Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 34/09 - 30.11.2009

  odt dokument odf ke stažení 34.05 Kb

  pdf dokument pdf ke stažení 87.63 Kb

  Pozn.
  * - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

  Č.j.MÚVB/6428/09/KT/Kl-10/2009

  Z á p i s č. 34/09
  ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 30.11.2009 v 16:00 hod. v kulturním domě ve Velké Bíteši
  přítomni:
  Mgr. Miroslav Báňa, Zdeněk Blažek, Ing. Miloš Brychta, Ing. Libor Buchta, Pavel Doubek, Marta Doubková, Jaroslav Hofmann, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Dalibor Kolář, Ing. Alois Koukola, CSc., Mgr. Dagmar Macholová, JUDr. Alena Malá, Jaromír Mencler, Dana Ráčková, Ing. Marie Šabacká, MUDr. Jaroslav Štefek, Ctibor Veleba (do 16:10 hod. celkem 16, od 16:10 hod. celkem 17)
  omluveni:
  Ing. Bronislav Hovadík, MVDr. Jaromír Kotík, Ing. Milan Macholán, MUDr. Pavla Vojtěchová

  1.Zahájení
  Jednání zahájil p. starosta v 16:05 hod., určil za skrutátora Evu Doležalovou, vedoucí správního odboru a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MěÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 33/09 byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.

  2.Schválení ověřovatelů zápisu
  P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Marii Šabackou a Ctibora Velebu.
  Usnesení č. 2/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Marii Šabackou a Ctibora Velebu.
  hlasování: pro 14, zdrželi se 2, proti 0

  3.Schválení programu zasedání
  P. starosta přečetl program navržený RM.
  Usnesení č. 3/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání:
  1. Zahájení
  2. Schválení ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu zasedání
  4. Rozpočtové opatření č. 9/09, příjmy a financování, výdaje k  31.10.2009
  5. Rozpočtové provizorium města Velká Bíteš na rok 2010
  6. Rozpočtový výhled města Velká Bíteš na rok 2011 a 2012
  7. Prodej pozemku parc.č. 2975/22, v k.ú. Velká Bíteš pro budoucí výstavbu RD
  8. Revokace usnesení č. 28/09 ze dne 25.5.2009 bod č. 5
  9. Revokace usnesení č. 29/09 ze dne 15.6.2009 bod č. 8
  10. Revokace usnesení č. 30/09 ze dne 3.8.2009 bod č. 13
  11. Návrh zástavního práva k bytové jednotce 209/1
  12. Obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš č. 2/2009
  13. Obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš č. 3/2009
  14. Obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš č. 4/2009
  15. Termíny jednání RM a ZM na leden až červen roku 2010
  16. Zápis č. 9/2009 z jednání finančního výboru
  17. Diskuze
  18. Závěr
  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0

  Příchod MUDr. Jaroslava Štefka v 16:10 hod.

  4. Rozpočtové opatření č. 9/09, příjmy a financování, výdaje k  31.10.2009
  Důvodovou zprávu přednesla Vlasta Nováčková, vedoucí finančního odboru.
  Ing. Brychta se dotázal, zda při darování pozemku kraji Vysočina pro účely ZZS byla známa částka na projekt. P. starosta odpověděl, že byl znám pouze odhad, nyní je již známa přesná částka, která je zařazena do rozpočtového opatření.
  Usnesení č. 4/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočtové opatření č. 9/09 k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2009 dle předloženého návrhu a bere na vědomí příjmy a financování rozpočtu města, výdaje z rozpočtu města ke dni 31.10.2009.
  odpovědnost: finanční odbor
  termín: 30.11.2009
  hlasování: pro 15, zdrželi se 2, proti 0

  5. Rozpočtové provizorium města Velká Bíteš na rok 2010
  Důvodovou zprávu přednesla Vlasta Nováčková, vedoucí finančního odboru. Ing. Brychta upozornil, že by bylo vhodné jednotlivé položky podrobněji rozepsat. Mgr. Macholová se dotázala, zda je počítáno s pohotovostí. P. starosta odpověděl, že ve stejném rozsahu jako letos.
  Usnesení č. 5/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočtové provizorium města Velká Bíteš na počátek roku 2010 v předloženém znění.
  odpovědnost: finanční odbor
  termín: 30.11.2009
  hlasování: pro 16, zdrželi se 1, proti 0

  6. Rozpočtový výhled města Velká Bíteš na rok 2011 a 2012
  Důvodovou zprávu přednesla Vlasta Nováčková, vedoucí finančního odboru.
  Usnesení č. 6/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočtový výhled města Velká Bíteš na rok 2011 a 2012 v předloženém znění.
  odpovědnost: finanční odbor
  termín: 30.11.2009
  hlasování: pro 17, zdrželi se 0, proti 0

  7. Prodej pozemku parc.č. 2975/22, v k.ú. Velká Bíteš pro budoucí výstavbu RD
  P. starosta uvedl, že k záměru prodeje pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Jihlavská byly k dnešnímu dni doručeny 2 nabídky, které otevřel a přečetl. U nabídky 1 bylo zjištěno, že neobsahuje podpis zájemce, a proto p. starosta navrhl tuto nabídku vyřadit a rozhodovat pouze o nabídce 2.
  Následovalo hlasování o usnesení:

  Usnesení č. 7/1/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje vyřadit nabídku 1 z rozhodování o úplatném převodu pozemku p.č. 2975/22 v  k.ú. Velká Bíteš z důvodu nesplnění náležitosti nabídky, a to podpisu zájemce.
  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP
  termín: 11.12.2009
  hlasování: pro 17, zdrželi se 0, proti 0

  Usnesení č. 7/2/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje převést úplatně pozemek p.č. 2975/22 – orná půda o výměře 750 m2 v k.ú. Velká Bíteš manželům za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí rovněž náklady spojené s vkladem do KN. *
  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP
  termín: 31.01.2010
  hlasování: pro 17, zdrželi se 0, proti 0

  8. Revokace usnesení č. 28/09 ze dne 25.5.2009 bod č. 5
  Důvodovou zprávu přednesl Ing. Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP.
  Usnesení č. 8/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš revokuje usnesení ZM č. 28/09 bod 5. ze dne 25.5.2009 takto: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje převést úplatně pozemek p.č. 358/8, orná půda o výměře 5270 m2 v k.ú. Košíkov společnosti VELBIT s.r.o., se sídlem Brno, Ponava, Štefánikova 100/29, PSČ 602 00, IČ 291 89 471, za prodejní cenu 780,-Kč/m2.
  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP
  termín: 28.02.2010
  hlasování: pro 17, zdrželi se 0, proti 0

  Odchod Ing. Marie Šabacké v 16:40 hod.

  9. Revokace usnesení č. 29/09 ze dne 15.6.2009 bod č. 8
  Důvodovou zprávu přednesl Ing. Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP.
  Usnesení č. 9/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš revokuje svoje usnesení č. 8/29/09/ZM a rozhoduje bezúplatně převést pozemky resp. jejich části v k.ú. Velká Bíteš o celkové výměře 3494 m2, které jsou uvedeny v přiložené tabulce č. 2, z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina.
  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP
  termín: 30.01.2010
  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0

  Příchod Ing. Marie Šabacké v 16:45 hod.

  10. Revokace usnesení č. 30/09 ze dne 3.8.2009 bod č. 13
  Důvodovou zprávu přednesl Ing. Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP.
  Usnesení č. 10/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš revokuje svoje usnesení č. 13/30/09/ZM a rozhoduje převést směnou pozemky a jejich části v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města, a to:
  p.č. 611/3 - zahrada o výměře 37 m2
  nová p.č. 611/4 - zahrada o výměře 116 m2 – oddělena dle GP č. 1732-85/2009 z pozemků p.č. 611/2 (díl „a“ – 109 m2), p.č.627 (díl „d“ – 2m2) a p.č. 631 (díl „i“ – 5m2)
  nová p.č. 627/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2 – oddělena dle GP č. 1732- 85/2009 z pozemků p.č. 627 (díl „f“ – 27 m2), p.č. 611/2 (díl „b“- 3m2) a p.č. 631 (díl „j“ – 0,17 m2)
  nová p.č.627/2 - ostatní plocha, ost. komun. o výměře 122 m2 – oddělena dle GP č.1732-85/2009 z pozemků p.č. 627 (díl “e“ -121m2) a p.č.631 (díl „k“ – 1 m2)
  část pozemku p.č. 627 - ostatní plocha, zeleň o výměře 73 m2
  a dále rozhoduje nabýt směnou pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
  p.č. 3009/29 - ostatní plocha, silnice o výměře 91 m2
  p.č. 852/6 - orná půda o výměře 270 m2
  p.č. 2295/4 – orná půda o výměře 18 m2
  ve vlastnictví p., s tím, že bude uzavřena dohoda o užívání příjezdové komunikace mezi p. a spoluvlastníky pozemku p.č. 626/1 v obci a k.ú. Velká Bíteš a že náklady spojené s geom. oddělením pozemků týkající se GP č. 1732-85/2009 a vkladem do KN uhradí obě strany rovným dílem a že náklady spojené s dalším geom. oddělením pozemku (část p.č. 627 o výměře 73 m2) uhradí p. *
  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP
  termín: 30.01.2010
  hlasování: pro 17, zdrželi se 0, proti 0

  11. Návrh zástavního práva k bytové jednotce 209/1
  Důvodovou zprávu přednesl Ing. Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP.
  Usnesení č. 11/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zřídit zástavní právo k bytové jednotce č. 209/1 v bytovém domě č.p. 209, na ul. Lánice, Velká Bíteš, na pozemku p.č. 562 v k.ú. Velká Bíteš, včetně souvisejícího podílu na společných částech domu č.p. 209 ve výši id. 103/555 a souvisejícího podílu na pozemku p.č. 562 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 736 m2 ve výši id. 103/555 ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny, a.s. Praha, která poskytne úvěr za účelem koupě výše uvedeného bytu. *
  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP
  termín: 20.01.2010
  hlasování: pro 17, zdrželi se 0, proti 0

  12. Obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš č. 2/2009
  Důvodovou zprávu přednesla JUDr. Klímová, tajemnice MěÚ. Ing. Brychta vznesl dotaz, jak se naloží se zbylými  200 tis. Kč. Vlasta Nováčková, vedoucí finančního odboru odpověděla, že se převedou na běžný účet.
  Usnesení č. 12/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš č. 2/2009, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města Velká Bíteš č. 13/1996 o Fondu pro rozvoj bydlení a č. 13/1/99, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Velké Bíteše č. 13/1996 o Fondu pro rozvoj bydlení.
  odpovědnost: tajemnice
  termín: 7.12.2009
  hlasování: pro 17, zdrželi se 0, proti 0

  13. Obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš č. 3/2009
  Důvodovou zprávu přednesla JUDr. Klímová, tajemnice MěÚ. P. starosta udělil slovo Ing. Gaizurovi, jednateli Technických služeb Velká Bíteš, který informoval o rozšíření nabídky služeb o svoz bioodpadu. Mgr. Macholová navrhla ponechat poplatek ve výši 432 Kč, protože lidé odpad třídí a bonusem by pro ně bylo poplatek nezvyšovat. P. starosta odpověděl, že poplatek se nezvyšoval již několik let, město systém dotuje, protože skutečný náklad na osobu je vyšší, než se vybere na poplatku. Ing. Brychta požadoval rozbor nákladů za rok 2008 a předpoklad nákladů na bioodpad. P. Blažek odpověděl, že částku by měla garantovat dozorčí rada TS a RM, která plní úkoly zakladatele TS. Navrhl pokrýt náklady na bioodpady vyšším poplatkem. P. starosta sdělil, že hrubý odhad nákladů na bioodpad činí cca 700 tis. Kč. Ing. Koukola uvedl, že souhlasí s návrhem Mgr. Macholové, protože zvýšení poplatku bude mít antimotivační dopad na třídění. Ing. Gaizura uvedl, že za zvýšení bude poskytnuto něco navíc – svoz bioodpadu. P. Jůza sdělil pozitivní zkušenost obce Březník s tříděním bioodpadů, z hlediska zvyšování by byl pro kompromis. Mgr. Kolář uvedl, že navrhované zvýšení je adekvátní ve srovnání s okolními městy, zastupitelé musí hájit ekonomické zájmy města. P. Doubková sdělila, že nejde o populismus, ale o snahu zachovat motivaci k třídění.
  P. starosta nechal hlasovat o návrhu Mgr. Macholové, tj. Zastupitelstvo města Velká Bíteš nevydává obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš č. 3/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Velké Bíteše č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. nevydávat obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš č. 3/2009.
  hlasování: pro 5, zdrželi se 4, proti 8 (usnesení nebylo přijato).
  Následovalo hlasování o původním návrhu.
  Usnesení č. 13/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš č. 3/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Velké Bíteše č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  odpovědnost: tajemnice
  termín: 7.12.2009
  hlasování: pro 11, zdrželi se 4, proti 2

  14. Obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš č. 4/2009
  Důvodovou zprávu přednesla JUDr. Klímová, tajemnice MěÚ.
  Usnesení č. 14/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš č. 4/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Velká Bíteš, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
  odpovědnost: tajemnice
  termín: 7.12.2009
  hlasování: pro 17, zdrželi se 0, proti 0

  Odchod JUDr. Aleny Malé v 17:55 hod.

  15. Termíny jednání RM a ZM na leden až červen roku 2010
  P. starosta přečetl návrh termínů zasedání RM a ZM a informoval členy ZM o plánovaném semináři k rozpočtu města před vánočními svátky.
  Usnesení č. 15/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje termíny zasedání zastupitelstva města na leden až červen roku 2010 a bere na vědomí termíny zasedání rady města v uvedeném období dle předloženého návrhu.
  odpovědnost: starosta, místostarostka
  termín: 30.11.2009
  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0

  Příchod JUDr. Aleny Malé v 17:58 hod.
  Odchod Mgr. Dagmar Macholové v 17:59 hod.

  16. Zápis č. 9/2009 z jednání finančního výboru
  Předseda finančního výboru Jaroslav Hofmann seznámil členy ZM se zápisem č. 9/2009.
  Usnesení č. 16/34/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 9/2009.
  odpovědnost: finanční výbor
  termín: 30.11.2009
  hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0

  Příchod Mgr. Dagmar Macholové v 18:03 hod.

  17. Diskuze
  P. Pöcklová se dotázala, zda RM zajistila příspěvky sportovním klubům. P. starosta odpověděl, že RM zprostředkovala firmu JCZ, která poskytla finanční prostředky sportovcům a vyjmenoval částky pro jednotlivé oddíly.

  18. Závěr
  P. starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání v 18:05 hod.
  Zápis pořízen dne: 02.12.2009
  Mgr. Miroslav Báňa
  starosta města

  Ing. Marie Šabacká
  ověřovatelka zápisu

  Ctibor Veleba
  ověřovatel zápisu

  JUDr. Radka Klímová
  zapisovatelka

  Počet listů: 5
  Přílohy
  Prezenční listina (1 list)
  Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem Velká Bíteš a krajem Vysočina - tabulka č. 2
  (2 listy)

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.