24/18 - 11.06.2018 Zápis ze zastupitelstva města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

                                                                                                                                                                

 

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 24/2018

konaného dne 11.06.2018 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

Dle prezenční listiny přítomni: Mgr. Miroslav Báňa, MBA, Marie Cahová, Ing. Bohumil Hejtmánek, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Dalibor Kolář, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Karel Navrátil, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Ing. Libor Buchta, Jan Pavlíček, Ing. Marie Šabacká

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:12 hodin. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (16 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 23/2018 byl ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

 

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana MUDr. Svatopluka Horka a pana Ing. Aloise Koukolu, CSc.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana MUDr. Svatopluka Horka a pana Ing. Aloise Koukolu, CSc..

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 1/24/18/ZM bylo přijato.*    

 

2. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program zasedání s tím, že navrhl doplnění bodu „Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3289 v k.ú. Velká Bíteš“, který se týká severozápadní obchvatu. Ing. Machola navrhl na základě žádosti občanů zařazení bodu „Vodovodní řad Sadová“. Pan Rovenský navrhl zařazení bodu „Mlynářská pouť 2018“. Další změny nebo doplnění programu nebyly navrženy, p. starosta dal hlasovat o programu s tím, že doplněné body budou zařazeny jako body 22, 23, 24.

Příchod Ing. Miloše Zduby, MBA v 17:16 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2018 na vědomí
 3. Rozpočtové opatření č. 4/2018 ke schválení
 4. Plnění rozpočtu k 31. 05. 2018
 5. Zápis finančního výboru
 6. Nový název ulice ve Velké Bíteši
 7. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 128, 3007/13, 3011/33 a bývalé silnice III/3791a v k.ú. Velká Bíteš
 8. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 37/5 v k.ú. Košíkov
 9. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 88 v k.ú. Košíkov
 10. Úplatné nabytí pozemku p.č. 1620/8 a části pozemku p.č. 1518/7 v k.ú. Březské
 11. Úplatné nabytí částí pozemku p.č. 3236 v k.ú. Velká Bíteš a části pozemku p.č. 1620/13 v k.ú. Březské
 12. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 463, p.č. 464 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 469 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/89 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 15. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/90 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 16. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/91 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 17. Směna částí pozemku p.č. 2282 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Směna části pozemku p.č. 53/2 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Odpis pohledávky
 20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
 21. Zápis kontrolního výboru
 22. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3289 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Vodovodní řad Sadová
 24. Mlynářská pouť 2018
 25. Diskuze
 26. Závěr

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/24/18/ZM bylo přijato.

 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2018 na vědomí

P. starosta udělil slovo vedoucí odboru finančního, která seznámila členy ZM s  rozpočtovým opatřením č. 3/2018 schváleným radou města dne 23.04.2018.

Příchod Ing. Tomáš Pelána v 17:20 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM)

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 3/2018 schválené radou města dne 23.04.2018.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/24/18/ZM bylo přijato.*

 

4. Rozpočtové opatření č. 4/2018 ke schválení

P. starosta udělil slovo vedoucí odboru finančního, která seznámila členy ZM s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2018. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 4/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2018

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/24/18/ZM bylo přijato.*

 

5. Plnění rozpočtu k 31. 05. 2018

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.05.2018.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/24/18/ZM bylo přijato.*

 

6. Zápis finančního výboru

P. starosta sdělil, že byl členům ZM předložen zápis z jednání finančního výboru č. 15/2018 konaného ve dnech 23. a 30.05.2018, a že předsedkyně výboru je dnes omluvena. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 15/2018 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného ve dnech 23. a 30.05.2018.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/24/18/ZM bylo přijato.

 

7. Nový název ulice ve Velké Bíteši

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta s tím, že tento bod byl již minule projednáván v ZM a RM nyní doporučuje název ulice Luční. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na části pozemku parc.č. 2539/70 a pozemku parc.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Luční“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2018

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 7/24/18/ZM bylo přijato.*

Odchod Ing. Milana Vlčka v 17:30 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM)

8. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 128, 3007/13, 3011/33 a bývalé silnice III/3791a v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt bývalou silnici III/3791a včetně všech součástí a příslušenství a pozemků p.č. 128 ostatní plocha, silnice o výměře 846 m2, p.č. 3007/13 ostatní plocha, silnice o výměře 1716 m2, p.č. 3011/33 ostatní plocha, silnice o výměře 1444 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 907 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš. Současně ZM souhlasí se zařazením uvedené bývalé silnice do sítě místních komunikací města Velká Bíteš, kategorie III. třídy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/24/18/ZM bylo přijato.*

 

9. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 37/5 v k.ú. Košíkov

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 37/5 zahrada o výměře 13 m2 v k.ú. Košíkov za cenu 80,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/24/18/ZM bylo přijato.*

 

10. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 88 v k.ú. Košíkov

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 88 zahrada o výměře 25 m2 v k.ú. Košíkov za cenu 80,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/24/18/ZM bylo přijato.*

 

Příchod Ing. Milana Vlčka a odchod Ing. Aloise Koukoly, CSc. v 17:36 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM)

 

11. Úplatné nabytí pozemku p.č. 1620/8 a části pozemku p.č. 1518/7 v k.ú. Březské

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 1620/8 ostatní plocha, silnice o výměře 167 m2 a část pozemku p.č. 1518/7 orná půda o výměře cca 123 m2 v k.ú. Březské za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/24/18/ZM bylo přijato.*

 

12. Úplatné nabytí částí pozemku p.č. 3236 v k.ú. Velká Bíteš a části pozemku p.č. 1620/13 v k.ú. Březské

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt části pozemku p.č. 3236 orná půda o výměře cca 48 m2 a cca 251 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část pozemku p.č. 1620/13 ostatní plocha, silnice o výměře cca 20 m2 v k.ú. Březské za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/24/18/ZM bylo přijato.*

 

13. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 463, p.č. 464 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 463 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 463/2 zahrada o výměře 15 m2 a část pozemku p.č. 464 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 464/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/24/18/ZM bylo přijato.*

 

14. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 469 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 469 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 469/2 zahrada o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/24/18/ZM bylo přijato.*

 

15. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/89 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. starosta uvedl, že ve stanoveném termínu byly doručeny 2 nabídky.

Příchod Ing. Aloise Koukoly, CSc. v 17:44 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM)

P. starosta obálky postupně otevřel a p. místostarosta postupně přečetl nabídky od:

nabízená cena 1.225 Kč/m2,

nabízená cena 1.051 Kč/m2 .

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/89 orná půda o výměře cca 1427 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny,

c) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/89 orná půda o výměře cca 1427 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.225 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. k zahájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny ve výši 1.051 Kč/m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/24/18/ZM bylo přijato.*

 

Ing. Tomáš Kučera oznámil střet zájmů v následujícím bodu programu, nehlasoval.

 

16. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/90 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Uvedl, že ve stanoveném termínu byly doručeny 2 nabídky. P. starosta obálky postupně otevřel a přečetl nabídky od:

nabízená cena 1.225 Kč/m2,

nabízená cena 1.235 Kč/m2 .

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/90 orná půda o výměře cca 1121 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny,

c) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/90 orná půda o výměře cca 1121 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.235 Kč/m2 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. k zahájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny ve výši 1.225 Kč/m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/24/18/ZM bylo přijato.*

 

Ing. Tomáš Kučera oznámil střet zájmů v následujícím bodu programu, nehlasoval.

Odchod pana Eduarda Rovenského v 17:56 hodin (celkem přítomno 17 členů ZM)

 

17. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/91 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. starosta. Uvedl, že ve stanoveném termínu byly doručeny 4 nabídky. P. starosta postupně obálky otevřel a přečetl nabídky od:

nabízená cena 1.212 Kč/m2,

nabízená cena 1.042 Kč/m2,

nabízená cena 1.225 Kč/m2,

nabízená cena 1.255 Kč/m2.

Příchod pana Eduarda Rovenského v 18:04 hodin (celkem přítomno 18 členů ZM)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/91 orná půda o výměře cca 750 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny čtyři nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny,

c) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/91 orná půda o výměře cca 750 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.255 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. k zahájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny

ve výši 1.212 Kč/m2,

ve výši 1.042 Kč/m2,

ve výši 1.225 Kč/m2.

odpovědnost: odbor majetkový

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 17/24/18/ZM bylo přijato.*

 

18. Směna částí pozemku p.č. 2282 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit části pozemku p.č. 2282 oddělené geometrickým plánem č. 2556-42468/2017 a nově označené p.č. 2282/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2 a p.č. 2282/8 trvalý travní porost o výměře 65 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství za část pozemku p.č. 2283/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2556-42468/2017 a nově označenou p.č. 2283/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství, zejména včetně části propustku a zpevněné asfaltové plochy, s tím, že náklady na směnu pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2018

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 18/24/18/ZM bylo přijato.*

 

19. Směna části pozemku p.č. 53/2 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. místostarosta nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 53/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2456-367/2017 a nově označenou p.č. 53/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš za pozemek p.č. 1342/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m2 v a pozemek p.č. 1342/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 vše k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš s tím, že rozdíl výměr pozemků bude městu uhrazen cenou obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 489.600,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 19/24/18/ZM bylo přijato.*

 

20. Odpis pohledávky

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. místostarosta. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, nechal o tomto usnesení hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje odepsat pohledávku ve výši 20.489,00 Kč po zemřelém.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2018

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 20/24/18/ZM bylo přijato.*

 

21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 21/24/18/ZM bylo přijato.*

 

22. Zápis kontrolního výboru

P. místostarosta udělil slovo předsedovi kontrolního Ing. Aloisu Koukolovi, CSc., který seznámil členy ZM s jednotlivými zápisy z jednání kontrolního výboru č. 22/2018 konaného dne 29.01.2018, č. 23/2018 konaného dne 09.04.2018 a č. 24/2018 konaného dne 09.05.2018. Sdělil, že členové KV navrhují doplnění nádoby na plast na novém hřbitově a zlepšit stav pomníku padlých. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 22/2018 konaného dne 29.01.2018, č. 23/2018 konaného dne 09.04.2018 a č. 24/2018 konaného dne 09.05.2018.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 22/24/18/ZM bylo přijato.

 

23. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3289 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3289 orná půda o výměře cca 231 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 23/24/18/ZM bylo přijato.*

 

24. Vodovodní řad Sadová

P. starosta popsal situaci části rodinných domů v ulici Sadová. Shrnul fakta, která zazněla v dopisech paní. Přečetl záznam z jednání s dotčenými vlastníky rodinných domů ze dne 31.01.2018. Dále přečetl odpovědi starosty paní ze dne 14.03.2018 a 02.03.2018. Konstatoval, že k dnešnímu dni nebyly uzavřeny dohody s p. o převodu vlastnictví pozemků. Tento nabídl písemně městu převod pozemku u RD až před 14 dny, ale písemně odmítl převod pozemku směrem k RD . Předal slovo paní, která uvedla, že VAS požaduje, aby vodovodní řad byl na městském pozemku. Předložila žádost na majetkový odbor, jedná se již dva roky a nic se nevyřešilo. Při převzetí záznamu z jednání namítala, že tam není uvedeno vše a p. místostarosta řekl, že bude možné stavět. P. nabídl převod pozemku městu zdarma. Uvedla, že potřebují, aby město pozemek bezplatně převzalo a vodovodní řad tak ležel na městském pozemku. P. místostarosta: Určitě jsem sdělil podmínky, za jakých je možno stavět. Je třeba s p. vyřešit pozemky komplexně. P. starosta vyjmenoval další lokality, které musí město řešit. Vyjednal s VAS, že tak jako si sami věc vyřídíte a budete majiteli vodovodu. Podíváme se na dokumentaci paní, ověříme, zda tam byla koordinační situace. Připomněl, že p. měl se stavebníky dohodu, že jim vybuduje komunikaci a sítě. P. Rovenský: Město účastníkem této dohody nebylo. Dohody ze strany p. nebyly dodrženy. P. nechce převést pozemek, kde je třeba vybudovat obratiště. Paní: Nechtěli jsme se s p. soudit. Paní: Jak máme my řešit vodovod? P. starosta: Vaše rodina měla před rozdělením pozemku přístup k inž. sítím z ulice Za Školou. Chtěli jsme řešit propojení ul. Za Školou a Pod Babincem, ale to již není reálné. Je reálná 1. varianta, že si vodovod zafinancujete a pak předáte SVK. S p. chceme mít vyřešenou lokalitu výjezdu z Babince u ČOV. Mgr. Kolář: Je to tvrzení proti tvrzení. Majitelé objektů potřebují řešit svůj problém, je třeba využít dílčí řešení, které nabízí p. Paní: V 1. variantě by jen voda stála 500 tis. Kč. P.: Jak to, že nám stavební úřad povolil stavbu, když komunikace nesplňovala požadavky? Ve městě jsou i komunikace užší. P. starosta: Ano, ale užší komunikace jsou staršího data. Obratiště bylo řešeno na soukromém pozemku bez parametrů veřejné dopravní stavby. Ing. Homola: Tvrdili jste ve své žádosti a projektu, že přístup ke stavbě máte zajištěn věcným břemenem a dohodou o vybudování soukromé komunikace, která nemusí mít 6,5 m. Dobře víte, že jste nemohli dlouho kolaudovat. P.: To je pravda. Když stavěli, byl vypracován projekt s obratištěm ve tvaru T, se kterým bude p. souhlasit. Ing. Rada: Když stavěli, bylo argumentováno, že město vlastní pouze malou část pozemku, a že se nemá co vyjadřovat. Vždy jsem trval na šíři komunikace 6,5 m. P. Rovenský: Podstatné je, že p. tady není. Paní Cahová upozornila žadatele o vodovodní řad, že mají k domu soukromou cestu. P. místostarosta: RM schválila projekt na sítě v této lokalitě. P. starosta: Je to stavební objekt Sadová v rámci smlouvy, ale zatím se neprojektuje. Popsal dvě možné varianty řešení. Paní: Když si zaplatíme vodu, budeme si pak platit komunikaci? P. starosta: Nevím, budou volby a je třeba řešit i další ulice. P. místostarosta: Teď příspěvek 100 Kč/m2 nechceme, protože nemáme pozemek. P. Špaček: Je třeba, aby p. dal pozemky městu komplexně. P. starosta navrhl termín 14 dní na návrh varianty obratiště ve tvaru T a odsouhlasení tohoto řešení s p. Pokud bude p. souhlasit, bude před ukončením volebního období ZM, kde by mohlo být nabytí pozemků od p. schváleno.*

 

24.   Mlynářská pouť 2018

P. Rovenský podal informace k akci Mlynářská pouť 2018, která by se měla konat dne 23.06.2018 na Dolním mlýně. Uvedl, že se jedná o iniciativu paní. Rada města tento projekt nepodpořila. Projekt byl schválen Regionálním monitorovacím výborem Fondu malých projektů. P. starosta uvedl, že materiál byl p. Rovenským předložen až na dnešním zasedání ZM, ICKK ukončil jednání o tomto grantu. Dotázal se, co je smyslem tohoto bodu. P. Rovenský sdělil, že paní žádá o schválení dotace ve výši 50 tis. Kč a předfinancování akce ze strany města ve výši 200 tis. Kč, které by pak, až dostane peníze z grantu, vrátila na ICKK formou daru. P. starosta: Není jasné, zda by se jednalo o půjčku paní nebo Okrašlovacímu spolku Dolní mlýn. Ing. Koukola upozornil, že přijede delegace z Rakouska a že není možné si udělat ostudu před Interregem. P. Rovenský zdůraznil, že by paní zpracovala projekt na hody s možností čerpání dotace. JUDr. Malá: Jak paní zajistila financování projektu? P. starosta udělil slovo řediteli ICKK. Ten uvedl, že ICKK je schopen udělat propagaci projektu a pomoci organizačně, ale nebude akci spolufinancovat. Alfou a omegou jsou finance a důležité je garantovat výsledek. Bc. Pokorná upozornila členy ZM, že by ZM muselo schválit smlouvu o finanční spoluúčasti, což není připraveno, nebo neúčelový dar. P. Rovenský konstatoval, že o tomto bodu se tedy dnes hlasovat nebude. P. Rovenský uvedl, že z jeho pohledu je to 80 hodin práce, kterou dělal ve prospěch Bíteše a občanů. Dále se vyjádřil kriticky k  činnosti ICKK za předchozího ředitele. P. starosta: Od paní nemáme žádné garance. P. Rovenský odešel v 20:15 hodin s tím, že si vezme osobní půjčku na financování akce a že zváží rezignaci na členství v RM. Mgr. Kolář konstatoval, že do této akce se nedá jít. Ing. Jelínek rozdal členům ZM materiál týkající se práce ICKK za období 3/2018 a ekonomické bilance minulého vedení, který je přílohou tohoto zápisu, a shrnul vzniklou situaci. Ing. Jelínek zmínil složení kulturní komise. Ing. Zduba: Kulturní komisi zřizuje RM? Ing. Jelínek: Nejedná se o komisi rady, jedná se o pomocný orgán ICKK. Vzhledem k tomu, že navrhovatel tohoto bodu se vzdálil a návrh usnesení nebyl předložen, ukončil p. starosta projednávání tohoto bodu bez hlasování.*

 

25. Diskuze

Paní Cahová se dotázala, zda bude letos řešena Jáchymovská cesta. P. starosta: Holubí Zhoř by se podílela na nákladech 30%. Jsme připraveni ještě letos cestu opravit. P. místostarosta: Máme podanou žádost o dotaci na kraj.

 

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 20:35 hodin.