Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 31/09 - 24.08.2009

  odt dokument odf ke stažení 35.13 Kb

  pdf dokument pdf ke stažení 81.60 Kb

  Pozn.

  * - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

  Č.j.MÚVB/4732/09/KT/Kl-10/2009  Z á p i s č. 31/09

  ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 24.8.2009 v 16.00 hod. v zasedací síni radnice, Masarykovo nám. 87, Velká Bíteš
  přítomni:

  Mgr. Miroslav Báňa, Zdeněk Blažek, Ing. Libor Buchta, Pavel Doubek, Marta Doubková, MUDr. Svatopluk Horek, Ing. Bronislav Hovadík (od 16.15 hod.), Ing. Alois Koukola, CSc., MVDr. Jaromír Kotík, Mgr. Dagmar Macholová, JUDr. Alena Malá, Jaromír Mencler, Dana Ráčková, Ing. Marie Šabacká (do 16.15 hod. celkem 13, od 16.15 hod. celkem 14)

  omluveni:

  Ing. Miloš Brychta, Ing. Milan Macholán, MUDr. Jaroslav Štefek, Ctibor Veleba, MUDr. Pavla Vojtěchová

  neomluveni:

  Jaroslav Hofmann, Mgr. Dalibor Kolář  1. Zahájení
  Jednání zahájil p. starosta v 16.05 hod., určil za skrutátora Evu Doležalovou, vedoucí správního odboru a za zapisovatele zápisu JUDr. Radku Klímovou, tajemnici MěÚ. Sdělil, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva města č. 30/09 byl řádně ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky.
  1. Schválení ověřovatelů zápisu
  P. starosta navrhl za ověřovatele zápisu MUDr. Svatopluka Horka a Ing. Aloise Koukolu, CSc.

  Usnesení č. 2/31/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje ověřovatele zápisu MUDr. Svatopluka Horka a Ing. Aloise Koukolu, CSc.

  hlasování: pro 11, zdrželi se 2, proti 0
  1. Schválení programu zasedání
  P. starosta navrhl a odůvodnil změnu programu navrženého RM, a to vypuštění bodu č. 6 „Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 240/1 a p.č. 2109/1 v k.ú. Velká Bíteš" a bodu č. 7 „Čestná prohlášení pro účely ROP Jihovýchod". Přečetl návrh usnesení takto:

  Usnesení č. 3/31/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání:

  1. Zahájení
  2. Schválení ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu zasedání
  4. Rozpočtové opatření č. 4/09, příjmy a financování, výdaje k 31.7.2009
  5. Úplatný převod pozemků p.č. 2975/20, p.č. 2975/21 a p.č. 2975/22,  k.ú. Velká Bíteš
  6. Diskuze
  7. Závěr
  hlasování: pro 13, zdrželi se 0, proti 0
  4. Rozpočtové opatření č. 4/09, příjmy a financování, výdaje k 31.7.2009

  Důvodovou zprávu přednesl p. starosta.

  Usnesení č. 4/31/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočtové opatření č. 4/09 k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2009 dle předloženého návrhu s následující změnou ve výdajích: položka Kolumbus - brána ke svobodnému cestování (autob. nádraží) - navýšení rozpočtu 212 tis. Kč se ruší a o tuto částku se navyšuje položka rezervy, tj. z 36,5 tis. Kč na 248,5 tis. Kč, výdaje po úpravě rozpočtu k 24.8.2009 se tímto nemění, zůstává výše 115.202,2 tis. Kč, a bere na vědomí příjmy a financování rozpočtu města a výdaje z rozpočtu města ke dni 31.7.2009.

  odpovědnost: finanční odbor

  termín: 24.8.2009

  hlasování: pro 13, zdrželi se 0, proti 0
  Příchod Ing. Bronislava Hovadíka v 16.15 hod.
  5. Úplatný převod pozemků p.č. 2975/20, p.č. 2975/21 a p.č. 2975/22,  k.ú. Velká Bíteš

  P. starosta uvedl, že k záměru prodeje pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Jihlavská bylo k dnešnímu dni doručeno 7 nabídek, které otevřel a přečetl.

  Ing. Marie Šabacká oznámila střet zájmů v této věci, hlasování se neúčastnila.

  Následovalo hlasování o usnesení:
  Usnesení č. 5/31/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje převést úplatně pozemky p.č. 2975/20 - orná půda o výměře 750 m2, p.č. 2975/21 - orná půda o výměře 750 m2, p.č. 2975/22 - orná půda o výměře 750 m2, vše v k.ú. Velká Bíteš, žadateli za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí rovněž náklady spojené s vkladem do KN. *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 30.9.2009

  hlasování: pro 13, zdrželi se 0, proti 0
  Usnesení č. 6/31/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout úplatně převést pozemek p.č. 2975/20 - orná půda o výměře 750 m2 v k.ú. Velká Bíteš, žadatelům za nabízenou cenu. *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 4.9.2009

  hlasování: pro 13, zdrželi se 0, proti 0
  Usnesení č. 7/31/09/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout úplatně převést pozemky p.č. 2975/20 - orná půda o výměře 750 m2 za nabízenou cenu, p.č. 2975/21 - orná půda o výměře 750 m2 za nabízenou cenu, p.č. 2975/22 - orná půda o výměře 750 m2 za nabízenou cenu, vše v k.ú. Velká Bíteš, žadateli. *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 4.9.2009

  hlasování: pro 13, zdrželi se 0, proti 0
  6. Diskuze

  Členové ZM diskutovali s přítomnými občany a podnikateli podnikajícími na Masarykově nám. o projektu autobusového nádraží „Kolumbus - brána ke svobodnému cestování".

  P. starosta informoval o zastavení prací na projektu z důvodu neodkoupení pozemků investorem.

  P. Zduba uvedl, že rozdali členům ZM materiál obsahující důvody nevhodnosti projektu autobusového nádraží a shrnul jeho obsah.

  Ing. Kučera uvítal zastavení projektu autobusového nádraží. Uvedl, že když máme zpracovanou dobrou studii na náměstí, bylo by vhodné realizovat rekonstrukci náměstí, třeba po částech.

  P. starosta odpověděl, že na náměstí máme zpracovaný projekt, ale v rámci ROP neprošel z důvodu finanční náročnosti. Vysvětlil uznatelnost nákladů a že se u projektů vyhodnocují výstupy. Paní místostarostka doplnila, že u projektu náměstí by došlo ke snížení počtu parkovacích míst.


  Ing. Kučera navrhl jako vhodnou plochu pro parkování pracovníků MěÚ a TS prostor tržnice za TS. Dotázal se, zda pošta platí za stání.

  P. starosta odpověděl, že se jedná o majetek kraje.

  P. Blažek sdělil, že pokud jsme neuspěli v rámci priority Veřejné prostranství, určitě bychom neuspěli z priority Doprava.

  Paní místostarostka uvedla, že by to byla zbytečně podaná žádost, protože efektivita by tam nevyšla.

  Paní Zdubová navrhla zvážit projekt p. Buriana na náměstí, rozpracovat ho na etapy.

  Ing. Hovadík sdělil, že by město mělo realizovat akce, které jsou ve většinovém zájmu, ale nemůže si dovolit spoluúčast, která překročí možnosti města. Vedlo by to k zadlužení města.

  P. Zduba reagoval, že veřejný zájem byl uznán v rámci územního řízení.

  P. starosta sdělil, že výzva pro rekonstrukci náměstí by měla být v r. 2011, ale nyní není jasná její specifikace.

  P. Blažek uvedl, že máme zastupitelskou demokracii, projekty nevznikají náhodně, schvaloval se Rozvojový plán města a územní plán, na jejich základě lze čerpat prostředky z Evropských fondů.

  P. Zduba se dotázal, kde se nachází v Rozvojovém plánu autobusové nádraží.

  P. Blažek odpověděl, že Rozvojový plán je rozpracován v Akčním plánu města a projekt autobusového nádraží byl do něho zařazen 15.6.2009. P. starosta doplnil, že s úpravou územního plánu se budou zařazovat další projekty, Kolumbus byl zařazen na základě změny ÚP č. 3, vyjmenoval projekty, se kterými nyní soutěžíme.

  Paní Zdubová sdělila, že se nepovažuje za nátlakovou skupinu, ale není vhodné stavět v záplavové oblasti.

  RNDr. Hájek namítl, že nebyli seznámeni s projektem autobusového nádraží a nemohli se k záměru v diskuzi vyjádřit. Shrnul průběh schvalování projektu a dosavadní průběh územního řízení. Do územního plánu neměla být tato plocha zařazena jako stavební, vyjmenoval důvody nevhodnosti projektu: přírodní, ekonomické, sociální.

  Dle paní Pöcklové byl veřejný zájem vyjádřen v projektu náměstí, projekt Kolumbus by způsobil zánik projektu náměstí. Dotázala se, kolik by stála roční údržba nádraží.

  P. starosta odpověděl, že veřejné projednání projektu Kolumbus se konalo 15.6.2009 na zastupitelstvu. Projekt náměstí je možno upravit tak, že místo pro autobusy by bylo nahrazeno parkováním aut. V žádném případě nedochází ke zmaření vynaložených prostředků. Provoz nádraží by stál ročně asi 500 tis. Kč, u veřejných WC letos uplyne doba udržitelnosti, takže bude upravena provozní doba a tím se sníží náklady.

  Paní Zdubová sdělila, že by projektanti měli být informováni o změně projektu.

  Odchod Ing. Bronislava Hovadíka v 17.10 hod.

  Ing. Kučera uvedl, že změna projektu by nebyla jednoduchá, ale je třeba zvážit realizaci náměstí po částech.

  P. starosta odpověděl, že je nereálné udělat jen zastávky autobusu, náměstí by se muselo upravit komplexně, tj. projekt za 50 mil.

  Odchod MUDr. Svatopluka Horka v 17.15 hod.

  Paní Pöcklová a Ing. Hasoň upozornili na pokles počtu autobusů.

  P. starosta odpověděl, že v letech 2005-2009 došlo naopak k nárůstu.

  Paní Pöcklová se dotázala, zda město velikosti Velké Bíteš potřebuje autobusové nádraží.

  P. starosta odpověděl, že hlavní důvod vidí v přetíženosti dopravy na náměstí.

  Mgr. Oplatková se dotázala, jak dlouho stojí autobusy na náměstí a zda byl zjištěn názor starších osob z okolních obcí.

  P. starosta odpověděl, že místní části byly řešeny přes osadní výbory, dále probíhala setkávání v KD např. se Sdružením postižených civilizačními chorobami. Stávající doprava na náměstí je hodnocena negativně.

  Ing. Koukola vyzval k zodpovědné diskuzi bez partikulárních zájmů a bez emocí. Problematika je složitá, ale měli bychom jednat v obecném zájmu. Sdružení šlo do voleb s marketem a víme všichni, že nádraží s marketem souvisí. Problém nestojí na tom na co jsou peníze z Evropských fondů, ale na tom co vlastně Bítešáci chtějí.
  7. Závěr

  P. starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání v 17.20 hod.
  Zápis pořízen dne: 26.8.2009
  Mgr. Miroslav Báňa
  starosta města

  MUDr. Svatopluk Horek
  ověřovatel zápisu


  Ing. Alois Koukola, CSc.
  ověřovatel zápisu


  JUDr. Radka Klímová
  zapisovatelka  Počet listů: 4

  Přílohy: prezenční listina (1 list)  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.