Pavla Holánka a pana MUDr. Svatopluka Horka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Pavla Holánka a pana MUDr. Svatopluka Horka.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 1/12/20/ZM bylo přijato.*

 

2. Schválení programu zasedání

Pan starosta předložil ke schválení program zasedání dle návrhu rady města a vyzval k podání případných návrhů na doplnění. Pan Ing. Kučera: V Exitu bylo avizováno, že zde bude bod hody 2020. Pan starosta uvedl, že to byla mylná informace a dal hlasovat o navrženém programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Projednání činnosti výborů ZM
 4. Závěrečný účet města za rok 2019
 5. Účetní závěrka města k 31.12.2019
 6. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022
 7. Plnění rozpočtu města k 31.05.2020
 8. Rozpočtová opatření č. 2/2020,3/2020 a 4/2020 na vědomí
 9. Rozpočtové opatření č. 5/2020 ke schválení
 10. Poskytnutí dotace z rozpočtu města SDH Košíkov
 11. Směna pozemků p.č. 4682/1, 4680/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1337/1 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1859/1 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 940/3 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatný převod pozemku p.č. 1180/41 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatné nabytí id. ½ pozemku p.č. 298/2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 17. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1874/1 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4691 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3269 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Směna části pozemku p.č. 3311 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Směna části pozemku p.č. 4282/2 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Směna části pozemku p.č. 2440, 3074, části pozemku p.č. 3324 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4687, 4601 v k.ú. Velká Bíteš a části pozemku p.č. 1551/1 v k.ú. Březské
 24. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4685 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Směna pozemku p.č. 3326/1 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Směna části pozemku p.č. 3286/3 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4692 a pozemku p.č. 3009/63 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
 29. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
 30. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 31. Statut Zpravodaje Město Velká Bíteš
 32. Diskuze
 33. Závěr

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/12/20/ZM bylo přijato.

 

3. Projednání činnosti výborů ZM

Pan starosta sdělil, že k dnešnímu dni písemně podali rezignaci na funkci člena kontrolního výboru pan Alois Špaček, pan Petr David a pan Antonín Jízdný. Pan Špaček: V této situaci, kdy kontrolní výbor zřejmě neplní svou činnost, se odmítám nadále podílet na činnosti výboru, který překračuje kompetence dané mu zákonem o obcích. Pan Mgr. Koubek: V čem porušuje kontrolní výbor zákon o obcích a v čem spočívá, že výbor neplní svou funkci? Pan Špaček: Kdo si bude chtít přečíst zápisy, uvidí sám, čím se výbor zabývá. Otevírané úkoly na kontrolním výboru, některé, překračují kompetence, a proto se nehodlám podílet na jeho činnosti. Pan starosta: Je to záležitost kontroly městské policie a další věci, neustálé vracení do hry statutu zpravodaje, opakované řešení sochy Komenského. Vše je možné si přečíst v zápisech kontrolního výboru a o čem se tam vlastně hlasuje. Pan Mgr. Koubek: Socha Komenského se řešila opakovaně, protože jsme nedostali hned všechny materiály. Zpravodaj se řešil opakovaně, že materiály byly postupně, trvala dlouho příprava statutu zpravodaje a protože nedošlo k otištění našeho článku. Není nic proti ničemu, aby kontrolní výbor zkontroloval městskou policii. Pan starosta: Kontrolní výbor nesplňuje to, k čemu je zákonem zřízen. Pan Ing. Machola se dotázal, zda se bude kontrolní výbor scházet, než se dovolí noví členové? Pan starosta: Sám jste kritizoval činnost výboru. Pan Ing. Machola: Máte pravdu, že se mi nelíbilo, jak je výbor veden, neměl plán činnosti. Mé výhrady byly na místě, je to logickým vyústěním. Pan Mgr. Koubek: Ve středu má být kontrolní výbor, pokud se sejdeme čtyři, jsme usnášeníschopní. Pan starosta přednesl návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

1. bere na vědomí rezignaci pana Aloise Špačka na funkci předsedy a člena kontrolního výboru, rezignaci pana Petra Davida na členství v kontrolním výboru a rezignaci pana Antonína Jízdného na členství v kontrolním výboru,

2. odvolává z funkce člena kontrolního výboru:

pana Ing. Libora Kotačku,

pana Ing. Aloise Koukolu, CSc.,

paní Mgr. Dagmar Macholovou,

pana Mgr. Aleše Koubka,

3. rozhoduje volit předsedu a další členy kontrolního výboru na následujícím zasedání zastupitelstva města.

Pan Rovenský: Mělo by se o jednotlivých bodech usnesení hlasovat postupně. Pan Mgr. Koubek se dotázal paní tajemnice, zda mohou hlasovat o odvolání členů výboru, když odvolání nebylo v programu zasedání. Paní tajemnice: Pan starosta odvolání navrhl v rámci tohoto bodu „Projednání činnosti výborů ZM“. Pan Mgr. Koubek: Odvolání mělo být v programu a měl být k němu podklad. Pan starosta: Podkladem jsou doručené rezignace před zasedáním, seznámil jsem vás s nimi. Pan Mgr. Koubek: To nemusí brát ZM na vědomí. Paní místostarostka: Mělo by být sděleno na nejbližším zastupitelstvu. Pan starosta: Měli jsme mandát předložit v rámci tohoto bodu. Pan Ing. Machola přečetl ustanovení z jednacího řádu výborů, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny, kontrolní výbor tedy mohl pracovat dál a v září dovolit zbývající členy Pan Ing. Kotačka: Proč není odvolán pan Špaček z funkce člena? Pan starosta: Pan Špaček se sám vzdal funkce. Pan Mgr. Koubek: Proč mají být odvoláni zbývající čtyři členové výboru? Pan starosta: Činnost výboru neodpovídala zákonu, kriticky se vyjádřil i pan Machola. Paní místostarostka připomněla vyjádření o kontrolním výboru na ZM v prosinci 2019 a přečetla ze zápisu vyjádření Ing. Macholy: „Dlouhodobě sleduji činnost KV, točíte se v kruhu. Rád bych viděl plán činnosti KV. Neviděl jsem, že byste zkontrolovali jedno usnesení RM nebo ZM, což máte dělat ze zákona o obcích. Zápisy jsou nedostatečné. KV nebyly dodány požadované materiály. Jediný koncept je, že se scházíte jednu středu v měsíci.“ Dále přečetla vyjádření Mgr. Koubka: „Výbor má problém komunikace. Ani usnesení FV nemají reflexi v praxi.“ Dále přečetla vyjádření Ing. Kotačky: „Jako člen KV jsem zaznamenal na jednom výboru 59 min. spor Koubek Špaček. Uvedl příklad přípravy programu, radní a koaliční partner by neměl být předsedou takového orgánu.“ Pan Mgr. Koubek: Já jsem se držel v poslední době výrazně zpět, činnost výboru je především vizitkou jeho předsedy. Připomněl panu Špačkovi, jak asi před rokem chtěl navrhnout svoje odvolání pro nekompetentnost. Pan Rovenský: V programu ZM není odvolání. Paní místostarostka: Je to v rámci tohoto bodu. Pan Rovenský navrhl, aby se hlasovalo pouze o 1. části usnesení, že ZM bere na vědomí rezignaci pana Špačka, pana Davida a pana Jízdného na členství v kontrolním výboru. Pan starosta nechal hlasovat o návrhu pana Rovenského.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 12, zdrželi se 0

Usnesení nebylo přijato.

Pan starosta znovu přečetl původní návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

1. bere na vědomí rezignaci pana Aloise Špačka na funkci předsedy a člena kontrolního výboru, rezignaci pana Petra Davida na členství v kontrolním výboru a rezignaci pana Antonína Jízdného na členství v kontrolním výboru,

2. odvolává z funkce člena kontrolního výboru:

pana Ing. Libora Kotačku, Ph.D.,

pana Ing. Aloise Koukolu, CSc.,

paní Mgr. Dagmar Macholovou,

pana Mgr. Aleše Koubka,

3. rozhoduje volit předsedu a další členy kontrolního výboru na následujícím zasedání zastupitelstva města.

Výsledek hlasování: pro 12, proti 9, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/12/20/ZM bylo přijato.*

 

Pan starosta informoval, že k dnešnímu dni z funkce člena finančního výboru odstoupili paní Bc. Ilona Kalová, pan Petr Vondrák, pan Ing. Bohumil Hejtmánek a pan Ing. Lumír Kresta, CSc. Vzhledem k tomu, že odstoupila většina členů finančního výboru, navrhl postupovat jak v případě kontrolního výboru, odvolat zbývající členy a nové zvolit na dalším zastupitelstvu. Přednesl návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

1. bere na vědomí rezignaci paní Bc. Ilony Kalové na členství ve finančním výboru, rezignaci pana Petra Vondráka na členství ve finančním výboru, rezignaci pana Ing. Bohumila Hejtmánka na členství ve finančním výboru a rezignaci pana Ing. Lumíra Kresty, CSc. na členství ve finančním výboru,

2. odvolává z pozice člena finančního výboru a funkce předsedy finančního výboru pana Ing. Ondřeje Macholu,

3. odvolává z funkce člena finančního výboru:

pana Jaroslava Hofmanna,

pana Ing. Tomáše Kučeru,

4. rozhoduje volit předsedu a další členy finančního výboru na následujícím zasedání zastupitelstva města.

Pan Ing. Machola poděkoval členům za spolupráci a sdělil, že si myslí, že finanční výbor pracoval dobře. Pan Ing. Kučera: Nechápu, když někteří členové odstoupí, proč se mají zbývající odvolávat. Kontrolní a finanční výbor musí být ze zákona zřízeny. Je dobrým zvykem, že předseda kontrolního výboru je člen opozice. Teď byl předseda členem RM a ze stejného uskupení jak starosta. To tady v Bíteši nikdy nebylo. Této volbě odpovídá i způsob, jak odvoláváte členy výborů. Nezazněla žádná výtka na činnost finančního výboru. Mám obavy, že jak jste si zvolili stavební komisi, kde jsou jen členové, kteří kandidovali za koalici, popř. radní z koalice, tak nejsilnější člen opozice KDU-ČSL, která vyhrála volby, tam nemá zástupce s odůvodněním, že byli voleni odborníci. Minimálně náš člen ZM Ing. Brym je odborník oproti některým jiným členům komise. Mám obavy, jaké si zvolíte členy výborů. Nehodila se vám práce opozice ve výborech. Na konci máme bod statut zpravodaje. Tam jde také o to, udržet si vliv, co vychází ve zpravodaji. Od r. 2010 jsme se snažili, aby byl zpravodaj nezávislý na starostovi a nepovedlo se nám to. Paní místostarostka zmínila osobní zkušenost, kdy v roce 2010 byla členka RM, členka KDU-ČSL paní Ing. Zavadilová předsedkyní finančního výboru za situace, kdy KDU-ČSL měla v radě většinu. ODS se nedostala ani do jednoho výboru, návrhy nám nebyly přijaty. Pan Ing. Kučera: Já jsem mluvil o předsedovi kontrolního výboru. Paní místostarostka: Princip je to stejný. Pan Ing. Kučera: ODS tehdy nikoho nenominovala. Paní místostarostka: Nominace nebyly podány, protože bylo řečeno, nepodávejte, je to zbytečné. Pan Rovenský: Máme rok 2020. Máte většinu, my jsme tady zbytečně. Pan starosta: V září by to měl být restart. Budeme hledat řešení ve prospěch města. Pan Ing. Kotačka: Koalice měla v kontrolním výboru prostou většinu. Jestli jste nespokojeni s tím, jak čtyři proti třem špatně pracují a hlasují, zvažte to při hlasování v září. Pan Ing. Machola: Ve finančním výboru jsme se na většině usnesení shodli. Pan Ing. Janšta: Mám obavy, jaké bude nové složení. Nejhorší by pro vás asi bylo, kdybyste kontrolovali sami sebe. Pan Mgr. Melichar: Proč budeme odvolávat členy finančního výboru? Myslím, že finanční výbor fungoval perfektně. Pan starosta: Mám jiný názor. Bylo to i fungováním předsedy finančního výboru, se mnou nikdy osobně nekomunikoval, do výboru jsem nikdy nebyl přizván. Komunikoval navíc pouze nepřímo přes sekretariát. Pan Ing. Machola: Nechápete funkci výborů. Výbor nespadá pod vás, ani radu. Vy nemáte co zasahovat do činnosti výboru. Ani členové výboru nepožadovali, abyste byl přizván. Výbor odhalil některé nesrovnalosti, což se vám nehodilo. Popsal překážky, které jim byly kladeny. Pan starosta: Nepochopil jsi funkci předsedy, který si má zajistit informace jako podklad pro objektivní rozhodování výboru. Byly hodnoceny materiály, které byly rozpracované, ne konečné. Chyba byla v komunikaci, i ve vztahu k řediteli ICKK. Pan Ing. Tomáš Kučera: To že finanční výbor pracoval s dobrými informacemi, dokládá rozpočet 2019. Museli jste vzít úvěr, jak finanční výbor předpokládal. Informace z finančního výboru předběhly informace koalice. Paní Mgr. Burešová uvedla, že za 1,5 roku fungování výboru mohl pan starosta upozornit, že požadavky nemají být zasílány paní sekretářce, ale jemu. Je to z jejího pohledu marginální problém. Když finanční výbor upozorňoval na zadluženost města, mělo k tomu být přihlédnuto. Pan starosta argumentoval nutností dofinancovat rekonstrukci základní školy, která je velice dobře hodnocena. Pan Ing. Kučera popsal přípravu rekonstrukce základní školy a její financování úvěrem. Když se v ZM schvalovaly peníze na sochu, tak ani koaliční zastupitelé nevěděli, že se bude muset vzít další úvěr.

Pan starosta znovu přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

1. bere na vědomí rezignaci paní Bc. Ilony Kalové na členství ve finančním výboru, rezignaci pana Petra Vondráka na členství ve finančním výboru, rezignaci pana Ing. Bohumila Hejtmánka na členství ve finančním výboru a rezignaci pana Ing. Lumíra Kresty, CSc. na členství ve finančním výboru,

2. odvolává z pozice člena finančního výboru a  funkce předsedy finančního výboru pana Ing. Ondřeje Macholu,

3. odvolává z funkce člena finančního výboru:

pana Jaroslava Hofmanna,

pana Ing. Tomáše Kučeru,

4. rozhoduje volit předsedu a další členy finančního výboru na následujícím zasedání zastupitelstva města.

 

Pan Mgr. Koubek diskutoval s panem starostou, zda se bude projednávat zápis výboru, který byl v podkladových materiálech. Pan Mgr. Koubek navrhl, aby se hlasovalo zvlášť o bere na vědomí rezignaci, zvlášť o odvolání členů finančního výboru a zvlášť o další volbě. Hlasovalo by se 3x o samostatných návrzích usnesení. Po vyjasnění otázky, že se bude hlasovat o procesním postupu, dal pan starosta hlasovat o návrhu usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje hlasovat ve věci finančního výboru postupně ve třech usneseních tak, jak navrhl pan Mgr. Aleš Koubek.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 12, zdrželi se 0

Usnesení nebylo přijato.

 

Pak dal pan starosta hlasovat o původním návrhu usnesení, které přednesl on.

Výsledek hlasování: pro 12, proti 9, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/12/20/ZM bylo přijato.*

 

Pan Rovenský: K odvolání nebyly předloženy podkladové materiály, neviděl jsem rezignace, které má pan starosta na stole.

Odchod pana Vojtěcha Pernici, pana MUDr. Jaroslava Štefka, pana MUDr. Svatopluka Horka a pana Zdeňka Mazánka v 18:23 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM).

Pan Mgr. Koubek: Pokud někdy dostáváme materiály tzv. na stůl, tak nám mohly být rezignace alespoň nakopírovány a dány na stůl na začátku zasedání. Pan starosta: Rezignace vám pošleme. Pan Rovenský: To je pozdě, když jsme je vzali na vědomí.

Příchod pana Vojtěcha Pernici v 18:26 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Paní místostarostka vysvětlila, že rezignace jsou účinné již dnem doručení na podatelnu. Nejsou účinné až vzetím na vědomí. Paní Mgr. Burešová: Jaký je důvod neprojednání zápisů výborů, které jsou v podkladových materiálech?

Odchod pana Vojtěcha Pernici a pana Ing. Josefa Jelínka v 18:29 hodin (celkem přítomno 16 členů ZM).

Pan starosta: Se zápisy jste měli možnost se seznámit. Vrátíme se k nim v nové sestavě. Pan Mgr. Koubek: Zápis výborů je v materiálech pro ZM a je platný. Není důvod, aby s ním bývalý předseda neseznámil členy ZM. Pan starosta: Předpokládám, že jste si zápis přečetli doma. V 18:30 hodin pan starosta vyhlásil pětiminutovou přestávku k vyjasnění stanovisek. V jednání bylo pokračováno v 18:38 hodin za přítomnosti 19 členů ZM.

Pan starosta: Vyjdeme vstříc požadavku na projednání zápisů výborů. Udělil slovo panu Špačkovi, který přečetl zápisy č. 14/2020 a č. 15/2020 z jednání kontrolního výboru. Pan Rovenský: Čtete jen to, co je v podkladech, bez komentáře. Pan Špaček: Je tady i veřejnost. Pan starosta vám říkal, že jste si mohli zápisy přečíst. Pan starosta: V minulosti také byly zápisy projednány bez komentáře.

Příchod pana MUDr. Jaroslava Štefka a pana MUDr. Svatopluka Horka v 18:48 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Pan Rovenský: Předchozí předseda kontrolního výboru pan Ing. Koukola měl obsáhlé komentáře. Teď jsme slyšeli do puntíku přečtený text. Pan Mgr. Koubek vznesl dotaz na tajemnici, zda kontrolní výbor je oprávněn kontrolovat městskou policii. Zápisy jsou dokladem, jak byl kontrolní výbor veden jeho předsedou. Paní tajemnice: V pravomoci kontrolního výboru podle zákona o obcích je kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory nebo obecním úřadem. Městská policie není součástí městského úřadu, je samostatným orgánem města. Pan Ing. Kotačka: Kontrolní výbor zmínil městskou policii jako bod. Nebylo specifikováno, co bude kontrolováno. Měli jste říct, že je to špatně, hlasovali pro i členové koalice. Co udělal výbor špatně? Pan Mgr. Koubek: Je to pravomoc výboru ze zákona, ale kontrolní výbor potřeboval ke kontrole městské policie pověření ZM. Kdyby kontroloval sám, zákon by porušil. Paní místostarostka: Pověření ZM ke kontrole městské policie nebylo, již jsme to tady řešili. Pan starosta přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 14/2020 ze dne 12.02.2020 a č. 15/2020 ze dne 11.03.2020.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 5/12/20/ZM bylo přijato.

 

Dále pan starosta udělil slovo panu Ing. Macholovi, který seznámil přítomné s obsahem zápisu z jednání finančního výboru dne 27.05.2020. K vyúčtování plesu uvedl, že záměrem výboru neměla být kontrola příspěvkové organizace, ale o vyúčtování konkrétní akce. Požádal jako člen ZM o jeho předložení ředitelem ICKK, a to i ostatním členům ZM. Dále vysvětlil připomínku finančního výboru k návrhu změny jednacího řádu výborů. Pan Ing. Kučera doplnil informace ke kontrole grantového programu na sport za rok 2019. Přečetl položky čerpání TJ Spartak Velká Bíteš a FC PBS Velká Bíteš. U vyúčtování dotace FC uvedl, že je rád, že trenéři dostávají odměnu, ale není adekvátní ročně 160 tis. Kč za účetní služby, cestovné, ani odměna šéftrenéra. Pan Ing. Jelínek: Není problém doložit zastupitelům vyúčtován plesu, schodek letošního plesu byl o 1/3 nižší než v minulosti. FC má v přípravkách 100 dětí a dorost. Firmu na účetnictví používáme, protože rozpočet klubu přesahuje 4 mil. Kč, což je slušná firma, a čerpání dotace musí být v souladu s podmínkami. Dále zdůvodnil cestovné a uvedl, že trenéři v divizních týmech nemají odměnu pod 25 tis. Kč. Pan starosta přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 11/2020 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 27.05.2020.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 6/12/20/ZM bylo přijato.

 

4. Závěrečný účet města za rok 2019

Pan starosta udělil slovo vedoucí odboru finančního, která seznámila členy ZM se závěrečným účtem města za rok 2019. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 7/12/20/ZM bylo přijato.*

 

5. Účetní závěrka města k 31.12.2019

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla vedoucí odboru finančního. Odchod pana Vojtěcha Pernici v 19:24 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2019 k rozvahovému dni 31.12.2019 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 8/12/20/ZM bylo přijato.*

 

6. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022

Příchod pana Vojtěcha Pernici v 19:26 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla vedoucí odboru finančního. Pan starosta doplnil informace o snížení daňových příjmů. Uvedl, že tento plán je reálný. Byl dodržen požadavek opozice nezatěžovat město dalšími úvěry. Příjmy jsou plánované z prodeje pozemků a bytů. Podle průzkumu projevilo zájem o koupi bytu ve 4 stávajících BD U Stadionu ¾ nájemníků z celkového počtu 40 bytů. Cena bytu podle předběžného ocenění činí cca 1.250 tis. Kč. Zmínil záměr výstavby sociálních bytů. Prodej pozemků byl ponížen o 10 mil. Kč, byl zařazen prodej domu č.p. 65 za 6 mil. Kč. Nepočítá se s realizací rekonstrukce MŠ Masarykovo náměstí ani s rekonstrukcí ZŠ a PŠ na Tišnovské. Seznámil se stavem objektu MŠ č.p. 86 na Masarykově náměstí a o počtu dětí nepřijatých do MŠ. Pan Rovenský vyjádřil nesouhlas s rozprodáváním bytového fondu, pokud by nebyla garance výstavby dalších bytů, což není uvedeno ve střednědobém výhledu, a proto ho nepodpoří. Upozornil na stav budovy pivovaru č.p. 67 a jeho nevyužívání.

Odchod pana Mgr. Františka Melichara, pana Zdeňka Mazánka a pana Vojtěcha Pernici v 19:50 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

 

Odchod pana Zdeňka Řezáče v 19:52 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM).

Příchod pana Vojtěcha Pernici v 19:53 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Pan starosta: Pokud bude tato strategie schválená, získáme mandát k zahájení přípravy výstavby sociálních bytů.

Příchod pana Zdeňka Řezáče, pana Mgr. Františka Melichara a pana Zdeňka Mazánka v 19:54 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Pan Mgr. Koubek zmínil výhodnost prodeje bytů obálkovou metodou. Měl by být zachován určitý poměr mezi počtem prodaných bytů a počtem nově postavených bytů z dotace. Pan starosta: V roce 2020 plánujeme prodat 8 bytů za 10 mil. Kč, v roce 2021 14 bytů za 17,5 mil. Kč a v roce 2022 8 bytů za 10 mil. Kč. 10 zbývajících bytů nájemníci nehodlají odkoupit a předpokládáme jejich odprodej v souvislosti s plánovanou výstavbou 2x 12 sociálních bytů v lokalitě u DZR. Jedná se o minimálně 10 mil. Kč, které u výstavby sociálních bytů budou použity jako 10% spoluúčast této dotační investice. Pan Ing. Kučera: Není garance, že peníze z prodeje bytů půjdou do výstavby nových bytů. Prodáme dům č.p. 67, který nám přináší příjmy z pronájmu a budovu pivovaru, která se nám dlouhodobě hroutí a bude vyžadovat náklady, neprodáme. Prodej bytů bude mít za následek pokles příjmů za nájem. Pro spokojenost občanů je důležité získat bydlení s jistotou. Teď není výhodné se zbavovat nemovitostí. Pokud město nebude vlastnit byty, možná v nich nebudou bydlet ani Bítešáci. Z uvedených důvodů střednědobý výhled nepodpořím. Paní Mgr. Burešová: Nevidím zde rekonstrukci zimního stadionu. Pan starosta: Do roku 2022 se s ní nepočítá.

Odchod paní Mgr. Markéty Burešové v 20:12 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Pan Ing. Kučera se dotázal na akci Nová čtvrť. Informaci o realizaci ulice Nová čtvrť podal pan Ing. Bednář, vedoucí odboru investic a rozvoje.

Příchod paní Mgr. Markéty Burešové a odchod pana Eduarda Rovenského v 20:15 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Pan Ing. Kučera se dotázal na akci Rajhradská. Pan starosta vysvětlil postup města a kraje u této akce. Pan Ing. Jelínek: Pokud město byty neprodá, bude muset vložit peníze do jejich rekonstrukce.

Příchod pana Eduarda Rovenského v 20:18 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Paní místostarosta popsala stav bytu U Stadionu 548 a celkovou zanedbanost bytového fondu. Upozornila, že se musíme vejít do pravidel pro obsazování nových bytů postavených z dotace.

Odchod pana Ing. Josefa Jelínka v 20:19 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Příchod pana Ing. Josefa Jelínka v 20:22 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Odchod pana Ing. Libora Kotačky, PhD. v 20:23 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Pan Mgr. Koubek: Požadavky na příjmy u nájemníků nejsou příliš přísné. Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2021 a 2022.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 12, proti 5, zdrželi se 3

Usnesení č. 9/12/20/ZM bylo přijato.*

 

Odchod pana starosty v 20:28 hodin (celkem přítomno 19 členů ZM).

 

7. Plnění rozpočtu města k 31.05.2020

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního.

Příchod pana starosty v 20:29 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.05.2020.

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0 (1 nehlasoval)

Usnesení č. 10/12/20/ZM bylo přijato.*

 

8. Rozpočtová opatření č. 2/2020,3/2020 a 4/2020 na vědomí

S rozpočtovými opatřeními seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního.

Příchod pana Ing. Libora Kotačky, PhD. v 20:31 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přednesl pan starosta návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření města č. 2/2020, 3/2020 a 4/2020 schválená radou města.

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 11/12/20/ZM bylo přijato.*

 

9. Rozpočtové opatření č. 5/2020 ke schválení

S návrhem rozpočtového opatření seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Pan Ing. Kučera se dotázal na důvod ponížení dotace na rekonstrukci ZŠ. Odpověděl vedoucí odboru investic a rozvoje: Dotace nebyla vyplacena ve výši 1,8 mil. Kč. Nebylo to vinou města, ale ze strany 3. osoby. Jednáme s touto osobou o kompenzaci. Za 2-3 měsíce bychom mohli míst řešení.

Pan Ing. Kučera se dotázal na rekonstrukci fotbalového stadionu. Pan Ing. Jelínek vysvětlil nutnost rekonstrukce, popsal stávající stav objektu.

Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 5/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 12/12/20/ZM bylo přijato.*

 

10. Poskytnutí dotace z rozpočtu města SDH Košíkov

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla vedoucí odboru finančního Pan starosta: RM doporučila dotaci schválit na úkor alokace finančních prostředků pro osadní výbor Košíkov. Město má zřízeno předkupní právo na pozemek, jehož součástí se stane i stavba. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov dotaci z rozpočtu města Velká Bítše na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2721/20 ve výši 200.000 Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2020

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 13/12/20/ZM bylo přijato.*

 

Pan starosta vyhlásil pětiminutovou přestávku. V jednání bylo pokračováno v 20:55 hodin za přítomnosti 21 členů ZM.

 

11. Směna pozemků p.č. 4682/1, 4680/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Odchod pana Ing. Josefa Jelínka v 20:56 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 3253 orná půda o výměře 2985 m2 v k.ú. Velká Bíteš a pozemek p.č. 3258 orná půda o výměře 9788 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš za pozemky p.č. 4682/1 orná půda o výměře 5867 m2 a pozemek p.č. 4680/1 orná půda o výměře 5298 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem města Velká Bíteš za rozdíl výměr směňovaných pozemků ve výši 120,- Kč/m2. Město Velká Bíteš uhradí náklady související se směnou pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 14/12/20/ZM bylo přijato.*

 

12. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1337/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt část pozemku p.č. 1337/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2719-61/2018 a nově označenou p.č. 1337/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš, které uhradí náklady související s nabytím části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/12/20/ZM bylo přijato.*

 

13. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1859/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1859/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 96 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 16/12/20/ZM bylo přijato.*

 

14. Úplatné nabytí id. ½ pozemku p.č. 940/3 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Příchod pana Ing. Josefa Jelínka v 21:02 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 1/3 pozemku p.č. 940/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš a id. 1/6 pozemku p.č. 940/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2021

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 17/12/20/ZM bylo přijato.*

 

15. Úplatný převod pozemku p.č. 1180/41 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 1180/41 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 19.120,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 18/12/20/ZM bylo přijato.*

 

16. Úplatné nabytí id. ½ pozemku p.č. 298/2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 1/2 pozemku p.č. 298/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 635 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 19/12/20/ZM bylo přijato.*

 

17. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1874/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1874/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 55 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 20/12/20/ZM bylo přijato.*

 

18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4691 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4691 orná půda o výměře cca 400 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 21/12/20/ZM bylo přijato.*

 

19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3269 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3269 orná půda o výměře cca 2923 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 22/12/20/ZM bylo přijato.*

 

20. Směna části pozemku p.č. 3311 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 3311 orná půda o výměře 2216 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3310 orná půda o výměře cca 474 m2 a část pozemku p.č. 3299 orná půda o výměře cca 296 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že městu bude uhrazen doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků ve výši 25,- Kč/m2. Město Velká Bíteš uhradí veškeré náklady související se směnou pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 23/12/20/ZM bylo přijato.*

 

21. Směna části pozemku p.č. 4282/2 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit části pozemku p.č. 3266 oddělené geometrickým plánem č. 3154-40/2020 a nově označené p.č. 3266/3 orná půda o výměře 507 m2, p.č. 3266/2 orná půda o výměře 634 m2, pozemek p.č. 2336/6 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 30 m2, pozemek p.č. 2335/18 vodní plocha o výměře 34 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 4680/2 orná půda o výměře cca 1205 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 24/12/20/ZM bylo přijato.*

 

22. Směna části pozemku p.č. 2440, 3074, části pozemku p.č. 3324 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 3324 orná půda o výměře cca 2647 m2, část pozemku p.č. 2440 ostatní plocha o výměře cca 1300 m2 a pozemek p.č. 3074 orná půda o výměře 3456 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2352/1 orná půda o výměře cca 2682 m2, část pozemku p.č. 2354/1 vodní plocha o výměře 77 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 25/12/20/ZM bylo přijato.*

 

23. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4687, 4601 v k.ú. Velká Bíteš a části pozemku p.č. 1551/1 v k.ú. Březské

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt:

- část pozemku p.č. 4687 orná půda o výměře cca 370 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. 1/5), (id. 3/5) a společnosti Kooperacio CZ, ,IČ: 255 57 301, spol. s r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno (id. 1/5)

- část pozemku p.č. 4601 orná půda o výměře cca 70 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. 4/15), (id. 11/15)

- část pozemku p.č. 1551/1 orná půda o výměře cca 260 m2 v k.ú. a obci Březské ze spoluvlastnictví (id. 4/15), (id. 11/15)

za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 26/12/20/ZM bylo přijato.*

 

24. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4685 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4685 orná půda o výměře cca 1376 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 27/12/20/ZM bylo přijato.*

 

25. Směna pozemku p.č. 3326/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta.

Odchod pana Ing. Libora Kotačky, PhD. v 21:23 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje

a) úplatně nabýt část pozemku p.č. 3313 orná půda o výměře cca 1700 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 1366 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2

b) směnit

- pozemek p.č. 3326/1 orná půda o výměře 7477 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3313 orná půda o výměře cca 3171 m2 a část pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4068 m2 v k.ú. Velká Bíteš v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že městu Velká Bíteš bude uhrazen doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků za cenu 25,- Kč/m2

- část pozemku p.č. 3292/1 orná půda o výměře cca 1260 m2, část pozemku p.č. 2330/1 trvalý travní porost o výměře cca 531 m2, část pozemku p.č. 3312 orná půda o výměře cca 2418 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že město uhradí doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků za cenu 25,- Kč/m2

c) souhlasit

- s nabytím části pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4068 m2 v k.ú. Velká Bíteš trojstrannou smlouvou formou směny za podmínky, že město Velká Bíteš na vlastní náklady zajistí změnu druhu pozemku z ostatní plochy, neplodné půdy na ornou půdu.

Náklady související s úplatným nabytím i směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 28/12/20/ZM bylo přijato.*

 

26. Směna části pozemku p.č. 3286/3 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 23/24/18/ZM a nahradit ho usnesením:

ZM rozhoduje

a) směnit

- část pozemku p.č. 3286/3 orná půda o výměře cca 720 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3289 orná půda o výměře cca 231 m2, část pozemku p.č. 3289 orná půda o výměře cca 451 m2 a pozemek p.č. 2330/5 trvalý travní porost o výměře 37 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš

- část pozemku p.č. 3298 orná půda o výměře cca 423 m2 z vlastnictví Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3289 orná půda o výměře cca 451 m2 z vlastnictví města s tím, že městu bude uhrazen doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků za cenu 25,- Kč/m2

b) souhlasit

- s nabytím části pozemku p.č. 3289 orná půda o výměře cca 451 m2 v k.ú. Velká Bíteš trojstrannou smlouvou formou směny.

Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 29/12/20/ZM bylo přijato.*

 

27. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4692 a pozemku p.č. 3009/63 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4692 orná půda o výměře cca 435 m2 a pozemek p.č. 3009/63 ostatní plocha, silnice o výměře 408 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 30/12/20/ZM bylo přijato.*

 

28. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla paní místostarostka. Pan Ing. Kučera: Tato oblast je definována v jiných předpisech, tato vyhláška je zbytná. Občané nečtou vyhlášky a své postoje nezmění. Pan starosta: Nepodařilo se nám přesvědčit lidi, aby neparkovali na zeleni, apod. Chtěl jsem definovat pro lidi tuto záležitost z praktického pohledu.

Příchod pana Ing. Libora Kotačky, PhD. v 21:34 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Pan Mgr. Koubek: Co v tom dosud městská policie dělala? Pan starosta: Městská policie využije vyhlášku zejména k řešení parkování na zeleni. Pan Mgr. Koubek se dotázal na sankce ve vyhlášce. Odpověděla tajemnice: Pokud se změní sankce v zákoně, nemáme pak vyhlášku v souladu se zákonem. Bude záležet na konkrétní situaci porušení vyhlášky, jak ji vyhodnotí policie, zda např. jako přestupek proti veřejnému pořádku, např. znečištění veřejného prostranství nebo jako porušení obecně závazné vyhlášky města. Škála přestupků je tam širší a tím i rozpětí sankcí. Pan Mgr. Melichar upozornil, že policie může tyto záležitosti vymáhat i bez vyhlášky. Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.

odpovědnost: tajemnice

termín: 12.06.2020

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 8

Usnesení č. 31/12/20/ZM bylo přijato.

 

29. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla paní místostarostka s tím, že problematika byla projednána se zástupci osadních výborů. Paní Mgr. Burešová: Víceméně jsme se jako předsedové osadních výborů shodli, že je to spravedlivé řešení. Pan Ing. Kučera: Stanovisko ostatních osadních výborů není. Paní místostarostka: Bylo projednáno se všemi  osadními výbory, stanovisko nebylo vyžadováno. Pan starosta popsal zavedení systému financování místních částí. Pokud zůstane snížený koeficient, budu navrhovat změnu financování místních částí. Pan Ing. Kučera: Vyčíslení příjmů z daně? Paní vedoucí odboru finančního: Nelze vyčíslit.

Pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 30.06.2008.

odpovědnost: tajemnice

termín: 12.06.2020

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 9

Usnesení č. 32/12/20/ZM bylo přijato.

 

30. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla paní místostarostka. Pan starosta doplnil důvody osvobození.

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, pan starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

odpovědnost: tajemnice

termín: 12.06.2020

Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 33/12/20/ZM bylo přijato.

 

31. Statut Zpravodaje Město Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan Ing. Josef Jelínek, člen ZM a ředitel ICKK.

Odchod pana starosty v 22:02 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Pan Mgr. Koubek: Jednalo se o nezveřejněný článek KDU-ČSL, ne můj. Úpravy, které byly požadovány Ing. Jelínkem, nebyly akceptovatelné. Přečetl příslušnou pasáž z tiskového zákona. Ve zpravodaji je pravidelné Slovo starosty, kde prezentuje své politické názory.

Příchod pana starosty v 22:04 hodin (celkem přítomno 21 členů ZM).

Paní místostarostka: V materiálu, který jsem zpracovala, jsem popsala činnost redakční rady a redakce. Statut není právní akt, není vymožitelný. Je těžké posuzovat, co je politické. Vždy jsme vázáni tiskovým zákonem. V návrhu statutu Mgr. Koubka bylo uvedeno, že na zveřejnění článku není právní nárok. Redakční rada není povinná. Pan Mgr. Koubek: Rozpor se zákonem nebyl. Důvodem mého návrhu bylo, že starosta Vlček i bývalý starosta Báňa zasahovali do obsahu zpravodaje. Starosta cenzuruje Zpravodaj města. Pan starosta: Statut, který jsi tady vytvořil v minulém volebním období, fungoval. Přesvědčovali jste mě, abych více psal a lidem vysvětloval a teď se dozvídám, že je to politické. Nikdy jsem necenzuroval. Pan Mgr. Koubek: Cenzura byla důvodem neotištění mého článku. Starosta ani ostatní členové RM nemají být členy redakční rady. Pan starosta: Dle materiálu zpracovaného Mgr. Koubkem to 8 let v koalici s KDU-ČSL fungovalo. Pan Mgr. Koubek: Řešíme tady, že cenzuruješ, co bude ve zpravodaji. Pan starosta: Opakuješ lež. Pan Mgr. Koubek: Když Ing. Brym napsal článek, že tady chce dělat bezbariérové úpravy, volal jsi mu. Pan starosta: Volal jsem mu a při osobním jednání ho požádal, aby konečný text článku projednal s vedoucím majetkového odboru, jehož jsem během jednání přizval k účasti. Spolu pak odešli a já uvedenou záležitost již dále neřešil. Starosta vyzval Ing. Bryma k vyjádření k dané věci. Pan Ing. Brym: Poslal jsem článek Ing. Jelínkovi, druhý den mě pozval pan starosta do kanceláře za přítomnosti vedoucího majetkového odboru, se kterým jsem následně odešel článek řešit. Pan starosta: Já jsem jen upozornil na to, že v článku nejde slibovat občanům nereálné věci a takový článek by uškodil samotnému Ing. Brymovi. Plánování investic má své procesy. Konečný článek řešil Ing. Brym s vedoucím majetkového odboru. Bylo to jen doporučení a přátelská rada, jak fungují procesy. Pan Ing. Brym: Bylo to pro nepříjemné. Pan Ing. Kotačka: Položte si otázku. Před rokem a půl, v blízkosti voleb někdo něco napsal a nebylo to otištěno. V kontrolním výboru to bylo řešeno. Ptal jsem se Ing. Jelínka, jaký je proces otištění článku. Co se bude dít, když nebude otištěno. Paní místostarostka: To jsme v § 4a tiskového zákona. Nemusíme se ptát na proces. Týká se to tiskového zákona, kterým je vydavatel vázán a mohlo to být v kontrolním výboru jednou větou vyřízeno. Popsala postup dle tiskového zákona. Pan Ing. Jelínek: Kdo napíše článek, zašle nám ho do redakce. Pokud je v pořádku, upravíme pravopisně a zašleme autorovi mailem. Když se článek týká někoho druhého, dáváme mu možnost vyjádření. Paní místostarostka: Zpravodaj by měl být vyvážený. Pan Mgr. Koubek: Redakce nebyla proti uveřejnění mého článku. Pan Ing. Jelínek: Článek byl podpásový, žádal jsem opravit 3 věty. Pan Mgr. Koubek: Článek vyjadřoval náš názor, proto jsme ho nechtěli měnit. Měli jste k němu otisknout názor pana starosty a lidé si mohli udělat názor. Otiskovat článek tři měsíce po volbách ztrácelo smysl. V březnovém čísle starosta komentoval rozpočtový výhled, že nelze na domov důchodců získat dotace a že informoval o tom na zastupitelstvu. Je to zavádějící informace. Pan starosta: V tom okamžiku to nebylo možné. Průběžně jsem vždy o možnostech dotace ve Zpravodaji města informoval. Pan Rovenský: Je relativní, co je lež, co je pravda, jako co je cenzura a co je připomínkování. Zpravodaj by měl řešit ICKK a starosta by neměl obsah připomínkovat. Pan Ing. Kučera: je to jak v pohádce, já jsem nezasahoval, já jsem pouze radil. Je normální, když pošlu článek do zpravodaje a druhý den se mi ozve starosta? Pan starosta: S Ing. Brymem se znám dlouhodobě z NS Bítešan, měl tam nereálné informace. Přečetl návrh usnesení z podkladových materiálů. Pan Mgr. Koubek vznesl protinávrh, mělo by se hlasovat o stejném usnesení, ale s dovětkem, že starosta nesmí nijak ovlivňovat obsah článků sepsaných jinými osobami.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 2, zdrželi se 10

Usnesení nebylo přijato.

Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předložené informace a konstatuje, že Statut Zpravodaje Město Velká Bíteš, schválený Radou města dne 17.10.2011 pod číslem usnesení 35/26/11/RM, není v rozporu s platným právním řádem.

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 8

Usnesení č. 34/12/20/ZM bylo přijato.

 

32. Diskuze

Pan Mgr. Koubek se dotázal pana Řezáče a pana Mgr. Holánka, co jim na předchozím návrhu usnesení vadilo.

Odchod pana Zdeňka Řezáče v 22:47 hodin (celkem přítomno 20 členů ZM).

Pan Mgr. Holánek: Po vysvětlení starosty mně to připadalo zbytečné.

Odchod pana MUDr. Svatopluka Horka a pana Mgr. Aleše Koubka v 22:48 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM).

Pan Ing. Kučera se dotázal na investiční akce přípojka vody do Košíkova a kanalizace. Odpověděl pan starosta. Pan Ing. Kučera: Kolik pozemků zbývá k řešení na severozápadní obchvat? Překvapuje mě, že tvůj pozemek ještě nebyl řešen. Pan starosta: Jak mám chápat tvůj dotaz? Nechal bych to na příští ZM. Pan Ing. Kučera: Můžeme dostat informace o nedořešených pozemcích? Pan starosta: Vedoucí majetkového odboru se již bohužel vzdálil. Dořešíme na zářijovém ZM.

Pan Rovenský: Je třeba řešit objekt pivovaru, předložit vizi. Požádal přítomného jednatele TS o úpravu povrchu vnitrobloku bytovek U Stadionu 275 a dále. Kvitoval zjednosměrnění části ulice U Stadionu. Pan starosta: Obracejte se na majetkový odbor, TS jsou naším partnerem pro realizaci. Pan Rovenský: Když jsem nesl na město petici na osvětlení, tak to vyšumělo. Pan starosta: Zjistíme, jak byla záležitost vyřízena.

Pan Ing. Jelínek vysvětlil důvody zrušení hodů s tím, že se připravuje alternativa. Pan starosta: Bude to lokální záležitost. Paní místostarostka: Bude se konat na místě, kde je možno kontrolovat počet účastníků. Pan Mgr. Melichar: Máme nominovat kandidáty na členy výborů předem nebo na ZM? Pan starosta: Složení by mělo být ze všech politických stran a uskupení. Pan Ing. Machola: Takže výbory budou sedmičlenné. Pan Ing. Kučera: Předpokládá se, že když si strana nominuje kandidáta, bude zvolen? Pan starosta: Bude hlasovat 21 členů ZM, každý dle svého uvážení.

 

33. Závěr

Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 23:05 hodin.