10/16 - 08.02.2016


Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/989/16/T/KLI

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.  10/2016

konaného dne 08.02.2016 v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 17:00 hodin

Dle prezenční listiny přítomni:

Mgr. Miroslav Báňa, MBA, Marie Cahová, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Dalibor Kolář, Mgr.et Mgr. Ladislav Koubek, MBA, Ing. Alois Koukola, CSc.,  Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ondřej Machola, JUDr. Alena Malá, Karel Navrátil, Jan Pavlíček, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Eduard Rovenský, Ing. Milan Vlček, Jan Vrba, Ing. Miloš Zduba, MBA

Omluveni: Ing. Bohumil Hejtmánek, Zdeněk Řezáč, Ing. Marie Šabacká, Alois Špaček

1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:03 hod. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (15 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Milenu Janštovou, referentku odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 9/2015 byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Miroslav Báňu, MBA a MUDr. Svatopluka Horka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Mgr. Miroslav Báňu, MBA a MUDr. Svatopluka Horka.

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 1/10/16/ZM bylo přijato.

2. Schválení programu zasedání

P. starosta předložil ke schválení program navržený radou města s tím, že navrhl doplnit body, které je potřeba aktuálně projednat, a to:

12. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Velká Bíteš

13. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3318 v k.ú. Velká Bíteš

14. Žádost o připojení stavebních pozemků na vodovod a kanalizaci v ulici Nová čtvrť

15. Smlouva o vinkulaci pojistného plnění

16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Další změny nebo doplnění programu nebyly navrženy, p. starosta dal hlasovat o programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 22/2015 schválené radou města
 4. Plnění rozpočtu k 31.12.2015
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2016 ke schválení
 6. Zápis  finančního výboru
 7. Dotace organizacím z rozpočtu města
 8. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v  rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 9. Zápis  kontrolního výboru
 10. Směna částí pozemku p.č. 187 v k.ú. Velká Bíteš - revokace usnesení
 11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 3019/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3318 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Žádost o připojení stavebních pozemků na vodovod a kanalizaci v ulici Nová čtvrť
 15. Smlouva o vinkulaci pojistného plnění
 16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 17. Diskuze
 18. Závěr

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 2/10/16/ZM bylo přijato.

 

3. Rozpočtové opatření č. 22/2015 schválené radou města

Odchod Mgr. Dalibora Koláře v 17:07 hod. (celkem přítomno 14 členů ZM)

P. starosta udělil slovo Bc. Věře Pokorné, vedoucí odboru finančního, která členy ZM seznámila s obsahem rozpočtového opatření schváleného radou města. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření města Velká Bíteš č. 22/2015, schválené radou města dne 14.12.2015.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.02.2016

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 3/10/16/ZM bylo přijato.

4. Plnění rozpočtu k 31.12.2015

S plněním rozpočtu města k 31.12.2015 seznámila členy ZM Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního.

Příchod  Ing. Tomáše Pelána v 17:13 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí  plnění rozpočtu města k 31.12.2015.

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 4/10/16/ZM bylo přijato.

 

Příchod Mgr. Dalibora Koláře v 17:17 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

5. Rozpočtové opatření č. 1/2016 ke schválení

Důvodovou zprávu k tomuto bodu  přednesla Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního.  Ing. Machola se dotázal, co obsahuje akce revitalizace sídliště U Stadionu. P. starosta: Jedná se o postupnou přípravu realizace revitalizace bytových domů U Stadionu. P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 1/2016.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2016

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 5/10/16/ZM bylo přijato.

 

Příchod Jana Pavlíčka v 17:24 hod. (celkem přítomno 17 členů ZM)

6. Zápis  finančního výboru

P. starosta udělil slovo Bc. Věře Pokorné, tajemnici finančního výboru, která seznámila členy ZM s obsahem zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 5/2016 ze dne 27.01.2016.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 6/10/16/ZM bylo přijato.

7. Dotace organizacím z rozpočtu města

Důvodovou zprávu k tomuto bodu  přednesl p. místostarosta s tím, že seznámil členy ZM se změnou financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů. Jedná se o pomoc 23 lidem z Velké Bíteše. P. místostarosta přečetl návrh usnesení. Ing. Zduba: Kolik charita vymění stříkaček a kde to dělají? P. místostarosta: Přesné číslo nyní nevím, výměna probíhá v lokalitách, kde se tato mládež zdržuje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Třebíč dotaci z rozpočtu města na rok 2016  ve výši 23.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2016

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení č. 7/10/16/ZM bylo přijato.

 

8. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož k návrhu rozpočtu nebyly vzneseny další dotazy a připomínky, p. místostarosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s Jihomoravským krajem, zastoupený JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.03.2016

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 8/10/16/ZM bylo přijato.

9. Zápis  kontrolního výboru

P. starosta udělil slovo předsedovi kontrolního výboru Ing. Koukolovi, který seznámil členy ZM s obsahem zápisu. Ze zápisu vyplynuly dva dotazy: Proč nebylo posypáno náměstí dne 25.01.2016 ještě v 8 hodin a proč nesvítily vánoční ozdoby na sloupech elektrického osvětlení na náměstí? P. starosta udělil slovo Ing. Gaizurovi, jednateli Technických služeb Velká Bíteš, který vysvětlil, že v pondělí 25.01. byla mimořádná situace kvůli náledí. Technické služby nemohly vůbec vyjet s technikou, protože komunikace na Karlov byla neprůjezdná. Proběhl pouze ruční posyp na nejdůležitějších komunikacích. P. starosta: Vánoční ozdoby jsme od rekonstrukce na náměstí neosazovali. Instalace ozdob vyžaduje zásah do sloupů osvětlení a z důvodu záruk tento zásah vyžaduje souhlas firem, které realizovaly rekonstrukci náměstí.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 8/2015 ze dne 25.01.2016.

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 9/10/16/ZM bylo přijato.

10. Směna částí pozemku p.č. 187 v k.ú. Velká Bíteš - revokace usnesení

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 13/9/15/ZM ze dne 14.12.2015 a nahradit ho novým usnesením:

ZM rozhoduje

a) směnit části pozemku p.č. 187 oddělené geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označené díl „b“ o výměře 7 m2 a díl „d“ o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 184 oddělenou geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označenou díl „f“ o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl výměr pozemků s tím, že město Velká Bíteš zajistí na vlastní náklady přeložení plynové přípojky k domu na p.č. 184 v k.ú. Velká Bíteš. Součástí směnné smlouvy bude vzájemné ujednání smluvních stran, že ke dni uzavření směnné smlouvy mají smluvní strany vůči sobě navzájem i vůči starostovi i místostarostovi města Velká Bíteš vyrovnány veškeré vzájemné závazky, pohledávky, a to majetkové i nemajetkové hodnoty související se směnou částí pozemků p.č. 187, 184, 182 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

b) směnit část pozemku p.č. 187 oddělenou geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označenou díl „a“ o výměře 12 m2 ve vlastnictví města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 182 oddělené geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označené díl „b“ o výměře 7 m2 a díl „c“ o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl výměr pozemků hrazeným městem. Součástí směnné smlouvy bude vzájemné ujednání smluvních stran, že ke dni uzavření směnné smlouvy mají smluvní strany vůči sobě navzájem i vůči starostovi i místostarostovi města Velká Bíteš vyrovnány veškeré vzájemné závazky, pohledávky, a to majetkové i nemajetkové hodnoty související se směnou částí pozemků p.č. 187, 184, 182 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí fyzické osoby rovným dílem a náklady na vypracování geometrického plánu uhradí město.*

odpovědnost:odbor majetkový
termín: 30.04.2016

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 3

Usnesení č. 10/10/16/ZM bylo přijato.

 

11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 3019/1 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavíranou mezi městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle jako budoucím povinným spočívající v provozování vedení, provádění stavebních úprav, oprav a provozování optického kabelu na pozemku p.č. 3019/1 ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za jednorázovou úhradu ve výši 30 Kč/bm na dobu neurčitou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 11/10/16/ZM bylo přijato.

 

12. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Ing. Machola se dotázal, zda nechybí údaj o výměrách. P. starosta: Jedná se o celé parcely dle katastru. P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.j. UZSVM/BZR/291/2016-BZRM, a to k pozemkům parc. č. 1281, parc. č. 1429/1, parc. č. 1695/7, parc. č. 1815, parc. č. 1829/1, parc. č. 2294/33, vše v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady na podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost:odbor majetkový
termín: 31.03.2016

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 12/10/16/ZM bylo přijato.

 

13. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3318 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na části pozemku parc.č. 3318 – orná půda o výměře 526 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2 a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na části pozemku parc.č. 3318 –orná půda o výměře 3917 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.

Současně ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc.č. 3318 – orná půda o výměře 526 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2 a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na části pozemku parc.č. 3318 – orná půda o výměře 3917 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost:odbor majetkový
termín: 31.03.2016

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 13/10/16/ZM bylo přijato.

14. Žádost o připojení stavebních pozemků na vodovod a kanalizaci v ulici Nová čtvrť

P. starosta uvedl, že žádost byla zaslána všem členům ZM. Dále seznámil s informacemi, které k žádosti předložil odbor majetkový. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předloženou žádost o připojení stavebních pozemků p.č. 927/1, 927/2 a 927/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš na vodovod a kanalizaci a pověřuje odbor majetkový k dořešení této záležitosti.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 27.03.2016

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 14/10/16/ZM bylo přijato.

15. Smlouva o vinkulaci pojistného plnění

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Dále k doplnění informací vyzval Ing. Gaizuru, jednatele Technických služeb Velká Bíteš. Ing. Gaizura uvedl, že důvodem projednávání této záležitosti v ZM je skutečnost, že hlavním smluvním partnerem pojišťovny UNIQA je město Velká Bíteš, nikoli Technické služby Velká Bíteš. P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít Smlouvu o vinkulaci pojistného plnění s Komerční bankou, a. s., se sídlem: Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 v předloženém znění.

odpovědnost: Technické služby Velká Bíteš spol. s r. o.

termín: 29.02.2016

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 15/10/16/ZM bylo přijato.

16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Důvodovou zprávu přednesl p. starosta s tím, že k dohodě s majitelkou pozemku došlo až dnes, proto byl tento materiál předložen mimořádně dnes, aby byla akce novostavby dešťové kanalizace připravena k zahájení k 01.06.2016. Karel Navrátil oznámil před hlasováním střet zájmů, sdělil, že nebude hlasovat. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta nechal  hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  města  Velká  Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a budoucím povinným spočívající v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 336/6 trvalý travní porost v k. ú. a obci Velká Bíteš úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 30 Kč/bm na dobu neurčitou.*

odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31.03.2016

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 16/10/16/ZM bylo přijato.

17. Diskuze

P. Rovenský se dotázal p. Jelínka, ředitele ICKK na koncepci organizace na r. 2016, kterou měl předložit radě města do 27.11.2015. P. Jelínek vysvětlil návaznost financování jednotlivých akcí a jejich zařazování do koncepce. P. starosta: Pokud je dán termín, je třeba ho splnit. Zítra ráno zašle p. Jelínek mailem materiál všem radním.

 

P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 18:18 hod.

Počet listů: 3

Přílohy:

Prezenční listina (1 list)

 

Zápis pořízen dne: 10.02.2016

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Mgr. Miroslav Báňa, MBA

ověřovatel zápisu

 

MUDr. Svatopluk Horek

ověřovatel zápisu

 

 

JUDr. Radka Klímová

zapisovatelka