Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 24/08 - 15.12.2008

  odt dokument odt ke stazeni 22.70 Kb

  pdf dokument pdf ke stazeni 114.67 Kb

  Pozn.
  * - upraveno dle zák. č.101/2000 Sb.


  Č.j. MÚVB/6922/08/KT/Kl-31/2008

  U s n e s e n í č. 24/08
  ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 15.12.2008 v 1600 hod. v přísálí kulturního domu

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš

  s c h v a l u j e

  1. ověřovatele zápisu Mgr. Dalibora Koláře a Ing. Aloise Koukolu, CSc.
  2. členy návrhové komise MVDr. Jaromíra Kotíka a Ing. Milana Macholána.
  3. program jednání ZM:
   1. Zahájení
   2. Složení slibu zastupitelů
   3. Schválení ověřovatelů zápisu
   4. Schválení členů návrhové komise
   5. Schválení programu jednání
   6. Volba člena RM
   7. Rozpočtové opatření č. 10/08
   8. Rozpočtové provizorium
   9. Rozpočtový výhled
   10. Projednání nabytí a převodu nemovitostí
   11. Různé
   12. Interpelace členů ZM
   13. Diskuse
   14. Závěr
  4. veřejnou volbu člena RM.
  5. rozpočtové opatření č. 10/08 k rozpočtu města Velká Bíteš na r. 2008 v předloženém znění.
  6. rozpočtové provizorium města Velká Bíteš na počátek roku 2009 v předloženém znění.
  7. rozpočtový výhled města Velká Bíteš na rok 2010 a 2011 v předloženém znění.
  8. uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti číslo 000094 – 0030942090/2.N se Stavební spořitelnou České spořitelny, a.s v předloženém znění, jejímž předmětem je zřízení zástavního práva k pozemku p.č. 2975/24, orná půda o výměře 750 m2 v k.ú. Velká Bíteš.
  9. prodej pozemku p.č. 4528/4, orná půda o výměře 805 m2 v k.ú. Velká Bíteš, Bíteš za nabízenou s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatel. *
  10. text záměru města Velká Bíteš prodat pozemek v průmyslové zóně Velká Bíteš – Košíkov p.č. 358/3, orná půda o výměře 29645 m2, příp. jeho části, v k.ú. Košíkov, v obci Velká Bíteš s termínem podání nabídek nejpozději do 9.2.2009 do 12.00 hod.
  11. revokaci usnesení ZM č. 21/08 ze dne 3.9.2008 v bodě 21. takto:
   ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1021/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 105 m2 včetně součástí pozemku s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatel. *
  12. revokaci usnesení ZM č. 11/08 ze dne 28.4.2008 v části bodu 10. týkající se odkoupení pozemku p.č. 3009/4 v k.ú. Velká Bíteš takto:
   ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 3009/4 ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 v k.ú. Velká Bíteš. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do KN uhradí město Velká Bíteš. *
  13. odpis nedoplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2003 v celkové částce 20.855,- Kč.
  14. odpis nedoplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2004 v celkové částce 22.212,- Kč.
  15. změnu názvu Středního odborného učiliště Jana Tiraye, Velká Bíteš, Tyršova 239 na Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, a to od 1.9.2009.
  16. příspěvek na LSPP v rámci rozpočtového provizoria.


  v o l í

  1. do funkce člena rady města MVDr. Jaromíra Kotíka. *
  2. za členy osadního výboru Holubí Zhoř:
   p. Ing. Josefa Lose,
   p. Víta Ondráčka,
   p. Ing. Pavla Janštu,
   pí Kristinu Požárovou,
   p. Petra Havláta. *
  3. za předsedu osadního výboru Holubí Zhoř Ing. Josefa Lose. *  p o v ě ř u j e

  1. vedení města, aby vstoupilo v jednání s majiteli pozemků p.č. 3009/42, 3009/48, 3009/49, 3009/52, 3009/56, 3009/59, 3009/60, 3009/61, 3009/62, 3009/63, 3009/65 a 3009/66 v k.ú. Velká Bíteš nacházejících se pod silnicí na ulici Vlkovská za účelem jejich převodu na město Velká Bíteš, aby je pak následně převedlo na Vysočinu.

  n e s c h v a l u j e

  1. prodej pozemku p.č. 358/3, orná půda o výměře 29645 m2 v k.ú. Košíkov firmě JUNIMO, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Údolní 5 za nabízenou cenu 565,- Kč/m2.


  b e r e n a v ě d o m í

  1. složení slibu členů zastupitelstva města Ing. Libora Buchty, Ctibora Veleby a Dany Ráčkové dle § 69 odst. 2 a 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
  2. seznam budov a staveb ve vlastnictví města Velká Bíteš.
  3. přehled příjmů, financování a výdajů k 31.10.2008.
  4. informace o dopadu novely zákona o DPH na město Velká Bíteš.
  5. zápis Finančního výboru č. 6/2008 ze dne 5.11.2008.  Mgr. Miroslav Báňa
  starosta města

  JUDr. Alena Malá
  místostarostka města

  MVDr. Jaromír Kotík
  člen návrhové komise

  Ing. Milan Macholán
  člen návrhové komise

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.