15/16 - 12.12.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/9093/16/T/KLI

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.  15/2016

konaného dne 12.12.2016 v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 17:00 hodin

Dle prezenční listiny přítomni:

Mgr. Miroslav Báňa, MBA, Ing. Bohumil Hejtmánek, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Dalibor Kolář, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Tomáš Kučera, JUDr. Alena Malá, Jan Pavlíček, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Zdeněk Řezáč, Ing. Marie Šabacká, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Marie Cahová, Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, MBA, Ing. Ondřej Machola,  Karel Navrátil

 

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:13 hod. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (14 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Milenu Janštovou, referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 14/2016 byl ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Bohumila Hejtmánka a MUDr. Svatopluka Horka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Ing. Bohumila Hejtmánka a MUDr. Svatopluka Horka.

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení č. 1/15/16/ZM bylo přijato.

 

Příchod Mgr. Miroslava Báni, MBA a Jana Pavlíčka v 17.14 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

2. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program navržený radou města s tím, že navrhl následující změnu programu: vypuštění původních bodů 14,15,17 a 18  (nebyly doručeny žádné nabídky kupní ceny). Další změny nebo doplnění programu nebyly navrženy, p. starosta dal hlasovat o programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 11/2016 na vědomí
 4. Rozpočtové opatření č. 12/2016 ke schválení
 5. Plnění rozpočtu k 30. 11. 2016
 6. Rozpočet na rok 2017
 7. Grantové programy na rok 2017
 8. Schválení zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš
 9. Směna části pozemku p.č. 1239/1 v k.ú. Velká  Bíteš
 10. Směna části pozemku p.č. 2282 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Směna části pozemku p.č. 540 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Košíkov
 13. Úplatné nabytí id. 1/11 pozemků p.č. 1847 a p.č. 1829/2 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 15. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/163 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 16. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/175 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 17. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/176 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 18. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/177 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 19. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/151 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 20. Úplatné nabytí pozemků p.č. 1198/3 a p.č. 1064/16 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení
 22. Videozáznamy ze zasedání zastupitelstva města
 23. Diskuze
 24. Závěr

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/15/16/ZM bylo přijato.

 

3. Rozpočtové opatření č. 11/2016 na vědomí

S  rozpočtovým opatřením č. 11/2016 seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření města č. 11/2016 schváleného radou města dne 21.11.2016.

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/15/16/ZM bylo přijato.

 

Příchod Ing. Pelána v 17.18 hod. (celkem přítomno 17 členů ZM)

 

4. Rozpočtové opatření č. 12/2016 ke schválení

Důvodovou zprávu k tomuto bodu programu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 12/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.12.2016

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/15/16/ZM bylo přijato.

5. Plnění rozpočtu k 30. 11. 2016

S plněním rozpočtu seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předložený materiál k plnění rozpočtu města k 30.11.2016.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 5/15/16/ZM bylo přijato.

6. Rozpočet na rok 2017

P. starosta uvedl, že návrh rozpočtu města na rok 2017 byl projednán na pracovním semináři ZM v listopadu. Nyní s ním seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš města schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2017 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.01.2017

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/15/16/ZM bylo přijato.

7. Grantové programy na rok 2017

Důvodovou zprávu přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje Grantové programy na rok 2017 Sport a tělovýchova a Kultura a ostatní zájmová činnost v předloženém znění a rozhoduje zveřejnit tyto programy včetně jejich příloh na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 13.12.2016

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 7/15/16/ZM bylo přijato.

8. Schválení zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP. Ing. Koukola požádal o promítnutí a podrobnější vysvětlení změny ÚP, která se týká lokality Za Loukama. Ing. Homola popsal podrobněji změnu podmínek využití území pro zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost Ov, která je v platném územním plánu vymezena v lokalitě Za Loukama převážně na pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš. Ing. Koukola: Co tam tedy může stát? Ing. Homola: Obchodní prostory splňující stanovené regulativy. P. místostarosta: Podobně jsme také regulovali PZ v Košíkově. P. starosta: Vedení má názor, že takováto stavba by neměla být v blízkosti historického centra. Ing. Koukola: Co na to vlastník pozemku? Ing. Homola: Vlastník se nevyjádřil. Ing. Koukola: Neměl být informován? Ing. Homola: Předpisy to nenařizují. P. starosta: Vlastník reagoval již ve Změně č. 8 ÚP. Mgr. Kolář: Stavba by měla respektovat historické jádro, to je tak neuchopitelné. P. starosta: Stavba marketu o 1.000 m2 prodejní plochy je v tomto prostoru problematická. Jako příklad vhodné zástavby v blízkosti historického centra jsme dali např. Litomyšl a to jsme investorovi sdělovali. Nezpracovali vliv 100leté vody, poslali materiál, který jsme připomínkovali. P. místostarosta: Společnost nyní dodatečně přiznává, že za zahradami je třeba vybudovat dvoumetrový protipovodňový násyp. Mgr. Kolář: Cílem je účelově znemožnit výstavbu jakéhokoliv OC v tomto prostoru. P. Rovenský: Zastupitelé, kteří budou hlasovat pro Změnu č. 9 ÚP, neznemožní výstavbu OC ve Velké Bíteši. Teď je patová situace, developer OC na Vlkovské čeká na výsledek pod náměstím. P. místostarosta: Není to znemožnění jakékoliv výstavby v prostoru, pořád plocha zůstává  v občanské vybavenosti. Mgr. Kolář: Jestliže jste tam dali regulativ 400 m2, pak to znemožňuje výstavbu. P. Rovenský: Nechceme supermarket ve formě stodoly, investici nebráníme. JUDr. Malá: Jaké jsou reálné možnosti výstavby? P. Rovenský: Jedná se s NIMIRU. JUDr. Malá: Dle stanoviska gen. ředitele REWE sděleného Mgr. Báňovi mailem přibližně v pol. roku 2016 není Velká Bíteš ani ve výhledu. P. starosta požádal o zaslání tohoto stanoviska. Jednáme s developerem, projekt od NIMIRU přebírá rakouská společnost. P. Rovenský: Hovořil jsem v září, říjnu tohoto roku s p. , který má v BILLE na starosti investice a on sdělil, že BILLA o lokalitu ve Velké Bíteši stojí a jednání postupují dále. P. starosta: OC Hradby nejsou na základě dosavadních kroků seriózním partnerem.* Přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš po projednání podkladů předložených pořizovatelem schvaluje  podle § 47 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění návrh zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 28.02.2017

Výsledek hlasování: pro 10, proti 4, zdrželi se 3

Usnesení nebylo přijato.

9. Směna části pozemku p.č. 1239/1 v k.ú. Velká  Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 1239/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2307-135/2016 a nově označenou p.č. 1239/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 1270/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2307-135/2016 a nově označenou p.č. 1270/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Velká do vlastnictví města Velká Bíteš. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2017

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/15/16/ZM bylo přijato.

10. Směna části pozemku p.č. 2282 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k těmto bodům přednesl p. místostarosta. Mgr. Báňa: Počítá se s rezervou, když by tam byl chodník? P. místostarosta: Ano, v rámci rekonstrukce I/37 je zpracován projekt chodníku až po konec zástavby. Přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

ZM rozhoduje směnit část pozemku p.č. 2282 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství za část pozemku p.č. 2283/2 trvalý travní porost o výměře cca  50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství (zejména včetně části propustku a zpevněné asfaltové plochy) s tím, že náklady na směnu pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2017

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/15/16/ZM bylo přijato.

11. Směna části pozemku p.č. 540 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 540 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 538/1 orná půda o výměře cca 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že náklady na směnu pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem. V případě rozdílu výměr směňovaných pozemků, uhradí smluvní strana, která bude nabývat výměru větší, druhé smluvní straně za rozdíl výměr pozemků 120,- Kč/m2. Současně bude ve prospěch města bezúplatně zřízeno věcné břemeno k části nově oddělovaného pozemku p.č. 540 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za účelem provozování, údržby a oprav kanalizace včetně práva vstupu a vjezdu.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2017

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 10/15/16/ZM bylo přijato.

 

12. Úplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Košíkov

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení ve znění předloženém v podkladovém materiálu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 42/3 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/14 zahrada o výměře 69 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. 1/4 části pozemku p.č. 40 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/13 zahrada o výměře 147 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. ¾ části pozemku p.č. 40 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/13 zahrada o výměře 147 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- část pozemku p.č. 37 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/10 zahrada o výměře 217 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- části pozemku p.č. 36/1 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/9 ovocný sad o výměře 227 m2 a p.č. 541/22 ovocný sad o výměře 44 m2 a části pozemku p.č. 542/1 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/31 orná půda o výměře 86 m2 a p.č. 541/21 orná půda o výměře 18 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- části pozemku p.č. 543 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/8 orná půda výměře 241 m2 a p.č. 541/20 orná půda výměře 42 m2 v v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. ½ p.č. 544 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/7 orná půda výměře 1313 m2 a id. ½ p.č. 537 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/30 orná půda o výměře 103 m2 vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. ½ p.č. 544 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/7 orná půda výměře 1313 m2 a id. ½ p.č. 537 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/30 orná půda o výměře 103 m2 vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- část pozemku p.č. 86 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/11 ovocný sad výměře 140 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- část pozemku p.č. 84 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/12 ovocný sad výměře 156 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- část pozemku p.č. 79/1 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/16 ovocný sad výměře 85 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. ½ části pozemku p.č. 545 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/6 orná půda výměře 686 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. ½ části pozemku p.č. 545 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/6 orná půda výměře 686 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- část pozemku p.č. 44 oddělenou geometrickým plánem č. 231-37/2008 a nově označenou p.č. 44/2 zahrada výměře 79 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství

za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2017

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/15/16/ZM bylo přijato.

 

 

13. Úplatné nabytí id. 1/11 pozemků p.č. 1847 a p.č. 1829/2 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 1/11 pozemku p.č. 1829/2 orná půda o výměře 58 m2 a id. 1/11 pozemku p.č. 1847 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2017

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/15/16/ZM bylo přijato.

 

14. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/175 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka v uzavřené obálce, kterou otevřel p. starosta a p. místostarosta přečetl nabídku, nabízená cena 1.452,01 Kč/m2. P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/175 orná půda o výměře 905 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/175 orná půda o výměře 905 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.452,01 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2017

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/15/16/ZM bylo přijato.

15. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/151 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Ve stanoveném termínu byla doručena 1 nabídka v uzavřené obálce, kterou otevřel p. starosta a p. místostarosta přečetl nabídku, nabízená cena 1.466 Kč/m2. P. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/151 orná půda o výměře 993 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/151 orná půda o výměře 993 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.466 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2017

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/15/16/ZM bylo přijato.

16. Úplatné nabytí pozemků p.č. 1198/3 a p.č. 1064/16 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 1198/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 103 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2, a to

- id. 1/4,

- id. 1/4,

- id. 1/2,

b) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 1064/16 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 22 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2, a to

- id. ¼,

- id. ¼

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2017

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/15/16/ZM bylo přijato.

 

 

17. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. P. starosta popsal jednání s žadatelem. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s nájemcem bytu předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.01.2017

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/15/16/ZM bylo přijato.

 

18. Videozáznamy ze zasedání zastupitelstva města

P. starosta uvedl, že Mgr. Kolář požádal o zařazení tohoto bodu na program ZM a aby byl předveden jako názorný příklad přístup k záznamům z jednání ZM Tišnov. P. místostarosta uvedl, že nejzásadnější jsou prodeje nemovitostí, a proto vybral tento bod, který promítl na plátně. Dále popsal současný stav zveřejňování s přihlašovacími údaji pro občany města s tím, že návrh Mgr. Koláře jde dále a navrhuje zveřejnění bez omezení. Požádal Mgr. Koláře, aby sdělil svoje návrhy. Mgr. Kolář uvedl, že nepožadoval zhlédnutí konkrétního bodu, šlo mu o to, jakým způsobem se k záznamu dostanu. Dále uvedl, že nerespektujeme zákon č. 106/1999 Sb., respektujeme zákon č. 101/2000 Sb. V Tišnově se mu líbí struktura zveřejnění, je tam vidět, jak kdo hlasoval. Podá podnět k prošetření našeho postupu. Četnost přístupu je u nás v řádu jednotek. Je možný on-line přenos, v Tišnově dostávají podrobné materiály jako my, na veřejném záznamu jsou vyškrtnuty. Je normální, abychom před veřejností skládali účty, jak jednáme, jak se zúčastňujeme, jak hlasujeme, a to je cílem mého návrhu. P. místostarosta konstatoval, že se s ním shoduje, že je normální pořizovat videa, proto je v r. 2011 na 3. ZM, když jsme byli v roli místostarosty a starosty, prosadili. Je posun, že po 12 letech kdy jste byl v radě města, jste nyní dospěl k tomu, že je třeba videozáznamy pořizovat. Jde o především o Bítešáky, nepředpokládám, že bude k videozáznamům přistupovat někdo z Prahy, Pekingu apod. Kdokoliv přijde na ZM, vidí na místě otevření  neporušených obálek, slyší komu, za kolik a co prodáváme. V okamžiku, kdybychom chtěli tento záznam dávat volně k dispozici na internet, budeme muset tuto praktiku změnit, udělat komisi, která obálky vyhodnotí za zavřenými dveřmi a potom se tady přečte nějaká anonymizovaná verze usnesení. Jde o to, jestli budu mít jednodušší přístup k videozáznamu, nebo vyšší informační hodnotu videozáznamu. Mgr. Kolář: Dívejme se do budoucnosti. Vy hledáte důvod, proč to nejde. Je na vás, abyste  technicky, organizačně dali záznam do podoby, jak navrhuji. Dnes je běžný on-line přenos, což by pravděpodobně chtělo jinou techniku. Je tam vidět hlasování a to je ta transparentnost. P. starosta uvedl, že současný systém je dostatečný a vyzval ostatní zastupitele k vyjádření, zda se má tento systém měnit. JUDr. Malá: Podívejme se na zákony, stanoviska, jak rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů, současnou judikaturu, která se posunula. Musíme toto číst přes § 95 odst. 2, každý má právo na informace z jednání zastupitelstva.  JUDr. Klímová: Nezpochybňujeme, že by se nemohly záznamy zveřejňovat. Tady jde o volbu způsobu. Na pracovním semináři ZM v listopadu jsem předložila stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů a popis, co bychom museli upravit. JUDr. Malá: Určitě se musí osobní údaje vypípat, ale přístup by měl být volný. JUDr. Klímová vznesla dotaz na Mgr. Koláře: V čem konkrétně porušujeme zákon č. 106/1999 Sb.? Mgr. Kolář: Především v tom, že přístupové údaje dáte pouze obyvateli města Velké Bíteše. JUDr. Klímová: Zákon 106 je vždy postaven na konkrétní žádosti, je tam konkrétní žadatel a konkrétní žádost. Mgr. Kolář: Zveřejnění tady je, ale přístup k tomu zveřejnění povolí radnice, když to řeknu zjednodušeně. JUDr. Klímová: My jsme při zveřejňování vycházeli z § 16 odst. 2 zákona o obcích, zákon 106 neporušujeme. P. Špaček: Kdo nyní přijde na ZM, slyší všechny informace, po úpravách by se tady lidé dozvěděli méně informací. Mgr. Kolář: Mně jde o to, aby se každý mohl podívat, jak jedná ZM Velké Bíteše. Prodeje, kde padají osobní údaje jsou pouze část, pak je tady i diskuze a další, kde osobní údaje nepadají. Ing. Zduba: Bylo by to nemístné plýtvání veřejnými prostředky, kdybychom zajišťovali anonymizaci a nějaké technologie. Výsledkem by bylo zpomalení samosprávného procesu. P. místostarosta se dotázal Mgr. Koláře, zda navrhuje, aby se zřídila komise na otvírání nabídek. V Tišnově je komise, která obálky za zavřenými dveřmi otvírá. Mgr. Kolář: To je věcí dalšího projednávání. Mám tady návrh usnesení. P. starosta zhodnotil předcházející debatu a uvedl, že záměrem Mgr. Koláře je zpřístupnit veřejnosti především diskuzi, ale v jiné rovině než nám předkládá. Vyzval Mgr. Koláře k přednesení jeho návrhu usnesení. Mgr. Kolář přečetl návrh usnesení: Zastupitelstvo města Velké Bíteše schvaluje změnu zveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva města tak, aby odpovídalo zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. P. starosta: Návrh je trochu zmatečný, potřebujeme upřesnit vztah zákona 106 k videozáznamům. JUDr. Klímová: Aby nám bylo jasno do příštího zastupitelstva, jak byste si to konkrétně představoval, protože v zákoně 106 není zmínka o zasedání zastupitelstva. Abychom to usnesení v praxi dodrželi.  P. starosta: Upřesněte v čem je rozpor. Mgr. Kolář: Záznamy nejsou v rozporu, v rozporu je způsob zveřejňování. Konzultoval jsem to s erudovanými lidmi. P. starosta: Dnes nemáme na stole žádný rozbor. Ing. Zduba: Nemůžeme hlasovat o výkladu zákona, to rozhoduje soud. Ing. Koukola: Nechme to odborně posoudit. P. místostarosta: Pokud máme hlasovat o změně, tak o konkrétní změně. P. starosta přednesl protinávrh usnesení a nechal o něm hlasovat: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje do termínu únorového zasedání zastupitelstva města 2017 zajistit stanovisko ke stávajícímu zveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva města ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 17/15/16/ZM bylo přijato.

Mgr. Kolář k dotazu p. starosty sdělil, že netrvá na svém původním návrhu usnesení.

19. Diskuze

P. starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:22 hod.

Počet listů: 4

Přílohy:

Prezenční listina (1 list)

Zápis pořízen dne: 14.12.2016

 

 

 

 

Ing. Milan Vlček                                Ing. Bohumil Hejtmánek                    MUDr. Svatopluk Horek

starosta města                                       ověřovatel zápisu                            ověřovatel zápisu

 

 

 

JUDr. Radka Klímová

zapisovatelka