Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 26/13 - 10.06.2013


  Pozn.

  * - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

  Č.j. MÚVB/3660/13/KT/KLI

  Zápis

  ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.  26/13

  konaného dne 10.06.2013 v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 17:00 hodin

  Dle prezenční listiny přítomni:

  Jiří Blaha,  Ing. Libor Buchta, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Aleš Koubek,  Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek,  Ing. Tomáš Kučera, Ing. Eva Linhartová,  Karel Navrátil, Ing. Tomáš Pelán, Jiří Rauš,  MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Milan Vlček,  Ing. Miloš Zduba, MBA

  Omluveni: Mgr. Miroslav Báňa, Ing. Alois Koukola, CSc., František Kratochvíl,  Ing. Milan Macholán, JUDr. Alena Malá, Jan Pavlíček, Ing. Marie Šabacká, Alois Špaček

  1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

  P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:20 hod. Konstatoval, že zasedání  zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města (11 členů), takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Evu Doležalovou, vedoucí odboru správního a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 25/13 byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

  P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu Karla Navrátila a Ing. Tomáše Pelána.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Karla Navrátila a Ing. Tomáše Pelána.

  Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 1/26/13/ZM bylo přijato.

   

  2. Schválení programu zasedání

  P. starosta předložil ke schválení program navržený RM s tím, že navrhl vypustit bod 18 „Úplatný převod bytové jednotky č. 280.23 v domě č.p. 280, U Stadionu, Velká Bíteš včetně  spoluvlastnického podílu id. 7290/71884 na společných částech a prostorách domu a na pozemku parc.č. 803 v k.ú. Velká Bíteš“, protože k dnešnímu dni nebyla doručena žádná nabídka. Sdělil, že záměr prodeje bytu bude po projednání v radě města znovu zveřejněn. Jelikož nebyly navrženy žádné další změny nebo doplnění programu, dal p. starosta hlasovat o programu.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

  1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu zasedání
  3. Projekt „Velká Bíteš - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“
  4. Úplatný převod části pozemku parc.č. 197 a stavby občanské vybavenosti č.p. 157 na pozemku parc.č. 197  v k.ú. Velká Bíteš
  5. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Kpt. Jaroše – projektová dokumentace“
  6. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a  kanalizace ul. Lánice – projektová dokumentace“
  7. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš – novostavba kanalizace ul. Růžová – projektová dokumentace“
  8. Závěrečný účet města Velká Bíteš za rok 2012
  9. Rozpočtové opatření č. 2/2013, 3/2013, 4/2013, příjmy a financování, výdaje k 30.04.2013
  10. Daňové příjmy města Velká Bíteš
  11. Rozpočtové opatření č. 5/2013
  12. Úplatné nabytí  části pozemku parc.č. 842/2 v k.ú. Velká Bíteš
  13. Úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 2263/7, 2210/7, 2180/28 v k.ú. Velká Bíteš
  14. Úplatné nabytí části pozemku parc.č. 2263/2 v k.ú. Velká Bíteš
  15. Úplatné nabytí části pozemku parc.č.1196/13 v k.ú. Velká Bíteš
  16. Úplatné nabytí pozemků parc.č. 2539/97,  2539/99, 2539/92, 2539/88,  2539/89, 2539/90,  2539/91, 2539/93, 2539/78, 2539/79, 2539/80, 2539/81, 2539/82, 2539/83, části parc.č. 2539/98,  2539/70 v k.ú. Velká Bíteš
  17. Úplatné nabytí pozemků parc.č. 1326/1, 2538/6, část parc.č. 2539/94 v k.ú. Velká Bíteš
  18. Návrh směny pozemku parc.č. 852/1 v k.ú. Velká Bíteš
  19. Smlouva č.j. UZSVM/BZR/739/2013–BZRM o bezúplatném převodu nemovitosti, pozemku parc.č.  3011/17 v k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR - UZSVM
  20. Projednání  návrhů, podnětů a požadavků  na zařazení dílčích změn územního plánu  do Zadání      Změny č. 7 ÚP města Velká Bíteš
  21. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Velká Bíteš
  22. Zápis osadního výboru Ludvíkov ze dne 20.01.2013 – změna počtu členů a složení osadního výboru Ludvíkov
  23. Diskuze
  24. Závěr

  Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 2/26/13/ZM bylo přijato.

   

  3. Projekt „Velká Bíteš - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta.

   

  Příchod Ing. Evy Linhartové v 17:26 hod. (celkem přítomno 12 členů ZM)

   

  P. místostarosta specifikoval umístění kamerových bodů. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal hlasovat o návrhu usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš souhlasí s realizací a spolufinancováním projektu „Velká Bíteš - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ z dotační podpory programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

  odpovědnost: informatik

  termín: 30.06.2013

  Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 3/26/13/ZM bylo přijato.

   

  4. Úplatný převod části pozemku parc.č. 197 a stavby občanské vybavenosti č.p. 157 na pozemku parc.č. 197  v k.ú. Velká Bíteš

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Ing. Zduba: Nemůže tam sběrný dvůr zůstat, alespoň v omezeném rozsahu? Kdo nemá auto, bude mít ztížený přístup k finálnímu sběrnému dvoru.

   

  Příchod Mgr. et Mgr. Ladislava Koubka v 17:33 hod. (celkem přítomno 13 členů ZM)

   

  P. starosta zdůvodnil centralizaci provozu sběrného dvora. V ulici Kozí zůstane pruh pozemku ve vlastnictví města k zajištění přístupu, bude se zvažovat umístění kontejnerů. Obyvatelé ulice Kozí si stěžují na průjezd nákladních aut. Ing. Zduba: Bylo by dobré, aby na Karlov vedla cesta mimo silnici. P. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku parc.č. 197 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 477 m2 včetně stavby občanské vybavenosti čp. 157 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví Moravského rybářského svazu, o.s., místní organizace Velká Bíteš, IČ 00557358, se sídlem Masarykovo nám. 86, 595 01 Velká Bíteš za cenu 750.000 Kč s tím, že bude sjednáno věcné břemeno pro stávající kanalizaci a předkupní právo pro město Velká Bíteš a že náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující. Současně ZM rozhoduje nepřijmout nabídku od firmy ProfiParts, s.r.o., náhradní díly na nákladní vozy a návěsy, 594 54 Křoví na úplatný převod části pozemku parc.č. 197 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 477 m2 včetně stavby občanské vybavenosti čp. 157 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 30.08.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 4/26/13/ZM bylo přijato.

  5. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš – vodovod  a kanalizace ul. Kpt. Jaroše – projektová dokumentace“

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci  „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Kpt.Jaroše“ – projektová dokumentace ve výši 78.000 Kč z rozpočtu města.

  odpovědnost:odbor finanční
  termín: 17.06.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 5/26/13/ZM bylo přijato.

   

  6. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a  kanalizace ul. Lánice – projektová dokumentace“

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci  „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.Lánice“ – projektová dokumentace ve výši 58.000 Kč z rozpočtu města.

  odpovědnost:odbor finanční
  termín: 17.06.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 6/26/13/ZM bylo přijato.

   

  7. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš – novostavba  kanalizace ul. Růžová – projektová dokumentace“

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, p. starosta přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Velká Bíteš – novostavba kanalizace ul. Růžová“ – projektová dokumentace ve výši 37.000 Kč z rozpočtu města.

  odpovědnost:odbor finanční
  termín: 17.06.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 7/26/13/ZM bylo přijato.

   

  8. Závěrečný účet města Velká Bíteš za rok 2012

  P. starosta sdělil právní úpravu, dle které je předkládán závěrečný účet města. Přečetl závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zodpovězení případných dotazů přizval Bc. Věru Pokornou, zástupkyni vedoucí odboru finančního. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přečetl návrh usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku  přezkoumání hospodaření města za rok 2012 s výrokem „bez výhrad“.

  odpovědnost:odbor finanční
  termín: 10.06.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 8/26/13/ZM bylo přijato.

   

  9. Rozpočtové opatření č. 2/2013, 3/2013, 4/2013, příjmy a financování, výdaje k 30.04.2013

  Komentář k  rozpočtovým opatřením č. 2/2013, 3/2013, 4/2013 přednesl p. starosta. Pan starosta vyzval k dotazům a připomínkám, jelikož žádné nebyly vzneseny, nechal hlasovat o návrhu usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2013 č. 2/2013 schválené radou města dne 15.04.2013, č. 3/2013 schválené radou města dne 29.04.2013, č. 4/2013 schválené radou města dne 27.05.2013.

  odpovědnost:odbor finanční
  termín: 10.06.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 9/26/13/ZM bylo přijato.

   

  Dále p. starosta sdělil, že příjmy a financování, výdaje k 30.04.2013 byly členům ZM předloženy v podkladových materiálech. Vzhledem k tomu, že finanční odbor již zpracoval i příjmy a financování, výdaje k 31.05.2013, byly tyto členům ZM předloženy aktuálně. Udělil slovo Bc. Věře Pokorné, zástupkyni vedoucí odboru finančního, která přednesla komentář i k následujícímu bodu, a to k vývoji daňových příjmů města.

  10. Daňové příjmy města Velká Bíteš

  Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky k příjmům a financování, k výdajům, ani k daňovým příjmům města, nechal p. starosta hlasovat o návrhu usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za leden-květen roků 2010- 2013, příjmy a financování, výdaje k 31.05.2013.

  odpovědnost:odbor finanční
  termín: 10.06.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 10/26/13/ZM bylo přijato.

   

  11. Rozpočtové opatření č. 5/2013

  Důvodovou zprávu přednesla Bc. Věra Pokorná, zástupkyně vedoucí odboru finančního. Pan starosta vyzval k dotazům a připomínkám, jelikož žádné nebyly vzneseny, nechal hlasovat o návrhu usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2013 dle rozpočtového opatření města č. 5/2013.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 10.06.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 11/26/13/ZM bylo přijato.

   

   

  12. Úplatné nabytí  části pozemku parc.č. 842/2 v k.ú. Velká Bíteš

  Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky,  přečetl návrh usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na části pozemku parc.č. 842/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš a dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na části pozemku parc.č. 842/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN uhradí v obou případech kupující. Současně kupující zajistí na své náklady přesunutí stávajícího oplocení na nové hranice.*

  odpovědnost:odbor majetkový
  termín: 30.08.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 12/26/13/ZM bylo přijato.

   

  13. Úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 2263/7, 2210/7, 2180/28 v k.ú. Velká Bíteš

  Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky,  přečetl návrh usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt nemovitosti, a to:

  - část pozemku parc.č. 2263/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 45 m2

  - část pozemku parc.č. 2210/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m2

  - část pozemku parc.č. 2180/28 – orná půda o výměře cca 110 m2

  v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující.*

  odpovědnost:odbor majetkový
  termín: 30.08.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 13/26/13/ZM bylo přijato.

   

  14. Úplatné nabytí části pozemku parc.č. 2263/2 v k.ú. Velká Bíteš

  Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky,  přečetl návrh usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na části pozemku parc.č. 2263/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš vlastnictví města Velká Bíteš a dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na části pozemku parc.č. 2263/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí v obou případech kupující.*

  odpovědnost:odbor majetkový
  termín: 30.08.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 14/26/13/ZM bylo přijato.

   

  15. Úplatné nabytí části pozemku parc.č.1196/13 v k.ú. Velká Bíteš

  Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky,  přečetl návrh usnesení. Ing. Milan Vlček oznámil v tomto bodě střet zájmů, nehlasoval.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č. 1196/13 – trvalý travní porost o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš vlastnictví města Velká Bíteš, dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č. 1196/13 – trvalý travní porost o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č. 1196/13 – trvalý travní porost o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č. 1196/13 – trvalý travní porost o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č. 1196/13 – trvalý travní porost o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš a dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č. 1196/13 – trvalý travní porost o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

  odpovědnost:odbor majetkový
  termín: 30.08.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 15/26/13/ZM bylo přijato.

   

  16. Úplatné nabytí pozemků parc.č. 2539/97,  2539/99, 2539/92, 2539/88,  2539/89, 2539/90,     2539/91,2539/93, 2539/78, 2539/79, 2539/80, 2539/81, 2539/82, 2539/83, části parc.č. 2539/98,   2539/70 v k.ú. Velká Bíteš

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Zdůraznil, že bude připravena kupní smlouva, která bude předložena zastupitelstvu města ke schválení. Jedná se o strategické rozhodnutí, lokalita se dá rozdělit na etapy, které by byly postupně financovány. Pro město by to byl projekt na 15-20 let, 60 stavebních míst pro RD je důležitých pro rozvoj města.  Ing. Linhartová: Jak se předpokládá financování? P. starosta: Celé na úvěr. Budeme kupovat až bude pravomocné územní rozhodnutí, až bude jasné, že se tam dá stavět. Mgr. Macholová: Byl by to nový úvěr, nebo část úvěru na náměstí? P. starosta: Máme dvě možnosti. Buď vyjednáme s bankou věcné rozšíření úvěru na 42 mil. Kč a zafinancujeme nákup z tohoto úvěru, nebo po podpisu smlouvy o dílo na náměstí snížíme tento úvěr na reálnou hodnotu, předpokládaná výše cca 12-14 mi. Kč. P. starosta přečetl návrh usnesení.

  MUDr. Štefek: Je třeba počítat také s financemi na přípravu akce. P. starosta: Přehled financování bude předložen zastupitelstvu města. Předpoklad předložení je v září 2013. P. starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš od spoluvlastníků, přičemž spoluvlastnický podíl každého z nich činí id. ½. Jedná se o tyto pozemky:

  - parc.č. 2539/97 – orná půda o výměře 510 m2

  - parc.č. 2539/99 – orná půda o výměře 346 m2

  - část parc.č. 2539/98 – orná půda o výměře cca 725 m2

  - parc.č. 2539/92 – orná půda o výměře 1146 m2

  - parc.č. 2539/88 – orná půda o výměře 1121 m2

  - parc.č. 2539/89 – orná půda o výměře 1206 m2

  - parc.č. 2539/90 – orná půda o výměře 857 m2

  - parc.č. 2539/91 – orná půda o výměře 746 m2

  - parc.č. 2539/93 - orná půda o výměře 2126 m2

  - parc.č. 2539/78 – orná půda o výměře 708 m2

  - parc.č. 2539/79 – orná půda o výměře 708 m2

  - parc.č. 2539/80 – orná půda o výměře 778 m2

  - parc.č. 2539/81 – orná půda o výměře 976 m2

  - parc.č. 2539/82 – orná půda o výměře 1175 m2

  - parc.č. 2539/83 – orná půda o výměře 1129 m2

  - část parc.č. 2539/70 – orná půda o výměře cca 39 975 m2

  do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením předmětných pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje starostu města k vypracování kupní smlouvy a předložení návrhu této kupní smlouvy zastupitelstvu města k odsouhlasení.*

  odpovědnost: odbor majetkový
  termín: 30.09.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 16/26/13/ZM bylo přijato.

   

  17. Úplatné nabytí pozemků parc.č. 1326/1, 2538/6, část parc.č. 2539/94 v k.ú. Velká Bíteš

  Ve stejných intencích jako předchozí bod zdůvodnil p.starosta nabytí těchto pozemků, neboť se jedná o stejnou lokalitu.  Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, p. starosta přečetl návrh usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:

  - parc.č. 1326/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 523 m2

  - parc.č. 2538/6 – trvalý travní porost o výměře 831 m2

  - část parc.č. 2539/94 – orná půda o výměře cca 500 m2

  do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením předmětných pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje starostu města k vypracování kupní smlouvy a předložení návrhu této kupní smlouvy zastupitelstvu města k odsouhlasení.*

  odpovědnost:odbor majetkový
  termín: 30.09.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 17/26/13/ZM bylo přijato.

  18. Návrh směny pozemku parc.č. 852/1 v k.ú. Velká Bíteš

  Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky,  přečetl návrh usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nepřijmout návrh na směnu části pozemku parc.č. 852/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 25 m2 v k.ú. Velká Bíteš, ve vlastnictví města Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 28.06.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 18/26/13/ZM bylo přijato.

  19. Smlouva č.j. UZSVM/BZR/739/2013–BZRM o bezúplatném převodu nemovitosti, pozemku parc.č.  3011/17 v k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR - UZSVM

  Důvodovou zprávu přednesl p. místostarosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky,  přečetl návrh usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu č.j. UZSVM/BZR/739/2013–BZRM o bezúplatném převodu nemovitosti, a to pozemku parc.č. 3011/17, v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro UZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 30.08.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 19/26/13/ZM bylo přijato.

  20.  Projednání  návrhů, podnětů a požadavků  na zařazení dílčích změn územního plánu  do Zadání      Změny č. 7 ÚP města Velká Bíteš

  P. starosta sdělil, že návrhů, podnětů a požadavků  byly pojednány v Komisi pro územní plán a regionální rozvoj a v Radě města Velká Bíteš. K zodpovězení případných dotazů přizval Ing. Ladislava Homolu, vedoucího odboru výstavby a ŽP. Ing. Zduba uvedl, že změna č. 7 je rozsáhlá, územní plánování by mělo být systematické a vycházet ze strategického dokumentu. P. starosta: Dílčí změny reagují na reálný život, nejedná se o koncepční změny. Ing. Zduba: Většina věcí je bezproblémových, v některých věcech se zdržím. Důvodovou zprávu k jednotlivým dílčím změnám přednesl p. místostarosta, přičemž před každým hlasováním dal možnost vznést dotazy a připomínky jak členům ZM, tak i veřejnosti.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-1, spočívající ve změně zařazení parcely č. 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš, části cca 14 000 m2, z plochy rezervy pro bydlení včetně nezbytné části plochy Pl –louky, pastviny,  na plochu pro bydlení Bm – bydlení předměstského typu, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 20/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-2, spočívající ve změně využití plochy na pozemcích p.č. 2055, 2052, 2051, 2048 v k.ú. Velká Bíteš, navržené a řešené v návrhu Změny č. 6 ÚP, jako plocha pro bydlení v 11 bytových domech o celkem 44 BJ,  na plochu bydlení v bytových domech  pro výstavbu 5 bytových domů  po 12 BJ (1+kk, 2+kk) (na ploše bude celkem 60 bytových jednotek) včetně posunutí příjezdové komunikace  severním směrem, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu s podmínkou stanovení regulativu  pro podlažnost bytových domů na  max. 2 NP+obytné podkroví.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 21/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-3, spočívající ve změně využití stávající plochy orné půdy na p.č. 544 (11565 m2) v kat. území Košíkov, na plochu pro bydlení předměstského typu v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu s podmínkou upřesnění  počtu  navrhovaných  domů v ploše včetně  časového výhledu pro zastavění plochy.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 22/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-4, spočívající ve změně využití stávající plochy orné půdy na p.č. 545 (5983 m2) v kat. území Košíkov, na plochu pro bydlení předměstského typu v rodinných domech, do Zadání Změny č.7 ÚP dle návrhu s podmínkou upřesnění  počtu  navrhovaných  domů v ploše včetně  časového výhledu pro zastavění plochy.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 23/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-5, spočívající ve změně využití stávající plochy sídelní zeleně Zs  na pozemcích p.č. 611/4, 627/2 a 627/3  v kat. území Velká Bíteš  v lokalitě ul. Zahradní, na plochu pro bydlení v rodinných domech s možností výstavby provozovny  pro obchodní činnost (Bp), do Zadání Změny č. 7 ÚP na základě  návrhu, avšak s podmínkami, že stávající cesta na  p.č. 627/2  bude zařazena jako stávající plocha  pro účelovou komunikaci, že předzahrádka na p.č. 627/3 bude zařazena jako stávající plocha bydlení Bm, že část pozemku p.č. 611/4 vymezená rovinou procházející průčelím RD na p.č. 614 a hranicemi s pozemky p.č.627/2 a p.č. 610/2  bude zařazena jako plocha pro neveřejnou účelovou komunikaci a že zástavba na zbývající ploše Bp bude situována min. 3 m od stávající místní komunikace na p.č. 610/2.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 24/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o nezařazení  dílčí změny ÚP spočívající ve změně využití plochy na pozemcích p.č. 4302, 4305, 4307, 4308 v k.ú. Velká Bíteš, které jsou součástí rezervní plochy pro průmyslovou výrobu, sklady,  na zastavitelnou plochu  Vp - průmyslová výroba, sklady, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu AGRO – Měřín, a.s.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 25/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje  o nezařazení dílčí změny ÚP spočívající ve změně využití plochy  na p.č. 365 v k.ú. Košíkov  na  plochu  Vp - průmyslová výroba, sklady, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu AGRO – Měřín, a.s.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 26/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-7, spočívající ve změně využití plochy – trvalého travního porostu, na pozemcích p.č. 2542/1 (14042 m2) a 2542/2  (1347 m2) v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu Bp - bydlení s podnikáním, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 27/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-8, spočívající ve změně využití plochy – zahrady (louky) pro stavební účely (rozšíření plochy bydlení Bm)  na pozemku  p.č. 2254/1 v k.ú. Velká Bíteš, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 28/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o nezařazení  dílčí  změny 7-9, spočívající ve změně plochy orné půdy na  pozemku p.č. 3774 v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech a dále ve změně zastavitelné plochy Os – plochy sportu, hřiště na p.č. 880/37 v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 29/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-10, spočívající ve změně využití plochy – části zahrady  p.č. 237, k.ú Košíkov na plochu bydlení s drobným podnikáním Bp, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 30/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-11, spočívající ve změně ze stávající plochy luk a pastvin na částech pozemků  p.č. 1386 a 1387 v k.ú. Velká Bíteš.na plochu pro bydlení v  rodinném domě, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 31/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-12, spočívající ve vyřazení  plánované cesty přes parcely v jeho vlastnictví, a to  na pozemcích p.č. 1379, 1380, 1328 a 1329 v k.ú. Velká Bíteš (část plánované komunikace  byla navržena k vyřazení již v rámci návrhu změny č. 6), do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 32/26/13/ZM bylo přijato.

  Ing. Libor Buchta oznámil v následujícím bodě střet zájmů, nehlasoval.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-13, spočívající ve změně plochy určené platným ÚP pro místní komunikaci na pozemcích p.č. 880/13, 880/16, 880/17, 880/19, 880/47 a 880/48  v k.ú. Velká Bíteš na soukromou účelovou komunikaci k  rodinnému domu č.p. 615, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 33/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-14, spočívající  v rozšíření stávající plochy bydlení v rodinných domech na pozemcích p.č. 724/1 a p.č. 724/3 v k.ú. Velká Bíteš o další pozemky, které navazují na výše uvedenou plochu, a to o p.č. 727/8 a p.č. 2294/41, do Zadání Změny č.7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 34/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-15, spočívající ve změně využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech na pozemcích p.č. 2538/10, 2538/30, 2539/102   v k.ú. Velká Bíteš  na plochu Bm – bydlení předměstského typu v  rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 35/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-16, spočívající ve změně využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech na pozemcích p.č. p.č. 2538/7, 2539/103  v k.ú. Velká Bíteš  na plochu Bm – bydlení předměstského typu v  rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 36/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o nezařazení  dílčí  změny 7-17, spočívající ve změně územního plánu na pozemcích p.č. 6021 – orná půda (18592 m2)  a p.č. 6026 – orná půda (17936 m2) v k.ú. Holubí Zhoř z ploch zemědělské půdy na zastavitelné plochy pro výstavbu zemědělské rodinné farmy a hospodářských budov, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 37/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-18, spočívající ve změně zastavitelné plochy na  části pozemku p.č. 4609/3 v k.ú. Velká Bíteš z plochy D – plochy pro dopravu, kapacitní parkoviště na plochu Bb – plochy pro bydlení v bytových domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 38/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-19, spočívající ve změně využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech na pozemcích  p.č. 2538/27, 2538/12, 2538/28, 2538/29, 2539/100 a 2539/101 v k.ú. Velká Bíteš na plochu Bm – bydlení předměstského typu v  rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 39/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o nezařazení  návrhu na dílčí  změnu 7-20 spočívajícím ve změně  funkční plochy Os – plocha sportu, hřiště na  pozemcích  p.č. 880/6  a  p.č. 880/38 v k.ú. Velká Bíteš  na  plochu  Bm- bydlení  v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 40/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-21, spočívající v rozšíření stávající plochy bydlení s rodinným domem  na část pozemku  p.č. 73 – orná půda v  k.ú Ludvíkov u Velké Bíteše, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 41/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-22, spočívající ve změně  funkční plochy Os-plochy sportu, hřiště na  pozemku p.č. 5430, k.ú. Holubí Zhoř  na   plochu  Bm-bydlení předměstského typu  v rodinných domech, do Zadání Změny č.7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 42/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy zeleně Pz–zahrady, sady na pozemcích p.č.  2208, 2207/4 v k.ú Velká Bíteš  na plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami  (Bp), do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 43/26/13/ZM bylo přijato.

   

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení dílčí změny ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy  zeleně Pl–louky, pastviny na pozemcích p.č. 2212/3, 2211/3 v k.ú Velká Bíteš  na plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami  (Bp), do Zadání Změny č. 7 ÚP na základě  návrhu, avšak s podmínkou, že pozemky 2212/3 a 2211/3 (v prostoru za potokem) budou zařazeny do  plochy Ov-občanská vybavenost, která je vymezena na sousedních pozemcích,  a současně  bude tato plocha vymezena mimo manipulační pásmo podél potoka.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 44/26/13/ZM bylo přijato.

   

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o nezařazení  dílčí změny ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy zeleně Pz–zahrady, sady na pozemku p.č. 308/1 (výměra 888 m2) v k.ú Velká Bíteš v prostoru za domem č.p. 37 na plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami  (Bp), do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 45/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-24, spočívající ve změně využití stávající plochy  zeleně Pz na pozemku p.č. 308/2-TTP v k.ú. Velká Bíteš a dále  ve změně využití zastavitelné plochy  Bm – bydlení v rodinných domech  na pozemcích  p.č. 304 – zahrada a p.č. 305– TTP v k.ú. Velká Bíteš  na plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp),do Zadání Změny č.7 ÚP dle návrhu, avšak s podmínkou, že pozemek p.č. 308/2 v prostoru za domem č.p. 36 bude zařazen do plochy stávajícího čistého bydlení.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 46/26/13/ZM bylo přijato.

  P. starosta udělil slovo p. Kulíškovi, který popsal svůj podnikatelský záměr na pozemcích p.č. 64, 63/1 v k.ú. Velká Bíteš.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o nezařazení  dílčí  změny 7-25, spočívající ve změně části plochy Bj – historické jádro města, městská památková zóna na pozemcích p.č. 64 - zahrada a 63/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Velká Bíteš  na plochu Vz – plocha zemědělské výroby, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 47/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-26, spočívající ve změně stávající plochy luk a pastvin na částech pozemků p.č. 2281/1 a 2281/17  v k.ú. Velká Bíteš na plochu  H - vodní plochy a vodní toky , do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 2

  Usnesení č. 48/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-27, spočívající ve změně stávající plochy Po – orná půda na zastavitelnou plochu Bp – plocha bydlení s podnikáním na pozemcích p.č. 2283/1 –TTP v k.ú. Velká Bíteš a p.č. 2283/3-TTP s tím, že část parcely p.č. 2283/3 bude převedena do plochy stávající účelové komunikace, do Zadání Změny č.7 ÚP dle návrhu s tím, že město uplatní podnět na vyřazení plánované okružní křižovatky na silnici I/37 v této lokalitě z ÚP.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 49/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-28, spočívající ve změně stávající plochy Pl – louky, pastviny na pozemku p.č. 2933/1 – orná půda v k.ú. Velká Bíteš   na zastavitelnou plochu pro bydlení Bm – bydlení předměstského typu, do Zadání Změny č.7 ÚP dle návrhu s tím, že město uplatní  požadavek na vyznačení koridoru podél silnice pro možnost rozšíření silnice v ul. Rajhradská.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 50/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-29, spočívající ve změně stávajících ploch na  pozemcích v k.ú, Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská  ve vlastnictví firmy v současnosti v ÚP vedených jako Vd - drobná výroba a služby a Zs –zeleň sídelní na funkční plochu OV – občanská vybavenost ( 6000 m2), plochu Os - plocha sportu,hřiště (5000 m2), plochu Bb - plocha bydlení v bytových domech (5000 m2 ) a plochu Bm – plocha bydlení v rodinných domech (8774 m2), do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu firmy LABARA CABLES s.r.o.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 51/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-30, spočívající ve změně plochy zeleně (Zs) na pozemcích  p.č. 2983/16 a 2983/17  v  k.ú. Velká Bíteš na plochu D - pro dopravu, parkoviště nákladních vozidel,  do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu firmy KALA TRANS s.r.o.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 52/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-31, spočívající ve změně  plochy zeleně (Zs) na pozemku p.č. 2991 v k.ú. Velká Bíteš (1359 m2) na plochu Ov – občanská vybavenost, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 53/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-32, spočívající v podnětu na  vyřazení plánované okružní křižovatky na silnici I/37 v lokalitě Lánice z ÚP, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 54/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-33, spočívající ve vymezení koridoru pro rozšíření silnice v ul. Rajhradská ve Velké Bíteši, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

  Usnesení č. 55/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny 7-34, spočívající ve změně zařazení části pozemku  p.č. 5816 (cca 4500 m2) v k.ú. Holubí Zhoř a  části pozemku p.č. 5817 (cca 4500 m2) v k.ú. Holubí Zhoř na funkční plochu Bm-bydlení v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 56/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny ÚP, spočívající ve vyřazení plochy pro místní komunikaci na pozemcích p.č. 880/23, 880/22, 880/12, 880/21, 880/6, 891,  899  a 896  v k.ú. Velká Bíteš s tím,že plocha na p.č. 880/23, 880/22, 880/12 a  880/21 je navržena ke změně na soukromou účelovou komunikaci k  rodinnému domu č.p.621 a  plocha na p.č. 880/6, 891,  899  a 896  bude  začleněna do sousedních zastavitelných ploch  Bm-plocha bydlení v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 57/26/13/ZM bylo přijato.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení  dílčí  změny ÚP, spočívající ve změně využití plochy Pl-louky, pastviny na pozemcích p.č.2475/1, 2473/1, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2436/3, 2437/3, 2438/3 a 2438/2 v k.ú. Velká Bíteš na plochu dopravního koridoru pro směrovou úpravu  silnice II/379 s  návazností  na  dopravní koridor  vymezený v ÚP Křoví, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu Kraje Vysočina.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.07.2013

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 58/26/13/ZM bylo přijato.

  21. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Velká Bíteš

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky,  přečetl návrh usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Velká Bíteš.

  odpovědnost: tajemnice

  termín: 12.06.2013

  Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 2

  Usnesení č. 59/26/13/ZM bylo přijato.

  22. Zápis osadního výboru Ludvíkov ze dne 20.01.2013 – změna počtu členů a složení osadního výboru Ludvíkov

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky,  přečetl návrh usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis osadního výboru Ludvíkov ze dne 20.01.2013 a rozhoduje změnit usnesení č. 9/2/10/ZM ze dne 13.12.2010 tak, že text: Zastupitelstvo  města  Velká  Bíteš určuje počet členů osadního výboru  v části města Ludvíkov 7. Volí předsedou  osadního výboru v části města Ludvíkov  Josefa Pelána a členy tohoto výboru Ludvíka Brychtu, Bohuslava Buriana, Miroslava Soukupa,  Jaroslava Nehřivého, Vojtěcha Řezníčka, Jaroslava Jančíka,  se nahrazuje textem:

  Zastupitelstvo  města  Velká  Bíteš určuje počet členů osadního výboru v části města Ludvíkov 3. Volí předsedou  osadního výboru v části města Ludvíkov Josefa Pelána a členy tohoto výboru Bohuslava Buriana a Josefa Voborného.*

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 60/26/13/ZM bylo přijato.

  23. Diskuze

  Vzhledem k tomu, že se do diskuze nikdo nepřihlásil, ukončil p. starosta zasedání zastupitelstva města v 20:20 hod.

  Počet listů: 14

  Přílohy:

  Prezenční listina (1 list)

   

   

  Zápis pořízen dne: 12.06.2013

   

   

  Ing. Milan Vlček

  starosta města

   

  Karel Navrátil

  ověřovatel zápisu

   

  Ing. Tomáš Pelán

  ověřovatel zápisu

   

  JUDr. Radka Klímová

  zapisovatelka

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.