Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 08/11 - 11.08.2011

  MÚVB/4854/11/KT/Kl-3/2011

   

  Zápis

  ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 8/11

  konaného dne 11.8.2011 v zasedací síni radnice ve Velké Bíteši od 17:00 hodin

   

  Dle prezenční listiny přítomni:

  Ing. Libor Buchta, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Alois Koukola, CSc., František Kratochvíl, Ing. Tomáš Kučera, Karel Navrátil, Jan Pavlíček (od 17:15 hod.), Jiří Rauš (od 17:05), Ing. Marie Šabacká, Alois Špaček, Ing. Milan Vlček, Ing. Eva Zavadilová, Ing. Miloš Zduba, MBA

  Omluveni: Jiří Blaha, Mgr. Aleš Koubek, Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, , Ing. Milan Macholán, Ing. Tomáš Pelán, JUDr. Alena Malá,

  Neomluveni:

  Mgr. Miroslav Báňa, MUDr. Jaroslav Štefek

   

  1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

  P. starosta zahájil zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v 17:00 hod. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní. Všichni členové zastupitelstva města byli s místem, dnem a časem konání zasedání řádně seznámeni. Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 11 členů zastupitelstva města, což je nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo města je usnášeníschopné. P. starosta určil za skrutátora Evu Doležalovou, vedoucí odboru správního a za zapisovatele zápisu Evu Doležalovou, vedoucí odboru správního. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 7/11 byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

  P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing.Evu Zavadilovou a Ing. Miloše Zdubu, MBA

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Ing.Evu Zavadilovou a Ing. Miloše Zdubu, MBA

  Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 1/8/11/ZM bylo schváleno.

   

  Příchod Jiřího Rauše v 17:05 hod. (celkem přítomno 12 členů ZM)

   

  2. Schválení programu zasedání

  P. starosta seznámil přítomné s navrženým programem a dal hlasovat o programu zasedání.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

  1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

  2. Schválení programu zasedání

  3. Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Velká Bíteš v rámci Programu

  regenerace MPZ

  1. Rozpočtové opatření č. 11/2011

  2. Diskuze

  3. Závěr

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 2/8/11/ZM bylo schváleno.

   

  3. Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Velká Bíteš v rámci Programu regenerace MPZ

  Důvodovou zprávu přednesl Ing. Ladislav Rada, vedoucí majetkového odboru a p. starosta přečetl návrh usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s Římskokatolickou farností Velká Bíteš smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 560 tis. Kč na opravu fasády kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši v rámci Programu regenerace MPZ.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 30.8.2011

  Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0

  Usnesení č. 3/8/11/ZM bylo schváleno.

  Příchod Jana Pavlíčka v 17:15 hod. (celkem přítomno 13 členů ZM)

   

  4. Rozpočtové opatření č. 11/2011

  P. starosta vyzval Vlastu Nováčkovou, vedoucí odboru finančního, aby seznámila členy ZM s rozpočtovým opatřením č. 11/2011.

  K tomuto opatření nebyla vznesena žádná připomínka a starosta města konstatoval, aby ZM vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2011 a č. 10/2011 které souvisí s tímto bodem a byla schválena RM a to opatření č. 9/2011 dne 11.07.2011 a opatření č. 10/2011 dne 01.08.2011. Vyzval paní Vlastu Nováčkovu, vedoucí odboru finančního, aby seznámila členy ZM s těmito opatření .

   

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2011, které bylo schváleno RM dne 11.07.2011 a dále bere na vědomí rozpočtové opatření 10/2011, které bylo schváleno RM dne 01.08.2011.

  výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  odpovědnost: odbor finanční

  Usnesení č. 4.1./8/2011 ZM bylo vzato na vědomí

   

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření č. 11/2011.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 11.8.2011

  Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

  Návrh usnesení:

  finanční

  termín: 11.8.2011

  Usnesení č. 4.2./8/11/ZM bylo schváleno.

   

  5. Diskuze

  Ing. Alois Koukola, CSc, - vznesl drobnou technickou poznámku ke smlouvě mezi městem a Římskokatolickou farností Velká Bíteš, u otce Bohumila Poláčka uvést, tak jak se obyčejně uvádí titul, tj. velké P.

  Pan starosta poděkoval za připomínku a pověřil Ing. Ladislava Radu, vedoucího majetkového odboru, k zapracování této připomínky do smlouvy.

   

  6. Závěr

  P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 17:25 hod.

   

   

   

  Počet listů: 2

  Přílohy:

  Prezenční listina (1 list)

   

  Zápis pořízen dne: 11.08.2011

   

   

   

  Ing. Milan Vlček

  starosta města


  Ing. Eva Zavadilová

  ověřovatel zápisu


  Ing. Miloš Zduba, MBA

  ověřovatel zápisu

   

   

   

  zapisovatel:

  Eva Doležalová

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.