Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 27/13 - 16.09.2013


  Pozn.

  * - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

  Č.j. MÚVB/5918/13/KT/KLI

  Zápis

  ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.  27/13

  konaného dne 16.09.2013 v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 17:00 hodin

  Dle prezenční listiny přítomni:

  Mgr. Miroslav Báňa, Jiří Blaha,  Ing. Libor Buchta, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Aleš Koubek,  Ing. Alois Koukola, CSc., František Kratochvíl, Ing. Tomáš Kučera, JUDr. Alena Malá, Jan Pavlíček, Ing. Marie Šabacká, Alois Špaček, Karel Navrátil, Ing. Tomáš Pelán, Jiří Rauš,  MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Milan Vlček,  Ing. Miloš Zduba, MBA

  Omluveni: Mgr.et Mgr. Ladislav Koubek,  Ing. Eva Linhartová,  Ing. Milan Macholán

  1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

  P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:12 hod. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (17 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Evu Doležalovou, vedoucí odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 26/13 byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

  P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu Jiřího Rauše a Ing. Marii Šabackou.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Jiřího Rauše a Ing. Marii Šabackou.

  Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 2

  Usnesení č. 1/27/13/ZM bylo přijato.

   

  2. Schválení programu zasedání

  P. starosta předložil ke schválení program navržený RM. Jelikož nebyly navrženy žádné další změny nebo doplnění programu, dal p. starosta hlasovat o programu.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

  1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu zasedání
  3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 10101/13/LCD ze dne 15.03.2013 s Českou spořitelnou, a.s.
  4. Smlouva o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby „Vodovod v Ludvíkově u Velké Bíteše“, Darovací smlouva o darování projektové dokumentace na akci „Vodovod v Ludvíkově u Velké Bíteše“ Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
  5. Příjmy a financování, výdaje k 31.08.2013
  6. Rozpočtové opatření č. 6/2013, 7/2013, 8/2013, 9/2013, 10/2013
  7. Rozpočtové opatření č. 11/2013
  8. Úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 2538/7,  2538/3, 2538/11 v k.ú. Velká Bíteš
  9. Úplatné nabytí pozemku parc.č. 2538/10 a části pozemku parc.č. 2538/30 v k.ú. Velká Bíteš
  10. Úplatné nabytí pozemku parc.č. 2538/12 a části pozemku parc.č. 2538/27 v k.ú. Velká Bíteš
  11. Úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 2539/70, 1326/1, 1332, 1331, 1335/1, 1336/2, 1334, 1333, 1335/3, 1338/1, 1330, 1329, 1328/1 v k.ú. Velká Bíteš
  12. Úplatné nabytí pozemků v lokalitě „Babinec“ v k.ú. Velká Bíteš – kupní smlouva dle usnesení č. 16/26/13/ZM ze dne 10.06.2013
  13. Úplatné nabytí pozemků v lokalitě „Babinec“ v k.ú. Velká Bíteš – kupní smlouva dle usnesení č. 17/26/13/ZM ze dne 10.06.2013 - revokace
  14. Úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 320, 326/2, 323/5, 323/6 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše
  15. Úplatný převod bytové jednotky č. 280.23 v domě č.p. 280, U Stadionu, Velká Bíteš včetně  spoluvlastnického podílu id. 7290/71884 na společných částech a prostorách domu a na pozemku parc.č. 803 v k.ú. Velká Bíteš
  16. Kruhová křižovatka Na Valech, Růžová
  17. Stanovisko k trase VRT
  18. Uznání dluhu nájemce a dohoda o jeho splacení
  19. Diskuze
  20. Závěr

  Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 2/27/13/ZM bylo přijato.

   

  3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 10101/13/LCD ze dne 15.03.2013 s Českou spořitelnou, a.s.

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal hlasovat o návrhu usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s Českou spořitelnou, a.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 10101/13/LCD ze dne 15.3.2013.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 30.09.2013

  Výsledek hlasování: pro 14, proti 1, zdrželi se 2

  Usnesení č. 3/27/13/ZM bylo přijato.

   

  4. Smlouva o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby „Vodovod v Ludvíkově u Velké Bíteše“, Darovací smlouva o darování projektové dokumentace na akci „Vodovod v Ludvíkově u Velké Bíteše“ Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. P. místostarosta doplnil informace o financování uvedené akce.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice Smlouvu o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby „Vodovod v Ludvíkově u Velké Bíteše“ a Darovací smlouvu, jejímž předmětem je převedení projektové dokumentace od firmy Aquaprocon na výše uvedenou stavbu do majetku svazku.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 30.09.2013

  Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 4/27/13/ZM bylo přijato.

  5. Příjmy a financování, výdaje k 31.08.2013

  P. Starosta Udělil slovo Bc. Věře Pokorné, zástupkyni vedoucí odboru finančního, která přednesla komentář  k tomuto bodu. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31.08.2013.

  odpovědnost:odbor finanční
  termín: 16.09.2013

  Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 5/27/13/ZM bylo přijato.

   

  6. Rozpočtové opatření č. 6/2013, 7/2013, 8/2013, 9/2013, 10/2013

  Komentář k  rozpočtovým opatřením č. 6/2013, 7/2013, 8/2013, 9/2013, 10/2013 přednesla Bc. Věra Pokorná, zástupkyně vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš  bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2013 č. 6/2013 schválené radou města dne 24.06.2013, č. 7/2013 schválené radou města dne 03.07.2013, č. 8/2013 schválené radou města dne 15.07.2013, č. 9/2013 schválené radou města dne 05.08.2013, č. 10/2013 schválené radou města dne 26.08.2013.

  odpovědnost:odbor finanční
  termín: 16.09.2013

  Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 6/27/13/ZM bylo přijato.

   

  7. Rozpočtové opatření č. 11/2013

  Důvodovou zprávu přednesla Bc. Věra Pokorná, zástupkyně vedoucí odboru finančního. Ing. Zduba: Kde je ulice Na Spálených Valech? P. starosta: Je to část mezi Oranžovým hřištěm a Lánicemi. Ing. Rada: Je to pracovní název. Ing. Zduba: Jaký je podíl města na optické síti? P. místostarosta: Bude ji financovat firma SELF servis, spol. s r.o., přičemž město bude mít příjem z věcných břemen a bude se finančně podílet pouze na chráničce. Bc. Zedník informoval o současném stavu vybudování optické sítě ve městě a uvedl výhody optické sítě. Ing. Koukola: Z jakého důvodu se vyměňuje krytina na SOŠ a jaká krytina bude použita?  P. starosta uvedl technické údaje o stavu střechy s tím, že bude použita plechová pozinkovaná krytina, která bude připomínat pálenou tašku. P. místostarosta: Krytina byla poškozená a v minulosti opravovaná hasiči po poškození od větru. Mgr. Báňa: Byla zahájena akce oprava opěrné zdi v Lánicích, přičemž v rozpočtu není položka na opravu chodníku a schodiště a uložení chrániček pro optickou síť. Ing. Rada: Materiál je připraven do dnešní rady města, opravu můžeme uhradit z částky vyčleněné na komunikace.

   

  Příchod Mgr. Aleše Koubka a současně odchod MUDr. Jaroslava Štefka v 18:00 hod. (celkem přítomno 17 členů ZM)

   

  P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2013 dle rozpočtového opatření města č. 11/2013.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 30.09.2013

  Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 3

  Usnesení č. 7/27/13/ZM bylo přijato.

   

  8. Úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 2538/7,  2538/3, 2538/11 v k.ú. Velká Bíteš

  P. starosta přednesl důvodovou zprávu. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k.ú. Velká Bíteš, a to:

  - část parc.č. 2538/7 – trvalý travní porost o výměře cca100 m2

  - část parc.č. 2538/3 – trvalý travní porost o výměře cca 190 m2

  - část parc.č. 2538/11 – trvalý travní porost o výměře cca 30m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující.*

  odpovědnost:odbor majetkový
  termín: 31.10.2013

  Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 8/27/13/ZM bylo přijato.

   

  9. Úplatné nabytí pozemku parc.č. 2538/10 a části pozemku parc.č. 2538/30 v k.ú. Velká Bíteš

  P. starosta přednesl důvodovou zprávu. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k.ú. Velká Bíteš, a to:

  - parc.č. 2538/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2

  - část parc.č. 2538/30 – trvalý travní porost o výměře cca 70 m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující.*

  odpovědnost:odbor majetkový
  termín: 31.10.2013

  Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 9/27/13/ZM bylo přijato.

   

  Příchod MUDr. Jaroslava Štefka v 18:08 hod. (celkem přítomno 18 členů ZM)

   

  10. Úplatné nabytí pozemku parc.č. 2538/12 a části pozemku parc.č. 2538/27 v k.ú. Velká Bíteš

  P. místostarosta přednesl důvodovou zprávu. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na pozemku parc.č. 2538/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 a části parc.č. 2538/27 – trvalý travní porost o výměře cca 130 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš, dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na pozemku parc.č. 2538/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 a části parc.č. 2538/27 – trvalý travní porost o výměře cca 130 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš, dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na pozemku parc.č. 2538/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 a části parc.č. 2538/27 – trvalý travní porost o výměře cca 130 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš a dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na pozemku parc.č. 2538/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 a části parc.č. 2538/27 – trvalý travní porost o výměře cca 130 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš.

  Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující.*

  odpovědnost: odbor majetkový
  termín: 31.10.2013

  Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 10/27/13/ZM bylo přijato.

   

  11. Úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 2539/70, 1326/1, 1332, 1331, 1335/1, 1336/2, 1334, 1333, 1335/3, 1338/1, 1330, 1329, 1328/1 v k.ú. Velká Bíteš

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Ing. Koukola: Bylo již více situačních plánů Babince. Předložené řešení navazuje na některý předchozí situační plán? P. starosta: Navržené řešení je součástí koncepčního řešení Babince. Mgr. Báňa: Kdo bude financovat inženýrské sítě? Pokud město, je to precedens. P. starosta: V materiálech není žádný příslib, kdy bude silnice hotová. Koridor je šířkově 10 m, jednání byla složitá. Uvažuje se vybudování kanalizace a vodovodu s příspěvkem majitelů v řádu sta tisíc Kč. Část majitelů je ochotna uhradit příspěvek 10 tis. Kč + DPH  na dokumentaci pro územní řízení. P. místostarosta: Dojde k propojení i ulice Sadová.  P. starosta: Navržené řešení umožňuje odvedení dopravy ze zúžené části ulice Sadová. P. : Komunikace navrhl p.  a na to by mělo navázat řešení města. P. starosta ukázal řešení komunikací na mapě. Smyslem je vyvést dopravu na Valy. P. : Mělo by se postupovat podle územního plánu. Zpracujte komplexní zasíťování Babince. P. starosta vyhlásil v 18:30 hod. pětiminutovou přestávku pro vyhledání materiálů. V jednání bylo pokračováno v 18:35 hod. Bylo promítnuto na plátně celkové řešení Babince. P. místostarosta: Záměrem je vyvedení dopravy ze zastavěné části, aby se nejezdilo kolem školy po kostkách.  P. : Dělá se to kvůli p. . Netahejte páteřní komunikaci před novou budovu školy. P. starosta tvrzení pana  odmítl a informoval o předchozím jednání s p. . Uvedl, že výjezdní komunikace  ke škole byla do řešení zpracována právě na podnět p. . Dále pak, že navržené řešení může existovat bez Babince i s Babincem. P. : Zastupitelé by se měli podívat na územní plán. P. starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

   

  Karel Navrátil oznámil před zahájením hlasování střet zájmů, o tomto bodu nehlasoval.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k.ú. Velká Bíteš, a to:

  1. spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½:

  • na části pozemku parc.č. 2539/70 – orná půda o výměře 410 m2
  • na části pozemku parc.č. 2539/98 – orná půda o výměře 29 m2

  2. - část pozemku parc.č. 1326/1 – ostatní plocha, ostatní kom. o výměře 247 m2

  • část pozemku parc.č. 1332 – orná půda o výměře 760 m2
  • část pozemku parc.č. 1331 – orná půda o výměře 108 m2

  3. - část pozemku parc.č. 1335/1 – orná půda o výměře 73 m2

  • část pozemku parc.č. 1336/2 –ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 m2

  4. spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½

  • na části pozemku parc.č. 1334- orná půda o výměře 342 m2

  5. - část pozemku parc.č. 1333 – ovocný sad o výměře 939m2

  6. - část pozemku parc.č. 1335/3 – orná půda o výměře 14 m2

  7. - část pozemku parc.č.1338/1 – orná půda o výměře 13 m2

  8. spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½

  • na části pozemku parc.č. 1330 – orná půda o výměře 176 m2

  9. - část pozemku parc.č. 1329 – orná půda o výměře 265 m2

  • část pozemku parc.č. 1328/1 – trvalý travní porost o výměře 470 m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením předmětných pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.

  Současně Zastupitelstvo města rozhoduje uzavřít předloženou kupní smlouvu na předmětné pozemky.*

  odpovědnost: odbor majetkový
  termín: 31.10.2013

  Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 11/27/13/ZM bylo přijato.

   

   

  12. Úplatné nabytí pozemků v lokalitě „Babinec“ v k.ú. Velká Bíteš – kupní smlouva dle usnesení č. 16/26/13/ZM ze dne 10.06.2013

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. JUDr. Malá: Je to časově omezeno? P. starosta: Finální datum není řešeno. P. se dotázal na parc.č. 2539/70.  P. místostarosta: Pozemky jsou uvedeny jak při schvalování v červnu, nyní se schvaluje konkrétní smlouva. P. starosta uvedl, že výměra odděleného pozemku je upřesněna dle geometrického plánu a přečetl návrh usnesení. P. : Je tam komunikace 2539/98? P. starosta: Parc.č. 2539/109 se odděluje z parc.č. 2539/98. P. : Jak budeme k domu jezdit? Do cesty jsme investovali. Ukázal na mapě část komunikace, která není v usnesení zahrnuta a uvedl, že takto to bylo plánováno a město by mělo od p. vykoupit komplexně. P. starosta: Město nemůže odkupovat, protože komunikace nemá parametry páteřní komunikace, je to příjezdová komunikace k jednomu domu.  P. Rauš sdělil, že na jednání p.  a  slíbili, že  uhradí náklady. P. starosta: Je to navrženo tak, aby to rodině … vyhovovalo. Z parc.č. 2539/98 byl vyčleněn kus, v tomto okamžiku bych navrhoval tuto část vypustit, aby bylo možno dořešit problematiku úhrady vynaložených nákladů ze strany p. . Navrhl rovněž p.  případnou účast, jako zástupce města, na tomto jednání.

  P. starosta vyhlásil v 19:05 hod. přestávku, v jednání bylo pokrčováno v 19:15 hod.  Během přestávky odešel František Kratochvíl (celkem přítomno 17 členů ZM). V jednání bylo pokračováno v 18:35 hod.

  P. starosta: Z předložených pozemků bychom vypustili parc.č. 2539/109, která se dle geometrického plánu odděluje z parc.č. 2539/98. Dále přečetl návrh usnesení již bez tohoto pozemku.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít kupní smlouvu na pozemky v k.ú. Velká Bíteš, a to:

  - parc.č. 2539/70 – orná půda o výměře 39 754 m2, jež se nově odděluje dle GP č. 2037-98/2013 z parcely 2539/70

  - parc.č. 2539/78 – orná půda o výměře 708 m2

  - parc.č. 2539/79 – orná půda o výměře 708 m2

  - parc.č. 2539/80 – orná půda o výměře 778 m2

  - parc.č. 2539/81 – orná půda o výměře 976 m2

  - parc.č. 2539/82 – orná půda o výměře 1175 m2

  - parc.č. 2539/83 – orná půda o výměře 1129 m2

  - parc.č. 2539/88 – orná půda o výměře 1121 m2

  - parc.č. 2539/89 – orná půda o výměře 1206 m2

  - parc.č. 2539/90 – orná půda o výměře 857 m2

  - parc.č. 2539/91 – orná půda o výměře 746 m2

  - parc.č. 2539/92 – orná půda o výměře 1146 m2

  - parc.č. 2539/93 - orná půda o výměře 2126 m2

  - parc.č. 2539/97 – orná půda o výměře 510m2

  - parc.č. 2539/99 – orná půda o výměře 346 m2

  v předloženém znění.*

  odpovědnost:odbor majetkový
  termín: 31.10.2013

  Výsledek hlasování: pro 14, proti 2, zdrželi se 1

  Usnesení č. 12/27/13/ZM bylo přijato.

   

  13. Úplatné nabytí pozemků v lokalitě „Babinec“ v k.ú. Velká Bíteš – kupní smlouva dle usnesení č. 17/26/13/ZM ze dne 10.06.2013 - revokace

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky,  přečetl návrh usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 17/26/13/ZM ze dne 10.06.2013 spočívající v tom, že se původní znění:

  „Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš,  a to:

  • parc.č. 1326/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 523 m2
  • parc.č. 2538/6 – trvalý travní porost o výměře 831 m2
  • část parc.č. 2539/94 – orná půda o výměře cca 500 m2

  do vlastnictví města Velká Bíteš.

  Náklady spojené s geometrickým oddělením předmětných pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující. Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje starostu města k vypracování kupní smlouvy a předložení návrhu kupní smlouvy zastupitelstvu města k odsouhlasení.“

  nahrazuje novým zněním:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš  rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:

  • část parc.č. 1326/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 277 m2
  • parc.č. 2538/6 – trvalý travní porost o výměře 831 m2

  do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením předmětných pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující. Současně ZM rozhoduje uzavřít předloženou kupní smlouvu na předmětné pozemky.*

  odpovědnost:odbor majetkový
  termín: 31.10.2013

  Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 13/27/13/ZM bylo přijato.

   

  14. Úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 320, 326/2, 323/5, 323/6 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše

  P. starosta udělil slovo Ing. Pavlu Bednářovi, referentovi odboru majetkového, který  in formoval o jednáních se spoluvlastníky pozemků. P. starosta uvedl, že materiál ke schválení bude předložen na další ZM, dnes nebude v této záležitosti přijímáno usnesení.

   

  15. Úplatný převod bytové jednotky č. 280.23 v domě č.p. 280, U Stadionu, Velká Bíteš včetně  spoluvlastnického podílu id. 7290/71884 na společných částech a prostorách domu a na pozemku parc.č. 803 v k.ú. Velká Bíteš

  P. místostarosta sdělil, že ve stanoveném termínu byly doručeny dvě nabídky a předal p. starostovi obálky k otevření. Po přečtení a vyhodnocení nabídek bylo konstatováno, že nabídka nesplňuje náležitosti a přečetl návrh usnesení. Vyzval k diskusi k tomuto bodu, nikdo se nepřihlásil.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 280.23 (2+1) ve II. NP bytového domu, U Stadionu č.p. 280 ve Velké Bíteši včetně spoluvlastnického podílu id. 7290/71884 na společných částech a prostorách domu a spoluvlastnický podíl o velikosti id. 7290/71884 na zastavěném pozemku p.č. 803 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.*

  odpovědnost:odbor majetkový
  termín: 31.10.2013

  Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 2

  Usnesení č. 14/27/13/ZM bylo přijato.

   

  16. Kruhová křižovatka Na Valech, Růžová

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta, přičemž sdělil výsledky jednání s manž.  a jejich právní zástupkyní. Předložil členům ZM dvě varianty řešení kruhové křižovatky s tím, že tato záležitost bude projednávána z hlediska ekonomiky na pracovním semináři ZM. Dále vysvětlil změny ve směnné smlouvě  a ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti oproti verzi na ZM dne 28.03.2013. JUDr. Malá upozornila, že vypadlo ustanovení o  náhradě škody v článku 4.2 smlouvy. Ing. Koukola: Jak bude v případě realizace řešena nákladní doprava ve městě? P. starosta: Je navrženo realizovat křižovatku po částech. MUDr. Horek: Kolik by stála varianta č. 2? Jak by se k tomu stavěli majitelé nemovitostí? P. starosta popsal jednání s majiteli, druhá varianta by stála  3,5 mil. Kč navíc.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít Směnnou smlouvu a Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti v předloženém znění.*

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 31.10.2013

  Výsledek hlasování: pro 15, proti 2, zdrželi se 0

  Usnesení č. 15/27/13/ZM bylo přijato.

   

  17. Stanovisko k trase VRT

  Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta, přičemž seznámil členy ZM s poslední variantou návrhu trasy VRT. Mgr. Báňa požádal o doplnění návrhu usnesení o „zásadně“ nesouhlasit.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš po seznámení s aktuálním materiálem k trase VRT rozhoduje zásadně nesouhlasit s posunutím trasy VRT mezi dálnici a město Velká Bíteš a pověřuje p. místostarostu, aby seznámil s tímto stanoviskem Ministerstvo dopravy ČR, Správu železniční dopravní (SŽDC) a Kraj Vysočina.

  odpovědnost: místostarosta

  termín: 30.09.2013

  Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 16/27/13/ZM bylo přijato.

  18. Uznání dluhu nájemce a dohoda o jeho splacení

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky,  přečetl návrh usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít dohodu „Uznání dluhu a dohodu o jeho splacení“, jejímž předmětem bude úhrada dlužného nájemného a služeb za užívání bytu v domě č. pop. 259, ul. Návrší, Velká Bíteš včetně příslušenství.*

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 30.09.2013

  Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 17/27/13/ZM bylo přijato.

  19. Diskuze

  Ing. Koukola požádal o nápravu ve věci nedostatečně vysečeného okolí hřbitova. P. starosta přislíbil řešení v návaznosti na finance.

  Mgr. Macholová: Jak to vypadá s oběma BPS? P. místostarosta: V Holubí Zhoři investoři upustili od svého záměru. V Bíteši je vydáno stavební povolení na BPS, připojení na centrální kotelnu se řeší.

  Ing. Machola se dotázal p. Rauše na termín výstavby marketu na Růžové.P. Rauš popsal záměry  společnosti Tesco v roce 2012 a pro rok 2013 s tím, že by se měli vyjádřit do konce září. Ing. Machola požádal o změnu formátu posledních dvou zveřejněných usnesení RM. P. starosta: Ano, zajistí informatik.

  Mgr. Báňa se dotázal na výši penalizační faktury na M – SILNICE z důvodu nedodržení termínu dokončení stavby na ul. Vlkovská. P. starosta: Zatím není dořešeno, budeme se tím zabývat.

   

  P. starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 20:26 hod.

  Počet listů: 7

  Přílohy:

  Prezenční listina (1 list)

   

  Zápis pořízen dne: 18.09.2013

   

  Ing. Milan Vlček

  starosta města

   

  Jiří Rauš

  ověřovatel zápisu

   

  Ing. Marie Šabacká

  ověřovatelka zápisu

   

  JUDr. Radka Klímová

  zapisovatelka

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.