Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 39/10 - 30.08.2010

  odt dokument odf ke stažení 32.70 Kb

  pdf dokument pdf ke stažení 117.56 Kb Pozn.

  * - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.  Č.j. MÚVB/5343/10/KT/Kl-7/2010


  Z á p i s č. 39/10

  ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 30.08.2010 v 16:00 hod. v kulturním domě ve Velké Bíteši
  Dle prezenční listiny přítomni:

  Mgr. Miroslav Báňa, Zdeněk Blažek, Ing. Miloš Brychta, Ing. Libor Buchta, Pavel Doubek, Jaroslav Hofmann, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Bronislav Hovadík, Mgr. Dalibor Kolář, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Milan Macholán, Mgr. Dagmar Macholová, Jaromír Mencler, Dana Ráčková, Ing. Marie Šabacká, MUDr. Jaroslav Štefek, Ctibor Veleba

  omluveni: Marta Doubková, MVDr. Jaromír Kotík, JUDr. Alena Malá, MUDr. Pavla Vojtěchová
  1. Zahájení
  Jednání zahájil p. starosta v 16:05 hod., kdy byla přítomna nadpoloviční většina členů ZM (celkem přítomno 15 členů ZM). P. starosta určil za skrutátora Evu Doležalovou, vedoucí správního odboru a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 38/10 byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.
  1. Schválení ověřovatelů zápisu
  P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Dagmar Macholovou a Jaromíra Menclera.

  Usnesení č. 2/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Dagmar Macholovou a Jaromíra Menclera.

  hlasování: pro 13, zdrželi se 2, proti 0
  1. Schválení programu zasedání
  P. starosta přečetl navržený program.

  Usnesení č. 3/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání:

  1. Zahájení
  2. Schválení ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu zasedání
  4. Parcelace a majetkové převody pozemků v  k.ú. Velká Bíteš v souvislosti s  přípravou akce „Rozšíření inženýrských sítí pro 15 RD Velká Bíteš - Jihlavská"
  5. Úplatné nabytí pozemků p.č. 2287/8, 2287/9 v k.ú. Velká Bíteš
  6. Směna pozemků části p.č. 4659, 2207/1, 1580/1 za pozemky p.č. 2287/3, část p.č. 4660, vše v k.ú. Velká Bíteš
  7. Směna pozemku část p.č. 4658 za pozemky části p.č. 4662, vše v k.ú. Velká Bíteš
  8. Směna pozemků p.č. 4665, 4664 za pozemky p.č. 873, 2346/26, 3306, vše v k.ú. Velká Bíteš
  9. Úplatný převod pozemku část p.č. 879/2 v k.ú. Velká Bíteš
  10. Úplatný převod pozemku část p.č. 84/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
  11. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš - likvidace ČOV Lánice"
  12. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku SVK Žďársko na akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vlkovská - Velká Bíteš"
  13. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš - rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Vlkovská - projektová dokumentace"
  14. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu v křižovatce ul. Vlkovská a Nová čtvrť - projektová dokumentace"
  15. Rozpočtové opatření č. 12/2010, příjmy, financování a výdaje k 31.7.2010
  16. Program Prevence kriminality
  17. Obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
  18. Podnět k přijetí obecně závazné vyhlášky o podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
  19. Zápis č. 11/2010 z jednání finančního výboru
  20. Zápis č. 23/2010 z jednání výboru pro ÚPRRV
  21. Diskuze
  22. Závěr
  hlasování: pro 15, zdrželi se 0, proti 0
  Příchod Jaroslava Hofmanna v 16:10 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)
  4. Parcelace a majetkové převody pozemků v  k.ú. Velká Bíteš v souvislosti s  přípravou akce „Rozšíření inženýrských sítí pro 15 RD Velká Bíteš - Jihlavská"

  Důvodovou zprávu přednesl Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP.

  P. starosta doplnil, že z technických důvodů nebylo možné se dohodnout na poměru výměr 1:2, vlastníci vyšli městu vstříc, proto náklady na inž. sítě i náklady na převod by neslo město.

  Ing. Hovadík doporučil ve smlouvě specifikovat, že přípojky budou k hranici pozemku.
  Odchod Ing. Aloise Koukoly, CSc. v 16:20 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)
  Ing. Brychta se dotázal, jak bude město tuto akci financovat.

  P. starosta odpověděl, že akce se bude financovat až z prodeje pozemků, podle zájmu o tyto pozemky a přečetl návrh usnesení.

  Usnesení č. 4/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje převést směnou pozemek p.č.1233 - ost. plocha o výměře 151 m2 v k.ú. Velká Bíteš v majetku města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 4526 - orná půda o výměře 388 m2 v k.ú. Velká Bíteš (dle GP č.1813-82/2010 se jedná díly „ab+ah" o výměře 388 m2 navržené ke sloučení do stávající p.č. 4525 o nové výměře 2527 m2).
  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje převést směnou část pozemku p.č. 4531 - orná půda o výměře 99 m2 v k.ú. Velká Bíteš (dle GP č.1813-82/2010 se jedná díl „aj" o výměře 99 m2 navržený ke sloučení do nové parcely č. 4524/8) v majetku města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 4524 - orná půda o výměře 702 m2 v k.ú. Velká Bíteš (dle GP č.1813-82/2010 se jedná o díl „f" o výměře 702 m2 navržený ke sloučení do nové parcely č. 4524/5).
  Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt do majetku města Velká Bíteš části pozemků v obci a k.ú. Velká Bíteš a to:

  - část p.č. 4524 - orná půda o výměře 3358 m2 (dle GP č.1813-82/2010 se jedná o :

  • díl „e" o výměře 717 m2 navržený ke sloučení do nové parcely č. 4524/4 o výměře 723 m2
  • díl „d" o výměře 705 m2 navržený ke sloučení do nové parcely č. 4524/3 o výměře 720 m2
  • díl „c" o výměře 708 m2 navržený ke sloučení do nové parcely č. 4524/2 o výměře 733 m2
  • díl „a" o výměře 795 m2 navržený ke sloučení do nové parcely č. 4524/1 o výměře 925 m2
  • díly „b+i" o výměře 433 m2 navržené ke sloučení do stáv. parcely č. 4525 o nové výměře 2527 m2),
  - část p.č. 4525 - orná půda o výměře 2329 m2 (dle GP č.1813-82/2010 se jedná o :

  • díl „g" o výměře 11 m2 navržený ke sloučení do nové parcely č. 4524/5 o výměře 713 m2
  • díl „p" o výměře 06 m2 navržený ke sloučení do nové parcely č. 4524/4 o výměře 723 m2
  • díl „o" o výměře 15 m2 navržený ke sloučení do nové parcely č. 4524/3 o výměře 720 m2
  • díl „n" o výměře 25 m2 navržený ke sloučení do nové parcely č. 4524/2 o výměře 733 m2
  • díl „k" o výměře 130 m2 navržený ke sloučení do nové parcely č. 4524/1 o výměře 925 m2
  • díl „z" o výměře 166 m2 navržený ke sloučení do nové parcely č. 4526/7 o výměře 787 m2
  • díl „m" o výměře 1706 m2 navržený ke sloučení do stáv. parcely č. 4525 o nové výměře 2527 m2),
  - část p.č. 4526 - orná půda o výměře 1194 m2 (dle GP č.1813-82/2010 se jedná o :

  • díl „al" o výměře 533 m2 navržený ke sloučení do nové parcely č. 4526/7 o výměře 787 m2
  • díl „aa" o výměře 661 m2 navržený ke sloučení do nové parcely č. 4526/1 o výměře 932m2).  O výše uvedených majetkových převodech ZM rozhoduje s tím, že do příslušných směnných a

  darovacích smluv budou zakotveny závazky města Velká Bíteš a to:

  - zajistit vlastním nákladem přípravu a realizaci související investiční akce „Rozšíření inženýrských sítí pro 15 RD Velká Bíteš-Jihlavská", která bude obsahovat vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci, plynovod (včetně přípojek vodovodu, kanalizace a plynovodu na hranice stavebních pozemků), veřejné osvětlení, obslužnou komunikaci a chodníky,

  - uhradit příslušné poplatky za připojení 15 stavebních pozemků na el. síť

  - uhradit náklady spojené s geometrickým rozdělením pozemků a vkladem příslušných smluv do KN . *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 05.11.2010

  hlasování: pro 12, zdrželi se 3, proti 0
  Příchod Ing. Aloise Koukoly, CSc. v 16:25 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)
  5. Úplatné nabytí pozemků p.č. 2287/8, 2287/9 v k.ú. Velká Bíteš

  Důvodovou zprávu přednesl Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP.

  Usnesení č. 5/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k.ú. Velká Bíteš, a to:

  - parc.č. 2287/8 - trvalý travní porost o výměře 145 m2

  - parc.č. 2287/9 - trvalý travní porost o výměře 53 m2

  s tím , že náklady spojené s vkladem do KN uhradí kupující. *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 17.09.2010

  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
  6. Směna pozemků části p.č. 4659, 2207/1, 1580/1 za pozemky p.č. 2287/3, část p.č. 4660, vše v k.ú. Velká Bíteš

  Důvodovou zprávu přednesl Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP.

  Usnesení č. 6/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje převést směnou pozemky v k.ú. Velká Bíteš:

  • část parc.č. 2207/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 224 m2 (dle GP č. 1811-69/2010 nová parcela č. 2207/4 o výměře 224 m2- ostatní plocha, jiná plocha)
  • část parc.č. 1580/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 209 m2 (dle GP č. 1812-70/2010 nové parcela č. 1580/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 184m2, parcela č.1580/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2)
  • část parc.č. 4659 - orná půda o výměře 401 m2
  ve vlastnictví města za pozemky v k.ú. Velká Bíteš:

  • parc.č. 2287/3 - trvalý travní porost o výměře 359 m2
  • část parc.č. 4660 - orná půda o výměře 475 m2
  s tím, že nabyvatel části pozemku parc.č. 2207/1 v ul. Pod Spravedlností a části pozemku parc.č. 1580/1 na ul. Strmá bude respektovat stávající inž. sítě na těchto pozemcích a do směnné smlouvy bude zakotven závazek nabyvatele do 60 dnů po výzvě správců sítí uzavřít smlouvu, předmětem které bude jeho povinnost trpět existenci těchto sítí a dále trpět vstup na části směňovaných pozemků za účelem provozu, údržby a oprav těchto pozemních i nadzemních sítí. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem do KN uhradí směňující strany rovným dílem. *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 05.11.2010

  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
  7. Směna pozemku část p.č. 4658 za pozemky části p.č. 4662, vše v k.ú. Velká Bíteš

  Důvodovou zprávu přednesl Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP.

  Usnesení č. 7/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje převést směnou část pozemku parc.č. 4658 - orná půda (dle GP č. 1818-77/2010 nová parcela č. 4658/3 o výměře 265 m2) v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města za pozemky:

  • část parc.č. 4662 - orná půda o výměře 153 m2(dle GP č. 1819-76/2010 nová parcela č. 4662/4 o výměře 127 m2, č. 4662/5 o výměře 15 m2 a parcela č. 4662/6 o výměře 11 m2)
  • část parc.č. 4662 - orná půda (dle GP č. 1817-74/2010 nová parcela č. 4662/3 o výměře 112m2)
  v k.ú. Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem do KN uhradí směňující strany rovným dílem. *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.10.2010

  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
  8. Směna pozemků p.č. 4665, 4664 za pozemky p.č. 873, 2346/26, 3306, vše v k.ú. Velká Bíteš

  Důvodovou zprávu přednesl Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP.

  Usnesení č. 8/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje převést směnou pozemky parc.č. 4665 - orná půda o výměře 11082 m2 a parc.č. 4664 - orná půda o výměře 5796 m2 v obci a k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města za pozemky:

  • parc.č. 873 - orná půda o výměře 10309 m2
  • parc.č. 2346/26 - ost.plocha, ost. kom. o výměře 174 m2
  • parc.č. 3306 - orná půda o výměře 6596 m2
  v obci a k.ú. Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s vkladem do KN uhradí město Velká Bíteš. *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.10.2010

  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
  9. Úplatný převod pozemku část p.č. 879/2 v k.ú. Velká Bíteš

  Důvodovou zprávu přednesl Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP.

  Usnesení č. 9/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku z vlastnictví města Velká Bíteš, a to:

  - část p.č. 879/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do majetku firmy E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 za navrženou cenu 300,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem do KN uhradí kupující.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.10.2010

  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
  10. Úplatný převod pozemku část p.č. 84/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše

  Důvodovou zprávu přednesl Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP. P. starosta sdělil, že k dnešnímu dni byla doručena 1 nabídka, kterou otevřel a přečetl.

  Zdeněk Blažek oznámil střet zájmů, nehlasoval.

  Usnesení č. 10/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku parc.č. 84/1 o výměře cca 916 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše (označený jako pozemek č. 19) žadatelce za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem do KN. *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.10.2010

  hlasování: pro 15, zdrželi se 0, proti 0
  11. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš - likvidace ČOV Lánice"

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta.

  Usnesení č. 11/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 433.333 Kč na akci „Velká Bíteš - likvidace ČOV Lánice" mezi městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.09.2010

  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
  12. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku SVK Žďársko na akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vlkovská - Velká Bíteš"

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta.

  Usnesení č. 12/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 242.390 Kč na akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vlkovská - Velká Bíteš" mezi městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 15.09.2010

  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
  13. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš - rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Vlkovská - projektová dokumentace"

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta.

  Usnesení č. 13/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 57.000 Kč na akci „Velká Bíteš - rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Vlkovská - projektová dokumentace" mezi městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 15.09.2010

  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
  14. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu v křižovatce ul. Vlkovská a Nová čtvrť - projektová dokumentace"

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta.

  Usnesení č. 14/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 19.500 Kč na akci „Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu v křižovatce ul. Vlkovská a Nová Čtvrť - projektová dokumentace" mezi městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 15.09.2010

  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
  15. Rozpočtové opatření č. 12/2010, příjmy, financování a výdaje k 31.7.2010

  Důvodovou zprávu přednesla Vlasta Nováčková, vedoucí finančního odboru. P. starosta uvedl, že je ohrožen program Prevence kriminality z důvodu šetření ve stát. rozpočtu, dnes proběhlo výběrové řízení, nemáme garanci, že přenos dat bude bezproblémový.

  Odchod MUDr. Svatopluka Horka v 17:05 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)

  O výběrovém řízení   podal informace Ing. Bednář, referent odboru výstavby a ŽP s tím, že hodnotící komise ještě nedoporučila zadavateli firmu k plnění veřejné zakázky z důvodu složitosti problematiky. Mgr. Macholová navrhla kamerový systém vypustit, protože nemáme záruku, že Policie ČR zůstane, přitom by systém spravovala. Ing. Rada, referent odboru výstavby a ŽP sdělil, že dle Mgr. Šlapáka z Policie ČR se podařilo Velkou Bíteš v programu P1000 udržet. Ing. Hovadík řekl, že je třeba vyhodnotit, co chceme sledovat (zda objekty, vozidla, osoby), pokud nejsou údaje jednoznačné, doporučil zatím odložit. Ing. Koukola se připojil k tomuto názoru, systém by sloužil především Policii, v Třebíči byl problém s přílišným rozlišením.

  Příchod Ing. Milana Macholána v 17:10 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

  P. Blažek uvedl, že teď by stačila 1 kamera na kino a Maxibar, protože tam dochází k narušování veřejného pořádku. Ing. Koukola odpověděl, že vhodnější by byla osobní přítomnost Policie.

  Mgr. Macholová zdůraznila význam stavebního dozoru na Vlkovské, aby akce nedopadla jak silnice do Vlkova. P. Jůza se dotázal, co se v současnosti provádí na Vlkovské. P. starosta odpověděl: epoxidace vodovodu, náhradní zásobování RD vodou. V rozpočtovém opatření č. 12 navrhl vypustit ve výdajích MDKS, v příjmech dotaci a rozdíl přesunout do rezervy. MUDr. Štefek navrhl využít webovou kameru. P. starosta: dle ÚOOÚ nelze ukládat záznamy. P. Veleba sdělil, že stávající kamera splňuje svoji roli, ale mládež pak mění lokality.

  P. starosta upozornil členy ZM, že plnění příjmů a výdajů, které obdrželi je nyní podrobnější z důvodu přechodu na nový účetní software.

  Usnesení č. 15/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2010 k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2010 dle předloženého návrhu s tím, že se vypouští v příjmech dotace na kamerový systém částka 227 tis. Kč, ve výdajích se vypouští MDKS částka 677 tis. Kč, a rozdíl částka 450 tis. Kč se zařazuje do rezervy. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9, 10, 11 k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2010 schválená radou města a příjmy a financování rozpočtu města, výdaje z rozpočtu města ke dni 31.7.2010.

  odpovědnost: finanční odbor

  termín: 30.08.2010

  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
  Příchod MUDr. Svatopluka Horka v 17:30 hod. (celkem přítomno 17 členů ZM)

  Odchod Ing. Bronislava Hovadíka v 17:31 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)
  16. Program Prevence kriminality

  P. starosta navrhl znění usnesení, vyplývající z výše uvedené diskuse k bodu 15.

  Usnesení č. 16/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje pro rok 2010 nerealizovat městský dohlížecí kamerový systém.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 30.08.2010

  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
  17. Obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

  Důvodovou zprávu přednesla JUDr. Radka Klímová, tajemnice MÚ.

  MUDr. Jaroslav Štefek oznámil střet zájmů, nehlasoval.

  Usnesení č. 17/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.

  odpovědnost: tajemnice

  termín: 15.09.2010

  hlasování: pro 15, zdrželi se 0, proti 0
  18. Podnět k přijetí obecně závazné vyhlášky o podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků

  Důvodovou zprávu přednesla JUDr. Radka Klímová, tajemnice MÚ. P. starosta informoval, že zítra přijede zástupce hygieny, se kterým bude za město řešit měření v době hodů. Ing. Koukola uvedl, že hody by měly být výjimka. P. Veleba sdělil, že má od žadatelky informace o znečišťování u jejich domu. P. starosta: nemáme od Policie konkrétní pachatele.

  Usnesení č. 18/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o podnětu k přijetí obecně závazné vyhlášky o podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků ze dne 27.7.2010 tak, že nevydá obecně závaznou vyhlášku o podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků.

  odpovědnost: tajemnice

  termín: 10.09.2010

  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
  Odchod Ctibora Veleby v 17:55 hod. (celkem přítomno 15 členů ZM)
  19. Zápis č. 11/2010 z jednání finančního výboru

  Se zápisem seznámil členy ZM předseda výboru Jaroslav Hofmann.

  Příchod Ctibora Veleby v 18:00 hod. (celkem přítomno 16 členů ZM)

  Usnesení č. 19/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 11/2010 z jednání finančního výboru.

  odpovědnost: FV

  termín: 30.08.2010

  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
  20. Zápis č. 23/2010 z jednání výboru pro ÚPRRV

  Se zápisem seznámil členy ZM předseda výboru Zdeněk Blažek a informoval o dalším postupu v projednávání změny ÚP.

  Usnesení č. 20/39/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 23/2010 z jednání výboru pro územní plánování, regionální rozvoj a výstavbu.

  odpovědnost: VÚPRRV

  termín: 30.08.2010

  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
  21. Diskuze

  P. starosta seznámil členy ZM se změnou termínu zasedání ZM z důvodu projednávání změny ÚP, původní termín 4.10. se mění na 11.10. Dále informoval, že Vento Line nebude pokračovat na trase Brno - Velká Bíteš z důvodu ztrátovosti, probíhá jednání s BDS ohledně studentských spojů, výsledek bude zveřejněn na webu. P. Jůza vznesl požadavek, aby autobus v 5:30 hod. čekal na spoj z Košíkova a aby hygiena změřila hlučnost dálnice u Košíkova.
  22. Závěr

  P. starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání v 18:15 hod.


  Zápis pořízen dne: 01.09.2010

  Mgr. Miroslav Báňa
  starosta města

  Mgr. Dagmar Macholová
  ověřovatelka zápisu

  Jaromír Mencler
  ověřovatel zápisu

  JUDr. Radka Klímová
  zapisovatelka  Počet listů: 7

  Přílohy

  Prezenční listina (1 list)

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.